Опис на проектните материали I техническа запискаДата06.05.2017
Размер57.29 Kb.
#20553ОПИС НА ПРОЕКТНИТЕ МАТЕРИАЛИ

I Техническа записка.

II Количествена сметка

III Чертежи:1.

Технологична схема

лист№1
2.

План на к.-3,30. План на к.-3,70. Разположение на оборудването. Димоходи.

лист№2
3.

План на к.-3,30. Тръбни разводки.

лист№3
4.

Разрез А-А и Б-Б. Тръбни разводки.

лист№4
5.

Разрез В-В. Погледи А и Б. Тръбни разводки.

лист№5


ТЕХНИЧЕСКА ЗАПИСКА1.Котелна инсталация.

Настоящият работен проект е разработен въз основа на задание от част „ОВК” на база необходимото количество топлина.

Котелната централа е разположена на к.-3.30, в специално за целта помещение. Ограждащите стени на Котелното и помещението за нафтовите резервоари, както и стената между тях са брандмауери (тухла с б= 250мм.), с граница на пожароустойчивост 2ч. и 30мин. Същото се отнася и за тавана на тези помещения-стомано-бетонова плоча с б= 600мм. Вратите са метални, отваряеми на вън от помещенията с граница на пожароустойчивост 72мин.

На к.0,00, над Котелното и помещението за нафтовите резервоари са разположени следните помещения:коридори, склад, трупохранилище, стая за ремонт на телефонни апарати, кабинет за ортопедични обувки, манипулационна.

Инсталацията е разработена с 2 котела водогреейни за ниско налягане с мощност 1150kW всеки за отопление и с 1 котел водогреен с 700kW топлинна мощност за битово горещо водоснабдяване.

Котлите ще се доставят комплект с горелки, табла за управление и автоматика.

Димните газове след котлите се отвеждат през димоотводи Ф400 и Ф350 до метален комин с Ф700 и Ф600 и височина 31,5м. (1м над билото на сградата). Димоходът и комина са топлоизолирани. Коминът е отделностоящ със собствен фундамент. На димоходите на всеки котел се монтират фуксови шибри с отвор 50мм.

Обратната вода от абонатна станция (предмет на отделен проект), която е за отопление с температура 70°С постъпва във водосъбирател, а от там във водогрейните котли, където се загрява до 90°С. Тази вода отива във водоразпределител, от където се подава към абонатната станция. Топлата вода за БГВ се подава директно към абонатната станция.

След монтажа, тръбопроводите се подлагат на хидравлична проба на якост и плътност на Ризп. = 1,25.Рраб.

Настоящият проект е разработен с технологично оборудване стандартно производство. Всички съоръжения, които ще бъдат доставени от Инвеститора трябва да отговарят на стандартите на БДС-EN за съответния вид съоръжения. Съоръженията, които са внос трябва да имат съответния сертификат за внос и да отговарят на стандартите по БДС-EN и Наредба за устройството, безопасната експлоатация и техническия надзор на съоръжения под налягане.

Котелната централа работи с гориво природен газ (отделен проект). За резервно гориво на единия котел за отопление (1150kW) ще се ползва нафта.

Резервоарът за резервно гориво с обем 5м3, резервоар “дневна дажба” с обем 1,5 м3 , КИП и А, тръбопроводи и арматура са разположени в помещение в съседство до Котелна централа на к.-3.70. В помещението е предвидена бетонова шахта за дренаж при почистване на складовия резервоар. Предвидена е масло непропусклива и искронеобразуваща обмазка на пода и на 0,4м по стените (при евентуално аварийно разливане на нафта).

В близост до помещението (отвън) е предвидена метална шина за заземяване на автоцистерната при разтоварване. Зареждането с гориво (нафта) ще се осъществява с автоцистерна. От резервоара с обем 1,5 м3 чрез зъбна, нафтова помпа и тръбопроводи горивото постъпва към резервоара дневна дажба и респективно към горелката на котела.

На входящият тръбопровод (от автоцистерната) към резервоара за нафта с обем 5м3 е поставен филтър, който следва да се почиства след всяко пълнене. Приемната фуния за пълнене на резервоара е снабдена с неискрообразуващ (от цветен метал) капак, който се заключва.

Изпаренията от резервоарите (складов и дневна дажба) за гориво ще се отвеждат чрез специална дихателна тръба, завършваща с огнепреградител.

В помещението е предвидена 5-кратна вентилация.2.Работна сила.

Котелната инсталация следва да се експлоатира от правоспособен огняр за котли ниско налягане придобил правоспособност по реда предвиден в Наредба №2 за правоспособността и обучението на огняри и машинисти на парни и водогрейни котли.

Персоналът трябва основно да познава инструкциите на завода-производител за поддръжка и експлоатация на съоръженията, както и противопожарните норми за работа с течни горива.
3.Изпълнение на проекта, последователност на монтажните работи, контрол и изпитания.

Редът на изпълнение на монтажните работи е следния:

- монтаж на оборудване

- монтаж на тръбопроводи, арматура и металоконструкции

- монтаж на КИП и А

- изпитание на якост и плътност

- монтаж на изолация и покрития

- боядисване на металоконструкции, неизолирани тръбопроводи и оборудване

- нанасяне на опознавателни знаци и надписи

-72 -часова проба на инсталациите


4.Безопасност, хигиена на труда и пожарна безопасност.

Котелното по критерия „категория на производството на пожарна опасност” (Таблица №4 от ПСТН) е „Г” , а помещението за нафтовите резервоари–„Б”

Помещенията са съобразени с изискванията на Наредба №2 - Противопожарно строително технически норми и Наредба за устройството, безопасната експлоатация и техническия надзор на съоръжения под налягане. Ограждащите, преградните стени и тавана са с граница на пожароустойчивост 2 ч. 30 мин. Вратите са метални, отваряеми на вън от помещенията с граница на пожароустойчивост 72мин.

Предвидени са следните мероприятия:- предвидена е специална тава (вана) под горелката за аварйно разливане на гориво в Котелното

- топлинна изолация за всички тръбопроводи и метални повърхности с Тпов.³40°С

- безискрова замазка на пода и стените на височина 0,4м в Нафтово.

- дренажна шахта за резервоара при почистване

- складовия и дневния резервоар за нафта са съоръжени с дихатели с огнепреградител

- технологичното оборудване е заземено

- работно и предпазно облекло за персонала

- осигурен е удобен достъп до всички точки за обслужване-

- наливната фуния е с капак от цветен метал и с катинар

- предвидени са следните противопожарни подръчни уреди и съоръжения:

За Котелна централа:

прахов пожарогасител, 12 кг.-3бр.;

сандък с 0.5 м3 пясък -3бр.;

пожарозащитно одеало-3 бр.;

кофа-3бр.

За помещението за нафтовите резервоари:

прахов пожарогасител, 12 кг.-1бр.;

сандък с 0.5 м3 пясък -1бр.;

пожарозащитно одеало-1 бр.;


Съставил:

/инж.Т.Христова/


Сподели с приятели:
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница