Опасно ! Продукт за растителна защита преди употреба прочетете внимателно етикетаДата24.07.2016
Размер61.46 Kb.
ОПАСНО !

ПРОДУКТ ЗА РАСТИТЕЛНА ЗАЩИТА

Преди употреба прочетете внимателно етикета.

За да се избегнат рисковете за човешкото здраве и околната среда,

спазвайте инструкцията за употреба !Сигнална дума :Внимание

   

ДИМИЛИН 48 СК


инсектицидФункция:

Димилин 48 СК е инсектицид, действуващ контактно на яйцата и стомашно на ларвите на голям брой насекоми. Механизмът на действие се изразява в прекъсване натрупването на хитин в кутикулата, в резултат на което възникват тежки повреди в тъканите на ендокутикулата. Кутикулата не може да устои на мускулното напрежение по време на линеенето,поради което ларвите, които не са парализирани или умрели незабавно, умират в момент на преминаване от една ларвна възраст в друга.

Димилин блокира процеса на излюпване и унищожава всички яйца и ювенилни стадии. Димилин не действа на възрастните насекоми, освен косвено, като в известна степен намалява плодовитостта на женските индивиди. Димилин се характеризира със забавен инициален ефект и много добро последействие от порядъка на 40 до 60 дни.
ПРИТЕЖАТЕЛ НА УДОСТОВЕРЕНИЕТО ЗА РАЗРЕШАВАНЕ :  Crompton (Uniroyal Chemical) Registrations Ltd. , Kenneth House, 4 Langley Quay. Slough, Berkshire, SL3 6EH.; Обединеното кралство; +44 (0) 1753 603000."
РЕЗРЕШЕН ЗА УПОТРЕБА: от МЗХ с Удостоверение № 0044/28.05.2003г. за разрешаване пускането на пазара и употребата на продукт за растителна защита и Заповед № РД 09-790/28.12.2002 на Министъра на Земеделието и храните.
АКТИВНО ВЕЩЕСТВО: 480 g/l дифлубензурон.

ХИМИЧНО НАИМЕНОВАНИЕ НА АКТИВНОТО ВЕЩЕСТВО :

1-(4-хлорофенил)-3-(2,6-дифлуоробензоил) уреяХИМИЧНА ГРУПА НА АКТИВНОТО ВЕЩЕСТВО : бензоилурея

вИД НА формулацияТА: суспензионен концентрат
УСЛОВИЯ ЗА СЪХРАНЕНИЕ: да се съхранява в оригинални опаковки, в сухи, проветриви складови помещения, далеч от достъп на деца, според инструкциите за съхранение на продукти за растителна защита. Транспортиране - само в оригинални фирмени опаковки с етикети, съгласно изискванията за транспорт на продукти за растителна защита.

Срок на годност: При правилно съхранениенай-малко 3 години.


СЛЕД ИЗТИЧАНЕ СРОКА НА ГОДНОСТ: Продукт с изтекъл срок на годност се дава за анализ на активното вещество и съдържанието му в лицензирана лаборатория.
Разрешена употреба на продукта:

  • За борба срещу марокански и италиански скакалци ( Dociostaurus maroccanus, Calliptamus italicus ) в доза 5 ml /dca + 50 ml/dca Акарзин.

  • За борба срещу кестенов молец (Cameraria ohridella) в доза 0,04% + 0,02% Акарзин, внесен в началото на летежа на пеперудите.

  • За борба срещу листозавивачки и педомерки (Tortricidae и Geometridae), златозадка (Euproctis chrysorrhoea), борова процесионка (Thaumatopoea pytiocampa), ръждива бороволистна оса (Neodiprion sertifer) и гъботворка (Lymantria dispar) по горски видове в доза 10 ml + 50 ml Акарзин + 240 ml вода/dca


ПРИЛОЖЕНИЕ : Най-добър ефект се постига при прилагане на продукта в първа-втора ларвна възраст на неприятелите чрез специализирано УЛВ оборудване. Препоръчан обем на работен разтвор – 300 мл/дка.
СМЕСИМОСТ : С всички разрешени за употреба в ЕС минерални и парафинови масла.
ПРИГОТВЯНЕ НА РАБОТНИЯ РАЗТВОР: Към половината от необходимото количество вода, при непрекъснато разбъркване се добавя Димилин, масло (напр. Акарзин) и останалата половина от водата. Готовия разтвор да се употреби в рамките на 24 часа.
ДЕЙСТВИЕ НА ПРОДУКТА ВЪРХУ СЛЕДВАЩИ В СЕИТБООБОРОТА КУЛТУРИ : Няма вредни последствия върху следващите култури.

Карантинен Срок: Не се изисква.

СПЕЦИФИЧНИ УСЛОВИЯ, ПРИ КОИТО ПРОДУКТЪТ МОЖЕ ИЛИ НЕ ТРЯБВА ДА БЪДЕ УПОТРЕБЯВАН: : До 6 часа след прилагане да не вали проливен дъжд. Слаб дъжд (5–10 л/м2) дори благоприятства за равномерното преразпределяне и усвояване.

Категория на употреба: НЕПРОФЕСИОНАЛНА (ІІІ – трета)
РИСКОВЕ ЗА ЧОВЕШКОТО ЗДРАВЕ, ЗДРАВЕТО НА ЖИВОТНИТЕ, ИЛИ ЗА ОКОЛНАТА СРЕДА ПОД ФОРМАТА НА СТАНДАРТНИ ФРАЗИ:

H410 Силно токсичен за водните организми, с дълготраен ефект.

EUH208 Може да предизвика алергична реакция.

EUH401 За да се избегнат рискове за човешкото здраве и околната среда, спазвайте инструкциите за употреба.


ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ ЗА ЧОВЕШКОТО ЗДРАВЕ, ЗДРАВЕТО НА ЖИВОТНИТЕ, ИЛИ ЗА ОКОЛНАТА СРЕДА ПОД ФОРМАТА НА СТАНДАРТНИ ФРАЗИ:

Защита:

P273 Да се избягва изпускане в околната среда.Действие:

P391 Съберете разлятото.Изхвърляне на отпадъци:

P501 Съдържанието/ съдът да се изхвърли в одобрено за целта съоръжение.


При поглъщане: НЕ предизвиквайте повръщане. Изплакнете устата с вода. Ako симптомите продължават, незабавно се обадете на лекар При спешни случаи на остро отравяне: УМ БАЛСМ “Пирогов”, тел. 359 (0)2 915 44 11 или 359 (0)2 915 42 33

“Клиника по Токсикология“. Никога не давайте нещо през устата на човек в безсъзнание. Не са известни остри отравяния.При вдишване: Пострадалият да се изведе на чист въздух.

При попадане в очите: Незабавно изплакване с вода най-малко 15 минути;

При попадане върху кожата - засегнатите участъци да се измият обилно с вода и сапун.

МЕДИЦИНСКИ СЪВЕТИ: В случай на неразположение, потърсете медицинска помощ. Няма специфичен антидот. Симптоматично лечение. При спешни случаи на остро отравяне: УМ БАЛСМ “Пирогов”, тел. 359 (0)2 915 44 11 или 359 (0)2 915 42 33

“Клиника по Токсикология“


ПРИ РАБОТА С ПРОДУКТА:

- Да не се яде, пие или пуши по време на работа с продукта.

- Да не се вдишва мъглата от разпръсквания разтвор.

- Да се носи защитно облекло, ботуши, ръкавици, защитна маска и очила.

- Да не се допуска контакт с кожата и очите.
СЛЕД РАБОТА:

- След пръскане машина и инвентар да се почистят на определените за целта места.

- Да се съблече работното облекло след което същото да се изпере с вода и сапун.

- Да се почистят всички предпазни средства и ръкавиците (включително вътрешната им част).

- Работниците да се изкъпят задължително след края на работата.

екотоксичност: Силно отровен за водните безгръбначни, опасен за всички хитинообразуващи насекоми. Слабо отровен за риби. Не е опасен за летящи пчели. Биоразградим.
МЕРКИ При ИНЦИДЕНТНО разсипване на опаковка: Ограничете разливането с всички възможни средства. Попийте разлетия материал с пясък, пръст, дървени стърготини и др. Съберете в добре затварящи се съдове и потърсете съдействие на специалист за последващо унищожаване. Измийте мястото на разливането с вода и миещ продукт. Да не се допуска проникване на продукта или разтвор от него в канализацията или водни потоци. В случай че това е неизбежно, да се уведомят незабавно компетентните власти.

Противопожарни мерки: Димилин 48 СК е не горим, не се възпламенява при загряване и не е експлозивен. При общ пожар може да отделя азотни оксиди, въглеродни оксиди и хлорни съединения. При пожар да се гаси с вода, въглероден диоксид или сухи противопожарни средства.

Неподходящи пожарогасителни средства: Струя воден аерозол
Унищожаване на празните опаковки: Празните опаковки са за еднократна употреба. Празните опаковки и замърсените контейнери да се предават на лица, притежаващи разрешение по реда на чл. 67 от Закона за управление на отпадъците (ДВ, бр.53/13.07.2012, в сила от 13.07.2012 г.) Унищожавайте остатъците в съответствие с местното законодателство.
НАИМЕНОВАНИЕ И ПЪЛЕН АДРЕС, ТЕЛ. НА ЛИЦЕТО, КОЕТО ПУСКА ПРОДУКТА НА ПАЗАРА НА Р. БЪЛГАРИЯ:

Агрофарм ООД, ул. Царица Йоана 6Е, 4410 Пазарджик, тел. (034) 445992

АГРОДИМЕКС ООД, ул. Раковска 3, 7700 Търговище, тел. (0601) 450 92

Представител за България:

КЕМТУРА НИДЕРЛАНДС Б. В. 1124 София, ж.к. Яворов, бл. 2, ап. 5 тел. (02) 943 47 61Каталог: wp-content -> uploads -> 2015
2015 -> Висше военноморско училище „Н. Й. Вапцаров“
2015 -> Правила за изменение и допълнение на Правила за търговия с електрическа енергия Съществуващ текст
2015 -> 120 Основно училище “Георги С. Раковски” София
2015 -> Премиерният сериал Изкушение от 12 октомври по бтв lady
2015 -> Агнешко месо седмична справка: средни цени за периода 7 – 14 януари 2015 г
2015 -> Пилешко месо седмична справка: средни цени за периода 7 14 януари 2015 г
2015 -> Бяла кристална захар седмична справка: средни цени за периода 7 – 14 януари 2015 Г


Поделитесь с Вашими друзьями:
База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2020
отнасят до администрацията

    Начална страница