Оперативна програма “Регионално развитие” 2007-2013Дата31.03.2018
Размер17.91 Kb.


Оперативна програма “Регионално развитие” 2007-2013

www.bgregio.eu

Инвестираме във Вашето бъдеще!

Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и от държавния бюджет на Република БългарияОБРАЗЕЦ № 5

Д Е К Л А Р А Ц И Я
Подписаният /ата/: .......................................................................................................

(собствено, бащино, фамилно име)

с ЕГН: ............................., притежаващ/а л.к. № ............................., издадена на .......................,

от .................................., с постоянен адрес: гр.(с) ................................, община .......................,

област ..............................., ул. ......................................................, бл. ........., ет. .........., ап. .......,

в качеството си на ...........................................................................................................................,

(длъжност)

на участник: ......................................................................................................................................(наименование на участника)

в процедура за възлагане на обществена поръчка по реда на чл. 14, ал. 1, т. 2 от ЗОП с предмет: „Доставка на съоръжения, оборудване и обзавеждане за доразвиване и допълване на туристическите атракции на обект "Белоградчишката крепост";


Д Е К Л А Р И Р А М, ЧЕ:


  1. Приемам условията на проекто-договора за изпълнение на обществена поръчка с предмет: „Доставка на съоръжения, оборудване и обзавеждане за доразвиване и допълване на туристическите атракции на обект "Белоградчишката крепост";


Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс за посочване на неверни данни.


Дата, .............................. Декларатор: ................................

/Подпис и печат/


“Този документ е създаден в рамките на проект с рег. №: BG161PO001/3.1-03/2010/017 „Съхраняване на културно-историческото наследство и разнообразяване на туристическото предлагане в района на "Белоградчишката крепост", който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието му се носи от община Белоградчик и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Договарящия орган.”

/1

Каталог: wp-content -> uploads -> 2015
2015 -> Висше военноморско училище „Н. Й. Вапцаров“
2015 -> Правила за изменение и допълнение на Правила за търговия с електрическа енергия Съществуващ текст
2015 -> 120 Основно училище “Георги С. Раковски” София
2015 -> Премиерният сериал Изкушение от 12 октомври по бтв lady
2015 -> Агнешко месо седмична справка: средни цени за периода 7 – 14 януари 2015 г
2015 -> Пилешко месо седмична справка: средни цени за периода 7 14 януари 2015 г
2015 -> Бяла кристална захар седмична справка: средни цени за периода 7 – 14 януари 2015 Г


Поделитесь с Вашими друзьями:
База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2020
отнасят до администрацията

    Начална страница