Одобрявам, вяра анкова /П/ генерален директор


VI. ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРАстраница5/5
Дата09.01.2017
Размер0.7 Mb.
1   2   3   4   5

VI. ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА


Чл.8. При подписване на договора, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ представя гаранция за изпълнение на договора - парична сума, в размер на 3% /три на сто/ от цената на договора или предава банкова гаранция на същата стойност, издадена в полза на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, със срок на валидност до 1 /един/ месец от датата на изтичане срока за извършване на доставка.

Чл.9./1/. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да задържи гаранцията/да упражни правата по банковата гаранция по предходния член, в случаите на прекратяване на договора, при условията на чл. 15, т.3.

/2/. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ връща гаранцията по чл.8, в 15 /петнадесет/ дневен срок от прекратяване на договора, при условията на чл. 15, ал. 1, т.1.

VIІ. НЕПРЕОДОЛИМА СИЛА
Чл. 10. В случай, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не може да изпълни задълженията си по този договор поради непредвидено или непредотвратимо събитие от извънреден характер, възникнало след сключване на договора и засягащо пряко неговото изпълнение, той е длъжен в тридневен срок от възникване на събитието писмено да уведоми ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за това. В случай, че уведомлението не бъде потвърдено от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не може да се позове на непреодолима сила. С настъпването на непреодолимата сила се спира изпълнението на договора. След преустановяване действието на непреодолимата сила, ако страните още имат интерес от изпълнението на договора, неговото действие се възстановява, като срокът му се удължава с времето, през което е била налице непреодолимата сила.

Чл. 11. Когато непреодолимата сила продължи повече от 20 (двадесет) дни, всяка от страните има право да поиска договорът да бъде прекратен.VIІІ. НЕИЗПЪЛНЕНИЕ. НЕУСТОЙКИ

Чл.12. При забава на изпълнението по причини, за които ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ отговаря, същият дължи неустойка в размер на 0.05 % от цената по чл.3, ал.1 за всеки просрочен ден до датата на изпълнението, но не повече от 5 % от цената по чл.3, ал.1.

Чл.13. При забава в плащанията от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, същият дължи парична неустойка, в размер на основния лихвен процент за съответния период, за всеки просрочен ден, изчислен на годишна база.

Чл.14. Уговорените в настоящата глава неустойки не препятстват търсенето на обезщетение за по-големи вреди по общия ред.


ІХ. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА

Чл.15/1/. Действието на настоящия договор се прекратява:  1. с неговото изпълнение;

  2. предсрочно - по взаимно съгласие на страните, изразено писмено;

  3. предсрочно – разваляне едностранно и без предизвестие от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ - в случай на неизпълнение на някое задължение съгласно плана за поддръжка от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ

/2/. Промяната на собственика на фирмата – ИЗПЪЛНИТЕЛ не е причина за изменяне и прекратяване на този договор, като неговото по-нататъшно изпълнение се потвърждава с приподписване на договора от новия собственик. В случай, че новият собственик откаже такова приподписване и поиска промяна на условията или прекратяване на договора, договорът се прекратява по вина на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, като същият дължи неустойка за неизпълнение в размер на удвоената стойност на договора по чл. 3, ал. 1.

X. ОБЩИ УСЛОВИЯ

Чл.16. Страните по настоящия договор следва да отправят всички съобщения и уведомления по между си в писмена форма. Писмената форма се смята за спазена и когато те са отправени по факс или друго техническо средство, което изключва възможността за неточно възпроизвеждане на изявлението.

Чл.17. Настоящият договор поражда действие между страните от датата на неговото подписване, като по време на неговото изпълнение са недопустими изменения и допълнения на същото.

Чл.18. Изменение на клаузите на настоящото рамково спорузумение могат да бъдат извършвани само в случаите по чл.43, ал.2 от ЗОП.

Чл.19. Страните ще решават споровете, възникнали по повод изпълнението на настоящия договор чрез преговори, на принципа на добрата воля, като всяка от страните може да отнесе спора за разглеждане от съответно компетентния български съд.

Неразделна част от настоящия договор са: техническо задание на Възложителя - Приложение № 1, техническо предложение на Изпълнителя– Приложение № 2 и финансово предложение на Изпълнителя– Приложение № 3.


Настоящият договор се подписа в два еднообразни екземпляра - по един за всяка страна.
ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ: ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:
ГЕНЕРАЛЕН ДИРЕКТОР: .....................................

ВЯРА АНКОВА

......................................
ФИНАНСОВ ДИРЕКТОР:

РОСИЦА ГРИГОРОВА

......................................
ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ “ТТ”

ЦВЕТЕЛИН МАТОВ

......................................
Съгласували:

Главен юрисконсулт

Кремена Кадиева
Началник на „ОП”

Асен Илиев


1 "Официален превод" е превод, извършен от преводач, който има сключен договор с Министерството на външните работи за извършване на официални преводи.

  • *Настоящата декларация се попълва задължително от управляващия участника по регистрация.* Настоящата декларация се попълва задължително от управляващия участника по регистрация.

2 Декларацията се подава от представляващия участника или от упълномощеното лице. Когато участникът е обединение, декларацията се подава от представляващия обединението.

3 Вярното се отбелязва със знак „Х”

4 По смисъла на § 1, т. 5 от Допълнителните разпоредби на Закона за защита на конкуренцията "Картел" е споразумение и/или съгласувана практика между две или повече предприятия - конкуренти на съответния пазар, насочени към ограничаване на конкуренцията чрез определяне на цени или ценови условия за покупка или продажба, разпределяне на квоти за производство или продажби или разпределяне на пазари, включително при манипулиране на публични търгове или конкурси, или процедури за възлагане на обществени поръчки.Каталог: file -> 2013
2013 -> Програма за подготовка, създаване и разпространение на национални и регионални програми в размер на 1 770 лева, за общ обем от 35 040 часа програма, включваща
2013 -> Програма за подготовка, създаване и разпространение на национални и регионални програми в размер на 1 679 лева, за общ обем от 35 136 часа програма, включваща
2013 -> Отчет за дейността на българската национална телевизия 1 април 2008г. – 30 септември 2008г
2013 -> Българска национална телевизия счетоводна политика
2013 -> Програма за подготовка, създаване и разпространение на национални и регионални програми в размер на 1 978 лева, за общ обем от 26 280 часа програма, включваща
2013 -> Отчет на българска национална телевизия за 2013 година
2013 -> Норматив за определяне базисните параметри при съставяне на бюджет на телевизионни филми
2013 -> Приложение №14 второстепенни разпоредители с бюджетни и извънбюджетни кредити и средства за финансовата 2013 Г
2013 -> Приложение №10. 9 Член на оценъчната комисия


Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4   5


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница