Офертен бюлетин № bbs/1910/2010 оферти за технологично сътрудничествоДата06.09.2016
Размер232.08 Kb.
#8410

ОФЕРТЕН БЮЛЕТИН № BBS/1910/2010

ОФЕРТИ ЗА ТЕХНОЛОГИЧНО СЪТРУДНИЧЕСТВОBBS (Bulletin Board Service) е системата за разпространение на технологични оферти(предлагане) и технологични заявки(търсене) на мрежата Enterprise Europe Network. Чрез технологичния бюлетин можете да намерите нови разработени технологии, необходими за разрешаване на конкретни проблеми на вашето производство, както и да влезете в контакт с фирми от страните, включени в мрежата, които търсят или предлагат определена нова технология.
За да получите координати на фирмата, подала офертата, е нужно да попълните приложения формуляр за проявен интерес и да го изпратите на e-mail адрес: eic@pcci.bg или факс: 032 908983, 908999.
Услугата е безплатна!

1. 10 IE 51S6 3H4N TO

Ирландска фирма предлага енергийно ефективни системи за компостиране, по лиценз, на разположение директно от доставчика на технология, който има многогодишен международен опит. Фирмата предлага аерирани статични, опаковани и тунелни системи за компостиране по поръчка, пригодени към специфичните нужди на клиента. Обикновеният дизайн и гъвкавото прилагане прави този трансфер на технология ефективен чрез лиценз за производство – плавателни съдове и други приложения.
2. 10 US 87GA 3HHB TR

Голяма американска компания търси предложения за технологии и идеи, които ще подобрят устойчивостта и еластичността на използваните абсорбиращи влакнести мрежи от целулоза. Те се интересуват от лицензиране, придобиване на продукт, договор за изследвания, доказателство на концепция, водещо до увеличаване на производството, съвместно разработване и постигане на споразумение за доставки.


3. 10 EE 21B9 3HGB TO

Естонска фирма е разработила набор от изследвания за свързване на протеини, които дават възможност да се тества определен протеин дали може да се свърже с друг специфичен протеин или с друг тип клетки. Тестът може да бъде полезен за изследователи, които изучават протеини (взаимодействие протеин-протеин, характеристики на свързване на протеини, протеинно взаимодействие с друга клетъчна повърхност). Търсят се партньори за изпитания на съществуващи методи с нови протеинови структури и за разработване на нови методи.


4. 10 BG 0538 3GMD TO

Българска научна организация е разработила роботизирана система за инжектиране / впръскване на живи клетки (“Xenopus oocytes” с диаметър до 1,2 мм). Тази организация търси индустриални партньори или други научни организации за индустриални приложения.


5. 10 EE 21B9 3HGD TO

Естонска фирма предлага метод за оценка на ефекта на съединения, разглеждащи растежа на туморите от човешки произход при мишки. Набор от различни човешки туморни клетки могат да се използват за предизвикване на подкожен туморен растеж при мишки, които могат да бъдат наблюдавани и след това лекувани. Тестът може да бъде полезен на изследователи, изучаващи ракови заболявания. Търсят се партньори за изпитания на съществуващи методи, използвайки нови съединения, както и партньори за разработване на нови ксенографски методи.

6. 10 EE 21B9 3HGE TO

Естонска фирма е разработила метод за идентифициране на рецептори / интерактори на изследван протеин. Набор от различни подходи позволява да се улови и открие неизвестният свързващ елемент(и). Тестът може да бъде полезен за изследователи, които изучават протеини (взаимодействие протеин-протеин, протеинно взаимодействие с друга клетъчна повърхност). Търсят се партньори за изпитания на съществуващи методи с нови протеинови съединения и за разработване на нови методи за идентификация на рецептори.


7. 10 NL 60AF 3HH1 TR

Холандско МСП търси помощ за проектирането и създаването на екзоскелет, за да се улесни катеренето с помощта на магнити за катерене.


8. 10 PL 61AL 3H5U TO

Полски университет е разработил технология за получаване на многокомпонентни торове, с цел да се разработи процес за производство на гранулиран многокомпонентен тор с допустим химичен състав и сферична форма със специфични размери (2.4 мм), както и с висока механична якост, която да гарантира оптимално освобождаване на наличните компоненти / съставки, предназначени за растенията. Университетът търси лицензионно споразумение или техническо сътрудничество.


9. 10 HU 50S2 3HEZ TO

Унгарски университет е разработил нова технология и изчислителни методи за измерване на масата и енергийния баланс в индустриални парни системи. Методът е по-полезен в сравнение с традиционните решения, тъй като отчитането на потреблението на пара се основава на точни енергийни параметри, получени чрез измервания и изчисления, дори и при ниска степен на използване на мрежата (при наличие на мокра пара). Търси се лицензионно споразумение и техническо сътрудничество.


10. 10 DE 093I 3H4W TO

Малка немска фирма е разработила изпускателна и филтрираща система за отделяне на маслени и емулсионни пари. При много процеси, обработващи материали, се произвеждат отпадъчни маслени и емулсионни изпарения, които представляват сериозна опасност за хората и машините. Разработената система премахва опасни вещества от въздуха за дишане и дава възможност за рециркулация на въздуха в работната среда, което намалява разходите за енергия. Търсят се търговски споразумения с техническа помощ и съвместно по-нататъшно развитие.


11. 10 IT 55X7 3HFP TO

Италиански изследователски институт е разработил метод за подобряване на качеството на фуражите и опазването на храните. Той се основава на използването на нов клас хранителни съединения или GRAS микроорганизми (дрожди) за предотвратяване на гъбично замърсяване на биосинтеза на някои токсични метаболити (микотоксини) на някои хранителни матрици (зърнени храни, плодове) по време на периода на складиране. Институтът търси техническо сътрудничество, споразумение за производство и финансови ресурси.


12. 10 GB 45P2 3HEI TR

Фирма от северозападния регион на Великобритания е разработила химическа нано-самосглобяваща методология за масово производство на схемата на чип, подходящ за включване в следващото поколение аудио оборудване в професионалната, развлекателната и медицинска сфери и се търсят подходящи партньори за изкарването на тези продукти на пазара, лицензно споразумение или създаване на смесено дружество.


13. 10 GB 45P2 3HEA TO

Университет от северозападния регион на Великобритания е разработил нов софтуер (работещ самостоятелно или като приставка), даващ възможност за по-добро откриване и определяне на зъбното гниене. Разработчикът търси да лицензира този софтуер с подходящи производители на зъболекарски рентгенови апарати или с доставчици в този сектор.


14. 10 IT 53U9 3HBA TO

Италианска изследователска организация (RTO), която има опит в инженеринг на материали, информационни технологии и промишлен дизайн, е разработила технология за дистанционен мониторинг в реално време на статуса на деформация на различни структури и тяхното усилване / укрепване. Тя се основава на комбинацията от фибро-оптични сензори и фибро-усилени полимерни материали (FRP). Търсят се фирми за производствени споразумения или изследователски организации за техническо сътрудничество.


15. 10 IT 54V8 3H69 TO

Италианска изследователска лаборатория е разработила процедура за съединяване на худразонен дериват на доксорубицин (DOXO), притежаващ малеимидна терминална група (фиг. 1), към лактосеминатен човешки албумин (L-HSA). Процедурата се основава на използването на trialkylphosphines за намаляване на дисулфидните връзки на протеина и прави SH групите му достъпни за формирането на thioether връзка с малеимидната група на производното DOXO. Лабораторията търси лиценз или споразумения за сътрудничество с индустрията.


16. 10 IT 54V8 3H67 TO

Италианска изследователска университетска лаборатория е патентовала използването на комбинирано съединение на доксорубицин с лактосеминатен човешки албумин за подготовката на фармацевтичен състав, полезен при лечение на хепатоцелуларен карцином (HCCs), който не изцежда asialoglycoprotein рецептора (ASGP-R). Те се интересуват от споразумения за лиценз или техническо сътрудничество с фармацевтични или диагностични индустриални фирми.

17. 10 US 87GA 3HGX TR

Голяма американска компания търси продукти, които са или перманентни оцветители за коса, несъдържащи амоняк, или ефективен метод за премахване на неприятната миризма на амоняк в други продукти. Те се интересуват от лицензиране, придобиване на продукт, договор за изследвания, доказателство на концепция, водещи до увеличаване на производството, съвместно разработване и постигане на споразумение за доставка.


18. 10 FR 35K7 3HGV TR

Френска компания е първата, която предлага онлайн електронен съветник за вино. Фирмата предлага консултации и резултати от тестове и справки за повече от 15 000 вина. За да разширят своята дейност и за да се предложи мобилност на опита онлайн, компанията търси технологии, позволяващи автоматична разчитаща система, извършваща експертиза на вино навсякъде и по всяко време. Фирмата търси най-добрите налични технологии за идентификация на бутилки или разпознаване на образи чрез мобилни телефони.


19. 10 DE 0957 3HGA TO

Саксонска компанията разработва и произвежда серво-клапи като идеално свързващо звено между електрически входящи сигнали и хидравлични изходни сигнали. Поради малката електрическа енергия за управление и отличните статични и динамични параметри на електро-хидравличните серво-клапи, те са особено подходящи за комбиниране с електронни устройства за автоматизация и обработка на данни. Търсят се партньори за търговско и техническо сътрудничество.


20. 10 DE 0959 3HCR TO

Малка немска фирма е разработила усъвършенстван филм (тънък слой) за мониторинг на качеството и хигиената на въздуха чрез използване на специален метод. Филмът показва високо виско-еластично поведение и подобрена водоустойчивост. Вземането на проби от замърсители на въздуха може да се извършва, както и преди, директно последвано от диференцирано етикетиране с помощта на биохимични маркери като например in-situ хибридизация и др. Визуализация позволява много бърз и качествен мониторинг. Фирмата търси партньори за техническо сътрудничество, търговско или производствено споразумение.


21. 10 PL 61AJ 3HDW TO

Полски изследователски институт е разработил иновативен процес за рециклиране на отпадъчни разтворители. Разделянето на сместа, чиито елементи са dimethylketone и methylobenzene се осъществява чрез ротационен и ротационен промишлен изпарител. Търсят се партньори за техническо сътрудничество, съвместно предприятие или за производство, а също и партньори за по-нататъшно развитие на продукта.


22. 10 US 87GA 3HGN TR

Голяма американска компания търси предложения за система, която да измерва обективно усещането за преглъщане в гърлото при пиене на напитки. Напитката може да бъде газирана, с или без алкохол. Търсената технология трябва да може да измерва физиологичните реакции в гърлото и да очертава измерените ответни човешки възприятия. Компанията се интересува от договор за развитие, съвместно развитие, лицензиране и от доставка на оборудване.


23. 10 GB 41n8 3HFJ TR

Компания от Великобритания е разработила напълно интегрирана система за непрекъснато работещ реактор, която включва оптимизация на реакцията, синтез и доразвиване. Те се стремят да допълнят системата с вградена инфрачервена система за откриване на органични молекули (молекулно тегло <1000) в разтворител, за да предоставят в реално време динамична химическа картина на реакцията в реални условия. Технологията трябва да бъде демонстрирана и да е готова за пазара и да бъде на разумна цена.


24. 10 GB 41n8 3HFG TR

Компания от Великобритания е разработила напълно интегрирана система за непрекъснато работещ реактор, която включва оптимизация на реакцията, синтез и доразвиване. Те се стремят да допълнят системата с чип, поддържащ множество входни реакции, като търсеният ефект е постигането на добро турбулентно смесване на еднородни и разнородни реактиви. Чипът трябва да работи при високи температура и налягане.


25. 10 GB 41n8 3HG8 TO

Компания от Великобритания е разработила евтино малко-мащабно соларно устройство за охлаждане, с приложения в домашни хладилници за съхранение на храни и охлаждане на ваксини. Нейната патентована соларна система за събиране и трансфер осигурява охлаждане, когато то е най-необходимо и събира енергията за поддържане на охлаждането през нощта или когато времето е облачно. Ефективният модул с ниска цена и лесна поддръжка не се нуждае от електроенергия и няма движещи се части. Компанията търси индустриални партньори които имат достъп до пазара на хладилна / охлаждаща техника.


26. 10 NL 60AH 3GF6 TO

Холандска компания е специализирана в производството на 360? видео системи. Търсените клиенти са креативни агенции, филмови студия и глобални марки. Това следващото поколение видео система е разработена, за да позволява на потребителите да разглеждат видеото отвътре. Камерата е оборудвана с шест лещи, чрез които се улавя всеобхватна картина. Специален плейър дава възможност на зрителите да получат интерактивно и 360? видео преживяване. Холандският партньор се интересува от търговски споразумения с техническа помощ.


27. 10 HR 89GM 3HBG TO

Хърватски изобретател е разработил модел на кухненски миксер, състоящ се от самостоятелен кухненски миксер със специален допълнителен контейнер произвеждащ пара. Предимството в сравнение със съществуващите продукти е, че миксерът може не само да смесва, но също така да обработва съставките с гореща пара. Изобретателят търси индустриален партньор или производител на домакински уреди, интересуващ се от производство и техническо сътрудничество (лицензиране).


28. 10 IT 54V8 3GWD TO

Италиански университет е разработил нова методология за едновременен синтез на луминесцентни и електро-химиколуминисцентни силициеви наночастици, както и процедурите за тяхната дериватизация при етикетиране на биомолекули, като например протеини, ДНК и антитела. Те търсят компании за по-нататъшно промишлено развитие и лицензионно споразумение


29. 10 IT 54V8 3GXP TO

Италианска изследователска лаборатория е разработила изобретение, свързано с полимери, като е подобрена температурната устойчивост, както и метод за подготовка на други полимери. Този метод дава възможност за контрол на тяхното топлинно разграждане и стабилност чрез химическата структура на полимерните крайни групи. Лабораторията търси лицензионно споразумение и индустриално развитие.


30. 10 PL 64BD 3HEC TO

Полска фирма е създала иновативна система за стабилизация на терена. Това е ново технологично решение, базирано на триизмерна строителна система. Тя може да се използва за стабилизиране на терена по време на технологичния транспорт, изграждането на мостове, като и за обезопасяването на речни корита. Компанията търси партньор в пътната индустрия или други нейни клонове за разработване на продукта, тестване на нови приложения, адаптация към специфични нужди и комерсиализация.


31. 10 PL 64BH 3HCJ TR

Малка компания от югоизточна Полша търси технологична линия за диагностика на автомобили и камиони. Технологията трябва да бъде тествана и да е готова за демонстрация. Компанията търси търговско споразумение с техническо консултиране.


32. 10 ES 28F9 3HCW TO

Испанска компания, занимаваща се със софтуерно инженерство от Мадрид, специализирана в сектора на издаване на билети, е разработила мощна система за продажба на билети за събития. Технологията обхваща както софтуерна част (позволяваща продажби на билета в каси, кол центрове, интернет, павилиони и мобилни услуги), така и хардуерна (павилиони за продажба и събиране) заедно със система за контрол на достъпа. Фирмата търси търговско споразумение с техническа помощ.


33. 10 FR 32j2 3HEF TO

Френска изследователска лаборатория е разработила ново WiFi базирано 3D позициониране в хетерогенното строителство и на открито в градската среда. Изследователската лаборатория търси сътрудничество с индустриални партньори, занимаващи се с мобилност или транспорт, за да може да приложи тази нова услуга.


34. 10 FR 32j2 3HEE TO

Френска изследователска лаборатория е разработила професионална платформа за резервационни или динамични иновационни транспортни услуги. Лабораторията търси партньори за съвместна работа в рамките на програма или за изпълнение на услугата.


35. 10 TR 99PD 3HE1 TO

Турска компания, с богат опит в електронните системи за проектиране и автоматизация, е разработила иновационна система, предпазваща от грешки в областта на проверка на идентичността чрез интегриране на сканираща система за пръстови отпечатъци с интелигентни системи за карти. Компанията търси търговско споразумение с техническа помощ с организации като: застрахователни компании, болници, аптеки, в които са необходими системи за удостоверяване на самоличността за проследяване действията на пациентите и клиентите.


36. 10 NL 60AH 3GYE TO

Малка холандска компания има основна компетентност в лазерната микро обработка на пластмаса, керамика, стъкло и тънък метал. Високата точност на лазерния процес за оформяне позволява това да стане без никакви грапавини. Освен с дизайн и производство, дружеството се занимава и с изработка на инструменти. Фирмата търси индустриални партньори за съвместно разработване на нови хай-енд медицински и космически приложения.


37. 10 PL 62AP 3HDR TR

Полска фирма, работеща в областта на вентилационните технологии - производство на вентилационни тръби, монтаж и поддръжка, търси специализирана и автоматизирана линейна машина за заваряване, която да е подходяща за производството на компанията – вентилационни продукти (тръби и др.).Има интерес към закупуване и съвместно внедряване на технологията както и към предоставянето на техническа помощ.


38. 10 PL 62AP 3HDQ TR

Полска фирма, работеща в областта на вентилационните технологии - производство на вентилационни тръби, монтаж и поддръжка, търси специализирана в CNC машина за набраздяване, сгъване и скрепване, която да бъде за производство на вентилационни тръби с опция за самообучение. Компанията се интересува от закупуването и внедряването на технология заедно с предоставяне на техническа помощ.


39. 10 ES 27F3 3HES TO

Група предприемачи от Андалусия (Испания) е разработила нов алтернатор за вятърни турбини, специално предназначен за получаване на високи резултати с най-малкия възможен обем и най-малката степен на обороти. Предприемачите търсят партньори, интересуващи се от работа с фирми, за по-нататъшно техническо сътрудничество и финансови ресурси.


40. 10 GB 44O7 3HDH TO

Университет от Лондон (Обединеното кралство) е разработил ново, използващо малко енергия, миниатюрно устройство, което може да диагностицира епилепсия при пациентите, което позволява ефективно лечение. Изобретението предлага значително подобрение в сравнение със съществуващата амбулаторна електроенцефалография (AEEG) като намалява времето, необходимо на невролога, за да диагностицира съответния пациент. Подадена е заявка за патент и университетът търси партньори за по-нататъшно развитие и лицензиране.


41. 10 PL 62AP 3H9Z TR

Полска фирма, занимаваща се с проектиране и производство на реклами на перспекс и други пластмасови материали, търси продукт, използващ технологията за печат VarDot. Устройството трябва да може да отпечатва върху широка гама от твърди и гъвкави материали и да притежава възможност за правилно / подходящо зареждане. Компанията търси партньор за търговско споразумение с техническа помощ.


42. 10 PL 62AP 3H8N TR

Полска фирма, работеща в областта на монтаж на електрически стълбове, търси CNC инструмент за плазмено рязане / обработване, интегриращ ударно пробиване и формоване чрез висококачествено плазмено рязане – за да бъде използвано в производството на електрически стълбове. Компанията се интересува от закупуването и прилагането на технологията заедно с предоставяне на техническа помощ.


43. 10 PL 62AP 3H8Q TR

Полска фирма, работеща в областта на монтаж на електрически стълбове, търси иновативнa CNC електро-хидравлична машина за пробиване на стоманени листа с допълнителни възможности за валцуване. Компанията се интересува от закупуване и внедряване на технологията, както и предоставяне на техническа помощ.


44. 10 GB 42O1 3GMH TO

Фирма, базирана във Великобритания, е изобретила нова система против пръски за предотвратяване на течове и капене, когато се използват бански и душ завеси. Тази патентована технология използва магнитни ленти, които се слагат много лесно и за много кратко време (само за няколко минути). В момента продуктът се произвежда във Великобритания, но дружеството търси възможности за лиценз на производството и партньори за разкриване на нови европейски пазари и области на приложение, като круизни линии, фирми занимаващи се със строителство на хотели и др..


45. 10 US 87GA 3HFN TR

Голяма американска компания търси безразрушителна технология за определяне качествата на повърхностната микроструктура на машинна стомана. Те се интересуват от лицензиране, придобиване на продукт, договор за изследвания, доказателство на концепцията, водещо до увеличаване на производството, съвместно развитие, споразумение за доставки.


46. 10 PL 62AP 3GHL TR

Полска компания търси технология за механична обработка/полиране на сребърна бижутерия. Полираните продукти са с елементи, трудни за обработка при барабанно или каскадно полиране. Крайният продукт трябва да се характеризира с много висока гладкост. Компанията търси партньор за търговско споразумение с техническа помощ.


47. 10 PL 63BC 3HCE TR

Полска компания търси система за напълване на едро- и средно-размерни опаковки за химикали от строителната индустрия. Търсената система трябва да се състои от разпределяща машина и тунел за измиване на рециклираните опаковки. Компанията се интересува от търговско споразумение с техническа помощ.


48. 10 US 87GA 3HFO TR

Голяма американска компания търси предложения за нови материали, които да се използват в ново поколение устройства за доставка на лекарства. Интересът е към лиценз, придобиване на продукт, договорно изследване, доказване на водещата концепция и до производство, съвместна разработка, договор за доставка, договор за консултации, включително изследване за технологична карта.


49. 10 DE 0959 3H47 TO

Германско МСП е създало технология и има опит в изграждането на процесно оборудване за индустриална преработка на биомаса в енергия. Възстановяването на енергията от твърда биомаса се основава на перфектното й превръщане в газ и изгаряне. Компанията е овладяла налягането и високата температура в голямо-обемни реактори, поддържащи ефективността и сигурността посредством звукови методи за оценка на процеса, механична техника и контрол. Компанията търси партньори за техническо и търговско сътрудничество.


50. 10 DE 1169 3HCT TO

Германски изследователи са открили по-ефективен процес за производство на многостенни неорганични сферични и нанотръбни въглеродни частици, които показват високи качества като твърди смазки при високотемпературни приложения, когато не може повече да се използват течности. Предлагат се лиценз или договор за продажби. Може да се получи и подкрепа за проникване на пазара.


51. 10 TR 99PD 3GVU TO

Турска спин-оф компания е разработила иновативен софтуер, който виртуално симулира операции по пробиване. С помощта на този софтуер потребителят предвижда затруднения преди операцията да се извърши. С тези симулации може да се намалят дължината на инструмента и времето за работа. На етапа на проектиране се елиминира счупването на инструмента. Компанията търси лицензиране или търговски споразумения с техническа помощ.


52. 10 EE 21C2 3HDE TR

Естонска старт-ъп компания, спечелила награда, чиято главна компетентност е в софтуерното програмиране на отглеждането на риба, търси технологични партньори. Партньорът трябва да предложи безжична сензорна мрежова платформа (WSN) с ниска цена. За предпочитане са системи с интегрирани устройства за следене на кислородното, рН и водното нива. Типът сътрудничество да бъде или съвместно нататъшно разработване, или споразумение за джойнт-вечър.


53. 10 IT 56Z6 3HD8 TO

МСП, базирано в Североизточна Италия (FVG), специализирано в изработката на механични устройства за възстановяване на коляно, предлага иновативна централна колянна връзка за физиотерапия и амбулаторно лечение. Патентованото устройство възпроизвежда реалното движение на коляното, което не бива да има фиксиран ротационен център, намалява болката и ускорява оздравителния процес. Компанията търси както академични партньори за клинични проучвания, така и компании за въвеждане продукта но нови пазари.


54. 10 TR 97NA 3HAH TO

Турска компания е разработила преносима шлифовъчна машина – мобилна и приспособима към всякакви стругове. Машината е нискоразходна и е една от най-удобните със своите леснота за монтаж и висока производителност. Компанията търси търговски споразумения с техническа помощ от компании членове на Enterprise Europe Network, които се нуждаят от такива приложения за критично шлифоване, което може да бъде подобрено само чрез иновативни преносими устройства.


55. 10 TR 97NA 3HAJ TR

Общината на малък западнотурски град, с един от най-големите геотермални извори в Турция, търси международни иновативни технологии за оценка и използване на тези извори главно за производство на енергия и за други приложения. Общината търси лицензни споразумения, търговски споразумения с техническа помощ, както и джойнт-венчър споразумения и възможности за техническо сътрудничество.


56. 10 GB 41n8 3HDB TO

Компания, базирана в Източна Англия, е разработила нова микробиологична култура и система за откриване, приложима при тестването за заразеност на прясна и отпадна вода или при управлението на съответни процеси. Компанията се интересува от партньорство с компании, активни във водната индустрия (или дистрибутори), които биха сътрудничили в крайните етапи на разработване и последваща комерсиализация на технологията.


57. 10 IT 55X7 3HD5 TO

Италиански изследователски институт притежава експертиза в следните технологии: синтетични апертурни радари Synthetic Aperture Radar (SAR) на сателитна платформа, проникващи в почвата радари Ground Penetrating Radar (GPR) и сензори с оптични влакна. Институтът е разработил прототипи на инструменти, способни да надминат ограниченията на сходни изделия. Тези технологии предлагат възможността за не-инвазивно (3D, 4D) наблюдение и диагностика на културното наследство и на заобикалящата го среда. Търсят се техническо сътрудничество и финансови ресурси.


58. 10 ES 27F4 3HDC TO

Инженер от Андалусия (Испания) е патентовал система за ефективно складиране на енергия, използваща земното гравитационно поле за складиране на енергия докато бъде използвана. Системата може да се съчетава с други чисти енергии (слънчева, вятърна, водна и т.н.), които да бъдат превърнати в гравитационна енергия. Той търси лицензно споразумение и споразумение за техническо сътрудничество.


59. 10 FR 32I9 3HCY TO

Френско изследователско МСП разработва и изпълнява иноватвни компютърни решения за генериране на напълно неочаквани качествени и количествени печалби от комплексни процеси в реалния живот. МСП партньори от промишления сектор или сектора на услугите и се търсят оптимални решения за търговско споразумение с техническа помощ.


60. 09 ES 28G2 3CG3 TO

Две испански публични изследователски организации са създали ваксина срещу епизоотични афти (Aphtae epizooticae), базирана на омаломощени и генетично дефективни вируси. Те се допълват един друг, за да произведат вирусни протеинови обвивки за отключване на имунизацията, но не се репликират. Новата ваксина ще създаде дълготрайна имунизация, без необходимост от повторно ваксиниране чрез деактивирани вируси и при липса на риск от зараза, при повторяемост.


61. 10 US 87GA 3HEW TR

Голяма американска компания издирва предложения за идентифициране и намиране на технологии за третиране на изворни води, които технологии да предлагат подобрения или алтернативи на индустриалното управление и изливане на отпадни води, включващи вторично отлагане на съставките на отпадната вода. Компанията се интересува от лицензиране, продуктово придобиване, договор за изследване, доказване на концепция, съвместно разработване и доставка.


62. 10 US 87GA 3HFD TR

Голяма американска компания издирва предложения за технологии, които дават възможност за прилепване на частици към зъбните повърхности. Компанията се интересува от лицензиране, договорено изследване, доказване на концепция, водещо до производство, съвместна разработка и консултиране.


63. 10 IT 54V8 3G3N TO

Италианска университетска лаборатория е разработила апарати (биореактори) за изграждане на механичен еластичен скелет, върху който са разположени клетки. Апаратите (биореактори) са конструирани така, че поддържат развитието на клетъчните компоненти чрез механично напрежение, приложено към тях. Такова развитие има влияние върху механичните качества на конструкцията. Лабораторията търси лицензно споразумение и индустриално развитие.


64. 10 US 87GA 3HEV TR

Голяма компания от САЩ издирва предложения идентифициране и влагане на капитал в технологии за третиране на води от сондажи, които да предлагат подобрения или алтернативи във филтриращи системи, включващи мембрани. Компанията се интересува от лицензиране, придобиване на продукт, договорно разработване, доказване на концепция, съвместно развитие и доставка.


65. 10 US 87GA 3HEU TR

Голяма компания от САЩ издирва предложения идентифициране и влагане на капитал в технологии за третиране на води от сондажи, които да предлагат подобрения или алтернативи на технология за обратна осмоза. Компанията се интересува от лицензиране, придобиване на продукт, договорно разработване, доказване на концепция, съвместно развитие и доставка.


66. 10 US 87GA 3HET TR

Голяма компания от САЩ търси предложения за съвместно изследователско партньорство за изясняване на механизма, по който собствен на компанията лактобацилус Х действа вътре в червата, за да намали вредните мазнини. Лактобацилус Х, който е бактерия, унищожавана от горещина, е притежание на компанията. Последната се интересува от подкрепа/сътрудничество за клинично изследване, публикуване/представяне на данните, консултации, подкрепа за моделно развитие/валидиране, грант за изследване.


67. 10 ES 28F9 3H50 TO

Испанска компания МСП, базирана в Мадрид е разработила технология, позволяваща на потребителите да управляват компютрите си, оперативната система и предварително заредения софтуер с мобилност и сигурност за компютъра. Чрез снабдения с външно свързващо устройство компютър (dongle) е възможно безпроблемното му свързване навсякъде, където е нужно, компютърът и системите му могат да се използват по напълно сигурен начин и в напълно сигурна среда. Търсят се партньори за получаване на лиценз или търговско споразумение с техническа помощ.

68. 10 ES 27F4 3HBY TO

Андалуска изследователска група (Испания) е разработила нов метод за определяне тропизма на вируса на СИДА относно неговата способност за заразяване на клетки, които имат или CCR5 ко-рецептор, или CXR4. Поради това методът е от полза при определяне на тропизма и при избор на най-подходящото за всеки пациент лечение. Изследователската група търси лицензно споразумение.


69. 10 GB 44O7 3HD2 TO

Британско МСП притежава иновативно решение за обездвижване на течни въглеводороди като дизелово гориво, минерални масла, хидравлични течности. Системата използва гранулиран прах, който превръща течните въглеводороди в суха, почти твърда маса за по-лесно манипулиране, отстраняване и рециклиране. Намаляват се значително стойността и времето, необходимо за работа с въглеводородното замърсяване и се достигат фирмените/регулаторни изисквания. МСП търси техническо сътрудничество, специфично за сектора съвместно разработване на системата.


70. 10 FR 33k1 3HAE TO

Френски консорциум, съставен от център за приложни изследвания и компания, занимаваща се с диагностика, са разработили проста, евтина и преносима технология за сензитивно откриване на луминесцентно или флуоресцентно белязани молекули. Тази технология има широко приложно поле в биологичния и химическия анализ (ин-витро диагностика, преносими тестове и т.н.) и се предлага за лицензиране.


71. 10 BE 0319 3HDV TO

Белгийска компания е разработила комплектен софтуер, предлагащ решения за геолокализиране и геоуправление в строителния сектор. Софтуерът дава информация, позволяваща по-добро управление на мобилните ресурси (хора, превозни средства, оборудване и т.н.). Компанията търси търговско споразумение с техническа помощ.


72. 10 ES 23D1 3HF9 TR

Испанска инженерингова компания, специализирана в акустика и вибрации, търси партньор с голям опит в аеродинамичния дизайн и в изчислителната динамика на флуидите (CFD), за да направят съвместно проектно предложение за Clean Sky Aeronautical Platform


73. 10 ES 28F9 3H4Q TO

Базирана Испания компания, специализирана в IT и ICT инженеринг, е разработила софтуерна технология за симулиране на медицински случаи. Технологията е иновативно средство за образование и подготовка на медицински специалисти, особено на лекари, които да се упражняват с практически случаи, следвайки сходния работен процес като в реалния живот. Компанията търси професионални здравни организации, публични или частни, интересуващи се от лицензиране или дистрибутиране на технологията.
За контакт:

Елена Палаврова

Европейски Информационен и Иновационен Център

Търговско-Промишлена Камара – Пловдив

ул.Самара № 7

Tel.: 032 908999, 908998, 908980


e-mail: eic@pcci.bg
www.pcci.bg

Neither the European Commission nor any person acting on behalf of the European Commission is responsible for the use which might be made of the information contained herein. The views in this publication are those of the author and do not necessarily reflect the policies of the European Commission.


ФОРМУЛЯР ЗА ПРОЯВЕН ИНТЕРЕС
Код на интересуващата ви оферта:
Номер на бюлетин:
Наименование на фирмата/организацията:
Адрес за кореспонденция:
Предмет на дейност:
Лице за контакт:
Длъжност:
Телефон:
Факс:
e-mail:
Интернет страница:
Брой работници/служители:
Година на създаване:
Причина за Вашия интерес към съответната оферта:
Отговаряте ли на профила на търсения партньор? Очертайте какво можете да предложите:
Въпроси, които бихте искали да зададете на фирмата, подала профила:
За първи път ли ползвате услугите на мрежата Enterprise Europe Network?:Дата: ........................


Моля, изпратете формуляра на Европейски Информационен и Иновационен Център към Търговско-Промишлена Камара – Пловдив /Enterprise Europe Network/:

e-mail: eic@pcci.bg, факс: 032 908983, 908999
Каталог: img -> files
files -> Бюлетин б2б събития организирани от Европейската мрежа в подкрепа на бизнеса Брой 7
files -> Бюлетин б2б събития организирани от Европейската мрежа в подкрепа на бизнеса Брой 3
files -> За брокерски събития
files -> За брокерски събития
files -> Офертен бюлетин 01/2013 оферти за бизнес сътрудничество
files -> За брокерски събития
files -> Офертен бюлетин № bbs/1713/2013 оферти за технологично сътрудничество
files -> Офертен бюлетин 06/2013 оферти за бизнес сътрудничество
files -> Офертен бюлетин №1512/2012 оферти за бизнес сътрудничество
files -> Abraziv Kft. H-kecskemét, Szt. Laszlo krt. 17. Tel: +36/76/481 702


Сподели с приятели:
©obuch.info 2023
отнасят до администрацията

    Начална страница