Опазване на природата Октомври, 2010 Болкан Минерал енд Майнинг еад доклад за Oценка за съвместимост с предмета и целите на опазване на Защитенa зонa „Източни Родопи”страница1/17
Дата07.01.2017
Размер1.9 Mb.
ТипДоклад
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   17


Опазване на природата

Октомври, 2010

Болкан Минерал енд Майнинг ЕАД

ДОКЛАД

за Oценка за съвместимост с предмета и целите на опазване на Защитенa зонa „Източни Родопи” и Защитена зона „Крумовица” на инвестиционно предложение „Добив и преработка на златосъдържащи руди от участък Ада тепе на находище „Хан Крум”, Крумовград”

Настоящият доклад е разработен за ползване в рамките на открита за обществен достъп процедура и може да бъде копиран или цитиран без знанието на авторите. При цитиране е задължително посочване на източника на информацията.Списък на експертите, изготвили оценката:

Имена

Видове и местообитания

Ивайло Зафиров:

(подпис)


Ръководител екип (експерт птици)

гл. ас. д-р Росен Цонев

Видове растения и природни местообитания

доц. д-р Пламен Г. Митов

Безгръбначни животни

Боян Златков

Пеперуди

Тихомир Стефанов

Риби

Деян Духалов

Влечуги и земноводни

Иван Пандурски

Прилепи

Александър Дуцов

Едри бозайници

Списък на използваните съкращения:

Съкращение

Пълно наименование

БПС

Благоприятен природозащитен статус

ИП

Инвестиционно предложение

ЗЗ

Защитена зона

ОС

Оценка за съвместимост

СЪДЪРЖАНИЕ

2. Увод 4

3. Информация за инвестиционното предложение и връзката му със защитени зони от Натура 2000 4

С Алтернатива 1 се минимизират въздействията върху предмета и целите на опазване в защитената зона, чрез оптимизирано пространствено разположение на елементите на ИП и изпълнени конкретни изисквания за времевото разпределение и продължителност на въздействията по време на изграждане и експлоатация. С това въздействието върху местообитания и гръбначна и безгръбначна фауна предмет на опазване в зоната се свежда до незначително. 94. Описание на предмета и целите на засегнатите защитени зони и включените в тях защитени територии и отчитането им при играждане на инвестиционното предложение (Алтернатива 1), включително и по отношение оценката на алтернативи 21

5. Оценка на вероятността и степента на въздействие върху предмета и целите на защитените зони 26

6. Оценка на възможните смекчаващи дейности и тяхната ефективност по отношение предотвратяване или избягване на значителните отрицателни въздействия 60

7. Оценка на възможните алтернативи и тяхната ефективност по отношение предотвратяване или избягване на значителните отрицателни въздействия, включително нулева алтернатива 63

8. Заключение относно вида и степента на отрицателните въздействия 66

9. Заключение относно наличие на обстоятелства по чл. 33 на ЗБР и компенсиращи мерки по чл. 34 66

10. Използвани методи на изследване и методи на прогноза и оценка на въздействието 66

11. Източници на информация 67

Списък на приложенията 701.

2.Увод


Настоящата оценка за степента на въздействие на инвестиционно предложение „Добив и преработка на златосъдържащи руди от участък Ада тепе на находище „Хан Крум”, община Крумовград” (Оценката) на „Болкан Минерал енд Майнинг” ЕАД (БММ) върху защитени зони се извършва на основание чл. 6 (3) и 6 (4) на Директива 92/43/ЕИО, чл. 31-34 на Закона за биологичното разнообразие и Наредбата за условията и реда за извършване на Oценка на съвместимостта (ОС) на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (ЗЗ).

Формата и съдържанието на Оценката са съобразени с изискванията на МОСВ с писмо изх. № ОВОС-1402/24.06.2010. Оценката е изготвена въз основа на Задание, съгласувано от компетентния орган с писмо изх. № ОВОС-1402/11.10.2010.Освен процедурните изисквания при оценката на вероятността от отрицателни въздействия и тяхната значимост са взети предвид следното:

  • Принципът на предпазливост залегнал, като основа за опазване на околната среда в Договора за създаване на ЕС в конкретният случай възприет, като приемане на възможно най-лошия сценарий за всяко вероятно въздействие, в рамките на научните предпоставки за съществуване на такова въздействие;

  • Използване на най-добрата налична информация за провеждане на оценката;

  • Връзката между чл. 6 (3) на Директива 92/43/ЕИО, изискващ оценка на последствията за целостта и целите на всяка една зона и мрежата, като цяло от една страна и чл. 2 (2) на Директивата посочващ, че мерките, предприети по тази Директива следва да водят до опазване или възстановяване на благоприятния природозащитен статус (БПС) на видовете и местообитанията.

  • В съотвествие с горното цялостта и целите на потенциалните Зони от значение за общността са тълкувани в светлината на подробните параметри за БПС на природните местообитания и видовете, разработени в съответсвие с определенията на чл. 1 на Директивата в рамките на Българо-холандския проект по програмата МАТРА BBI. В тази част особено важни са параметрите за БПС популация в зоната (само за видове), площ на местообитания в зоната (за природни местообитания и видове), структура и функции на местообитанията. Параметрите към критерии бъдещи преспективи сами по себе си в повечето случаи представляват въздействия.

  • Освен общите параметри за БПС на всеки вид и местообитание, са оценени и въздействията на структури, функции и роля, важни за съответните видове и местообитания.

  • При оценка на въздействията, по отношение на количествените параметри площ на местообитания (природни местообитания или местообитания на видове) и популация на видове за референтни стойности, са взети стойностите при научно описание на зоната, но не и преди ратифициране на договора за присъеднияване към ЕС (април 2005). При оценката на възможностите за възстановяване се оценява реалистичността на това изискване. Това означава, че където в миналото е имало трайно унищожаване на площи на местообитания, дори съгласно параметрите за благоприятен статус да се изисква възстановяване, такива трайно увредени площи без реални възможности за възстановяване не се включват в референтните стойности за площ и популация. Такива случаи са например вече изградените инфраструктури и други застроени територии.

  • По отношение на параметрите за качество и състояние на местообитанията (параметри в рамките на критериите «структура и функции») референтните стойности на параметрите се прилагат и спрямо вече съществуващи съоръжения. Така например въздействията от фрагментацията и унищожение на местообитанието в миналото от съществуващата инфраструктура се отчитат при оценката на кумулативните ефекти.

  • Постъпилите становища по обхвата и съдържанието на оценката на степента на въздействие на инвестиционното предложение.

При изработването на оценката за съвместимост са взети предвид всички ръководства и документи на ЕК, касаещи Натура 2000, включително ръководството „Натура 2000 и минна индистия за неенерийни цели”.

Каталог: ovos


Поделитесь с Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   17
База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2020
отнасят до администрацията

    Начална страница