Oiml* r 140 Версия 2007 (E) Измерителни системи за газово гориво Systèmes de mesurage de gaz Organisation Internationale de Métrologie Légale Международната организация по законова метрология 1 Съдържаниестраница1/15
Дата23.07.2016
Размер2.36 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   15

OIML R 140: 2007 (E)
Международна рекомендация

OIML* R 140

Версия 2007 (E)


Измерителни системи за газово гориво


Systèmes de mesurage de gaz

Organisation Internationale

de Métrologie Légale

-----------------------------------------

Международната организация

по законова метрология
1
Съдържание

Предговор 5 1. Въведение 6

 2. Приложение 7

 3. Терминология 8

T.1 Измерителната система и нейните съставни части 8

T.2 Метрологични характеристики 12

T.3 Изпитвания и условия на изпитване 15

T.4 Електронно или електрическо оборудване 164 Изпитвано оборудване 17

 1. Компоненти на измерителната система 17

 2. Концепция на измерителната система 18

 3. Измерване на дебита 18

5 Измервателни единици и съкращения 18

 1. Измервателни единици 18

 2. Съкращения 18

6 Метрологични изисквания 19

 1. Класове на точност 19

 2. Максимално допустими грешки (МДГ) за измерителни системи 19

 3. МДГ за модули 20

 4. Други метрологични характеристики на калориметъра 24

 5. МДГ за калкулатори 26

 6. Грешка на повтаряемост в измерителния модул 26

 7. Дълговечност на измерителния модул 26

 8. Максимално допустими грешки за работните уреди или последващи проверки 26

7 Технически изисквания за измерителните системи 27

 1. Обща част 27

 2. Измерителен модул 29

 3. Преобразуване в обем при базови условия или маса 30

 4. Определяне на енергия 33

 5. Маркировка 37

 6. Запечатване 37

8 Технически изисквания за измерителни уреди, измерителни модули и спомагателни устройства 38

 1. Измерителни уреди и измерителни модули 38

 2. Отчитащо измерително устройство 39

 3. Печатащо измерително устройство 40

 4. Запаметяващо измерително устройство 41

 5. Спомагателни измерителни устройства 41

 6. Устройство за преобразуване на обем 42

 7. Калкулатор 42

 8. Калориметър (КМ) 42

 9. Преобразувател на енергия 44

9 Технически изисквания за електронните устройства 44

 1. Общи изисквания 44

 2. Захранващи устройства 44

 3. Проверяващо оборудване 45

10 Метрологичен контрол 49

 1. Обща част 49

 2. Одобрение на типа 49

 3. Първоначална проверка 58

 4. Последващи проверки 60

 5. Документирани разпоредби, системи за осигуряване на качеството и рутинни проверки 60

Приложение А Изпитвания за влиянието на околната среда върху работата на електронните измерителни системи (Задължително) 61

Приложение Б Изпитвания за влияние за одобрение на типа на измерителните модули (Задължително) 74

Приложение В Принципи на модулния подход и на изчисляването на грешки (Задължително /Информативно) 78

Приложение Г Общи съображения за измерителни системи за газ (Информативно) 88

Приложение Д Калибриране на газове (Задължително /Информативно) 96

Приложение Е Минимални тестови величини за измерителни системи и уреди (Информативно) 103

Приложение Ж Преобразуване на масата на газа в обем при базови условия (Информативно) 105

Приложение З Библиография (Информативно) 110


Предговор
Международната организация по законова метрология (МОЗМ) е световна междуправителствена организация, чиято основна цел е да хармонизира нормите и метрологичния контрол, прилагани от националните метрологични служби и свързани с тях организации, на своите държави-членки. Основните категории публикации на МОЗМ са:

 • Международни рекомендации (OIML R), които са образец за нормативните документи, които определят метрологичните характеристики, които се изисквани за определени измерителни уреди и които определят методите и оборудването за проверка на съответствието им. Държавите-членки на МОЗМ прилагат тези рекомендации във възможно най-голяма степен;

 • Международни документи (OIML D), които са с информативен характер и имат за цел хармонизиране и подобряване на работата в областта на законовата метрология;

 • Международни ръководства (OIML G), които също са с информативен характер и имат за цел да дадат насоки за прилагането на определени изисквания на законовата метрология

 • Международни основни публикации (OIML B), които определят правилата за функциониране на различните структури и системи на МОЗМ.

Проекто-рекомендациите, документите и ръководствата на МОЗМ са разработени от Технически комитети и подкомитети, които се състоят от представители на държавите-членки. Някои международни и регионални институции също участват чрез консултации. Сключени са споразумения за сътрудничество между МОЗМ и някои институции, като например ISO и ЕО, с цел избягване на противоречиви изисквания. Следователно, производителите и потребителите на измерителни уреди, тестови лаборатории и т.н. могат да прилагат едновременно публикациите на МОЗМ и тези на другите институции.

Международните рекомендации, документи, ръководства и основни публикации са публикувани на английски език (Е) и преведени на френски (F) и подлежат на периодично преразглеждане.

Освен това, МОЗМ публикува или участва в издаването на Речници (OIML V) и периодично назначава експерти по законова метрология, които да пишат експертни доклади (OIML Е). Експертните доклади са предназначени за предоставяне на информация и консултации и се пишат само от гледна точка на техния автор, без участието на техническа комисия или подкомисия, нито това на МОЗМ. По този начин, те не представляват непременно възгледите на МОЗМ.

Тази публикация - референция OIML R 140, версия 2007 (E) - е разработена от Техническата подкомисията на МОЗМ TC 8/SC 7 Измерване на газ. Заедно с OIML R 137-1 Газомери Част 1: Изисквания (2006) тя отменя R 6 (1989). Тя била одобрена за окончателното публикуване от Международния комитет по законова метрология през 2007 г. и ще бъде представена на Международната конференция по законова метрология през 2008 г. за официално одобрение.

Публикациите на МОЗМ могат да бъде изтеглени от интернет страницата на МОЗМ под формата на PDF файлове. Допълнителна информация за публикациите на МОЗМ може да бъде получена от централата на организацията.
Международната организация по законова метрология

Ул. Турго 11, Париж, Франция

Телефон: 33 (0)1 48 78 12 82
Факс: 33 (0)1 42 82 17 27

Електронна поща: biml@oiml.org

Интернет страница: www.oiml.org

Измерителни системи за газово гориво

1 Въведение
1.1 Предварителна информация за обхвата

По традиция и до сега, в много страни законовата метрология основно се занимаваше с газомери в областта на измерването на газ. Въпреки това, като цяло цената на преноса за определено количество газ е в зависимост не само от обема, измерен чрез уреди за измерване на обема, които подлежат на метрологичен контрол, но също така и от параметрите на измерване (инсталиране, газомер, налягане, температура), както и естеството на газа. Поради тези причини, тази Рекомендация въвежда понятието измерителна система.

Националните власти могат да решат дали законовият метрологичен контрол е приложим:


 1. Само за газомери

В този случай е достатъчно да се обърнат само към OIML R 137-1.

 1. Само за някои отделни части на измерителната система

В този случай трябва да се обърнат само към съответните изисквания, приложими към тези части в тази Рекомендация, с възможността, що се отнася до газомерите, да се обърнат само към съответните Рекомендации на МОЗМ без да вземат под внимание условията за инсталация например.

3 За цялата измерителната система

В този случай трябва да се обърнат към всички съответни части на настоящата Рекомендация, приложима за типа измерителна система, и да решат кои видове измерителни системи са предмет на законов контрол (енергия, маса или обем при базови условия).


1.2 Предварителна информация за подхода

Тази Рекомендация използва нови концепции за законова метрология като понятието "документирани разпоредби" (виж определението в T.1.20) и квадратична комбинация от максимално допустимите грешки, приложима за модули, за да определи максимално допустимата грешка на измерителната система. Тази концепция не е "гаранция", че всяко измерване отговаря на максимално допустимите грешки, но е съобразена с факта, че плащането не се основава на едно измерване, а на комбинация от последователни измервания в областта на измерването на газ, както и че съществува много малка вероятност всички елементи на системата да работят едновременно при най-неблагоприятни условия.

Този подход води до прилагане на инструменти, които се използват като цяло в областта на изчисляване на несигурност, но в никакъв случай не може да се счита, че грешките, определени в рамките на настоящата Рекомендация са неясноти, нито пък че са изпълнени всички необходими критерии, приложими към изчисляване на несигурност.

Този подход трябва да бъде разглеждан като традиционен, тъй като е добър компромис между научен подход и практически, но строг подход. Той би трябвало по-скоро да осигури по-добра представа за глобалната точност на измерванията, отколкото да е резултат на аритметично събиране на отделните МДГ, приложими за компонентите на измерителната системата и на отместването на грешки при величини, оказващи влияние, например.


2 Обхват на приложение

Тази Рекомендация се отнася до системите за измерване на газово гориво: • с проектен максимален дебит Qmax равен на или по-голям от 100 m3/h при базови условия и за оперативни налягания равни или по-големи от 200 kPa (2 бара) в абсолютни единици;

 • не са оборудвани с диафрагмен газомер.

Тя може да се прилага за много големи измерителни системи, разположени на границата между две страни, както и за малките измерителни системи, с изключение на системите за измерване на компресиран природен газ, предназначен за превозни средства (CNG).

Въпреки това, разпоредбите на тази Рекомендация могат да бъде адаптирани за други случаи.

Тази Рекомендация определя метрологичните и технически изисквания, приложими за измерителните системи, които подлежат на законови метрологични проверки.

Разгледани са различни видове измерителни системи: • измерителни системи, които отчитат обем при базови условия (както са дефинирани в настоящата Рекомендация) или маса, преобразувана от обема на газа, определен при условия на измерване или при базови условия;

 • измерителни системи, които директно отчитат масата на газа;

 • измерителни системи, които отчитат енергията, която съответства на обема при базови условия, или на масата на газа.

Концепцията за измерителна система може да включва данни и цифри, предоставени в съответствие с документираните разпоредби. Това често е необходимо най-вече за определяне на енергията. В този случай, целта на настоящата Рекомендация е да осигурят инструменти за управление на енергията на метрологична основа (виж примерите в Г.3). Тя не е предназначена да забрани използването на други средства за управление на енергията (виж примерите в Г.4).

Преобразуването на масата в обем не е включено в обхвата на тази Рекомендация, но тя не е предназначена да изключи тази възможност. В такъв случай, съответните разпоредби в тази Рекомендация трябва да бъдат адаптирани. Приложение Ж дава информация за този тип преобразуване.

Тази Рекомендация предоставя също така начин за одобряване и проверка на измерителните системи. Изискванията за измерителни системи допълват тези, които се прилагат само за измерителни уреди, както е предвидено в OIML R 137-1.

Тази Рекомендация не съдържа изисквания, които са приложими за измерителни уреди.3 Терминология

Терминологията, която си използва в Рекоменрдацията, е в съответствие с International Vocabulary of Metrology (VIM) [Международен речник по метрология] и International vocabulary of terms in legal metrology (VML) [Международен речник на основните и общи термини по метрология]. За целите на тази Рекомендация, важат следните дефиниции.


Забележка: Терминологията да се счита за част от тази Рекомендация.
T.1 Измерителна система и нейните съставни части

T.1.1 Измерителен уред

Устройство, предназначено да измерва, запаметява и показва обема или масата на газа, който преминава през дебитомера при условия на измерване.Забележка: Отчитащото устройство може да е отдалечен отчитащ измерителен уред.

T.1.2 Дебитомер

Част от измерителния уред, който превръща обема или масата на потока газ, за да ги измерва в сигнали за калкулатора. Той включва датчик и измерителен преобразувател.T.1.2.1 Датчик (VIM 3.8)

Елемент от измерителен уред или измерителна верига, който се влияе пряко от измерваната величина.T.1.2.2 Измерителен преобразувател (VIM 3.7)

Устройство, което осигурява изходна величина, която има определена връзка с входната величина.T.1.3 Калкулатор

Част от измерителната система, която получава изходящите сигнали от дебитомера или от друг калкулатор и вероятно от свързаните измерителни устройства, превръща ги, и ако е необходимо, съхранява резултатите в паметта си, докато не бъдат използвани. В допълнение, калкулаторът може да бъде в състояние на предава и получава данни от периферно оборудване.Забележка: Измерителната система може да има един, два или повече калкулатора, например механичен калкулатор за извеждане на обема в условията на измерване, и който предава стойността на механично отчитащо устройство, електронен калкулатор, който също изчислява обема в условия на измерване, свързан с електронно отчитащо устройство, и още един за изчисляване на преобразуваната стойност.

T.1.4 Отчитащ измерителен уред

Част от измерително устройство, който дава показанието визуално.T.1.5 Спомагателен уред

Устройство, различно от основния отчитащ измерителен уред, свързано с калкулатор, предназначено да изпълнява конкретна функция, пряко участваща в изработването, предаването или показването на резултатите от измерванията.

Основни спомагателни уреди са:


 • повтарящ отчитащ измерителен уред;

 • печатащ измерителен уред;

 • запаметяващ измерителен уред;

 • сумиращ измерителен уред;

 • преобразуващ измерителен уред.

Забележка: 1. Спомагателният уред може да бъде или да не бъде предмет на контрола на законовата метрология в съответствие с функциите си в измерителната система или с националното законодателство.

2. Спомагателният уред може да бъде интегриран в калкулатора, в измерителния уред, или да представлява периферно устройство, свързано с калкулатора с помощта на интерфейс.T.1.6 Допълнителни уреди

Елемент или уред, различен от спомагателните, необходим, за да се гарантира правилното измерване или предназначен да улесни измервателните дейности, или който би могъл по някакъв начин да засяга измерването.

Примери за допълнителни уреди са:


 • филтър;

 • устройство за нормализиране на потока;

 • отвод или обходен тръбопровод;

 • клапи;

 • устройства за намаляване на налягането, намиращ се пред или след измерителния уред;

 • система за вземане на проби;

 • тръби.

T.1.7 Измерителна система

Система, която се състои от измерителни елементи (виж T.1.8), както и всички спомагателни уреди, както и допълнителни уреди, както и, когато е уместно, система от документирани разпоредби, която гарантира качеството и проследимостта на данните.T.1.8 Измерителен елемент

Част от измерителната система, който съответства на измерителен уред(и), свързан, когато е приложимо, с допълнителен коригиращ калкулатор, с отчитащо устройство, както и с всички останали части от газовата верига на измерителната система (по-специално допълнителните уреди).T.1.9 Свързани измерителни уреди

Устройства за измерване на определени величини, които са характерни за газа (температура, налягане, калоричност и т.н.), и които се използват от калкулатора, с цел да се направи корекция и/или преобразуване.T.1.10 Поправъчен множител (адаптиран от VIM 2.53)

Числен коефициент (единична константа или изчислен с математическата функция “j(q)”), с който се умножава непоправеният резултат от измерване за компенсиране на систематична грешка.T.1.11 Устройства за регулиране и корекция

T.1.11.1 Устройство за регулиране на измерителния уред

Устройство, включено в измерителния уред, което позволява само отместване на кривата на относителната грешка успоредно на себе си, с оглед привеждането на грешките до рамките на максимално допустимите грешки и за да се определи претеглената средна грешка (виж T.2.20) при минимум.T.1.11.2 Коригиращо устройство

Устройство, свързано или включено в измерителен уред или калкулатор за автоматична корекция на обема при условия на измерване, като взема под внимание дебита и/или характеристиките на измервания газ (температура, налягане, състав и т.н.), а също така и предварително установените калибрационни криви.Забележка: Характеристиките на газа могат да бъдат измерени чрез свързаните измерителни уреди или да се съхраняват в паметта на устройството.

T.1.12 Измерителен преобразувател

Забележки: 1 В настоящата Рекомендация, формулировката "измерителен преобразувател" обхваща преобразувателите като такива, както и преобразуващата функция на калкулатора.

2 Калкулатор, коригиращо устройство и преобразувател могат да се комбинират в един елемент.

T.1.12.1 Преобразувател на обем

Устройство, което автоматично превръща измерения обем при условията на измерване в обем при базови условия или в маса, като взема под внимание характеристиките на газа (т.е. налягане, температура, състав, плътност), измерени чрез свързани измервателни уреди или записани в паметта.

Коефициентът на обема при базови условия или на масата в обем при условия на измерване се нарича "коефициент на преобразуване".

T.1.12.2 Преобразувател на енергия

Устройство, което автоматично умножава обема при базови условия или масата по представителната стойност на калоричността на газа.T.1.13 Условия на измерване

Условия на газа, при които величината е измерена в точката за контрол (температура и налягане на измервания газ).T.1.14 Базови условия

Определени условия, към които са преобразуват измерените величини газ.Забележка: Терминът "референтни условия" често се използва вместо "изходни условия".

T.1.15 (Брутна) Калоричност (адаптирано от ISO 6976)

Количеството топлинна енергия, което би се отделило при пълното изгаряне във въздуха на определено количество газ, по такъв начин, че налягането, при което се осъществява реакцията, остава постоянно, а всички продукти от изгарянето се връщат към същата определена температура, като тази на реагентите, като всички тези продукти са в газообразно състояние, освен водата, образувана при горенето, която се кондензира до течно състояние при тази определена температура.Забележки: 1 В следващите части на тази Рекомендация, терминът "калоричност" се използва за "брутна калоричност".

2 Кондензационната енталпия и горивната енталпия зависят пряко от температурата и налягането; ето защо се взема предвид енергията при базови условия.

3 Калоричността трябва да се определи на основата на масата или обема.

T.1.16 Представителна калоричност

Отделна стойност или комбинация от стойности на калоричност, която се счита, според състава на измерителната система, за най-подходящата стойност, която да бъде свързана с измерваното количество, за да се изчисли енергията.T.1.17 Калориметър

Свързан измерителен уред за получаване на калоричността на газа.T.1.18 Контролен журнал

Набор електронни и/или хартиени документи, които предоставят възможност за пълен преглед на измерените величини, настройки на параметри и резултати от изчисленията за проверка на точността на измерване и всички необходими поправки.Забележка: Необходимата документация може да включва обеми при условия на измерване, налягане, температура и калоричност, спецификации за уравнението за преобразуване и параметри, обеми и енергия при базови условия, нулева точка за калибриране и дневник на сигналите за тревога.

T.1.19 Подсигурена връзка

Връзка, физическа или не, между елементите на измерителната система, която гарантира, че информацията, пренасяна от един от тези елементи на друг, не може да бъде промемена от потребителя, от външни въздействия или от грешка на системата.Забележка: Това е постигнато чрез запечатване на устройствата и/или устройства за проверка.

T.1.20 Документирани разпоредби

Разпоредби, установени от потребителя на измерителната система с цел да се даде увереност на националния орган, че дейностите се извършват в съответствие с метрологичните очаквания, когато те не се осъществяват с помощта на свързаните измерителни уреди, предмет на контрол и/или от подсигурени връзки.Забележка: Документираните разпоредби могат да бъдат част от система за осигуряване на качеството.

T.1.21 Коефициент на свиваемост

Параметър, който показва отклонението от идеалния газ (виж ISO 12213-1).Забележка: Като цяло в настоящата Рекомендация, се използва съотношението Z/Zb на коефициентите на свиваемост съответно при изметвателни и базови условия.

T.1.22 Номинални работни условия

Нормалните, средни или характерни условия за употреба на дадена измерителна система или уред, предоставени от производителя.T.1.23 Основни измервани величини

Обем при условия на измерване, обем при базови условия, маса или енергия.T.2 Метрологични характеристики

T.2.1 Първично показание(я)

Данни (показани, отпечатани или запаметени), които са обект на законов метрологичен контрол.

Забележка: Показанията, различни от първичните показания често се наричат вторични показания.

T.2.2 Несигурност на измерване (адаптирано от VIM 2.26)

Параметър, свързан с резултата от измерване, който характеризира дисперсията на стойностите, които могат да бъдат приписани на измерваната величина.T.2.3 Действителна стойност (на величина) (VIM 2.12)

Стойност, зададена на определена величина и понякога приета условно, тъй като има несигурност, подходяща за дадена цел.

Поделитесь с Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   15
База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2020
отнасят до администрацията

    Начална страница