Опериране на система за събиране и оползотворяване на опаковки от продукти за растителна защита в БългарияДата25.01.2018
Размер125.03 Kb.
Опериране на система за събиране и оползотворяване на опаковки от продукти за растителна защита в България


Растителнозащитната Индустрия се стреми да продава отговорно продуктите си като максимизира събирането, рециклирането и правилно обезвреждане на всички опаковки от пестициди в световен мащаб до 2020 г. Това ще бъде постигнато по ефективен, екологосъобразен и икономически жизнеспособен начин и съгласно всички местни регулации.

АГРОЕКОСИСТЕМА ЕООД, търговско дружество на Асоциация Растителнозащитна Индустрия в България (АРИБ), от името на големите компании, които произвеждат и / или внасят продукти за растителна защита в България, управлява и контролира Системата за събиране на опаковки с пестициди (ССОП).

Ежегодно, заедно с използването на растително-защитни продукти на пазара в България се образува отпадък от пластмасови опаковки в обеми над 400 тона, с тенденция за увеличаване.

В съответствие със законовите изисквания в България, всички фирми, производители на продукти за растителна защита (ПРЗ), членуват в различни организации за оползотворяване на отпадъци от опаковки, като заплащат и всички дължими такси във връзка с това. На практика обаче, тъй-като празните опаковки от продукти за растителна защита, ПРЗ (понастоящем класифицирани като опасен отпадък), не се събирахат и оползотворяваха от никоя организация, през 2013г. АРИБ инициира създаването на своя собствена Система за събиране на опаковки от пестициди, ССОП. От 2016г., ССОП обхваща всички обработваеми земеделски земи в България, като се събират над 78% от пластмасовите опаковки.

Търговското дружество, Агроекосистема ЕООД, управлява и контролира системата за събиране на опаковки от пестициди, ССОП. В тази връзка Агроекосистема инициира процедура по събиране на оферти, с цел сключване на договор/и с организация/и, фирми, които реално да изпълняват всички законови задължения, произтичащи от закона за управление на отпадъците, ЗУО, от името на фирмите производители на ПРЗ (вземат се предвид първични и вторични опаковки).

Ако смятате, че Вашата организация е в състояние да извършва описаните по-долу дейности и услуги, и проявявате интерес за съвместна работа с Агроекосистема по отношение на оперативното функциониране на ССОП, като се спазват принципите и добрите практики, разработени от растителнозащитната индустрия в изграждането и управлението на системи за управление на отпадъци от опаковки от пестициди, моля да предоставите Вашата детайлна оферта.

ТЕХНИЧЕСКО ЗАДАНИЕ
І. ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

I.1) Наименование, адрес и контактАГРОЕКОСИСТЕМА ЕООД,

София 1000

ул. Позитано № 9, вх. А, ет. 5, офис 17

тел.: + 359 2 983 5888,

моб. тел.: + 359 887 690 838,

Е-mail: agroecosystema@gmail.com , bulgariancpa@gmail.com, сайт: www.bgcpa.eu 


I.2) Вид на възлагащия орган

Търговско дружество


I.3) Основна дейност

Основната дейност на Агроекосистема ЕООД е контрола и управлението на системата за събиране на опаковки от пестициди, ССОП, от името на Растителнозащитната Индустрия в България.


II. ОБЕКТ И ОБХВАТ НА ЗАДАНИЕТО:

Събиране, предварително третиране, съхранение, транспорт и оползотворяване на опаковки отговарящи на изискванията на ССОП, код 15 01 10*, с източник на образуване земеделски производители / фермери – крайни потребители на продукти за растителна защита (ПРЗ). Намерението е да се сключи договор/и с минимална продължителност от 3 години.

Фирмата/организацията може да подаде оферта за:


  • Национално покритие и/или

  • Поне Северна или Южна България.


III. ОПИСАНИЕ НА ДЕЙНОСТТА:

 • Организиране и осъществяване на събиране и доставка за оползотворяване на правилно изплакнати опаковки от продукти за растителна защита - ПРЗ, (пластмасови и твърди пластмасови опаковки и техните капачки) и други видове опаковки, които се приемат в ССОП. Ще се събират само празни опаковки от ПРЗ произведени от фирмите, които участват във финансирането на този проект. Опаковките на всички останали фирми не подлежат на събиране и възнаграждение за събрани такива опаковки не се дължи от възложителя! Разделянето на опаковките от ПРЗ ще се прави чрез лого на системата, поставено върху опаковките на участващите фирми.

Различните видове ПРЗ опаковки трябва да се сортират при източника, от земеделците, и да се съхраняват безопасно в прозрачни найлонови чували, които се осигуряват от ССОП за складиране и предаване на отпадъка. При събирането, отпадъкът от опаковки трябва да се инспектира от оператора преди да се товари, за да се осигури спазването на изискванията за приемане в ССОП. Събраните опаковки от ПРЗ се доставят на сертифицирана инсталация за предварително третиране (сортиране, смилане/шредиране, измиване и др.). Годната за рециклиране фракция може да се рециклира, ако всички законови изисквания са спазени, както и изискванията разработени от индустрията; всеки процес на рециклиране, помещения за работа и изделия за крайна употреба трябва да бъдат предварително одобрени от Агроекосистема. Фракцията, която не може да се рециклира, както и отпадък образуван в процеса на събиране/третиране (замърсени опаковки, отпадък от продукти, утайка от процеса на измиване и др.) трябва да се достави на сертифицирана инсталация за опасни отпадъци, лицензирана да изгаря такъв пластмасов отпадък с оползотворяване на енергията и предварително одобрена от Агроекосистема. Всички отпадни води образувани при процеса на предварително третиране или рециклиране трябва да се доставят на лицензирана инсталация за третиране на отпадни води (индустриални), предварително одобрена от Агроекосистема.

Дейностите по събиране, съхранение, третиране, транспорт и оползотворяване на изплакнати опаковки от ПРЗ се осъществяват минимум два пъти годишно /в периодите април-юни и октомври-ноември/; • Проактивна комуникация със земеделците / потребители на ПРЗ, за да се мотивират да участват в ССОП и да получат цялата необходима информация относно правилата за събиране на ССОП, логистиката и всички условия. Има се предвид, че Агроекосистема и АРИБ ще имат принос в това, като организират обучения за потребители на ПРЗ и комуникационни кампании, също и фирмите участници в ССОП ще разпространяват правилни послания и информация за ССОП в рамките на дистрибуцията и продажбената си дейност.

 • Проактивно събиране целящо да достигне всички земеделци в България, като се вземе предвид:

  • осъществяване на събиране врата-до-врата (директно) по заявка от земеделци, договорено предварително за голямо количество (над 20 чувала и/или 250 кг);

  • организиране на временни пунктове за предаване при земеделци/кооперации/дистрибутори на ПРЗ за райони, в които преобладават малки, като мащаб на ползване на ПРЗ, земеделци, по предварително одобрена програма (разстоянието за предаване за земеделците не трябва да надхвърля 20 км);

  • че събирането и третирането на отпадък от опаковки отговарящи на изискванията на ССОП ще бъде безплатно за земеделците;

  • че годишният процент събрани пластмасови опаковки от ПРЗ трябва да достигне поне 75% от общо пуснатото на пазара количество от фирмите участници в ССОП;

 • Събиране на площадки с регистрация за временно съхранение и предварително третиране (смилане/шредиране) на опаковки от ПРЗ;

 • Осъществяване на контрол при събиране на опаковките от специално обучени инспектори, гарантиращ приемането само на отпадък от опаковки, който отговаря на правилата за събиране в ССОП (лого на ССОП, чисти опаковки и т.н.);

 • Измерване при приемане на всяко количество/партида изплакнати опаковки от ПРЗ предадени от земеделци и прилагане на контрол чрез записване на теглото (доставка – килограми) индивидуално за всеки земеделец и всяка доставка;

 • Статистическо отчитане на приетите и оползотворени опаковки, удостоверени с документи издавани на земеделците за предадените/ получени количества опаковки;

 • Събиране, съхранение, третиране и транспортиране на изплакнати опаковки от ПРЗ отделно от замърсени опаковки от ПРЗ или какъвто и да е друг материал или отпадък;

 • Предоставяне на представителни проби от събраните опаковки от произволно избрани площадки поне веднъж годишно, за анализ в предварително определена (акредитирана) лаборатория и осигуряване на съдействие и свободен достъп до всички помещения и процеси за одиторите избрани от Агроекосистема да провеждат допълнителен мониторинг / пробовземане;

 • Осигуряване на възможност за приемане на опаковки, неотговарящи на изискванията за измиване или от фирми, които не участват финансово в проекта, срещу допълнително заплащане от страна на земеделеца / дистрибутора;

 • Осигуряване на възможност за рециклиране на поне 75% от събраните чисти опаковки от ПРЗ с цел намаляване на оперативните разходи за системата. Окончателното решение за рециклиране ще се взема от Агроекосистема преди каквито и да е дейности по рециклиране да се направят, за да се осигури спазване на всички законови изисквания, както и изискванията разработени от индустрията.


IV. ОФЕРТАТА*:

IV.a) Информация за фирмата / организацията:

  1. Представяне на полезна информация относно профила на фирмата; ключови дейности по управление на отпадъци; действащи разрешения, брой години в управлението на отпадъци; брой служители; услуги на регионално, национално и международно ниво; Акредитации (напр. ISO, EMAS), икономическо и финансово състояние и др.;

  2. Доказан опит в събиране и управление на опасни отпадъци;

  3. Доказан опит в организиране на системи за събиране и оползотворяване на отпадъци от подобен мащаб и сложност;

  4. Доказан опит в организиране на системи за събиране и оползотворяване на отпадъци от земеделието ще се счита за предимство;

  5. Фирмата разполага с необходимо складово пространство и капацитет за третиране за адекватно управление на годишния обем отпадък образуван в системата или може да покаже консорциум / подизпълнителски споразумения с лицензирани фирми за отпадъци;

  6. Фирмата управлява лицензирана инсталация за оползотворяване за опасни отпадъци или може да покаже договор с лицензирана компания за оползотворяване на опасни отпадъци;;

  7. Фирмата управлява лицензирана инсталация за рециклиране на отпадък от HDPE пластмаси или може да покаже договор с лицензирана фирма с достатъчен капацитет в страната;

  8. Потвърждение, че фирмата има капацитет да оперира системата за събиране в дадения район и/или в цялата страна;

  9. Демонстрирала е отговорна работа и високо качество на услугите в предишни отношения със ССОП или с членовете на ССОП;

  10. Потвърждение за липса на потенциален конфликт на интереси с Агроекосистема и/или ССОП или членовете на ССОП.

IV.b) Описание на предложението за събиране и оползотворяване оферирано от Фирмата:
Освен заявяване на конкретни цени на услуги в таблицата по-долу, неразделно изискване е да се даде прецизно и ясно описание на събирането и всички други дейности така, както възнамерявате / планирате да ги изпълните!


 1. Опишете как фирмата планира да информира и мотивира земеделците да участват в ССОП: 1. Опишете предлаганата методология за събиране на отпадък от опаковки от потребителите на ПРЗ:


 1. Опишете логистиката от събиране до окончателно рециклиране / оползотворяване на различните видове събран отпадък:


 1. Представете потенциалните опции за рециклиране (вкл. видовете продукти произвеждани от рециклирана пластмаса), опциите за изгаряне с оползотворяване на енергията (напр. циментова пещ) или инсталации за оползотворяване, които фирмата смята да използва за третиране на различните фракции отпадъци от опаковки, събирани от ССОП (вкл. име и местоположение на инсталациите): 1. Друга полезна информация:


IV.c) ЦЕНОВА ОФЕРТА:


Услуга

Забележка:

лева/кгСъбиране и инспектиране на изплакнати опаковки от ПРЗ на временни пунктове за събиране.Тук се включват:

 • Първи информационен контакт с потребители на ПРЗ;

 • Организация на логистиката;

 • Активно участва на информационни събития и обучения, организирани от индустрията за промотиране на системата преди събиране;

 • Обучение на служителите на фирмата, които ще правят събиране и инспекция (Агроекосистема прави обучението);

 • Осигуряване на защитно облекло за всички служители или наети временно, които са в контакт с отпадъка;

 • Доставяне на чувалите за събиране на земеделците преди да започне сезонното пръскане , като се осигури достатъчен брой чували до момента на събиране!;

 • Събиране на капачките в отделени чували;

 • Издаване на идентификационна карта за връщане на отпадък на всеки фермер за всяка единична доставка;

 • Транспорт и съхраняване на регистрирана площадка на отпадъка от всички директни посещения / временни пунктове за събиране;

 • Временно съхранение;

 • Отчитане към Агроекосистема; и други.
1B

Събиране и инспектиране на изплакнати опаковки от ПРЗ директно от земеделците / кооперациите (по заявка за голямо количество).
1C

Събиране на изплакнати опаковки от ПРЗ от дистрибутори. Само отпадъци, които отговарят на критериите за приемане, ще бъдат събирани.
2

Предварително третиране на отпадък от събрани изплакнати опаковки от ПРЗ.

 • Всички разходи свързани с предварително третиране (всяко допълнително сортиране, балиране, смилане / шредиране, измиване и др.), вкл. всички разходи свързани с третиране на вода за/от производствени процеси и отпадни води в акредитирана инсталация за третиране.
3

Транспорт от централен склад / площадка/и за събиране до инсталация за обезвреждане или рециклиране.4

Рециклране на годната за рециклиране фракция пластмаса от опаковки от ПРЗ.

Тук се включват:

 • Преработка / рециклиране на отпадъка (сортиране, гранулиране, измиване, екструдиране и др.);

 • Временно съхранение;

 • Такса рециклиране / приходи от продажба на материала

 • Всички разходи свързани с третиране на вода за/от производствени процеси и отпадни води в акредитирана инсталация за третиране, която ще бъде оценена от Агроекосистема преди окончателно одобрение. Депониране на този отпадък от производствен процес/и не е разрешено..
5

Окончателно обезвреждане с оползотворяване на енергията.

Тук се включват:

 • Всяко изисквано допълнително предварително третиране;

 • Временно съхранение;

 • Разходи за обезвреждане/ такса за обезвреждане.
* *) Всички цени са без ДДС, но моля посочете в скоби приложимата ставка на ДДС за съответната услуга. Всички тонажи са нетни - без транспортни опаковки или оборудване използвано да улесни съхраняването или транспортирането на отпадъка, но включват чувалите за събиране, доставени на земеделците да складират и предаваат техните опаковки. Няма да се приемат надбавки за горива, освен ако не са посочени изрично в настоящата оферта. Ценовата оферта трябва да е с валидност до 31.12.2018г. и/или до завършване на окончателното третиране на отпадъка събран през 2018г.
IV.d) СПЕЦИАЛНИ КЛАУЗИ:

Фирмата кандидат е поканена да изброи тук всяка клауза или обстоятелство, които могат да подобрят офертата или трябва да се обсъдят за включване в договора.V. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ:


 • Да притежават всички необходими лицензи, разрешения, регистрации за събиране, транспорт, съхранение, рециклиране, обезвреждане на посочения отпадък – пластмасови опаковки от ПРЗ, код 15 01 10*;

 • Да спазват трудовото и здравно законодателство и да отговарят на всички приложими стандарти при осъществяване на дейността си;

 • Да спазват всички приложими закони и предписания на регулаторни органи и да носят отговорност за действие или бездействие с всички административни, граждански и екологични последици за вреди причинени в резултат на техни действия;

  • Предвид нуждата от местно и вероятно международно решение в предлаганите услуги, трябва да се отбележи, че участниците може да работят с подизпълнители. Участниците носят отговорност за техните действия като за свои и остават единствено отговорна страна пред Агроекосистема за всякакви претенции направени по този договор, без изключение. Всеки под-изпълнител трябва да отговаря на всички изисквания за извършване на дейности по този проект, без изключение. Участниците са длъжни да посочат в списък всички свои подизпълнители поименно и ще бъдат ограничени в рамките на този списък, освен ако не са получили официално одобрение от Агроекосистема за промяна. Агроекосистема си запазва правото да направи оценка на подизпълнител/и и да забрани участие на подизпълнител/и в дейностите на ССОП.

  • Идентификационните карти (сертификати) издавани за всяко прието количество са собственост на възложителя и могат да се използват / заменят / търгуват само с изрично официално одобрение на възложителя в полза на системата за събиране на опаковки от продукти за растителна защита (ПРЗ), ССОП.


VI. СРОКОВЕ:
Изпращане на задание към участниците: 27.06.2017

Краен срок за въпроси (макс. 5 въпроса): 30.06.2017

Отговори на въпроси: 07.07.2017

Краен срок за подаване на пълни оферти: 17.07.2017Срещи с участниците: 25 – 27.07.2017

Краен срок за избор на оператор/и: 31.07.2017
Каталог: userfiles -> files
files -> Специална оферта за сезон 2015/2016 в Евридика Хилс Пампорово Нощувка със закуска
files -> Правила за условията и реда за предоставяне на стипендии за специални постижения на студентите във висшето училище по застраховане и финанси
files -> Наредба №111 от 12 октомври 2006 Г. За изпитване на продукти за растителна защита и одобряване на бази на физически и юридически лица
files -> Гарантирани вземания на работниците и служителите
files -> Гарантирани вземания на работниците и служителите
files -> I общи разпоредби Ч


Поделитесь с Вашими друзьями:


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница