Офертите се подават всеки работен ден отстраница1/17
Дата10.02.2018
Размер5.04 Mb.
#56088
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   17


УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Прокуратурата на Република България с адрес: гр. София, бул. „Витоша” № 2, Съдебна палата, на основание Решение ОПИ № 1750/19.12.2014 г., на г-н Калин Иванов – директор на Бюро по защита при главния прокурор, упълномощен със Заповед № ЛС-5601/03.12.2014 г. на главния прокурор, обявява открита процедура за възлагане на обществена поръчка, с предмет: Предоставяне на услуги по застраховане за нуждите на Прокуратурата на Република България по две обособени позиции: обособена позиция № 1. „Застраховка „Гражданска отговорност на автомобилистите“, Сертификат „Зелена карта“, „Автокаско“ за служебни МПС, доброволна застраховка злополука на водача и пътниците в МПС, обслужващи Прокуратурата на Република България“ и обособена позиция № 2 „Групова застраховка "Живот" и „Злополука“ на служители от Бюро по защита при главния прокурор“.

Настоящата документация е изготвена с цел да се запознаете и подготвите своите оферти за участие в тази процедура по реда на ЗОП.

Документацията за участие се предоставя безплатно. Същата е достъпна на интернет-страницата на Възложителя www.prb.bg в профила на купувача. Документацията може да бъде получена безплатно и на хартиен носител по реда на чл. 28, ал. 7 от ЗОП.

Участниците в процедурата следва да прегледат и да се съобразят с всички указания, образци, условия и изисквания, представени в документацията.

Комуникацията с участниците ще се извършва по ел. поща или факс, освен ако участник писмено заяви желание за друг вид комуникация.

Офертите се подават всеки работен ден от 8.30 до 12.00 и от 13.00 до 17.00 часа, в срок до 17.00 часа на 28.01.2015г. включително, в „Информационен център“ на Прокуратурата на Република България, бул.”Витоша” № 2, Съдебна палата, партер, стая № 79, Регистратура на главен прокурор.

Офертите ще бъдат разгледани от комисия за разглеждане, оценка и класиране, която ще започне своята работа, след изтичане срока за подаване на офертите. За деня на отваряне на ценовите оферти, се прилага разпоредбата на чл. 69а, ал. 3 от ЗОП.

За допълнителна информация и въпроси по обособена позиция № 1 се обръщайте към г-н Георги Герджиков, тел. (02) 8036023, e mail: ggerdjikov@prb.bg.

За допълнителна информация и въпроси по обособена позиция № 2 се обръщайте към г-жа Светлана Захариева, тел. (02) 8101430, e mail: szaharieva@prb.bg.
СЪДЪРЖАНИЕ НА ДОКУМЕНТАЦИЯТА:

Раздел А.
І. Решение ОПИ № 1750/19.12.2014 г. за откриване на процедура за възлагане на обществена поръчка.
ІІ. Обявление за обществена поръчка.
Раздел Б.
І. Пълно описание на предмета на поръчката.
ІІ. Технически спецификации по обособени позиции.
ІІI. Изисквания, на които участниците трябва да отговарят.
ІV. Критерий за оценка на офертите. Методика.
V. Оферта и указание за подготовката й.
VІ. Гаранции.
VII. Проекти на договори за възлагане на обществената поръчка.
VIII. Приложения.

Раздел Б.
I. Пълно описание на предмета на поръчката:
Обществената поръчка е за Предоставяне на услуги по застраховане за нуждите на Прокуратурата на Република България по две обособени позиции: обособена позиция № 1. „Застраховка „Гражданска отговорност на автомобилистите“, Сертификат „Зелена карта“, „Автокаско“ за служебни МПС, доброволна застраховка злополука на водача и пътниците в МПС, обслужващи Прокуратурата на Република България“ и обособена позиция № 2 „Групова застраховка "Живот" и „Злополука“ на служители от Бюро по защита при главния прокурор“.

„Групова застраховка "Живот" и „Злополука“ на служители от Бюро по защита при главния прокурор включва държавни служители, лица, работещи по трудово правоотношение и предстоящи за назначаване служители“: Предметът на обособена позиция № 2 е застраховка живота и работоспособността на общо 98 назначени и предстоящи за назначаване служители на Бюро по защита при главния прокурор – държавни служители и лица, работещи по трудово правоотношение, както и новоназначени служители, чрез групова застраховка "Живот" и „Злополука“, която се сключва на основание чл. 184, ал. 1 от Закона за Министерството на вътрешните работи, във връзка с чл. 14д, ал. 2 от Закона за защита на лица, застрашени във връзка с наказателно производство. Към дата 19.12.2014 г. общият брой на назначените служители е 55 (петдесет и пет) души.Общата прогнозна стойност на поръчката е 210 650 лв. (двеста и десет хиляди шестстоин и петдесет лева) без вкл. ДДС, разделена по обособени позиции, както следва:

За обособена позиция № 1 – 193 000 (сто деветдесет и три хиляди) лева без вкл. ДДС;

За обособена позиция № 2 – 17 650 (седемнадесет хиляди шестстоин и петдесет) лева без вкл. ДДС.

(Съгласно чл. 47 от ЗДДС, освободена доставка е извършването на услуги при условията и по реда на Кодекса за застраховането).
В прогнозната стойност на настоящата обществена поръчка по обособена позиция № 1 е включена и стойността за евентуалното повторение на услугата от същия Изпълнител, в случай на придобиване на МПС от страна на Възложителя, през срока на действие на договора.
При придобиване в срока на действие на договора за възлагане на обществената поръчка на МПС от страна на Възложителя, се прилагат разпоредбите на чл. 90, ал. 1, т. 9 от ЗОП, а именно:

Възложителят възлага обществена поръчка чрез процедура на договаряне без обявление само когато: е необходимо повторение на услуга или строителство от същия изпълнител не по-късно от три години от възлагането на първата поръчка при наличие на следните условия:

а) първата поръчка е възложена при открита или ограничена процедура и в обявлението за нея е посочена възможността за такова възлагане;

б) общата стойност на тази поръчка е включена при определяне стойността на първата поръчка;

в) новата поръчка съответства на основния проект, в изпълнение на който е възложена първата поръчка.
Предложения, които надвишават прогнозната стойност по съответната обособена позиция ще бъдат отхвърлени и участниците отстранени от участие в процедурата.
1. Срокове:

1.1. Срок на действие на договорите: Срокът за изпълнение на поръчката за обособена позиция № 1 и № 2 е 12 (дванадесет) месеца, считано от датата на подписването на договорите от двете страни.

1.2. Срок за издаване и действие на полиците:

По обособена позиция № 1:1.2.1.1. Полиците за застраховките „Гражданска отговорност на автомобилистите“ се сключват съгласно разпоредбите на Кодекса за застраховането за срок от една година. Полиците се сключват в рамките на срока на действие на договора за възлагане на обществената поръчка. Началната дата на застрахователните полици е съобразно изтичане срока на действащите полици за съответните автомобили, съгласно Приложение № 1.1 от документацията.

1.2.1.2. Сертификатът „Зелена карта“ се издава в рамките на срока на действие на договора за възлагане на обществената поръчка. Сертификатите се издават за МПС посочени в Приложение 1.2 от документацията, и са със срок на валидност, следващ този на Застраховката „Гражданска отговорност на автомобилистите“.

Сертификатът "Зелена карта" се издава при условията и реда на НАРЕДБА № 49 от 16.10.2014 г. за задължителното застраховане по чл. 249, т. 1 и 2 от Кодекса за застраховането и за методиката за уреждане на претенции за обезщетение на вреди, причинени на моторни превозни средства, приета с Решение № 149-Н от 16.10.2014 г. на Комисията за финансов надзор, обн., ДВ, бр. 90 от 31.10.2014 г.1.2.1.3. Полиците за доброволна застраховка злополука се сключват в рамките на срока на действие на договора за възлагане на обществената поръчка. Срокът на полиците за доброволна застраховка злополука следва да съвпада със крайният срок на валидност на полиците за Застраховките „Гражданска отговорност на автомобилистите“ за съответния автомобил. Началната дата на застрахователните полици е съобразно изтичане срока на действащите полици за автомобилите посочени в Приложение 1.4 от документацията. Полиците за доброволна застраховка злополука се сключват за МПС посочени в Приложение 1.4 от документацията.

По преценка на застрахователя, същият може да не издава отделна полица за доброволна застраховка злополука, а да включи покритието в застрахователната полица по задължителна застраховка "Гражданска отговорност" на автомобилистите. В този случай за покритието по доброволната застраховка злополука се издава добавък (допълнително споразумение) или се включва в застрахователната полица по задължителна застраховка "Гражданска отговорност" на автомобилистите в обособена част.1.2.1.4. Полиците за застраховките „Автокаско“ се сключват в рамките на срока на действие на договора за възлагане на обществената поръчка и са със срок една година. Началната дата на застрахователните полици е съобразно изтичане срока на действащите полици за съответните автомобили, съобразно Приложение № 1.3 от документацията.

По обособена позиция № 2:

1.2.2.1. Срок на действие на полицата е 12 (дванадесет) месеца, считано от 00:00 часа на 19.05.2015 г. до 24:00 часа на 18.05.2016 г. Застрахователната отговорност на застрахователя възниква от 00.00 часа на 18.05.2015 г., независимо от по-ранна дата на подписване на договора за възлагане на обществена поръчка.

1.2.2.2. Застрахователният договор ще бъде сключен без поименен списък на застрахованите лица.

1.2.2.3. При новопостъпли служители на Бюро по защита при главния прокурор застраховката влиза в сила от 00:00ч. на деня на постъпването на работа.

1.2.2.4. За лица, напуснали групата на застрахованите, отговорността на застрахователя се прекратява от 24:00 ч. в деня на напускането.
2. Място на изпълнение на поръчката и предаване на полиците:

По обособена позиция № 1:2.1 Предоставянето на услугата се извършва на територията на Република България. Предаването на застрахователните полици (Сертификати или добавъци) се извършва в работното време на Прокуратурата на Република България на адрес: гр. София, пл. „Света Неделя“ № 1, административна сграда на Прокуратура на Република България, ет. № 1, стая № 107 на определено от Възложителя длъжностно лице, след предварително уговорен за това час или на друго посочено от възложителя място на територия на Република България.

2.2 Полиците (съответно Сертификат „Зелена карта“ или добавъци ) за всички видове Застраховки, предмет на настоящата обществена поръчка, се издават в рамките на действие на договора за възлагане на обществената поръчка, в срок до 15 (петнадесет) дни преди изтичане на действащите полици и се предават на определено от Възложителя длъжностно лице с подписване на приемно-предавателен протокол, в деня, следващ издаването им. Полиците се сключват за всяко МПС поотделно. Приемно-предавателните протоколи се съставят в два екземпляра - един за Изпълнителя и един за Възложителя.
По обособена позиция № 2:

2.3. Предоставянето на услугата се извършва на територията на Република България. Предаването на застрахователната полица се извършва в работното време на Прокуратурата на Република България на адрес: гр. София, ул. „Майор Г. Векилски“ № 2, ет. № 2, административна сграда на Бюро по защита при главния прокурор, на определено от Възложителя длъжностно лице, след предварително уговорен за това час или на друго посочено от възложителя място на територия на Република България.

2.4. Полицата за застраховката, предмет на настоящата обществена поръчка, се издава в рамките на действие на договора за възлагане на обществената поръчка, в срок до 2 (два) дни преди изтичане на действащата полица и се предава на определено от Възложителя длъжностно лице с подписване на приемно-предавателен протокол, в деня, следващ издаването й. Приемно-предавателният протокол се съставят в два екземпляра - един за Изпълнителя и един за Възложителя.

ІІ. Техническа спецификация.
ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ No 1: Застраховка „Гражданска отговорност на автомобилистите“, Сертификат „Зелена карта“, „Автокаско“ за служебни МПС, доброволна застраховка злополука на водача и пътниците в МПС, обслужващи Прокуратурата на Република България“.

1. Застраховка „Гражданска отговорност на автомобилистите” съгласно чл. 257 от Кодекса за застраховането за задължителните лимити на отговорност съгласно § 27, ал. 1 от ПЗР на Кодекса за застраховането за МПС, съгласно Приложение № 1.1.

Полиците за застраховките „Гражданска отговорност на автомобилистите” се сключват за срок една година с начало датата на подписване на договора, за МПС, които нямат сключена полица за Застраховка „Гражданска отговорност на автомобилистите“, а за тези които имат такава - не по-рано от датата на падежа на действащите полици на посочените в Приложение № 1.1 МПС. Полиците се издават в срок до 15 (петнадесет) дни преди изтичане на действащите полици.2. Сертификат „Зелена карта“: Сертификатът се издава на основание чл. 261, ал. 3 от Кодекса за застраховането. Валидността на Сертификата следва тази на полиците за застраховките „Гражданска отговорност на автомобилистите”.

3. Застраховка „Автокаско” за моторните превозни средства, собственост на Възложителя:

3.1 Участникът следва да предложи застрахователна премия за всички МПС по Приложение1.3.

3.2 С предложената застраховка „Автокаско”, Застрахователят се задължава да обезщети застрахования за пълна загуба или частична щета на МПС и застраховката трябва да бъде с ниво на покритие на всички посочени по-долу рискове, а именно:

 • природни бедствия: по­жар; бу­ря (ура­ган); гра­ду­ш­ка; на­во­д­не­ние; гръм (мъл­ния); сне­ж­но и/или ле­де­но на­т­ру­п­ва­не, всле­д­с­т­вие на оби­лен сне­го­ва­леж; мор­с­ки въл­ни; свли­ча­не или сру­т­ва­не на зем­ни пла­с­то­ве;

 • ава­рия на во­до­п­ро­во­д­ни, ка­на­ли­за­ци­он­ни, па­ро­п­ро­во­д­ни, га­зо­про­во­д­ни, еле­к­т­ро­п­ро­во­д­ни и дру­ги по­до­б­ни съ­о­ръ­же­ния, ка­к­то и от ек­с­пло­зия на та­ки­ва съ­о­ръ­же­ния;

 • пожар, възникнал по време на движение или възникнал при включ­ване и работа на двигателя при престой;

 • случайно па­да­не на ле­та­тел­ни апа­ра­ти или други тела вър­ху МПС;

 • сблъ­с­к­ва­не с или удар от МПС и/или дру­ги фи­зи­че­с­ки те­ла, в то­ва чи­с­ло и пъ­т­но-тран­с­пор­т­ни про­из­ше­с­т­вия, съгласно За­ко­на за дви­же­нието по пъ­ти­ща­та;

 • увреждане на застрахованото МПС в паркирано състояние от друго превозно средство;

 • внезапно отваряне на капак или врата на МПС по време на дви­же­ние, ако това не е възникнало поради невнимание или небрежност на Застрахования;

 • злоумишлени действия на трети лица - при­чи­не­ни по­в­ре­ди на МПС от тре­ти ли­ца чрез ме­ха­ни­ч­но въз­дей­ствие (удар с твърд предмет, надраскване, умишлено преобръщане на МПС), за­ли­ване с хи­ми­чески ак­тив­ни вещества (ки­се­лини, основи и др.);

 • стачки, граждански вълнения, бунтове; палеж, взривяване; аварии;

 • кра­ж­ба чрез взлом на трай­но мон­ти­ра­но в МПС ау­дио, ра­дио обо­ру­д­ва­не (без мо­бил­ни те­ле­фо­ни, радиостанции и ан­ти­ра­да­ри) на единична стой­ност до 5 % от за­с­т­ра­хо­ва­тел­на­та су­ма на МПС;

 • кра­ж­ба на ця­ло МПС;

 • противозаконно отнемане на чуждо МПС по смисъла на чл. 346 от НК;

 • гра­беж на ця­ло МПС;

 • покриване на разходи за престой на увреденото МПС на паркинг до 15 дни.


3.3 Застрахователят се задължава да осигури следното:

 • Всички застраховани МПС, при настъпила щета да се отремонтират в доверен сервиз на Застрахователя, а МПС до 3 години от датата на първоначалната регистрация – в официален сервиз на съответната марка автомобил;

 • При настъпване на застрахователно събитие да осигури „Пътна помощ”, включваща труд на механик по отстраняване на повредата на място (ако е възможно) и/или придвижване до доверен сервиз на застрахователя или до оторизиран сервиз (без ограничение на броя на застрахователните събития и разстоянието) или да възстанови направените разходи за това;

 • За всички частични щети Застрахователят възстановява щетите без прилагане на овехтяване и самоучастие;

 • Не се прилагат ограничения в броя на възникналите застрахователни събития през периода на застраховката за всяко МПС, независимо от характера на събитието;

 • Не се изисква дозастраховане на МПС по приложения опис във връзка с предишни застрахователни събития за застрахования период;

 • При настъпване на застрахователно събитие да осигури постъпване на повредено МПС в сервиз веднага след извършване на огледа;

- При невъзможност да се възстанови застрахования автомобил при настъпило застрахователно събитие ще изплати обезщетение в размер на не по-малко от 70 % от застрахователната сума като Възложителят си запазва правото на собственост върху МПС;

 • При кражба на МПС, грабеж на МПС или противозаконно отнемане на чуждо МПС по смисъла на чл. 346 от НК, следва да се изплати обезщетение в размер 100 % от застрахователната сума.


3.4 Застрахователят е необходимо да извърши необходимите действия /оглед, фотографиране и др./ за застраховане на всеки отделен автомобил по местонахождение на МПС, съгласно Приложение № 1.3.

3.5 Полиците за застраховките „Автокаско” се сключват за срок една година с начало датата на подписване на договора, за МПС, които нямат сключена полица за Застраховка „Автокаско“, а за тези които имат такава - не по-рано от датата на падежа на действащите полици на посочените в Приложение № 1.3 МПС. Полиците се издават в срок до 15 (петнадесет) дни преди изтичане на действащите полици.

3.6 Територия на валидност - територията на Република България. За МПС, с поредни номера 96; 127; 128; 140; 141; 142; 143; 144 от Приложение № 1.3, застраховката „Автокаско“ следва да е с покритие на територията на Република България и чужбина.
4. Доброволна застраховка злополука на водача и пътниците в МПС, обслужващи Прокуратурата на Република България.

4.1 Застраховката да покрива събития, свързани с живота, здравето, телесната цялост на лицата, намиращи се в моторните превозни средства, настъпили вследствие на злополука, като застрахователното покритие се простира върху всички лица, включително водача, пътуващи в моторните превозни средства, собственост на Възложителя.

4.2 Застраховката следва да покрива следните рискове, настъпили по време на пътуването /включително при качване или слизане/:

 • смърт вследствие на злополука;

 • трайно намалена работоспособност вследствие на злополука;

 • временна неработоспособност вследствие на злополука;

 • допълнителни медицински разходи, вследствие на злополука.

4.3 Доброволна застраховка злополука на водача и пътниците в МПС се сключва за срок една година с начало датата на подписване на договора, за МПС, които нямат сключена полица за доброволна застраховка злополука на водача и пътниците в МПС, а за тези които имат такава - не по-рано от датата на падежа на действащите полици на посочените в Приложение № 1.4 МПС. Срокът на полиците за доброволна застраховка злополука следва да съвпада със срока на полиците за Застраховките „Гражданска отговорност на автомобилистите“ за съответния автомобил. Полиците се издават в срок до 15 (петнадесет) дни преди изтичане на действащите полици.

4.4 Територия на валидност - територията на Република България и чужбина.

4.5 Застрахователната сума за доброволна застраховка злополука на водача и пътниците в МПС е 10 000 (десет хиляди) лева, за всяко едно лице в МПС, съгласно Приложение № 1.1.

4.6 Застрахователни обезщетения:

4.6.1 В случай на смърт на застрахования, в резултат на злополука, на законните наследници се заплаща застрахователно обезщетение в размер на 100 % от застрахователната сума.

4.6.2 В случай на трайно намалена работоспособност, вследствие на злополука, на застрахования се изплаща процент от застрахователната сума, равен на процента загубена работоспособност определен от ТЕЛК или НЕЛК.

4.6.3 При временна неработоспособност в резултат на злополука, на застрахования се изплаща процент от застрахователната сума, в зависимост от продължителността на загубата на работоспособност, както следва:

4.6.3.1 При продължителност от 1 /един/ ден до 20 /двадесет/ дни, на застрахования се изплаща обезщетение в размер на минимум 3 /три/ процента от застрахователната сума.

4.6.3.2 При продължителност над 20 /двадесет/ дни, на застрахования се изплаща обезщетение в размер на минимум 6 /шест/ процента от застрахователната сума.

4.6.4 Допълнителните медицински разходи, вследствие злополука, се заплащат на застрахования, в действителния им размер, но неповече от 6 /шест/ процента от застрахователната сума.

4.7 Застрахователното обезщетения се изплаща на увреденото лице, а при смърт - на законните му наследници.
Техническото предложение следва да съдържа подробно описание на начина за изпълнение на поръчката, в съответствие с изискванията на Възложителя, посочени в настоящата глава от документацията.

Изискванията по техническите спецификации се считат за задължителни минимални изисквания към офертите. Неспазването им води до отстраняване на участника от процедурата.


Обособена позиция № 2 „Групова застраховка "Живот" и „Злополука“ на служители от Бюро по защита при главния прокурор“:
1. Изисквани покрити рискове и размер на застрахователното обезщетение:

1.1. Основни рискове:

Застраховката обхваща следните рискове в работно и извънработно време като се изплащат определените за всеки риск суми, както следва:1.1.1. Групова рискова застраховка "Живот" на служители на Бюро по защита при главния прокурор обхваща следните покрити рискове и обезщетения:

1.1.1.1. При смърт, настъпила при или по повод изпълнение на служебни задължения, застрахователят изплаща еднократно застрахователна сума в размер на 20 000 (двадесет хиляди) лева.

1.1.1.2. При смърт на застрахования вследствие на битова злополука, застрахователят изплаща еднократно застрахователна сума в размер на 10 000 (десет хиляди) лева.

При определяне на обезщетението не се предвижда самоучастие от възложителя, както и дозастраховане.

За целите на настоящата поръчка "действия по повод изпълнение на служебни задължения", (съгласно § 1, т. 5 от Допълнителните разпоредби на Закона за МВР) са такива действия или бездействия, които не съставляват изпълнение на задължения, произтичащи непосредствено от заеманата длъжност, но ги предхождат или следват по време и са в пряка причинна връзка с тях.

За целите на настоящата поръчка "действия при изпълнение на служебни задължения", (съгласно § 1, т. 6 от Допълнителните разпоредби на Закона за МВР) са такива действия или бездействия, които съставляват изпълнение на задължения, произтичащи непосредствено от заеманата длъжност.
1.1.2. Групова рискова застраховка "Злополука" на служители на Бюро по защита при главния прокурор обхваща следните покрити рискове и обезщетения:


Каталог: media -> public procurements
public procurements -> Прокуратура на република българия
public procurements -> Номер Клиентски номер
public procurements -> Прокуратура на република българия главен прокурор одобрявам: валери първанов
public procurements -> Одобрявам: валери първанов заместник на главния прокурор при ВКП д о к у м е н т а ц и я
public procurements -> Прокуратура на република българия главен прокурор одобрявам: валери първанов
public procurements -> Приложение към публична покана по реда на глава осем „А“ от закона за обществените поръчки с предмет


Сподели с приятели:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   17
©obuch.info 2023
отнасят до администрацията

    Начална страница