Оперативна програма „развитие на човешките ресурси" 2007 2013 Инвестира във вашето бъдеще! Схема bg051PO001 09 „Система за квалификация и кариерно израстване на преподавателите във висшите училища" предстоящи обучения за преподавателиДата22.07.2016
Размер67.97 Kb.
#914
ТипПрограма
МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА
ЕВРОПЕЙСКИ СОЦИАЛЕН ФОНД
ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ”

2007 – 2013

Инвестира във вашето бъдеще!

Схема BG051PO001-3.1.09 „Система за квалификация и кариерно израстване на преподавателите във висшите училища”

предстоящи ОБУЧЕНИЯ за преподаватели

от Стопанска академия „Д. А. Ценов” – Свищов

по проект BG051PO001-3.1.09 – 0009 „Усъвършенстване системата за квалификация и кариерно израстване на преподавателите в Стопанска академия „Д. А. Ценов”, Свищов – ключов фактор за обучение, ориентирано към пазара на труда и изграждане на конкурентна и динамична икономика, основана на знанието”


Кой има право да кандидатства?

Всички хабилитирани и нехабилитирани преподаватели от Стопанска академия „Димитър А. Ценов“.

Не могат да бъдат включвани в обученията, лица които са получавали финансиране за обучение в чужбина по същия предмет и по операция BG051PO001-3.3.06 „Подкрепа за развитието на докторанти, постдокторанти, специализанти и млади учени”, проект BG051PO001-3.3.05-0001 „Наука и бизнес” или по проект в рамките на Приоритетна ос 7 „Транснационално и междурегионално сътрудничество” на ОП РЧР.
Има ли такса за участие?

Разходите за обучение, включително учебници и учебни материали се финансират изцяло от настоящия проект.


Как ще се провеждат обученията?

Една част от обученията са в присъствена, а друга част – в неприсъствена форма.


Какъв документ ще получи обучаемият?

След успешно приключване на обученията в присъствена форма, участникът ще получи сертификат за придобити компетенции.

На обучаемите в неприсъствена форма ще бъдат издадени сертификати за участие.
ВИДОВЕ ОБУЧЕНИЯ:

А. ПРИСЪСТВЕНА ФОРМА

НАПРАВЛЕНИЕ I.: Съвременни методи за преподаване чрез ИКТ и използване на съвременни образователни технологии
Наименование на обучението/

продължителност/ лектор

Планирани периоди

на провеждане

1.

Web 2.0 инструменти за електронно обучение.

Web базирани онлайн системи за обучение (12 часа)

Доц. д-р В. Попов

януари – февруари 2014 г.

януари – февруари 2015 г.

2.

Виртуална учебна среда – Moodle (30 часа)

Доц. д-р М. Иванова

септември – октомври 2014 г.

декември 2014 г. – януари 2015 г.

3.

Създаване на професионални презентации с Microsoft Power Point (12 часа)

Доц. д-р В. Попов

декември 2013 г. – януари 2014 г.


НАПРАВЛЕНИЕ II.: Интензивно /специализирано чуждоезиково обучение
Наименование на обучението/

продължителност/ лектор

Планирани периоди

на провеждане

1.

- Специализирано обучение за преподаване на икономически дисциплини на английски език (120 часа)

- Английски език (120 часа) – 3 курсаСт. преп. Л.Атанасова; Ст. преп. Ц.Шенкова,; Хон. преп. Р. Д. Папуърт

октомври 2013 г. – януари 2014 г.

януари – април 2014 г.

октомври 2014 г. – януари 2015 г.

януари – март 2015 г.2.

Френски език (120 часа)

Ст. преп. Б. Раева

септември – декември 2014 г.

3.

Немски език (120 часа)

Ст. преп. В. Везиров

септември – декември 2014 г.

4.

Руски език (120 часа)

Ст. преп. В. Статева

октомври 2013 г. – януари 2014 г.


Пояснение:

Обучението по английски език ще бъде организирано в различни нива. Групите ще се формират според езиковите познания на кандидатите.

По езиците - руски, немски и френски ще бъдe формирана само по една група в ниво, отговарящо на равнището на владеене на езика от преобладаваща част от кандидатите.
НАПРАВЛЕНИЕ III.: Специализирани обучения, свързани с качеството на учебните програми и научните изследвания
Наименование на обучението/

продължителност/ лектор

Планирани периоди

на провеждане

1.

Методи и средства за разработване на учебно съдържание, планове и програми, обвързани със Системата за натрупване и трансфер на кредити - ECTS (16 часа)

Проф. д-р А. Захариев

май- юли 2014 г.

2.

Методика на емпиричните изследвания в два модула – социология и статистика (общо 60 часа)

Проф. д-р Н. Георгиев; Доц. д-р П. Ангелова

май – юли 2014 г.

декември 2014 – февруари 2015 г.

3.

Методика на академичното преподаване (педагогика): дидактика, стилистика и риторика, психология, презентационни умения (общо 60 часа)

Доц. д-р Н. Живков; А. Танева

ноември 2013 г. – февруари 2014 г.

октомври – декември 2014 г.Б. НЕПРИСЪСТВЕНА форма (Електронни дистанционни курсове)
Наименование на обучението/

продължителност/ лектор

Планирани периоди

на провеждане

1.

Управление на проекти

Проф. д-р М. Богданова; Ас. д-р Ю. Господинов

март 2014 г. – февруари 2015 г.

2.


Управление на международни научно- изследователски проекти

Проф. д-р М. Богданова; Доц. д-р А. Саркисян

3.

Креативност и евристика на научните изследвания и преподаването

Проф. д-р Н. Янков

4.


Публикуване в реферирани издания с импакт фактор

Проф. д-р Н. Янков

5.

Приложение на казусния метод при обучение на студенти по икономика

Доц. д-р Пл. Пътев


Начин на кандидатстване:
ПЪРВИ етап: Заявяване на участие.

Кандидатстването за курсовете ще става въз основа на стандартна онлайн заявка, в която се избира вида на курса, посочват се мотивите за участие и достигнати умения.

Всеки преподавател ще получи на служебната си електронна поща линк и парола за достъп за да направи своята заявката за участие в обученията.
Срок за подаване на заявка от кандидата 05.07.2013 г.
ВТОРИ етап: Класиране на кандидатите.


  • Класирането за присъствените обучения ще се извършва съобразно първото желание, посочено от кандидатите. При наличие на свободни места, кандидатите ще бъдат класирани по второ и следващо изявено желание до попълване на капацитета на курса.

  • Само в случай на брой заявки с първо желание, надвишаващи максималния капацитет на присъствен курс, подборът ще продължи с трети етап.

  • Учебното съдържание при обученията в неприсъствена форма (eлектронни дистанционни курсове) ще бъде публикувано на http://career-project.uni-svishtov.bg/ и достъп до него ще имат всички преподаватели, които заявят желание за участие в съответното обучение.


ТРЕТИ етап: Подбор на участниците.

След оценка на мотивацията, достигнатите умения и степента на необходимост от обучението за кандидата, комисия по подбора ще вземе решение за формиране на групите.
За допълнителна информация:

Е-mail: career-project@uni-svishtov.bg
Настоящият документ е изготвен с финансовата помощ на Европейския социален фонд. СА „Д. А. Ценов“ – Свищов носи цялата отговорност за съдържанието на настоящия документ, и при никакви обстоятелства не може да се приеме като официална позиция на Европейския съюз или МОН.


Сподели с приятели:
©obuch.info 2023
отнасят до администрацията

    Начална страница