Операции на семенните мехурчета 60. 71 перкутанна аспирация на семенните мехурчетаДата20.08.2018
Размер161.5 Kb.
#81558
КП № 78 оперативни процедури върху МЪЖКА ПОЛОВА СИСТЕМА

Минимален болничен престой – 1 ден


КОДОВЕ НА ОСНОВНИ ПРОЦЕДУРИ ПО МКБ-9КМ


ОПЕРАЦИИ НА семенните мехурчета

*60.71 перкутанна аспирация на семенните мехурчета

Изключва:

иглена биопсия на семиналните везикули - 60.13

*60.72 инцизия на семенните мехурчета

*60.73 ексцизия на семенните мехурчета

ексцизия на киста на Mueller’овия дуктус

сперматоцистектомия

Изключва:

биопсия на семиналните везикули - 60.13-60.14

простатовезикулектомия - 60.5
*61.2 ЕКСЦИЗИЯ НА ХИДРОЦЕЛЕ (НА ТУНИКА ВАГИНАЛИС)

възстановяване при хидроцеле на туника вагиналисИзключва:

перкутанна аспирация на хидроцеле - 61.91
*61.3 ЕКСЦИЗИЯ ИЛИ ДЕСТРУКЦИЯ НА ЛЕЗИЯ ИЛИ ТЪКАН НА СКРОТУМ

електролечение на лезия на скротум

операция за елефантиаза на скротум

частична скротектомия на скротумИзключва:

биопсия на скротум - 61.11

фистулектомия на скротум – 61.42
ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА СКРОТУМ И ТУНИКА ВАГИНАЛИС

*61.41 шев на разкъсване на скротум и туника вагиналис

*61.42 възстановяване при скротална фистула
ДРУГИ ОПЕРАЦИИ НА СКРОТУМ И ТУНИКА ВАГИНАЛИС

*61.91 перкутанна аспирация на туника вагиналис

аспирация на хидроцеле на туника вагиналис*61.92 ексцизия на туника вагиналис, освен при хидроцеле

ексцизия на хематоцеле на туника вагиналис*61.99 други операции на скротум и туника вагиналис

Изключва:

отстраняване на чуждо тяло от скротума без инцизия - 98.24

*62.2 ЕКСЦИЗИЯ ИЛИ ДЕСТРУКЦИЯ НА ТЕСТИКУЛАРНИ ЛЕЗИИ

ексцизия на апендицис тестис

ексцизия на киста на Morgani при мъж

Изключва:

биопсия на тестис - 62.11-62.12
*62.3 ЕДНОСТРАННА ОРХИЕКТОМИЯ

орхидектомия (с епидидимектомия) БДУ


ДВУСТРАННА ОРХИЕКТОМИЯ

кастрация

радикална двустранна орхиектомия (с епидидимектомия)

кодирай също всяка едновременна дисекция на лимфен възел - 40.3-40.5*62.41 отстраняване на двата тестиса едноактно

двустранна орхидектомия БДУ*62.42 отстраняване на останалия тестис

отстраняване на единичен тестис


*62.5 ОРХИПЕКСИЯ

мобилизация и наместване на тестис в скротума

орхиопексия с деторквиране на тестис

операция на Torek (-Bevan) (орхидопексия) (първи етап) (втори етап)

трансплантация в и фиксация на тестис в скротум
ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ТЕСТИС

Изключва:

наместване при торзио - 63.52

*62.61 шев на разкъсване на тестис
ДРУГИ ОПЕРАЦИИ НА ТЕСТИСи

*62.91 аспирация на тестис

Изключва:

перкутанна биопсия на тестис - 62.11

*62.92 инжекция на лечебна субстанция в тестис

*62.99 други операции на тестиси

*63.1 ЕКСЦИЗИЯ НА ВАРИКОЦЕЛЕ И ХИДРОЦЕЛЕ НА КОРДА СПЕРМАТИКА

висока лигатура на вена сперматика

хидроцелектомия на канала на Nuck
*63.2 ЕКСЦИЗИЯ НА КИСТА НА ЕПИДИДИМ

сперматоцелектомия


*63.3 ЕКСЦИЗИЯ НА ДРУГА ЛЕЗИЯ ИЛИ ТЪКАН НА корда сперматика И ЕПИДИДИМ

ексцизия на апендици епидидимисИзключва:

биопсия на фуникулус сперматикус или епидидимите - 63.01
*63.4 ЕПИДИДИМЕКТОМИЯ

Изключва:

такава, едновременно с орхиектомия - 62.3-62.42
ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА КОРДА СПЕРМАТИКА И ЕПИДИДИМ

*63.51 шев на разкъсване на корда сперматика или епидидим

*63.52 наместване на торзио на тестис или корда сперматика

Изключва:

свързаното с орхиопексия - 62.5

*63.59 друго възстановяване на корда сперматика и епидидим
*63.6 ВАЗОТОМИЯ

вазостомия


ВАЗЕКТОМИЯ И ЛИГАТУРА НА ВАЗ ДЕФЕРЕНС

*63.71 лигатура на ваз деференс

смачкване на ваз деференс

разсичане на ваз деференс

*63.72 лигатура на корда сперматика

*63.73 вазектомия
ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ВАЗ ДЕФЕРЕНС И ЕПИДИДИМ

*63.81 шев на разкъсвания на ваз деференс и епидидим

*63.83 епидидимовазостомия

*63.84 отстраняване на лигатура на ваз деференс

*63.89 друго възстановяване на ваз деференс и епидидим
ДРУГИ ОПЕРАЦИИ НА КОРДА СПЕРМАТИКА, ЕПИДИДИМ И ВАЗ ДЕФЕРЕНС

*63.92 епидидимотомия

*63.93 инцизия на корда сперматика

*63.94 лиза на адхезии на корда сперматика

*63.95 инсерция на клапа във ваз деференс

*63.99 други операции на корда сперматика, епидидим и ваз деференс
*64.0 ЦИРКУМЦИЗИЯ
ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И ПЛАСТИЧНИ ОПЕРАЦИИ НА ПЕНИС

*64.41 шев на разкъсване на пенис

*64.42 освобождаване на корди
ДРУГИ ОПЕРАЦИИ НА МЪЖКИ ПОЛОВИ ОРГАНИ

*64.92 инцизия на пенис

*64.98 други операции на пенис

шънт корпора каверноза с корпус спонгиозум

шънт кавернозни тела със сафена

промивка на корпора кавернозаИзключва:

отстраняване на чуждо тяло:

интралуменно - 98.19

без инцизия - 98.24

разтягане на препуциум - 99.95

Изискване: Клиничната пътека се счита за завършена, ако е извършена една основна оперативна процедура и минимум по една диагностична процедура от две различни групи (рубрики) кодове по МКБ 9 КМ, посочени в Приложение № 24.
Забележка: За всички клинични пътеки, в чийто алгоритъм са включени образни изследвания (рентгенографии, КТ/МРТ и др.), да се има предвид следното:

Всички медико-диагностични изследвания се обективизират само с оригинални документи, които задължително се прикрепват към ИЗ. Рентгеновите филми или друг носител при образни изследвания се прикрепват към ИЗ.

Резултатите от рентгенологичните изследвания се интерпретират от специалист по образна диагностика, съгласно медицински стандарт „Образна диагностика”.

Документът с резултатите от проведени образни изследвания съдържа задължително:

- трите имена и възрастта на пациента;

- датата на изследването;

- вида на изследването;

- получените резултати от изследването и неговото тълкуване;

- подпис на лекаря, извършил изследването.

Фишът се прикрепва към ИЗ.

В случаите, когато резултатите от проведени образни изследвания не могат да останат в болничното лечебно заведение, в ИЗ на пациента следва да се опише точно резултата от проведеното образно изследване, а самите снимки от него се предоставят на пациента срещу подпис в ИЗ.Проведените процедури задължително се отразяват в Документ №1.

І. УСЛОВИЯ ЗА СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР И ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА КЛИНИЧНАТА ПЪТЕКА

Клиничната пътека се изпълнява в клиника/отделение - минимум І ниво на компетентност съгласно медицински стандарт по „Урология”, минимум ІІ ниво на компетентност съгласно медицински стандарт Хирургия – детска хирургия”. Изискванията за наличие на задължителни звена, апаратура и специалисти са в съответствие с посочените медицински стандарти.

1. ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ЗВЕНА, МЕДИЦИНСКА АПАРАТУРА И ОБОРУДВАНЕ, НАЛИЧНИ И ФУНКЦИОНИРАЩИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ЛЕЧЕБНОТО ЗАВЕДЕНИЕ, ИЗПЪЛНИТЕЛ НА БОЛНИЧНА ПОМОЩ

Лечебното заведение за болнична помощ може да осигури чрез договор, вменените като задължителни звена, медицинска апаратура и оборудване, и с друго лечебно заведение за извънболнична или болнична помощ, разположено на територията му и имащо договор с НЗОК.
Задължително звено/медицинска апаратура

1. Клиника/отделение по урология

или


Клиника/отделение по детска хирургия

2. Операционен блок/зали

3. ОАРИЛ/КАИЛ

4. Образна диагностика

5. Клинична лаборатория* (за Клиника/отделение по детска хирургия)

6. Клинична микробиология** (за Клиника/отделение по детска хирургия)


*Забележка: В случаите, когато ЛЗБП не разполага със собствена клинична лаборатория, то следва да осигури осъществяването на дейност по клинична лаборатория от съответното ниво, по договор със самостоятелна медико-диагностична лаборатория или с клинична лаборатория – структура на друго лечебно заведение. В тези случаи лабораторията, с която е сключен договорът, следва да бъде разположена в една и съща сграда с болницата или в рамките на болницата. С договора задължително се обезпечава 24-часово осъществяване на дейностите по клинична лаборатория за нуждите на структурата по урология.
**Забележка: Изискванията за наличие на микробиологична лаборатория на територията на болницата се прилагат от 01.01.2014г. До 31.12.2013г. болницата може да бъде обслужвана от микробиологична лаборатория на територията на населеното място.
2. ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ЗВЕНА, МЕДИЦИНСКА АПАРАТУРА И ОБОРУДВАНЕ, НЕОБХОДИМИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА АЛГОРИТЪМА НА ПЪТЕКАТА, НЕНАЛИЧНИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ЛЕЧЕБНОТО ЗАВЕДЕНИЕ, ИЗПЪЛНИТЕЛ НА БОЛНИЧНА ПОМОЩ

Лечебното заведение за болнична помощ може да осигури дейността на съответното задължително звено чрез договор с друго лечебно заведение на територията на населеното място, което отговаря на изискванията за апаратура, оборудване и специалисти за тази КП и има договор с НЗОК.
Задължително звено/медицинска апаратура

1. Клинична лаборатория

2. Клинична микробиология

3 Отделение/лаборатория по клинична патология

4. Апаратура за КАТ или МРТ, с осигурено обслужване на болницата 24 часа в денонощието, включително и при спешни състояния (за Клиника/отделение по детска хирургия)


3. НЕОБХОДИМИ СПЕЦИАЛИСТИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА КЛИНИЧНАТА ПЪТЕКА.

Блок 1. Необходими специалисти за лечение на пациенти на възраст над 18 години:

- минимален брой лекари – двама, от които един със специалност по урология;

- лекар със специалност по образна диагностика;

- лекари със специалност по анестезиология и интензивно лечение.
Блок 2. Необходими специалисти за лечение на пациенти на възраст под 18 години:

- минимален брой лекари – двама, от които един със специалност по урология;

или

минимален брой лекари – двама, от които един с придобита медицинска специалност по детска хирургия (възможно е единият да е със специалност обща хирургия);- лекар със специалност по клинична лаборатория;

- лекар със специалност по. клинична микробиология;

- лекари със специалност по анестезиология и интензивно лечение;

- лекар със специалност по образна диагностика;

- лекар със специалност по детски болести.
ЗАБЕЛЕЖКА:

При доказано онкологично заболяване пациентът задължително се консултира от Онкологичен комитет, осигурен от лечебното заведение чрез договор.

При анамнеза от страна на пациента за алергия, се извършва задължителна консултация с лекар със специалност по анестезиология или клинична алергология.

ІІ. ИНДИКАЦИИ ЗА ХОСПИТАЛИЗАЦИЯ И ЛЕЧЕНИЕ

1. ИНДИКАЦИИ ЗА ХОСПИТАЛИЗАЦИЯ.

1.1. СПЕШНИ:

Диагностицирани заболявания на мъжката полова система, налагащи отворена оперативна интервенция по спешност, най-често при травматични наранявания на пениса и/или на скротума и неговото съдържимо, и проява на някои от следните симптоми:

- видими разкъсвания;

- голям хематом;

- силна палпаторна болка.
1.2. ПЛАНОВИ:

Диагностицирани заболявания на мъжката полова система, налагащи отворена оперативна интервенция в планов порядък.


2. ДИАГНОСТИЧНО – ЛЕЧЕБЕН АЛГОРИТЪМ.

ДИАГНОСТИЧНО – ЛЕЧЕБНИЯТ АЛГОРИТЪМ В ПОСОЧЕНИТЕ ВАРИАЦИИ И ВЪЗМОЖНОСТИ Е ЗАДЪЛЖИТЕЛЕН ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ И ОПРЕДЕЛЯ ПАКЕТА ОТ БОЛНИЧНИ ЗДРАВНИ ДЕЙНОСТИ, КОИТО СЕ ЗАПЛАЩАТ ПО ТАЗИ КЛИНИЧНА ПЪТЕКА.

При подготовка на болния в лечебното заведение:

1. Вземане на биологичен материал за изследвания се извършва в първите 24 часа от хоспитализацията на пациента.

2. Образни изследвания се извършват до 48 часа от началото на хоспитализацията на пациента.Забележка: Контролни клинико-лабораторни и/или образни изследвания се извършват до края на болничния престой на пациента.

След поставена диагноза и определени индикации за оперативно лечение, при липса на противопоказания от страна на общия статус и извършена предоперативна подготовка, се извършва съответната оперативна процедура.

Препоръчително е при ендоуретрални манипулации и катетеризации на пикочния мехур да се използва стерилен лидокаинов гел с хлорхексидин, а за овладяване и профилактика на кръвотечение и хематоми се препоръчва да се използва хемостатична гъба.

Медикаментозното лечение в пред- и следоперативния период се определя и зависи от състоянието на пациента и характера на заболяването.


ПРИ ЛЕЧЕНИЕ ПО КЛИНИЧНАТА ПЪТЕКА, ЛЕЧЕБНОТО ЗАВЕДЕНИЕ Е ДЛЪЖНО ДА ОСИГУРЯВА СПАЗВАНЕТО ПРАВАТА НА ПАЦИЕНТА, УСТАНОВЕНИ В ЗАКОНА ЗА ЗДРАВЕТО.

ПРАВАТА НА ПАЦИЕНТА СЕ УПРАЖНЯВАТ ПРИ СПАЗВАНЕ НА ПРАВИЛНИКА ЗА УСТРОЙСТВОТО, ДЕЙНОСТТА И ВЪТРЕШНИЯ РЕД НА ЛЕЧЕБНОТО ЗАВЕДЕНИЕ.
3. ПОСТАВЯНЕ НА ОКОНЧАТЕЛНА ДИАГНОЗА.

Постоперативно при неонкологичните заболявания. При онкологичните случаи след задължително хистологично изследване и патоморфологична диагноза, с определяне на степен на малигненост (стадий на тумора по TNM-класификация).


4. ДЕХОСПИТАЛИЗАЦИЯ И ОПРЕДЕЛЯНЕ НА СЛЕДБОЛНИЧЕН РЕЖИМ.

Медицински критерии за дехоспитализация:

Дехоспитализацията се извършва при следните условия:

- липса на фебрилитет през последните 24 часа;

- липса на значими субективни оплаквания;

- възстановена перисталтика и дефекация;

- липса на патологични процеси в областта на оперативната рана.


Довършване на лечебния процес и проследяване

В цената на клиничната пътека влизат до два контролни прегледа при явяване на пациента в рамките на един месец след изписване и задължително записани в епикризата.

Контролните прегледи след изписване на пациента се отразяват в специален дневник/журнал за прегледи, който се съхранява в диагностично-консултативния блок на лечебното заведение – изпълнител на болнична помощ.

При диагноза включена в Наредбата за диспансеризация, пациентът се насочва за диспансерно наблюдение, съгласно изискванията на същата.


5. МЕДИЦИНСКА ЕКСПЕРТИЗА НА РАБОТОСПОСОБНОСТТА – извършва се съгласно Наредба за медицинската експертиза на работоспособността.

ІІІ. Документиране на дейностите по клиничната пътека

1. ХОСПИТАЛИЗАЦИЯТА НА ПАЦИЕНТА се документира в “История на заболяването” (ИЗ) и в част ІІ на “Направление за хоспитализация”, бл.МЗ – НЗОК №7.
2. ПРЕДОПЕРАТИВНА БОЛНИЧНА ДОКУМЕНТАЦИЯ – включва попълване на лист за Предоперативна анестезиологична консултация (Документ №2) и задължителна предоперативна епикриза – документите се оформят съгласно Медицински стандарти “Анестезия и интензивно лечение” и “Хирургия”.
3. ДОКУМЕНТИРАНЕ НА ЛЕЧЕНИЕТО:

3.1. Документиране на предоперативни дни (в ИЗ и Документ №1, който е неразделна част от ИЗ.).

3.2. Документиране на операцията – изготвяне на оперативен протокол (съобразно Медицински стандарти “Хирургия”).

3.3. Документиране на следоперативните дни (в ИЗ и Документ №1, който е неразделна част от ИЗ.).


4. ИЗПИСВАНЕТО/ПРЕВЕЖДАНЕТО КЪМ ДРУГО ЛЕЧЕБНО ЗАВЕДЕНИЕ СЕ ДОКУМЕНТИРА В:

- “История на заболяването”;

- част ІІІ на“Направление за хоспитализация”, бл.МЗ – НЗОК №7;

- епикриза – получава се срещу подпис на пациента (родителя/настойника), отразен в ИЗ.5. ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ИНФОРМИРАНО СЪГЛАСИЕ (Документ №..........................) – подписва се от пациента (родителя/настойника) и е неразделна част от “История на заболяването”.
ДОКУМЕНТИ №№ 1, 2, И ДЕКЛАРАЦИЯТА ЗА ИНФОРМИРАНО СЪГЛАСИЕ СЕ ПРИКРЕПЯТ КЪМ ЛИСТ “ИСТОРИЯ НА ЗАБОЛЯВАНЕТО”.

ДОКУМЕНТ № 4

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПАЦИЕНТА (родителя /настойника/Попечителя)
Спешни състояния, които налагат постъпването на пациента в болница и спешна оперативна намеса, са:

- торзио на тестиса (завъртане около собствената му ос), което затруднява кръвоснабдяването на органа и представлява опасност за жизнеността му;

- хематом на скротума (състояние предизвикано най - често от травма), което представлява постоянно увеличаващ се оток в резултат на кървене от разкъсани кръвоносни съдове.

В конкретните случаи, след постъпването в болница по спешност се предприема спешна оперативна намеса, под обща или местна упойка.Туморите на тестиса най-често са злокачествени заболявания, което налага тяхното оперативно лечение, състоящо се в отстраняване на органа. Операцията се извършва в условия на лумбална упойка, като с неголям разрез по предната повърхност на тестиса и нагоре косо към корема се освобождава тестиса и кордона му. Изпраща се материал от променените тъкани в специализирана патоморфологична лаборатория, където се потвърждава необходимостта от отстраняване на органа, поради опасност за живота на пациента.

След възстановяването си, пациентът ще бъде насочен към специализирано онкологично заведение, където задължително се провежда допълнително лечение. Състоянието на съвременната медицинска наука не поставя въпроса за преживяемост на болните с такава диагноза, а за качеството на живота им.

След операцията на пациента ще бъде поставен дренаж, който ще се свали в кратък срок.

Крипторхизмът или неслезлият тестис е вродено заболяване, при което се налага хирургично лечение в случаите, когато консервативното лечение не е постигнало желания ефект. Операцията има за цел да възстанови нормалното положение на тестиса. С неголям разрез в слабинната област тестисът и кордонът му се освобождават от локалните тъкани, като след постигане на необходимата дължина на кордона, тестисът се фиксира за тъканите на скроталната торбичка.

В предвид факта, че разположението на тестиса на нетипично място в някои случаи може да доведе до злокачествена промяна в тъканите на органа, по преценка на оператора при съмнение ще бъде взет материал от променените тъкани, който спешно ще бъде изследван от клиничен патолог. При случай на доказано злокачествено образувание органът ще бъде отстранен, с цел запазване здравето и живота на болния.Повече информация за вашето заболяване и лечението му ще получите от лекуващия Ви лекар.


АНЕСТЕЗИЯ ЗА ХИРУРГИЧНИ ИНТЕРВЕНЦИИ

ДЕЙНОСТИ

ПРОЦЕДУРИ

ЛЕКАР

СЕСТРА

Преданестезиологична
визита


вземане на информирано съгласие

запознаване на пациента със същността на анестезията

 

снемане на анамнеза
 

клиничен преглед

физикален статус на пациента - оглед, палпация, аускултация, перкусия, мензурация

измерване на сърдечна честота артериално кръвно налягане, телесна температура, телено тегло

преглед на документацията
 

назначаване на допълнителни изследвания

образни изследвания, лабораторни изследвания, допълнителни консултации с други специалисти, специализирани изследвания, при нужда - вземане на артериална кръв за изследване на КГА

съпровождане на пациента до специализирани лаборатории, вземане на венозна кръв за лабораторно изследвания

анестезиологична подготовка на пациента

назначаване на перорална терапия, противоалергична подготовка, подготовка на пациенти с придружаващи заболявания, назначаване на интравенозна терапия - водно-солеви разтвори и медикаменти, извършване на трансфузия на кръв и биопродукти, назначаване на премедикация за вечерта преди манипулацията

изписване на необходимите медикаменти, поставяне на периферен венозен източник, изпълнение на назначената и.в. или перорална терапия, даване на напътствия на пациента относно подготовката за оперативната интервенция - предоперативно почистване на зоната, подлежаща на манипулиране

Анестезия

непосредствена преданестезиологична визита

непосредствен клиничен преглед на пациента - оглед, палпация, перкусия, аускултация, назначаване на премедикация

измерване на сърдечна честота артериално кръвно налягане, телесна температура, изпълнение на назначената премедикация и терапия

Обща анестезия

увод в анестезията

мониторинг на пациента - хемодинамичен мониторинг, кръвозагуба, диуреза,назначаване на медикаменти за въвеждане в анестезия,поддръжка на проходими дихателни пътища - обдишване с маска, поставяне на въздухово ендотрахеална интубация, индивидуален подход при трудна интубация. В зависимост от вида оперативна интервенция, тежестта и продължителността:необходимост от други видове поддръжка на дихателните пътища - назотрахеална интубация, поставяне на ларингеална маска, водене на краткотрайна венозна анестезия, поставяне на НГС, ЦВК, УК, артериална линия

мониториране на пациента, изпълнение на назначените медикаменти, асистиране на извършването на необходимите манипулации

поддържане анестезията

мониториране на пациента - хемодинамичен мониторинг, кръвозагуба, диуреза
регистриране и мероприятия по корекцията на настъпилите усложнения и отклонения, извършване на кръвопреливане и преливанена биопродукти
мониторинг на топлинната хомеостаза и нейното поддържане, при нужда - реанимация в пълен обем

мониторинг на пациента, водене на анестезиологичен лист, изпълнение на назначените медикаменти, асистиране на лекаря при различните мероприятия и манипулации

извеждане от анестезия

мероприятия по събуждането на пациента, уверяване в адекватността на рефлексите, съзнанието и мускулната сила на пациента, екстубация по протокол, мониториране на жизнените показатели непосредствено след екстубацията, при нужда - обезболяване и корекция на настъпилите отклонения в показателите, подготовка на болния за извеждане от операционната зала, съпровождане на пациента до интензивния сектор

мониториране на жизнените показатели, асистиране при манипулациите по събуждането на пациента и екстубацията, подготовка на болния за извеждане - сваляне на мониторинга, съпровождане на пациента до интензивния сектор

Локорегионална
анестезия


спинална анестезия

мониторинг на пациента - хемодинамичен, диуреза кръвозагуба, позициониране на пациента, преценка на необходимите медикаменти, количеството и дозата в зависимост от исканата височина на спиналния блок, извършване на спиналната пункция, верифициране на настъпилия спинален блок, мониториране на пациента,
назначаване на допълнителни медикаменти, при нужда хемотрансфузия и трансфузия на биопродукти

мониториране на пациента, позициониране, изпълнение на назначените медикаменти, асистиране на извършването на необходимите манипулации

перидурална анестезия

монторинг на пациента - хемодинамика, диуреза, кръвозагуба, позициониране на пациента, преценка на необходимите консумативи - височина на пункцията, размер и дълбочина на поставяне на перидуралния катетър, медикаменти, количеството и дозата в зависимост от исканата височина на блока, извършване на пункция и поставяне на перидуралния катетър, верифициране на настъпилия блок, мониториране на пациента, назначаване на допълнителни медикаменти, при нужда - хемотрансфузия и преливане на биопродукти

мониториране на пациента, позициониране, изпълнение на назначените медикаменти, асистиране на извършването на необходимите манипулации, работа с перидуралния катетър

периферни нервни блокове

хемодинамичен мониторинг и мониторинг на диуреза и кръвозагуба, позициониране на пациента, преценка на необходимите консумативи, медикаменти, количеството и дозата в зависимост от искания блок,
извършване на пункция, под контрола на невростимулатор или ехографски, верифициране на настъпилия блок, назначаване на допълнителни медикаменти, при нужда - хемотрансфузия и трансфузия на биопродукти

мониториране на пациента, позициониране, изпълнение на назначените медикаменти, асистиране на извършването на необходимите манипулации

Ранна следанестезиологична
визитация и мониториране
на пациента


клиничен преглед

мониторинг на пациента, проверка за настъпили усложнения от анестезията, вземане на мерки за тяхното овладяване и преодоляване, назначаване на съответната терапия

наблюдение на пациента, извършване на назначените медикаменти

следоперативно обезболяване

инравенозно или перорално назначаване наопиоидни аналгетици,поставяне на перидурален катетърза следоперативно обезболяване

извършване на назначените медикаменти, наблюдение на болния след извършването им с оглед настъпването на странични явления

Последваща следанестезиологична

консултация

контрол на развитието на
заболяването,
настъпилите усложнения

мониторинг на пациента, проверка за настъпили усложнения от анестезията, вземане на мерки за тяхното овладяване и преодоляване, назначаване на съответната терапия, при необходимост – консултация със специалисти, екипна работа с лекуващия хирург

извършване на назначените медикаменти, наблюдение на болния след извършването им с оглед настъпването на странични явления

„Стойността на анестезиологичния труд е не по – малко от 10 на сто от цената на КП”

РЕГИСТРИРАНЕ НА ПРОЦЕДУРИ ПО КЛИНИЧНА ПЪТЕКА № 78 оперативни процедури върху МЪЖКА ПОЛОВА СИСТЕМА
ДОКУМЕНТ №1
Извършените процедури, се вписват от изпълнителя им и се отразяват в Документ №1 в деня на извършване.

Задължителното им вписване подлежи на непосредствен и последващ контрол от експерти на РЗОК/НЗОК.

При неизвършването им съгласно заложения алгоритъм на КП, лечебното заведение изпълнител на болнична помощ подлежи на налагане на санкции, включително удържане в следващия отчетен период на средствата, платени за клиничната пътека.

І.

ІІ.

Ден за провеждане на процедури

1 ден

2 ден

3 ден
Изписване

Дата
ОСНОВНИ ДИАГНОСТИЧНИ ПРОЦЕДУРИ 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

ОСНОВНИ ОПЕРАТИВНИ ПРОЦЕДУРИ 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

КОНСУЛТАЦИИ С ДРУГИ СПЕЦИАЛИСТИ
 ДАТА НА ИЗПИСВАНЕ НА ПАЦИЕНТА


ПОДПИС НА ЗАВЕЖДАЩ КЛИНИКА/ОТДЕЛЕНИЕ

ПОДПИС НА ЛЕКУВАЩИЯ ЛЕКАР

Каталог: upload -> KLINICHNI%20PUTEKI -> Urologi4ni%20zabolqvaniq
KLINICHNI%20PUTEKI -> Кп №51 остър коронарен синдром с персиситираща елевация на st сегмент с интервенционално лечение
KLINICHNI%20PUTEKI -> Кп №45 Интервенционално лечение и свързани с него диагностични катетеризации при сърдечно-съдови заболявания
KLINICHNI%20PUTEKI -> Вроден сифилис А50. 3 Късно вродено сифилитично увреждане на очите
KLINICHNI%20PUTEKI -> Кп №289 Възпалителни ставни заболявания при лица под 18 години
KLINICHNI%20PUTEKI -> Актиномикоза Не включва: актиномицетома (В47. 1) А42. 2 Цервикофациална актиномикоза
KLINICHNI%20PUTEKI -> Кп №258 високо-технологично лъчелечение на онкологични и неонкологични заболявания
KLINICHNI%20PUTEKI -> Кп №255 ортоволтно перкутанно лъчелечение и Мeтаболитна брахитерапия с високи активности
KLINICHNI%20PUTEKI -> Кп №297 палиативни грижи при онкологично болни
KLINICHNI%20PUTEKI -> Кодове на болести по мкб-10
Urologi4ni%20zabolqvaniq -> Кп №85 оперативни процедури на бъбрека и уретера с голям и много голям обем и сложност


Сподели с приятели:
©obuch.info 2022
отнасят до администрацията

    Начална страница