Оформяне на резюмета и доклади /презентации резюмето и доклада трябва да са на български или английски езикДата23.10.2018
Размер65.57 Kb.
ОФОРМЯНЕ НА РЕЗЮМЕТА И ДОКЛАДИ /ПРЕЗЕНТАЦИИ

Резюмето и доклада трябва да са на български или английски език, формат А4 с полета 25х25х25х25 мм., на Ariel, големина на шрифта 11 pt.

Заглавието е с главни букви, с големина 14 pt, (Bold) и центрирано. Под него се подреждат един под друг имена, фамилии и E-mail на авторите, с големина 12 pt, (Bold), центрирани. Текстът на Резюмето е до 12 реда.

В доклада под авторите се поставя Резюмето, следва текстът на доклада с фигурите и таблиците, общ обем до 6 стр. Презентациите са без Резюме.
!!! При неспазване на изискванията и сроковете за представяне и/или таксите за правоучастие, докладите не се включват в СБОРНИКА

ТАКСИ ЗА ПРАВОУЧАСТИЕ

Таксата за правоучастие включва: СБОРНИК доклади, програма, кафе-паузи и коктейл за всички участници.

Копие на бордерото за преведена такса за правоучастие на участници

с или без доклад се изпраща в Секретариата най-късно до 10.09.2018.Стойността на таксата зависи от участието, както следва:

- Слушател 120 лв. (80 ев).(1) За членове на БСС и служители на ФНТС, БИС, ИА”БСА”,

ДАМТН и КЗП 90 лв.(2) За служители на съдейств. и подкрепящите организации 100 лв.

При трима и повече слушатели от една фирма - за всеки по 80 лв.

- Докладчик 100 лв. (70 ев).

За (1) или за (2) 70 или 80 лв.- Презентатори/Спонсори 360 лв.

В Конференцията могат да участват до 3 служители на Спонсора.- Студенти и пенсионери (докладчици или слушатели) 50 лв.(40 ев).

Таксата се превежда в Уни Кредит Булбанк; BIC: UNCRBGSF; IBAN: BG54UNCR96601010054500; БСС – за Конференция “Стандартизация”.

Таксата за слушатели и спонсори може да се заплати и при регистрацията, но завишена с 20 лв. (10 евро).

Регистрация и раздаване на материалите - пред зала №4, ІІ етаж в ДОМА НА НАУКАТА И ТЕХНИКАТА от 9 до 10,15 часа на 12.10.2018

ОТКРИВАНЕ на Конференцията 10.30 ч. на 12.10.2018
АДРЕС НА СЕКРЕТАРИАТА

БСС - Български съюз на стандартизаторите

1000 София, ул. “Раковски” №108, офис ІV етаж, каб. 412Б;

Тел/факс: ++3592/989 8946; E-mail: bss@mbox.contact.bg

По случай 14 ОКТОМВРИ –

СВЕТОВНИЯ ДЕН НА СТАНДАРТИЗАЦИЯТА

ФЕДЕРАЦИЯТА НА НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИТЕ СЪЮЗИ /ФНТС/ и

БЪЛГАРСКИ СЪЮЗ НА СТАНДАРТИЗАТОРИТЕ /БСС/ - домакини;


БЪЛГАРСКИ ИНСТИТУТ ЗА СТАНДАРТИЗАЦИЯ /БИС/;

АГЕНЦИЯ „БЪЛГАРСКА СЛУЖБА ЗА АКРЕДИТАЦИЯ ” /ИА”БСА”/;

АГЕНЦИЯ ЗА МЕТРОЛОГИЧЕН И ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР /ДАМТН/;

КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ /КЗП/,

със съдействието на:

ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ – СОФИЯ /ТУС/;

ХИМИКОТЕХНОЛОГИЧЕН И МЕТАЛУРГ. УНИВЕРСИТЕТ /ХТМУ/;

ЛЕСОТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ /ЛТУ/;

УНИВЕРСИТЕТ по БИБЛИОТЕКОЗНАНИЕ и ИНФ.ТЕХН. /УниБИТ/

ИНСТИТУТ ЗА ИКОНОМИЧЕСКИ ИЗСЛЕДВАНИЯ /ИИИ-БАН/

и с активната подкрепа на:

АСОЦИАЦИЯ НА ИНДУСТРИАЛНИЯ КАПИТАЛ В БЪЛГАРИЯ /АИКБ/,

БЪЛГАРСКА СТОПАНСКА КАМАРА /БСК/,

БЪЛГАРСКА ТЪРГОВСКО-ПРОМИШЛЕНА ПАЛАТА /БТПП/

О Р Г А Н И З И Р А Т


15 НАЦИОНАЛНА НАУЧНО-ПРИЛОЖНА КОНФЕРЕНЦИЯ с международно участие:

СТАНДАРТИЗАЦИЯ И СВЪРЗАНИТЕ ДЕЙНОСТИ – за евроинтеграция на балканските страни”П О К А Н А

Конференцията ще се проведе на 11 и 12.10.2018 г.

София, ул. ”Г.С.Раковски” № 108,

Национален Дом на Науката и Техниката, ІІ етаж, зала 4.

15-та ННПКМУ продължава традиционните Конференции на БСС и БИС, които след 14-та ННПКМУ (2008 г.) до сега бяха заменени от Балкански Конференции по същата тематика.

Т Е М А Т И Ч Н И Н А П Р А В Л Е Н И Я:

І. СТАНДАРТИЗАЦИЯ И СВЪРЗАНИТЕ ДЕЙНОСТИ /ССД/:

 • Европейско Техническо Законодателство;

 • „Пазарна безопасност” и „Пазарно Качество” на продуктите в ЕС;

 • Стандартизирани Системи за управление;

 • Доброволно ОС (Акредитация, Изпитване, Контрол, Сертификация);

 • Задължително ОС в ЕС (Нотификация, Модулен подход);

 • Надзор на пазара, Защита на потребителите

в с е к т о р и т е:


 • ПРОМИШЛЕНОСТ, СТРОИТЕЛСТВО, ТРАНСПОРТ, ЛОГИСТИКА, СЪОБЩЕНИЯ, ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ, ЗЕМЕДЕЛИЕ, ЖИВОТНОВЪДСТВО;

 • ХРАНИ, СТОКИ, УСЛУГИ, ОБРАЗОВАНИЕ, ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ.

ІІ. РАБОТА ЗА ПРИЛАГАНЕ И РАЗВИТИЕ на ССД от:

  • БИС и Техническите Комитети по Стандартизация;

  • ИА”БСА” и Комитетите по Акредитация;

  • ДАМТН – по Нотификация и Надзор на пазара;

  • КЗП – по Защита на потребителите;

  • Предприятията – при производство на продукти и услуги;

  • Акредитираните и Нотифицираните Органи - при ОС.

О Р Г А Н И З А Ц И О Н Е Н К О М И Т Е Т

П Р Е Д С Е Д А Т Е Л С Т В О:

проф.дтн Ив. Ячев /ФНТС/; Л. Смедарчина /БСС/ - домакин;Ив. Буров /БИС/; Ир. Бориславова /ИА”БСА”/; П. Горновски /ДАМТН/; Д. Маргаритов /КЗП/.

Ч Л Е Н О В Е:

проф.д-р М. Вичева /БСС, ТУС, БИС/; Б. Георгиев /БСС/; Ир. Дабижева /БИС/; Т. Гунчев /ИА”БСА”/; Д. Миланова /ДАМТН/; Ем. Елчинова /КЗП/; доц.д-р Г. Станчев /ТУС/; проф.д.р Ася Маринова /ЛТУ/; доц.д-р В. Лашева /ХТМУ/; д-р В.Чантов /УниБИТ/; доц.д-р Р. Бакърджиева /ИИИ-БАН/; Ив.Желязков /АИКБ/; Д. Бранков /БСК/; В.Тодоров /БТПП/.П Р О Г Р А М Е Н К О М И Т Е Т:

проф.дтн Бр.Сандалски /БСС, БИС/; проф.д-р С.Гълъбова / БСС, УниБИТ/;

доц.д-р Б.Илиева /ТУС/; доц.д-р Г.Пъндев /ХТМУ/; доц.д-р Б.Кючуков /ЛТУ/.

С Е К Р Е Т А Р И А Т и информация:

С.Тодорова /БСС/ - ръководител.

За информационна връзка на бъдещите участници със структурите им:

Ф. Боянова /БИС/; Д. Михайлова /ИА”БСА”/; Т. Борисова ДАМТН/; Хр.Стойчева /КЗП/; Ил.Спасова /АИКБ/; Ил.Павлова /БСК/; Цв.Братанова /БТПП/.

У К А З А Н И Я

ОБЩИ УКАЗАНИЯ

Участниците в Конференцията са: докладчици, презентатори /спонсори/ и слушатели. Презентаторите /Спонсорите/ са:


  • Фирми, които желаят да представят /рекламират/ успехите си при въвеждане на ССД в производството на продукти и услуги;

  • Органи за Оценяване на Съответствието (ОС), които желаят да представят /рекламират/ дейността си по ОС пред Конференцията.

Пленарните доклади ще се изнасят до 15 мин., а останалите доклади и презентациите – до 10 мин.

Официални езици на Конференцията – български и английски.

СБОРНИК НА КОНФЕРЕНЦИЯТА

Изнесените пред Конференцията доклади и презентации ще бъдат отпечатани в РЕГИСТРИРАН СБОРНИК, съставен от две части:

НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИ ДОКЛАДИ И ПРИЛОЖНИ - ПРЕЗЕНТАЦИИ.Всяка част на СБОРНИКА ще съдържа два раздела – за български и за чуждестранни докладчици или презентатори.

ЗАЯВКА ЗА УЧАСТИЕ

Всеки участник попълва ЗАЯВКА ЗА УЧАСТИЕ, която съдържа:

- научно звание, степен (ако има такива) и трите си имена;

- месторабота, длъжност, E-mail, Тел., Факс;

- адрес на предприятието, където работи, с Булстат и МОЛ;

- начин на участие – докладчик, презентатор /спонсор/ или слушател;

- заглавие на доклада или на презентацията;

- дата и подпис на участника.

СРОКОВЕ

Подаване на ЗАЯВКА за докладчици и спонсори до: 29.06.2018

Докладчиците прилагат Резюме, оформено по указанията.

ЗАЯВКАТА (с Резюмето) се изпраща на Е-mail /факс/ на Секретариата.

Потвърждение за приемане на доклада с доп. указания: 06.07.2018

Пълният текст на доклада на хартия се изпраща до: 03.09.2018

Спонсорите, които желаят ПРЕЗЕНТАЦИИТЕ им да бъдат

включени в СБОРНИКА на Конференцията, трябва да ги

изпратят в същия срок, оформени по указанията за докладите.Подаване на ЗАЯВКА за слушател до: 10.09.2018

До този срок ЗАЯВКА могат да подадат и спонсорите, коитоще направят ПРЕЗЕНТАЦИЯ, но тя няма да се включва в СБОРНИКА.
Каталог: 2018
2018 -> Единни в многообразието замяза на „Еднообразни в разединението”
2018 -> Провежда се всяка първа сряда на месеца в Културен център „Дунай
2018 -> Програма янyapи 2018 Viasat History eet за допълнителна информация, моля свържете се с: Maria Boneva Social Media & pr manager, Bulgaria and Greece
2018 -> Програма янyapи 2018 Viasat Explore cee eet за допълнителна информация, моля свържете се с: Maria Boneva Social Media & pr manager, Bulgaria and Greece
2018 -> Програма янyapи 2018 Viasat Nature History hd eet за допълнителна информация, моля свържете се с: Maria Boneva
2018 -> Програма за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на децата и учениците от уязвимите групи
2018 -> Програма янyapи 2018 tv1000 Balkans eet за допълнителна информация, моля свържете се с: Maria Boneva Social Media & pr manager, Bulgaria and Greece
2018 -> Програма янyapи 2018 Viasat Nature cee eet за допълнителна информация, моля свържете се с: Maria Boneva Social Media & pr manager, Bulgaria and Greece
2018 -> Програма фeвpyapи 2018 tv1000 Balkans eet за допълнителна информация, моля свържете се с: Maria Boneva Social Media & pr manager, Bulgaria and Greece


Поделитесь с Вашими друзьями:


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница