Оодобрявам: кмет: П/П /Атанас Камбитовстраница1/9
Дата24.10.2018
Размер0.57 Mb.
#96625
  1   2   3   4   5   6   7   8   9


ОБЩИНА БЛАГОЕВГРАД


2700 БЛАГОЕВГРАД, пл. „Георги Измирлиев” №1, тел.: 073/ 88 44 16, факс: 073/88 44 51

Интернет страница: www.blgmun.com; e-mail: blg@blgmun.com


ООДОБРЯВАМ:

КМЕТ: П/П

/Атанас Камбитов/
документация
ЗА
ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

С ПРЕДМЕТ: „Зимно поддържане, снегопочистване и поддържане на общинската пътна мрежа/ІV –ти клас/ на територията на Община Благоевград –

Одобрена с Решение №РП-18./23.10.2014 г.

на Кмета на Община Благоевград


2014 г.

С Ъ Д Ъ Р Ж А Н И Е:

РАЗДЕЛ I. ОБЩИ УСЛОВИЯ

А) Възложител

Б) Правно основание за провеждане на поръчката

В) Предмет

Г) Цел

Д) Мотиви на избора за възлагане на процедуратаРАЗДЕЛ II. ПЪЛНО ОПИСАНИЕ НА ПРЕДМЕТА НА ПОРЪЧКАТА.
1. Пълно описание на предмета на поръчката
РАЗДЕЛ III. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ В ПРОЦЕДУРАТА. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ОФЕРТИТЕ И НЕОБХОДИМИТЕ ДОКУМЕНТИ

А) Изисквания към участниците

1. Общи изисквания

2. Условия за допустимост на участниците по ЗОП

3. Изисквания за икономически и финансови възможности
Б) Изисквания към съдържанието и обхвата на офертата

1. Условия за валидност

2. Съдържание

3. Гаранция за участие, гаранция за изпълнение на договора за възлагане на обществената поръчка.
В) Място, срок и цена за получаване на документацията за участие. Разяснения по документацията.

1. Място, срок и цена за получаване на документацията за участие

2. Условия и ред за получаване разяснения по документацията


Г) Комуникация между Възложителя и Участниците.
РАЗДЕЛ IV. ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОЦЕДУРАТА
А) Разглеждане, оценка и класиране на офертите

Б) Класиране и определяне на изпълнител. Прекратяване на поръчката

РАЗДЕЛ V. Сключване на договор за възлагане на поръчката. ОБЩИ ИЗИСКВАНИЯ И ЕТИЧНИ КЛАУЗИ.


А) Сключване на договор за възлагане на поръчката.

Б) Общи изисквания и Етични клаузи.


РАЗДЕЛ I.
ОБЩИ УСЛОВИЯ
А) Възложител
Възложител на настоящата открита процедура за избор на изпълнител на обществена поръчка, възлагана по реда на Закона за обществените поръчки (ЗОП) е КМЕТЪТ на ОБЩИНА БЛАГОЕВГРАД с административен адрес: гр. Благоевград, пл. ”Георги Измирлиев” №1, тел. 073/86 77 96, факс: 073/ 88 44 51.

Интернет адрес: www.blgmun.com, e-mail: vatanasov@blgmun.com,
Б) Правно основание за провеждане на процедурата
Възложителят обявява настоящата процедура за възлагане на обществена поръчка на основание чл. 16, ал.1, ал. 4 и ал. 8, във връзка с глава пета от ЗОП. За нерегламентираните в настоящите указания и информационната документация условия по провеждането на процедурата се прилагат разпоредбите на Закона за обществените поръчки (ЗОП) и подзаконовите му нормативни актове. Съобразно предвиденият финансов ресурс за изпълнение на услугата и с оглед възможността за предоставяне на пълен достъп до документацията по електронен път на адрес: www.blgmun.com, Възложителят ще приложи предвидените в ЗОП опростени правила за провеждане на процедурата.
В) Предмет

Предмет на обществена поръчка е избор на независими изпълнители, отговарящи на изискванията на възложителя и притежаващи практически опит в областта снегопочистването и поддръжката на пътища и улици, за извършване на услугата по “Зимно поддържане, снегопочистване и поддържане на общинската пътна мрежа /ІV-ти клас/ на територията на Община Благоевград”, съгласно предложена стойност, с твърди единични цени за видовете работа- посочени по Приложение № 1 от Възложителя, с най-изгодно икономическо предложение с обща стойност за годишния зимен сезон и за поддържането на общинските пътищата и цялостно удовлетворяване изискванията на Възложителя, съгласно условията на откритата процедура.Г) Цел на процедурата
Целта на настоящата процедурата е да бъдат избрани независими изпълнители, отговарящи на изискванията на възложителя и притежаващи практически опит в областта снегопочистването и поддръжката на пътища и улици.
Д) Мотиви на избора за възлагане на процедурата
Предвид обстоятелството, че естеството на услугата позволява достатъчно точно да се определят техническите спецификации и не са налице условията за провеждане на състезателен диалог или някоя от процедурите на договаряне – с обявление или без обявление, безспорно е налице възможност и условия обществената поръчка да бъде възложена по реда, предвиден в закона за открита процедура.

Провеждането на предвидената в ЗОП открита процедура гарантира в най-голяма степен публичността на възлагане изпълнението на поръчката, респективно прозрачността при разходването на финансовите средства, каквато несъмнено е една от водещите цели на Община Благоевград, представлявана от кмета в качеството му на Възложител на поръчката.

Съобразно приетият от Общински съвет-Благоевград Бюджет-2014 г. - разходна част, максималният разполагаем финансов ресурс на Възложителя за услугата, предмет на настоящата обществена поръчка е в размер на 184 640.00 (сто осемдесет и четири хиляди шесстотин и четиридесет лв.) лв. без ДДС или 221 568 (двеста двадесет и една хиляди петстотин шестдесет и осем) лв. с ДДС, който не може да се надвишава.

В конкретния случай, видно от посочения максимален разполагаем финансов ресурс на Възложителя за изпълнение на дейностите, предмет на настоящата поръчка, приложимият ред за възлагане е този, регламентиран в разпоредбата на чл. 14, ал. 3, т. 2, съобразно която, когато планираната за провеждане поръчка за услуга е на стойност по-висока от 66 000 лв. (шестдесет и шест хиляди лева) без вкл. ДДС, но не е по-висока от 254 254 лв. В този случай, Възложителят задължително провежда някоя от формалните процедури по ЗОП и може да използва предвидените в закона опростени правила.

Така формираната стойност на обществената поръчка е определяща за съответния ред за възлагане на определения вид процедура. В случая, видно от посочения максимален разполагаем финансов ресурс на Възложителя за изпълнение предмета на настоящата обществена поръчка и предоставяне на пълен достъп по електронен път до документацията на адрес www.blgmun.com, приложимият ред за възлагане е този, регламентиран в чл. 14, ал. 3, т. 2 от ЗОП.

Въз основа на гореизложеното, възлагането на дейностите по тази поръчка се извършва по реда на откритата процедура с използване на опростени правила по смисъла на чл.16, ал. 4 във връзка с чл. 14, ал. 3, т. 2 от ЗОП.

С цел да се осигури максимална публичност, респективно да се постигнат и най - добрите за Възложителя условия, настоящата обществена поръчка се възлага именно по реда на посочения вид процедура, целта на която, от друга страна е да защити обществения интерес, посредством осъществяване на контрол върху разходването на средства от общинския бюджет, като създаде равни условия и прозрачност при участие в процедурата.
РАЗДЕЛ IІ.
ПЪЛНО ОПИСАНИЕ НА ПРЕДМЕТА НА ПОРЪЧКАТА

Зимното поддържане, снегопочистване и подържане на общинската пътна мрежа /ІV-ти клас/ на територията на Община Благоевград ще обхваща пътищата съгласно Приложение №1 - с дължина на пътната мрежа ІV клас от 129.550 км. Снегопочистването ще се извършва механизирано по патрулния способ със снегорини, машини и автогрейдери по времето и след снеговалежа. В зависимост от обема и характера на заснежаванията по пътищата ще се извършва и съответното снегопочистене:-разчистване на снежни покривки от снеговалежи /по време на снеговалежа и след него/;

-разчистване на снежни преспи от снегонавявания;

-отстраняване на снежно-ледени пластове от уплътнен сняг върху пътното покритие;

Снежните покривки се разчистват с едностранни плугове чрез последователно изтласкване на снега от оста на пътя към банкетите /върху банкетите и отводнителните канавки/. Снегочистенето се извършва по патрулната система, при която снегоринните машини се движат непрекъснато през време на снеговалежа в определен пътен участък /път ІV-ти клас с асфалтова настилка/. Движението на машините трябва да започне веднага щом се появят първите признаци на покриване на пътя със сняг. При снегочистене “до черно” на пътища с интензивно движение механичното отстраняване на снега се съпровожда с разпръскване на химически средства - луга, соли и др., които не позволяват образуването на снежно-ледени пластове от уплътнен сняг върху покритието.

Разчистването на снежните преспи се извършва в зависимост от тяхната дебелина и плътност със снегорини, грейдери, булдозери като снегът се изтласква постепенно встрани от пътя /върху банкета и отводнителните канавки/.

Опасността от заледяване на пътната повърхност е най-голяма при температура на въздуха от +1 до –6 градуса С, отрицателна температура на покритието и влажност на въздуха над 65%. Заледяването настъпва главно през нощта и по рядко през деня. Отстраняването на заледяването се води комплексно с използуване на минерални материали за обезопасяване на пътищата срещу хлъзгане, химически вещества за стопяване на снега и леда и механични средства за почистване.

Опесъчаването на пътищата през зимата се прилага при всички видове заледявания и при всякакви температури на въздуха. Опесъчаването се извършва с местни материали- пясък, сгурия, дребнозърнести фракции и др. Използват се сухи материали, което улеснява тяхното разхвърляне. За поддържането им в насипно състояние, както и за подобряване на връзката им със заледената повърхност се използуват смеси от минерални материали и отпадъчна индустриална сол в съотношение 50 кг сол на 1 куб. м. материал. Разходните норми за опесъчаване зависят от пътните условия. При малки надлъжни наклони до 2 % нормите за опесъчаване са около 200-300гр./кв. м. При надлъжни наклони над 3 % разходните норми за опесъчаване се увеличават на 450-600 гр. /кв. м.

За зимния период се представя Оперативен план по снегопочистване, опесъчаване и отстраняване на поледици. Той съдържа подробни списъци на специализираните и други машини, които ще се използуват през зимата с точни данни за вида на машината, собствеността й, местодомуването, адресите и телефонните номера на шофьорите и машинистите и др. Към плановете се прилагат карти с нанесени върху тях: степен на пътищата /с различни цветове/, машините, техните райони на действие и т. н. В опорните пунктове на фирмата се организира непрекъснато дежурство. Установяват се радио-телефонни връзки между ръководствата на снегоринните бази с отделните машини и предоставяне на информация в Община Благоевград за състоянието на пътната мрежа.

Събраните сведения се обобщават писмено от фирмата и предават на радиосредствата за информация.

При обилни снеговалежи и възникване на природни бедствия оперативните бюра по зимно поддържане на пътищата могат да направят съответни изменения в оперативния план съобразно създалата се обстановка. Изпълнителят представя в Община Благоевград писмена информация за състоянието на пътищата 2 /два/ пъти месечно. След приключване на зимния сезон Общинската оперативна група по безопасност на движението прави подробен анализ на работата по зимното поддържане на пътищата.ПОДДЪРЖАНЕТО на общинските пътища е дейност по осигуряване на необходимите условия за непрекъснато, безопасно и удобно движение през цялата година. То включва ежедневен надзор и системни грижи за състоянието на пътищата, за времето от месец април до месец октомври, с оглед нормалната им експлоатация. Работите по поддържането на пътищата имат профилактичен характер или са насочени към осигуряване на условия за непрекъснато и безопасно движение. Извършва се профилиране на банкети, почистване на отводнителни окопи от наноси, земни и скални маси. Почистване, рязане на клони, на храсти, на дървета и др., които са в габарита на пътя с цел осигуряване на нормална проходимост за МПС.

Количествата и видовете дейности на поръчката са съобразени със заложените в бюджета на Община Благоевград средства за снегопочистване и поддръжка.
РАЗДЕЛ IІІ.

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ В ПРОЦЕДУРАТА. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ОФЕРТИТЕ И НЕОБХОДИМИТЕ ДОКУМЕНТИ
А) ИЗИСКВАНИЯ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ
1. ОБЩИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ

1. В процедурата за възлагане на обществената поръчка може да участва всяко българско или чуждестранно физическо или юридическо лице, както и техни обединения. Възложителите нямат право да изискват обединенията да имат определена правна форма, за да могат да представят заявление за участие или оферта.

1.а. Всеки участник може да представи оферта за една или няколко обособени позиции.

1.б. Не се допуска представянето на варианти на оферта.

1.в. Едно и също физическо или юридическо лице участник в процедурата може да участва само в едно обединение.

1.д. Всеки участник в процедурата за възлагане на обществената поръчка е длъжен да заяви в офертата си дали при изпълнението на поръчката ще използва и подизпълнители.

1.е. Лице, което участва в обединение или е дало съгласието си и фигурира като подизпълнител в офертата на друг участник, не може да представя самостоятелно оферта.

1.2.1 В случай, че участникът е обединение, което не е юридическо лице, съответствието с критериите за подбор се доказва от един или повече от участниците в обединението. Изискването за регистрация в регистъра на камарата на строителите се доказва от участника в обединението, който ще изпълни съответната дейност.

В случай, че участникът е обединение, което не е регистрирано като самостоятелно юридическо лице, тогава участниците в Обединението сключват договор за обединение. Следва да бъде представено копие от договора за създаване на обединение за участие в настоящата обществена поръчка, като в текста му задължително да се съдържа посочване на Възложителя и процедурата, за която се обединяват партньорите в него.

В случай, че обединението не е създадено специално за участие в настоящата обществена поръчка, следва да бъде представено и копие на анекс към първоначално сключения договор. Договорът /анексът/ трябва да съдържа клаузи, които гарантират, че:

1.2.2. всички членове на обединението са отговорни солидарно - заедно и поотделно, за изпълнението на договора;

1.2.3. е определен водещ член на обединението, който е упълномощен да задължава, да получава указания за и от името на всеки член на обединението;

1.2.4. всички членове на обединението са задължени да останат в него за целия период на изпълнение на договора;

1.2.5. разпределение на дейностите, предмет на възлаганата обществена поръчка, между участниците в обединението и ресурсите, с които ще участва всеки един от участниците в обединението/консорциума;

1.2.6. участниците в обединението трябва задължително да определят едно лице, което да представлява обединението за целите на поръчката.

1.2.7. Когато в договора не е посочено лицето, което представлява участниците в обединението - и документ, подписан от лицата в обединението, в който се посочва представляващият.

Не се допускат промени в състава на обединението след подаването на офертата.


Когато не е приложен договорът за създаването на обединение или в приложеният договор липсват клаузи, гарантиращи изпълнението на горепосочените условия, или състава на обединението се е променил след подаването на офертата и участникът не отстрани тези пропуски при спазване на условията, разписани в чл. 68, ал.8 и ал.9 от ЗОП – участникът може да бъде отстранен от участие в процедурата за възлагане на настоящата обществена поръчка.

1.3. Възложителят не поставя и няма изискване за създаване на юридическо лице, в случай, че избраният за Изпълнител участник е обединение от физически и/или юридически лица.

1.4. С офертата си участниците може без ограничения да предлагат ползването на подизпълнители.

1.5. Свързани лица или свързани предприятия не може да бъдат самостоятелни участници в процедурта.
2. Условия за допустимост на участниците.

2.1. Възложителят ще отстрани от участие в процедурата всеки участник който:

2.1.1. е осъден с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитиран за: престъпление против финансовата, данъчната или осигурителната система (включително изпиране на пари) по чл. 253-260 от Наказателния кодекс (НК); подкуп по чл. 301-307 от НК; участие в организирана престъпна група по чл. 321 и 321а от НК; престъпление против собствеността по чл. 194 - 217 от НК; престъпление против стопанството по чл. 219 - 252 от НК, освен ако е реабилитиран;

2.1.2. е обявен в несъстоятелност;

2.1.3. е в производство по ликвидация или се намира в подобна процедура съгласно националните му закони и подзаконови актове;

2.1.4. е в открито производство по несъстоятелност, или е сключил извънсъдебно споразумение с кредиторите си по смисъла на чл. 740 от Търговския закон, а в случай че кандидатът или участникът е чуждестранно лице - се намира в подобна процедура съгласно националните закони и подзаконови актове, включително когато неговата дейност е под разпореждане на съда, или кандидатът или участникът е преустановил дейността си;

2.1.5. има задължения по смисъла на чл. 162, ал. 2, т. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс към държавата и към община, установени с влязъл в сила акт на компетентен орган, освен ако е допуснато разсрочване или отсрочване на задълженията, или има задължения за данъци или вноски за социалното осигуряване съгласно законодателството на държавата, в която кандидатът или участникът е установен;

2.1.6. е осъден с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитиран има наложено административно наказание за престъпление по чл. 136 от Наказателния кодекс, свързано със здравословните и безопасни условия наемане на труд, или по чл. 172 от Наказателния кодекс против трудовите права работа на работниците;

*** Когато участниците са юридически лица, изискванията по т. 2.1.1., 2.1.6. и 2.1.7. се прилагат както следва:

1. при събирателно дружество - за лицата по чл. 84, ал. 1 и чл. 89, ал. 1 от Търговския закон;

2. при командитно дружество - за лицата по чл. 105 от Търговския закон, без ограничено отговорните съдружници;

3. при дружество с ограничена отговорност - за лицата по чл. 141, ал. 2 от Търговския закон, а при еднолично дружество с ограничена отговорност - за лицата по чл. 147, ал. 1 от Търговския закон;

4. при акционерно дружество - за овластените лица по чл. 235, ал. 2 от Търговския закон, а при липса на овластяване - за лицата по чл. 235, ал. 1 от Търговския закон;

5. при командитно дружество с акции - за лицата по чл. 244, ал. 4 от Търговския закон;

6. при едноличен търговец - за физическото лице - търговец;

7. във всички останали случаи, включително за чуждестранните лица - за лицата, които представляват кандидата или участника;

8. в случаите по т. 1 - 7 - и за прокуристите, когато има такива; когато чуждестранно лице има повече от един прокурист, декларацията се подава само от прокуриста, в чиято представителна власт е включена територията на Република България, съответно територията на държавата, в която се провежда процедурата при възложител по чл. 7, т. 2.
Не може да участва, съответно Възложителят ще отстрани от участие в процедурата за възлагането на обществената поръчка лице:
2.1.7. при които лицата, посочени в чл. 47, ал. 4 от ЗОП, са свързани лица с възложителя или със служители на ръководна длъжност в неговата организация;

2.1.8. които са сключили договор с лице по чл. 21 или чл. 22 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси;

2.1.9. е представил оферта, която е непълна или не отговаря на предварително обявените условия и изисквания на Възложителя, обективирани в обявлението за обществена поръчка, настоящите указания и документация за участие;

2.1.10. е представил оферта, която не отговаря на изискванията на чл. 57, ал. 2 от ЗОП;

2.1.11. е представил гаранция за участие в процедурата под формата на банкова гаранция, която е със срок на валидност по-кратък от срока на валидност на офертите

2.2. Посочените в т. 2.1.1.-2.1.11. изисквания се отнасят както за участника, така и когато участникът е обединение - за всяко от лицата, включени в обединението.

2.3. Когато участникът е чуждестранно юридическо лице или обединение на чуждестранни физически и/или чуждестранни юридически лица, то посочениете в т.2.1.1.-2.1.8. обстоятелства не трябва да са налице за тях в държавата, в която са установени.

2.4. Когато участникът предвижда участие на подизпълнители за тях се прилагат изискванията посочени в чл. 47, ал. 1 и ал. 5 от ЗОП.2.5. Участникът ще бъде отстранен от участие в процедурата за възлагане на настоящата обществена поръчка, ако не отговаря на някое от гореизброените изисквания.
3. Технически възможности.

Участниците в настоящата процедура задължително трябва да имат необходимите минимални технически възможности, за да изпълнят обществената поръчка, както следва:А) Участникът следва успешно да е изпълнил минимум два договора, еднакви или сходни с предмета на поръчката, в рамките на последните 3 /три/ години, предхождащи крайния срок за подаване на оферти или в зависимост от датата, на който участникът е започнал дейността си.

Доказва се със списък на основните договори за услуги, еднакви или сходни с предмета на настоящата поръчка, включващи една или няколко от дейностите по поддръжка и почистване на уличната мрежа, изпълнени през последните 3 /три/ години, до крайния срок за подаване на оферти или в зависимост от датата, на която участникът е учреден или е започнал дейността си.*** Предоставят се доказателства под формата на удостоверение, издадено от получателя или от компетентен орган, или чрез посочване на публичен регистър, в който е публикувана информация за услугата.

Б) Участникът трябва да разполага с работници, както и с нужния ръководен персонал за изпълнение на поръчката. Лицата следва да имат необходимата техническа правоспособност за изпълнение на работите, за които са ангажирани.

Доказва се със Списък- декларация съдържаща данни за собствени или наети технически лица /на трудови, граждански договори или с декларации за разположение/ по длъжности, които участникът ще използва за извършване на поръчката, включително и тези, които отговарят за контрола на качеството -декларация по чл. 51, ал. 1, т. 4 от ЗОП - по образец на участника. В Декларацията се посочва професионалната квалификация на всеки един от предложените работници и експерти, които ще участват в изпълнението на поръчката.

В) Участникът трябва да разполага с минималното изискуемо техническо оборудване, както следва:І. Необходими машини за снегочистене:

1. Специални снегоринни машини:

1.1. Снегорини с тласкащо действие с едностранни плугове за разчистване на снежните маси по цялата широчина на пътното платно-8бр.

1.2.Роторен снегорин с капацитет на изтласкване минимум 20т/час -1бр.

2. Пътни машини с общо предназначение за разчистване на снежни покривки от снеговалежи, от снегонавявания; отстраняване на снежно-ледени пластове от уплътнен сняг върху пътното покритие:

2.1.Верижна машина булдозер-1бр.

2.2.Автоцистерна за разпръскване на химически средства срещу залудяване на пътното платно-луга, сол, и др.-3бр.

2.3.Пясъкоразпръсквачи за опесъчаване- с пясък, сгурия, дребнозърнести фракции - 6бр.ІІ. Необходима техника за поддържането на общинските пътища

1. Автогрейдери- -1бр.

2.Челен товарач- фадрома за профилиране на откоси-1бр.

3. Автобагер за отводнителни окопи (канавки)-1бр.

4.Бордова товарна кола до 3т-2бр.

5. Моторни резачки за рязане на клони, дървета, храсти-2бр.

6. Механична четка-1бр.
Кандидатът представя справка-декларация по образец (декларация по чл. 51, ал. 1, т. 9 от ЗОП), че разполага с необходимата механизация /собствена или наета/ за изпълнение на обществената поръчка с предмет: “Зимно поддържане, снегопочистване и поддържане на общинската пътна мрежа / ІV-ти клас / на територията на Община Благоевград”, ведно с приложени доказателства за основанието, на което се ползва /собствено, наем, лизинг и други/. В случай, че Участникът е обединение, изискванията по отношение на минимални технически възможности се прилагат общо за участниците в обединението.
2. ЗАПОЗНАВАНЕ С ОБЕКТА

Участниците в откритата процедура трябва да посетят и проучат на място обявените пътища в Приложение №1 за зимно поддържане, снегопочистване и поддържане, да проучат техните характеристики - съществуващи условия, габарити на пътищата, сервитути и граници на пътя, начин и условия за зимно поддържане на пътя с цел осигуряване нормално протичане на движението за МПС и др.


3. КОНТРОЛ ПО ИЗПЪЛНЕНИЕТО

За зимното поддържане, снегопочистване и поддържане на общинската пътна мрежа /ІV-ти клас/ на територията на Община Благоевград, ще бъде упражнявана инвеститорска функция от Община Благоевград. Контролът по изпълнението на Оперативния план се осъществява от Общинската комисия по безопастност на движението.Б) ИЗИСКВАНИЯ КЪМ СЪДЪРЖАНИЕТО И ОБХВАТА НА

ОФЕРТАТА
1. ПОДГОТОВКА НА ОФЕРТАТА. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

За участие в процедурата, участникът следва да представи оферта, изготвена при условията и изискванията на настоящите указания и документацията за участие. Същата се представя в срока и на адреса, посочени в обявлението за обществената поръчка, по реда, описан в настоящите указания.

Участниците трябва да проучат всички указания и условия за участие, дадени в документацията за участие. Отговорността за правилното разучаване на документацията за участие се носи единствено от участниците. Невъзможността на участника да предостави цялата информация, изисквана в документацията, или представянето на оферта, неотговаряща на условията на Възложителя от документацията, при всички случаи води до отстраняването му.

Представянето на оферта задължава участника да приеме напълно всички изисквания и условия, посочени в тази документация, при спазване изискванията на ЗОП. Поставянето от страна на участника на условия и изисквания, които не отговарят на обявените в документацията, води до отстраняване на този участник от участие в процедурата.

До изтичане на срока за подаване на офертите, всеки участник може да промени, допълни или оттегли офертата си.

Всеки участник може да представи само една оферта. Всеки участник може да представи оферта за една.

Офертата се представя на български език. Когато участникът в процедурата е чуждестранно физическо или юридическо лице, офертата се подава на български език.

Лице, което участва като подизпълнител в офертата на друг участник, не може да представя самостоятелна оферта.

Участникът ще бъде отстранен от участие в процедурата за възлагане на настоящата обществена поръчка, ако в офертата си е поставил условия и изисквания, които не отговарят на обявените в документацията, или е представил повече от една оферта, или е представил оферта с варианти, или е представил самостоятелна оферта, въпреки че в оферта на друг участник е посочен като Подизпълнител и е попълнил декларация – Образец №6.

Участникът ще бъде отстранен от участие в процедурата за възлагане на настоящата обществена поръчка, ако е представил оферта, в която е посочил дадено лице за подизпълнител, но не е приложил неговата декларация Образец №7, а същевременно това лице е подало самостоятелна оферта и декларира, в хода на провеждането на процедурата, пред възложителя, че не знае за посочването си като подизпълнител и не е съгласно да бъде такъв.

Офертата се подписва от представляващия участника или от надлежно упълномощено/и лице/а, като в офертата се прилага пълномощното от представляващия участника (с изключение на изискуемите документи, които обективират лично изявление на конкретно лице/а - представляващ/и участника, и не могат да се подпишат и представят от пълномощник).

Офертата се изготвя и подава на български език. Когато участникът в поръчката е чуждестранно юридическо лице или обединение на чуждестранни юридически лица, посочените в т. 3 от настоящия раздел документи се представят и в превод на български език.

Когато за някои от посочените документи е определено, че може да се представят чрез «заверено от участника копие», за такъв документ се счита този, при който върху копието на документа представляващият участника е поставил гриф «Вярно с оригинала», собственоръчен подпис със син цвят под заверката и свеж печат - в приложимите случаи.

Представените образци в документацията за участие и условията, описани в тях, са задължителни за участниците, с изключение на образците на банковите гаранции. Ако офертата не е представена по приложените образци и след предоставяне на участниците на възможността да представят липсващи документи и/или отстранят констатирани нередовности, съгласно чл. 68, ал. 9 от ЗОП, Възложителят може да отстрани участника.

Относно образците на банковите гаранции, задължителни за участниците са само условията, описани в тях. Участникът е длъжен да се съобрази с искането на Възложителя, в противен случай се счита, че не е представена изискуемата банкова гаранция, и офертата на участника ще бъде отстранена.

2. ИЗИСКВАНИЯ ПРИ ИЗГОТВЯНЕ И ПРЕДСТАВЯНЕ НА ОФЕРТИТЕ

2.1. Място и срок за подаване на оферти

Желаещите да участват в процедурата за възлагане на обществената поръчка подават лично или чрез упълномощено лице офертите си в деловодството на Община Благоевград, адрес: гр. Благоевград, пл. „Георги Измирлиев” №1, всеки работен ден от 08:30 ч. до 17:30 ч., най-късно до крайния срок за подаване на оферти, посочени в обявлението за обществената поръчка.

Ако участникът изпраща офертата чрез препоръчана поща или куриерска служба, разходите са за негова сметка. В този случай той следва да изпрати офертата така, че да обезпечи нейното пристигане на посочения от Възложителя адрес преди изтичане на срока за подаване на оферти. Рискът от забава или загубване на офертата е за участника. Възложителят не се ангажира да съдейства за пристигането на офертата на адреса и в срока определен от него. Участникът не може да иска от Възложителя съдействия като: митническо освобождаване на пратка; получаване чрез поискване от пощенски клон; взаимодействия с куриери или други.

Офертите се подават в запечатан, непрозрачен, с ненарушена цялост плик и с надпис:ОФЕРТА
ДО

Община Благоевград

Пл. ”Георги Измирлиев” №1

Гр. Благоевград

За участие в открита процедура с предмет:

“Зимно поддържане, снегопочистване и поддържане на общинската пътна мрежа / ІV-ти клас / на територията на Община Благоевград”

.......................................................................................................................................................

/име на Участника /

......................................................................................................................................................./пълен адрес за кореспонденция – улица, номер, град, код, държава/

...................................................................................................................................................../лице за контакт, телефон, факс и електронен адрес/
Върху плика не се поставят никакви други обозначения и не се полагат никакви други фирмени печати и знаци.
ВАЖНО!

До изтичане на срока за получаване на оферти всеки участник може да промени, допълни или оттегли офертата си. Оттеглянето на офертата прекратява по-нататъшното участие на участника в процедурата. Допълнението и промяната на офертата трябва да отговарят на изискванията и условията за представяне на първоначалната оферта, като върху плика бъде отбелязан и текст „Допълнение/Промяна на оферта/с входящ номер …………….. за участие в открита процедура по реда на ЗОП с предмет: ………………………..2.2. Възможност за удължаване на срока за подаване на оферти

Срокът за подаване на оферти се удължава, когато:

1. се установи, че първоначално определеният срок е недостатъчен за изготвяне на офертите, включително поради необходимост от разглеждане на място на допълнителни документи към документацията или оглед на мястото на изпълнение;

2. от датата на предоставянето на разяснението по чл. 29 от ЗОП от възложителя до крайния срок за получаване на оферти остават по-малко от 6 (шест) дни, с толкова дни, колкото е забавата.

Възложителят може да удължи обявените срокове в процедурата, когато:

1. в първоначално определения срок няма постъпили заявления или оферти или е получено само едно заявление или оферта;

2. това се налага в резултат от производство по обжалване.

2.3. Приемане на оферти / връщане на оферти

При подаване на офертата и приемането й върху плика се отбелязва входящ номер, дата и час на постъпване и посочените данни се отбелязват във входящ регистър, за което на приносителя се издава документ.

Оферти, които са представени след крайния срок за получаване или в незапечатан, прозрачен или скъсан плик, се връщат на подателя незабавно. Тези обстоятелства се отбелязват в регистъра по предходния параграф.

Получените оферти се съхраняват в деловодството на Община Благоевград до деня, определен за отваряне на офертите в обявлението за обществена поръчка.2.4. Срок на валидност на офертите

Срокът на валидност на офертите не може да бъде по-кратък от 180 (сто и осемдесет) календарни дни, считано от крайния срок за получаване на офертите.

Срокът на валидност на офертите е времето, през което участниците са обвързани с условията на представените от тях оферти. Възложителят може да изиска от класираните участници да удължат срока на валидност на офертите си до момента на сключване на договора за обществената поръчка.

Ако участникът представи оферта с по-кратък срок на валидност или при следващо поискване от Възложителя откаже да удължи срока на валидност на офертата си, това ще доведе до отстраняването му от участие в процедурата.

Оферта с по-кратък срок на валидност ще бъде отхвърлена от Възложителя като несъответстваща на изискванията.

3. СЪДЪРЖАНИЕ НА ОФЕРТАТА

Офертата и приложенията към нея се изготвят по представените в документацията образци. Офертата се състои от три части:Плик №1 с надпис “Документи за подбор”, Информация за правното състояние на участника” и “Информация за техническите възможности и квалификация на участника” - документи и образци, поставени в

Плик № 2 с надпис: „Предложение за изпълнение на поръчката”, техническото предложение, и ако е приложимо - декларацията по чл. 33, ал. 4 от ЗОП.

В него се поставят документите свързани с изпълнението на поръчката, съобразно избрания от Възложителя критерий.Плик № 3 с надпис: „Предлагана цена”, съгласно чл. 57, ал. 3 от ЗОП.

В плика се поставя ценовата оферта на участника, изготвена по образеца от настоящата документация.3.1. НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ

3.1.1. Съдържание на плик № 1 с надпис „Документи за подбор”

В плик №1 се поставят следните документи, съдържащи доказателства за съответствието на участника с изискванията на чл. 56, ал. 1, т. 1 до 6, т. 8 и т. 11-14 от ЗОП и с изискванията на Възложителя

3.1.1.1. Списък на документите, съдържащи се в офертата, подписан от участника (оригинал). В списъка участникът следва да опише всички представени от него документи (задължителни и други по преценка на участника), включително документи относно лицата, представляващи участника, и относно подизпълнителите, ако такива се предвиждат. Списъкът на документите следва да се постави в началото на документите. Всеки лист, съдържащ се в плика, следва да бъде номериран и подреден съгласно списъка;

3.1.1.2. Предложение, попълнено по образец - Образец № 1 (оригинал);

3.1.1.3. Документ за регистрация (копие) или единен идентификационен код, съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър, когато участникът е юридическо лице или едноличен търговец; копие от документа за самоличност, когато участникът е физическо лице.

Документът за регистрация не се изисква, ако участникът е регистриран или пререгистриран след 01.01.2008 г. по реда на Закона за търговския регистър (ЗТР). В този случай е достатъчно да се попълни и приложи декларация за регистрация по ЗТР Образец №2.

Когато участникът в процедура е чуждестранно физическо или юридическо лице или техни обединения, документът за регистрация трябва да е издаден от компетентния орган в страната, в която участникът е установен, и да се представи в официален превод на български език.

Официален превод”, съобразно разпоредбата на §1, т.16а от Допълнителната разпоредба на ЗОП е «превод, извършен от преводач, който има сключен договор с Министерството на външните работи за на официални преводи”.

Физическите лица, участници в процедурата или включени в състава на обединения, представят заверено от участника копие от документ за самоличност. Ако тези физически лица са чуждестранни граждани, документът се представя и в официален превод.

Когато участникът предвижда участие на подизпълнител, документът за регистрация се представя за всеки от подизпълнителите, съгласно чл. 56, ал. 2 от ЗОП.

Когато участникът в процедурата е обединение, документите за регистрация и/или Декларацията за регистрация по ЗТР се представят за всички членове на обединението, съгласно чл. 56, ал. 3, т. 1 от ЗОП.

3.1.1.4. Нотариално заверено пълномощно на лицето, упълномощено да представлява участника в процедурата (когато участникът не се представлява от лицата, които имат право на това, съгласно документите му за регистрация).

3.1.1.5. Документ - договор или споразумение, подписан от лицата, включени в обединението, когато участник в процедурата е обединение/консорциум, което не е юридическо лице, в който задължително се посочва представляващия - оригинал с нотариална заверка на подписите.

Документът се представя в случай, че участникът е неперсонифицирано обединение.

В случай, че участникът е обединение, което не е юридическо лице, и лицето, подаващо офертата, не е изрично вписано в споразумението, с което се създава обединението следва да бъдат представени и нотариално заверени пълномощни от всички участници в обединението, с които упълномощават това лице, което има право да подаде офертата, да попълни и подпише документите, общи за обединението.

3.1.1.6. Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 1, б. „а“- „д“ /без б.”е”/, т. 2, т. 3 и т. 4, ал. 2, т. 1, т. 4 и ал. 5, т. 1 и т. 2 от ЗОП попълнена по образец - Образец № 3 (оригинал).

Декларацията се подпива от лицата, които представляват кандидата или участника. В декларацията се включва и информация относно публичните регистри, в които се съдържат посочените обстоятелства, или компетентния орган, който съгласно законодателството на държавата, в която кандидатът или участникът е установен, е длъжен да предоставя информация за тези обстоятелства служебно на възложителя.

При заявяване на подизпълители декларация за липса на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1 и 5 от ЗОП се подава от всеки от подизпълнителите, при спазване изискванията на чл. 47, ал. 9 от ЗОП.

В случай, че участникът е обединение, декларация се представя за всяко физическо или юридическо лице, включено в обединението, съобразно чл. 56, ал. 3, т. 1 от ЗОП.

Когато деклараторът е чуждестранен гражданин, декларацията/ите, които са на чужд език се представя/т в официален превод.

3.1.1.6. Доказателства за техническите възможности и квалификацията на участника, които задължително включват:

3.1.1.6.1. Списък – Декларация на услугите, еднакви или сходни с предмета на настоящата поръчка, изпълнени за период от 3 години до крайния срок за подаване на оферти или в зависимост от датата, на която участникът е учреден или е започнал дейността си - Образец № 4*** Предоставят се доказателства под формата на удостоверение, издадено от получателя или от компетентен орган, или чрез посочване на публичен регистър, в който е публикувана информация за услугата..

3.1.1.6.2. Декларация за механизацията с която разполага /собствена или наета/ за изпълнение на обществената поръчка/ведно с приложенията – По образец на участника.

3.1.6.3.Декларация, съдържаща списък на лицата, наети на трудов или граждански договор, които ще вземат участие при изпълнението на поръчката - Образец № 5.

3.1.1.8. Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 8 от ЗОП за използване/неизползване на подизпълнители и списък с имената им, с посочване на вида на работите, които ще извършват и дела на тяхното участие - Образец №6.

3.1.1.9. Декларация за съгласие за участие като подизпълнител - Образец № 7.

Забележка: когато офертата предвижда участие на подизпълнители, в нея се посочват имената на подизпълнителите, видът на работите, които ще извършват, както и делът на тяхното участие.

Забележка: Декларацията се попълва от всеки подизпълнител поотделно.

3.1.1.10. Документ за внесена гаранция за участие – екземпляр на вносната бележка или оригинал на банковата гаранция за участие съгласно Образец №8.

3.1.1.11. Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 12 от ЗОП за приемане на условията в проекта на договора – Образец № 9.

3.1.1.12. Декларация по чл. 3 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици Образец № 10.

3.1.1.13. Декларация за липса на обстоятелства по чл. 55, ал. 7 от ЗОП и чл.8, ал.8, т.2 от ЗОП -Образец № 11.

3.1.1.14. Декларация, че участникът е запознат с всички обстоятелства, условия и с документацията за участие- Образец № 12.

3.1.1.15. Декларация за спазване условията за участие в обявената процедура -Образец №13.

3.1.1.16. Декларация за направен оглед и извършено запознаване с предложения Списък на общинските пътища -Образец №14.
Всички декларации се представят в оригинал и се подписват по реда и от лицата, посочени в настоящите указания.

3.1.2. Съдържание на плик №2 с надпис „Предложение за изпълнение на поръчката”.

3.1.2.1. Техническо предложение, съгласно чл. 56, ал. 1, т. 7 от ЗОП - Образец №15, при съблюдаване на пълното описание на обекта на поръчката и техническите спецификации, изискванията към офертата и условията за изпълнение на поръчката – документи и образци, поставени в ПЛИК №2.

Всички страници на документите, съдържащи се в плик №2 с надпис „Предложение за изпълнение на поръчката” следва да бъдат номерирани последователно.

3.1.3. Съдържание на плик № 3 с надпис „Предлагана цена”.

3.1.3.1. Ценово предложение, попълнено по образец - Образец №16 към настоящата документация.

Цената за изпълнение на услугатата по настоящата обществена поръчка следва да бъде предложена в лева, без включен (ДДС) и с включен ДДС.

Извън плика с надпис „Предлагана цена” не трябва да е посочена никаква информация относно цената.

Участници, които по какъвто и да е начин са включили някъде в офертата си извън плика „Предлагана цена” елементи, свързани с предлаганата цена /или части от нея/, ще бъдат отстранени от участие в процедурата.

3. УСЛОВИЯ И РАЗМЕР НА ГАРАНЦИЯТА ЗА УЧАСТИЕ И ГАРАНЦИЯТА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ


  1. Гаранция за участие

Размер на гаранцията за участие е 1500,00 (хиляда и петстотин) лева

Форма на гаранцията за участие:

Гаранцията се представя в една от следните форми:

а) депозит на парична сума по сметка на Възложителя;

б) банкова гаранция в полза на Възложителя.

Когато участник в процедурата е обединение, което не е юридическо лице, всеки от участниците в обединението може да бъде наредител по банковата гаранция, съответно вносител на сумата по гаранцията.

При избор на гаранция за участие - парична сума, то тя следва да се внесе по банков път по следната сметка:ИНВЕСТБАНК АД, ФЦ Благоевград. IBAN: BG 36 IORT 80493300714600, ВIС IORTBGSF

Ако участникът избере да представи гаранцията за участие под формата на «парична сума», платена по банков път, документът, удостоверяващ платената гаранция, следва да бъде заверен с подпис и печат от съответната банка и да се представи в оригинал. Ако участникът е превел парите по електронен път (електронно банкиране), той следва да завери съответния документ с неговия подпис и печат. В гаранцията за участие следва да бъде посочена обособената позиция, за която участникът кандидатства.

В случай, че участникът представя банкова гаранция, то същата трябва да бъде открита в съответствие с условията по приложения в документацията образец на банкова гаранция. Гаранцията трябва да бъде неотменима и безусловна, с възможност да се усвои изцяло или на части. Същата следва да съдържа задължение на банката-гарант да извърши безотказно и безусловно плащане при първо писмено искане на възложителя, подписано от кмета на Община Благоевград или упълномощено от него длъжностно лице. Валидността на гаранцията за участие следва да бъде не по-малко от 30 календарни дни след изтичане на срока на валидност на офертата.

Банковите разходи по откриването на гаранциите са за сметка на участниците. Разходите по евентуалното им усвояване - за сметка на възложителя. Участникът трябва да предвиди и заплати своите такси по откриване и обслужване на гаранцията така, че размерът й да не бъде по-малък от определения в настоящата поръчка.Задържането и освобождаването на гаранцията за участие става при условията и по реда на чл. 61 и чл. 62 от ЗОП.

Гаранцията за участие в процедурата се задържа в следните случаи:

  • Възложителят има право да задържи гаранцията за участие до решаване на спора, когато участникът в процедура за възлагане на обществена поръчка обжалва решението за определяне на изпълнител;

  • Възложителят има право да усвои гаранцията за участие независимо от нейната форма, когато участникът:

  • оттегли офертата си след изтичането на срока за получаване на оферти;

  • е определен за изпълнител, но не изпълни задължението си да сключи договор за обществена поръчка.

Гаранцията за участие се освобождава, както следва:

  • на отстранените участници – в срок 5 работни дни след изтичането на срока за обжалване на решението на възложителя за предварителен подбор, съответно за определяне на изпълнител;

  • класираните на първо и второ място участници – след сключването на договор за обществена поръчка;

  • на останалите класирани участници – в срок пет работни дни след изтичане на срока за обжалване на решението за определяне на изпълнител;

  • при прекратяване на процедурата гаранциите на всички участници се освобождават в срок пет работни дни след изтичане на срока за обжалване на решението за прекратяване.

Възложителят освобождава гаранциите без да дължи лихви за периода, през който средствата законно са престояли при него.

Участниците, които не са представили документ за гаранция или са представили гаранция, която не отговаря на изискванията, ще бъдат отстранени от участие в откритата процедура за възлагане на обществената поръчка.2. Гаранция за изпълнение

Задължение за представяне на гаранция за изпълнение възниква само за участника, определен за изпълнител на обществената поръчка.

Гаранцията за изпълнение има обезпечителна и обезщетителна функция: от една страна, цели да стимулира изпълнителя към точно и качествено изпълнение на задълженията му по договора за обществена поръчка, а от друга страна - да послужи като обезщетение при недобросъвестно поведение от негова страна.

Гаранцията за изпълнение е в размер на 5 % (пет на сто) от стойността на договора за изпълнение на обществената поръчка.

Гаранцията за изпълнение може да се внесе по банков път или може да се представи под формата на банкова гаранция.

Участникът сам избира формата на гаранцията за изпълнение.

Когато участник в процедурата е обединение, което не е юридическо лице, всеки от участниците в обединението може да бъде наредител по банковата гаранция, съответно вносител на сумата по гаранцията.

Участникът, определен за изпълнител на обществената поръчка, представя банковата гаранция или платежния документ за внесената по банков път гаранция за изпълнение на договора при неговото сключване.

Гаранцията за изпълнение под формата на парична сума трябва да бъде внесена по следната сметка на възложителя:ИНВЕСТБАНК АД, ФЦ Благоевград. IBAN: BG 36 IORT 80493300714600, ВIС IORTBGSF

Ако участникът, определен за изпълнител, избере да представи гаранцията за изпълнение под формата на «парична сума», платена по банков път, документът, удостоверяващ платената гаранция, следва да бъде заверен с подпис и печат от съответната банка и да се представи в оригинал. В случай че участникът е превел парите по електронен път (електронно банкиране), той следва да завери съответния документ с подпис и печат.

Когато участникът избере гаранцията за изпълнение да бъде банкова гаранция, тогава в нея трябва да бъде изрично записано, че тя е безусловна и неотменима, че е в полза на възложителя и че е със срок на валидност – най-малко 30 (тридесет) дни след изтичане на срока за изпълнение на договора. Същата трябва да бъде открита в съответствие с условията по приложения в документацията образец на банкова гаранция за изпълнение на договора.

При представяне на гаранция в платежното нареждане или в банковата гаранция изрично се посочва договора, за който се представя гаранцията.

Когато участник в процедурата е обединение от правни субекти, което не е юридическо лице, в документа за внесена гаранция или банковата гаранция следва да е отразено, че тя се внася от цялото обединение и ползва всички участници в обединението, а не само идентификация на единия от тях.

Задържане и освобождаване на гаранцията за изпълнение

Условията и сроковете за задържане или освобождаване на гаранцията за изпълнение, се уреждат с договора за възлагане на обществената поръчка между възложителя и изпълнителя.

Договорът за възлагане на обществената поръчка не се сключва преди спечелилият участник да представи гаранция за изпълнение.

Възложителят освобождава гаранцията за изпълнение, без да дължи лихви за периода, през който средствата законно са престояли при него.В) МЯСТО, СРОК И ЦЕНА ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ДОКУМЕНТАЦИЯТА ЗА УЧАСТИЕ. РАЗЯСНЕНИЯ ПО ДОКУМЕНТАЦИЯТА.

1. Предоставяне на достъп до документацията за участие

От датата на публикуването на обявлението се предоставя пълен достъп по електронен път до документацията за участие в процедурата на следния интернет адрес на Община Благоевград (посочен и в обявлението за откриване на процедурата): www.blgmun.com.2. Условия и ред за получаване разяснения по документацията за участие

Всеки участник може да поиска писмено от Възложителя разяснения по документацията за участие. Писмени искания за разяснения по същество относно документацията за участие в откритата процедура и/или процедурата за провеждане на същата могат да бъдат подавани от лицата до изтичането на срока за нейното получаване, на адреса и лицето, посочени в обявлението. Възложителят или упълномощено от него длъжностно лице предоставя исканите разяснения в четиридневен срок от постъпване на искането. Разясненията на Възложителя ще бъдат публично обявявани на Интернет адреса на Възложителя: www.blgmun.com. В случай, че от предоставяне на разяснението до крайния срок за получаване на оферти остават по-малко от 6 (шест) дни, възложителят е длъжен да удължи срока за получаване на оферти с толкова дни, колкото е забавата.Г)КОМУНИКАЦИЯ МЕЖДУ ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ И УЧАСТНИЦИТЕ

Всички комуникации и действия на Възложителя и на участниците, свързани с настоящата открита процедура, са в писмен вид.

Участникът може да представя своите писма и уведомления в деловодството на Община Благоевград, адрес: гр. Благоевград , пл. „Георги Измирлиев” №1, всеки работен ден; по пощата, по факс; по електронен път при условията и по реда на Закона за електронния документ и електронния подпис; чрез препоръчано писмо с обратна разписка или куриерска служба.

Решенията на Възложителя, за които той е длъжен да уведоми участниците, се изпращат по факс или по електронен път, връчват се лично срещу подпис, изпращат се с препоръчано писмо с обратна разписка или чрез комбинация от тези средства, по избор на Възложителя.

За получено се счита това уведомление по време на откритата процедура, което е достигнало до адресата на посочения от него адрес. Когато адресатът е сменил своя адрес и не е информирал своевременно за това ответната страна или адресатът не желае да приеме уведомлението, за получено се счита това уведомление, което е достигнало до адреса, известен на изпращача.

При предоставяне на изискванията по поръчката на участниците и при сключването на договора за обществена поръчка Възложителят може да посочи коя част от информацията, която им предоставя, има конфиденциален характер. Участниците нямат право да разкриват тази информация.

При подаване на офертата си участникът също може да посочи коя част от нея има конфиденциален характер и да изисква от Възложителя да не я разкрива. Възложителят няма право да разкрива информация, предоставена му от участниците, посочена от тях като конфиденциална по отношение на технически или търговски тайни, с изключение на следните случаи:

- при изпълнение на задължението от Възложителя да изпрати информация за сключения договор до Агенцията по обществени поръчки;

- когато при писмено искане от участник, Възложителят изпълни законовото си задължение да му осигури достъп до протокола или предостави копие от протокола. В този случай Възложителят ще положи грижа и може да откаже достъп до информация, съдържаща се в протокола, когато предоставянето й противоречи на нормативен акт или предотвратява, ограничава или нарушава конкуренцията.

 Обменът и съхраняването на информация в хода на провеждане на процедурата за възлагане на обществена поръчка се извършват по начин, който гарантира целостта, достоверността и поверителността на информацията.

Възложителят има право да предостави и електронно копие на документацията за участие или на част от нея на участниците, които са я закупили.

Участникът също може да представи някои от документите в офертата си освен в писмен вид и на електронен носител.

При различие в съдържанието на документи, представени в писмен вид и на електронен носител, за валидно се счита записаното в писмен вид.

Информация, която е представена само на електронен носител, без да е представена и в писмен вид, няма да се приема като предоставена в процедурата, освен когато е изпратена при условията и по реда на Закона за електронния документ и електронния подпис.


Сподели с приятели:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9
©obuch.info 2023
отнасят до администрацията

    Начална страница