One се употребява: а Със значение „човек, хората. Има родителен падеж one'sДата12.02.2017
Размер106.66 Kb.
#14737
One се употребява:
  а) Със значение „човек, хората". Има родителен падеж one's и съответно възвратно местоимение oneself:   One often hears such things. Човек често чува подобни неща.   One must do one's best. Човек трябва да направи всичко, което може.   One must look after oneself. Човек трябва да се грижи за себе си (да се пази).         Тази безлична употреба на one не е твърде разпространена в английския език. В говоримия език се предпочита you или they в такива изречения:
You often hear such things.
They say he's coming soon.
Формите one, one's, oneself често се срещат в речниците. Например:
take one's leave - сбогувам се
hurt oneself - наранявам се
На български е прието да се превеждат с 1 л. ед. число, макар че са безлични форми.       б) За да се избегне повторение на съществителното, виж - Показателни местоимения. В тази употреба one не се превежда на български:   I offered him two apples and he took the smaller one.

1.

Both и двамата, и двете и all всичко, всички се употребяват и самостоятелно, и пред съществителни:

 

Both boys like football.

И двете момчета обичат футбол.

 

Which book will you take?

Коя книга ще вземете?

 

- Both.

- И двете.

 

All boys like football.

Всички момчета обичат футбол.

 

All know him.

Всички го познават.

 

All of us know him.

Ние всички го познаваме.

 

 

 

2.

Със съществително в ед. число all има значение „целият":

 

He slept all (the) night.

Той спа цялата нощ.

 

 

 

 

Пред both и all не се поставя определителен член. Такъв член може да се постави след тях, пред съществително:

 

all the time, all (the) day, all (the) boys

 

 

both (the) boys

 
 

1. Other друг може да се употреби:
а) Като съществително; в този случай има форма и за мн. число:   One of the brothers is a doctor, the other an engineer. Единият брат е лекар, а другият инженер.   Some left at once, others remained. Някои си отидоха веднага, други останаха.   He took the other's hand and led him away. Той хвана ръката на другия и го поведе.       б) Като прилагателно:   The other boy told me. Другото момче ми каза.   I'll come some other day. Ще дойда някой друг ден.         Every other значи всеки втори, през един.   He came to see her every other day. Той идваше да я види всеки втори ден (през ден).       2. Another друг е съставено от неопределителния член an и местоимението other и се употребява само с броими съществителни в ед. число:   I didn't like this book, give me another. He ми хареса тази книга, дайте ми друга.   Take another pencil. Вземи друг молив.         Another значи също и „още един":   Will you have another cup of tea? Искате ли още една чаша чай?

1.

Either всеки един (кой да е) от две лица или две неща; и единият, и другият; и двата, и двамата:

 

Either of them can help you.

И единият, и другият могат да ти помогнат. (И двамата могат...)

 

There were trees on either side of the river.

От двете страни на реката имаше дървета.

 

Which of the two books did you like better?

Коя от двете книги ти хареса noвече?

 

I did not like either.

He ми хареса нито едната, нито другата.

 

 

 

2.

Neither нито един от двамата / двата; нито единият, нито другият: нито едното, нито другото:

 

Neither of them knew anything.

Нито единият, нито другият не знаеше нещо.

 

I saw neither of them.

He видях ни единия, ни другия.
 1. Each всеки (един) (поотделно) се употребява и самостоятелно, и със съществително име:   Each (one) must see for himself. Всеки трябва сам да види.   Each boy was given a ball. На всяко момче дадоха по една топка.   The children were given an apple each. На децата (на всяко дете) дадоха no една ябълка.       2. Every всеки има по-обобщаващо значение от each. По смисъл то е близо до all всички. Употребява се само със съществителни:   Every child must be vaccinated. Всяко дете трабва да бъде ваксинирано.
(Всички деца трябва да бъдат ваксинирани.)       3. Everything всичко:   He thinks he knows everything. Той мисли, че знае всичко.       4. Everyone, everybody всеки, всички; употребяват се с глагол в ед. число:   Everyone knows that. Всеки знае това (всички знаят това).   What is everyone's business is nobody's business. Щом всички се занимават (щом , всеки се занимава) с една работа, никой не я свършва.

1. Much - много и little - малko определят или заместват неброими съществителни. Те означават голямо (малко) количество.
    He drinks much coffee. Той пие много кафе   Much can be said about it. Много може да се каже по този въпрос.   He spends much of his time reading. Той прекарва голяма част от времето си в четене.   They eat little meat. Те ядат малко месо.   Little can be done about it. Малко може да се направи за това.       2. Many много и few малko определят или заместват броими съществителни. Те означават голям (малък) брой.
 
    I have read many hooks. Чел съм много книги.   Many just stood and looked on. Мнозина просто стояха и гледаха.   Many of us knew him. Мнозина от нас го познаваха.   Few girls can run as fast as that. Малко момичета могат да бягат така бързо.   Few were present that day. Малцина присъствуваха този ден.       3. Little и few, употребени без член, означават „малко", „почти никак". Те имат отрицателен смисъл:   I have few friends. Имам (съвсем) малко приятели, почти нямам приятели.   He has little money. Той има (съвсем) малко пари, почти няма пари.       4. A few и a little означават „няколко", „малко", „известен брой". Те имат положителен смисъл:   I have a few friends and they will help me. Имам няколко приятели и те ще ми помогнат.   He has a little money and can buy these books. Той има малко пари и може да си купи тези книги.         В българския език тази разлика в значението - „малко", се изразява само чрез логическото ударение.   Той има малко пари. He has little money.   Той има малко пари. He has a little money.         Наречието very много не трябва да се смесва с much и many.
Very се употребява, за да подсили прилагателно или друго наречие, напр.:   He runs very fast. Той тича много бързо.   This is a very good book. Това е една много хубава книга.       5. Much също се употребява като наречие, но главно с прилагателни в сравнителна степен и с причастия, напр.:   It is much hotter to do it now. Много по-добре е да се направи сега.   They were much pleased. Те бяха много доволни.       6.
  Вместо much и many много често се употребяват, особено в разговорния език, a lot (of), lots (of), a great (good) deal of, a great (good) many, a number (of), a good (great) number (of), plenty, of.
В положителни изречения се предпочита a lot of, lots of, plenty of пред many.
A lot (of) и lots of - много, се употребяват и с броими, и с неброими съществителни:   He reads a lot (lots) of hooks. Той чете много книги.   Children drink a lot (lots) of milk. Децата пият много мляко.   Has he many books? Той има ли много книги?   — Oh, yes, quite a lot. — Да, доста (много).       7. A great (good) deal of ce употребява само с неброими съществителни:   There was a great (a good) deal of snow last year. Миналата година имаше много сняг.         A great (good) number и a great (good) many много, голям брой се употребяват само със съществителни в мн. число:   A great many books were sold. Много (голям брой) книги бяха продадени.   A great (good) number of people came. Дойдоха много хора.      

1. Some някой, някоя, някое, някои; някакъв, -ква, -кво, -кей: малко означава неопределен брой или количество и може да се употреби с или да замества броими и неброими съществителни. Често това местоимение не се превежда:   I have got some English books. Имам някои английски книги   Some of these books are English. Някои от тези книги са английски.   Many people study foreign languages - some study English, some French, etc. Много хора изучават чужди езици - някои учат английски, някои френски и т. н.   Give me some water, please. Дай ми (малко) вода, моля ти се.   Drink some of this milk. Пийнете (малко) от това мляко.   Here is the milk. Drink some. Ето млякото. Пийнете си (малко).  
Some се употребява обикновено в положителни разказни изречения. То може да се употреби и във въпросителни изречения:
а) когато въпросът не се отнася до него или до съществителното, при което стои:   Why are some people so tiresome? Защо някои хора са толкова досадни?   в) когато въпросът има характер на покана:   Will you have some more meat?
  Ще си вземете ли (вземете си) още малко месо?
  2. Any се употребява във въпросителни изречения със същото значение, което има some в положителни. След отрицателната форма на глагола any се превежда "никой"; "никакъв"; "никак":   Have you any English books? Имате ли (някакви) английски книги?   No, I haven't any. He, нямам (никакви).   Is there any ink in your pen? Има ли (някакво) мастило в писалката ти?   No, there isn't any. Не, няма (никак).  
В положителни изречения any има значение на „кой да е", „всеки":   You can come at any time. Можете да дойдете по всяко време.   Any schoolboy can tell you that. Всеки ученик (кой и да е ученик) може да ти каже това.       3. No никой; никакъв; никак се употребява в отрицателни изречения. За разлика от български, когато в изречението има по, глаголът е в положителна форма.
I have no English books. Нямам (никакви) английски книги.
There is no tea in the cup. В чашата няма (никак) чай.

No се употребява винаги със съществително. Когато искаме да избегнем повторение на съществителното, употребяваме none. Така на въпроса: „Have you any English books?" можем да отговорим:
Положително:
Yes, I have some (English books).
Отрицателно:
No, I have not any (English books).
— No, I have no English books.
— No. I have none.       4. Със some, any, no се образуват сложни неопределителни местоимения и наречия:   somebody; anybody, nobody някой, никой (за лица)   someone; anyone, no one   something; anything; nothing нещо; нищо (за предмети)   somewhere; anywhere; nowhere някъде; никъде   somewhat малко; донякъде         Тези местоимения се употребяват винаги самостоятелно, а не пред съществителни:   Somebody (someone) must go and fetch her. Някой трябва да отиде да я вземе.   I don't see anybody (anyone) there. He виждам никого там.   Anyone (anybody) could do it. Всеки би могъл да го направи.   Don't tell anybody (anyone). He казвай никому.   Nobody (no one) told me you had come. Никой не ми каза, че си дошъл.   This is nobody's business. Това не е работа на никого.   Something interesting happened. Случи се нещо интересно.   Have you anything to say? Имаш ли да кажеш нещо?   It is nothing of importance. He е нищо важно.   I have nothing to say. Нямам нищо да кажа.   I am somewhat tired. Малко съм уморен.
Каталог: phocadownload -> uroci
uroci -> Прости времена simple (indefinite) tenses просто сегашно време The Present Simple Tense Образуване
uroci -> 1. Относителните местоимения са: who който, която, което, които whose чиито, чиято, чието, чиито whom
uroci -> 1. Много глаголи могат да се употребяват и като преходни, и като непреходни. I am writing
uroci -> Перфектни (предварителни) времена — the perfect tenses обща характеристика на перфектните времена
uroci -> The past simple tense
uroci -> This is a table. Take these books: That
uroci -> 1. Числителни имена от 0 до 12 са прости думи: 0 — nought, zero 4 — four 8 — eight 1 — one 5 — five 9 — nine 2 — two 6 — six 10 — ten 3 — three 7 — seven 11 — eleven 12 — twelve Нулата в телефонни номера се чете о
uroci -> Each other (за две лица) един друг(иго), един другиму и one another
uroci -> Бъдеще време в миналото The Future in the Past
uroci -> Образуване


Сподели с приятели:
©obuch.info 2023
отнасят до администрацията

    Начална страница