Описание на видовете работи: обект: vid 1181 репляна долни ломДата09.01.2018
Размер137.99 Kb.
#42588
ТЕХНИЧЕСКО ЗАДАНИЕ
за обществена поръчка, провеждана по реда на Глава VIII „а” от ЗОП с предмет: "Извършване на СМР за обект: VID 1181 РЕПЛЯНА - ДОЛНИ ЛОМ" и за обект VID 1182 ДОЛНИ ЛОМ - ГОРНИ ЛОМ"

ОПИСАНИЕ НА ВИДОВЕТЕ РАБОТИ:
ОБЕКТ: VID 1181 РЕПЛЯНА - ДОЛНИ ЛОМ

Участък от км 0+000 до 9+471

- Общ обикновен изкоп, включително натоварване, транспортиране на определено разстояние, разтоварване на депо и оформянето;

- Разваляне на съществуваща пътна настилка, включително изкопаване, натоварване, транспортиране на определено растояние, разтоварване на депо и оформянето му;

- Направа на първи (свързващ) битумен разлив за връзка с различна ширина, съгласно изискванията;

- Доставка и полагане на битумизиран трошен камък с дебелина след уплътняване 5 см, съгласно БДС 4132-90;

- Доставка и полагане на материал за основа с широчина и дебелина на пласта, съгласно изискванията, но с CBR не по-малък от 80% при плътност 98% модифициращ проктор;

- Доставка и полагане на материал за основа на банкети с различна широчина и дебелина на пласта, съгласно проекта;

- Разваляне на асфалтова настилка,натоварване и превоз на 1 км;

- Изкоп с ширина 0.60 - 1.20 м, неукрепен с дълбочина 0 - 2 м, земни почви;

- Доставка и полагане HDPE двуслойни гофрирани канални тръби ф 400 мм., SN 8;

- Пясъчна подложка 10 см и засипка;

- Направа на насип с трошен камък;

- Доставка и полагане на място на бетон B20, включително всички свързани с това разходи, за направа на челна стена – вток.

ОБЕКТ: VID 1182 ДОЛНИ ЛОМ - ГОРНИ ЛОМ

Участък от км 0+000 до 10+177.41

- Разваляне на съществуваща асфалтобетонова настилка hсp. =15 см., включително изкопаване, натоварване, транспортиране на определено растояние, разтоварване на депо и оформянето му, съгласно изискванията на ТС;

- Разваляне на съществуваща пътна основа hcp.-30 см., включително изкопаване, натоварване, транспортиране на определено растояние, разтоварване на депо и оформянето му, съгласно изискванията на ТС;

- Доставка и полагане на асфалтова смес за основа Тип Ао (битумизиран трошен камък), съгласно изискванията на ТС;

- Изпълнение на основни пластове от трошен камък Е=400МРа, съгласно ТС;

- Изкоп за окопи.


Забележка: За възлаганите СМР е приложена подробна количествено-стойностна сметка
ИЗИСКВАНИЯ ЗА ТЕХНОЛОГИЯТА НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО:

1. АСФАЛТОВИ РАБОТИ


Преди полагане на пластовете асфалтова смес, осигуряващи носимоспособността и равността, е необходимо подготовка на основата в участъците с повреди по настилката.

Всички материали трябва да бъдат изпитани и одобрени преди използването им за производство на асфалтови смеси. Доставката на материали трябва да бъде придружена с декларация за съответствие от производителя и с протокол от изпитване в акредитирана строителна лаборатория.

Няма да се допуска започване на асфалтовите работи преди Изпълнителя да получи писмено одобрение на материалите (Суровините), които ще се вложат в строителството.

Съдържанието може да бъде коригирано в резултат на опита от изпълнението на асфалтовите работи. Подобна корекция може да бъде представена от Изпълнителя за одобрение, в случай че Изпълнителя ще представи пълни детайли на предлаганата корекция, едновременно с всички данни, които са необходими за подкрепа на неговото предложение.

Изпълнителят няма право на каквото и да е увеличаване на цената или удължаване на договорния срок, като следствие от каквато и да е корекция на материалите (Суровините).

Одобряването не освобождава по никакъв начин Изпълнителя от отговорността и задълженията, определени в Договора и Изпълнителят ще бъде отговорен за точността на изпълнение на положените асфалтови пластове.

Производство и полагане на асфалтова смес не се допуска при температура на околната среда по-ниска от 5ºС, нито по време на дъжд, сняг, мъгла или други неподходящи условия.

Асфалтовите смеси за дрениращи пътни покрития не трябва да се полагат при температура на въздуха по–ниска от 10ºС. Износващи пластове не трябва да се полагат при температура на въздуха по-висока от 35ºС.

Необходимото оборудване за производство на асфалтови смеси трябва да бъде проверено и/или калибрирано преди да бъде използвано. Оборудването трябва да бъде добре поддържано и използвано по подходящ начин за производството и изграждането на асфалтовите пластове в съответствие с БДС или еквивалентни.

Необходимото оборудване и работна ръка трябва да бъдат осигурени и подбрани така, че да има непрекъснато производство.

Непосредствено преди полагане на първия битумен разлив, всичкия свободен материал, прах и други свободни материали трябва да се премахнат от повърхността с механична четка от одобрен тип и/или компресор, както се изисква. Всички места, показващи отклонения над допустимите или места с вдлъбнатини или слаби места, се поправят чрез разрохкване, премахване или добавяне на одобрен материал, повторно оформяне и уплътнение до предписаната плътност, като в този случай не се изисква измитане, или издухване на повърхността. След приемане на повърхността, се полага битумния разлив. Когато, повърхността върху която ще се полага първия битумен разлив е много суха и/или прашна, то тя трябва да се напръска слабо и равномерно с вода, непосредствено преди нанасянето на битумния материал за улеснението проникването на битума. Битумния материал не трябва да се полага, докато не изчезнат следите от водата на повърхността. Количеството битумен материал, което ще се нанася, трябва да бъде от 0,15 до 1,5 kg/m2.

2. ТОВАРО - РАЗТОВАРНИ РАБОТИ


1. Площадката, на която са складирани материалите трябва да бъде равна или с наклон до 5 %, и с размери такива, че да е възможно свободно разминаване на превозните средства.

2. Същата да се поддържа винаги чиста, като зимно време се обезопесъчава против заледяване.

З. При ръчно товарене и разтоварване на цимент и други материали, при които се образува прах, на работниците трябва да се дават очила и ма­ски.

4. При отваряне капаците на каросерията на бордовите камиони за разтоварване на инертни и други материали, особено трябва да се внима­ва. Това да става тогава, когато в близост до него няма работник, който би попаднал под ударите на капака, вследствие натиска на материалите.3. ТРАНСПОРТ


А. Прости механизми

1. Изхвърлянето на изкопната маса става по предварително направе­на за целта пътека, широка най-малко 1,20 м.

Б. Автомобилен транспорт

1. Автомобилът, предназначен за извозване на материалите на обекта, трябва да бъде технически изправен. Това се освидетелства от главния механик на предприятието при заверката му в пътния лист.

Особено внимание се обръща на спирачната система и управляваща­та уредба, а при самосвали, освен това, и на каросерията и повдигателните механизми.

2. Товарите трябва да бъдат равномерно разпределени по цялата ка­росерия на автомобила.

3. Товари, състоящи се от отделни палетни парчета, трябва да се подреждат така, че да не се разместват по време на движение. За тази цел се поставят устойчиви подложки или разпонки между отделните товари.

4. РЪЧНИ ИНСТРУМЕНТИ


1. Ръчните инструменти трябва да бъдат изправни, съответстващи на вида на работата. Дръжките им да бъдат направени от здраво дърво като дрян, клен, акация, ясен и др. с 15 % влажност, без пукнатини и грапавини.

2. Инструментите за метал трябва да бъдат добре наточени, без странични ръбове.

3. Ударната част на бойни чукове, длета, пробои, секачи и др., които не се каляват, да бъдат с леко изпъкнала повърхност без пукнатини и гра­павини.

4. Забранява се работата с такива инструменти, имащи деформирана ударна част.

5. Секачи, длета, пробои и др. да са с дължина най-малко 150 мм, за да се избегне удрянето на ръцете.

6. Забранена е работата с деформирани лостове, клинове, секачи, про­бои и др., както и на пили за метал без дръжка.

7. Гаечните ключове трябва да съответстват на размера на гайки­те.

8. Забранено е отвинтването, затягането с ключове с деформирани челюсти, или удължаването им с ключ или тръба.

9. Тялото на ключа трябва да е с дължина, при която може да се ра­боти с най-малко усилие.
ОРГАНИЗАЦИЯ И ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРОИТЕЛСТВОТО

Изпълнението на дейностите се извършва при стриктно спазване на действащата нормативна уредба, техническия проект и условията в настоящата документация. Участниците трябва да се съобразят с определените от тях срокове за изпълнение на СМР и да докажат възможността си за обезпечаване на необходимата организация за изпълнението им. Изпълнителят следва да опише подробно и задълбочено организацията, която ще създаде за изпълнение на договора, методите и начините за обезпечаване на технологичния процес, да идентифицира рисковете, които могат да окажат влияние върху изпълнението на договора и да предложи адекватни мерки за тяхното управление. Изпълнителят представя подробно описание на линеен график, който трябва да е съобразен и със следните обстоятелства: да е изготвен по позициите от количествено-стойностната сметка, представляваща приложение към договора за строителство; да бъде съобразен с максималните срокове за изпълнение на работите, предвиждани от изпълнителя; да е реалистичен и пълно и задълбочено да описва дейностите по проекта.

Представителят на Възложителя, който ръководи изпълнението на проекта, има право да изисква извършването с предимство на някои видове работи, ако това е в интерес на възложителя и е свързано с доброто качество на строителството, без да пречи на организацията за изпълнение на строителство, създадена от Изпълнителя.

Изпълнителят следва да изпълнява стриктно задълженията си по Закона за здравословни и безопасни условия на труд /обн.ДВ.бр.124/1997г./ и подзаконовите нормативни актове, регламентиращи тези обществени отношения и по специално Наредба № 2 на Министерството на труда и социалната политика и Министерството на регионалното развитие от 22.03.2004г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на СМР /обн.ДВ. бр.37 от 04.05.2004 г./.

В процеса на строителството, Представителят на Възложителя е отговорен и изисква от Изпълнителя, а съответните контролни органи контролират спазването на правилата и нормите за здравословни и безопасни условия на труд от изпълнителя. Всички разходи, свързани с осигуряването на здравословни и безопасни условия на труд на работниците са изцяло за сметка на работодателя.

След приключване на строителството, всички терени да бъдат подравнени и почистени от строителните материали и отпадъци.

Потенциалният изпълнител на обекта следва да предложи решения по горе изброените елементи на работната програма при подготовка на Техническото си предложение за участие в тръжната процедура, съобразени с изискванията на Възложителя .
ИЗПЪЛНЕНИЕ ЗА КАЧЕСТВОТО НА ПРЕДВИДЕНИТЕ РАБОТИ:

Потенциалният изпълнител трябва да отговаря на следните изисквания, за гарантиране качеството на изпълнение на строителството.

Изпълнителят на строителството трябва да спазва всички законови и подзаконови изисквания на нормативните актове и стандарти, регламентиращи този вид дейност и определящи необходимото ниво на качество, както и да предложи гаранции за постигането му.

Качеството на извършените пътно-строителни работи обхваща: качество на използваните строителни материали и контрол на качеството на изпълнението на отделните видове работи.

При реконструкция и рехабилитация на пътища, влаганите материали да се придружават със следните документи :


  • Оригинален сертификат за произход и качество на влаганите материали. Издава се от производителя.

  • Оригинални сертификати за съответствие, съгласно измененията и допълненията на Наредба за съществените изисквния и оценяване съответствието на строителните продукти. Оригинални декларации за съответствие, съгласно измененията и доплъненията на Наредба за съществените изисквания и оценяване съответствиета на строителните продукти. Издава се от Производителя.ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТ НА ТРУДА


Всеки работник, който постъпва за пръв път на работа, независимо от неговата подготовка, се допусна на работа само след като бъде подроб­но инструктиран по правилата на безопасността и хигиената на труда. Ръководителите на обекта, бригадирите и майсторите са длъжни да спазват и следят за спазването от страна на работниците правилата по безопас­ността и хигиената на труда. На работниците и служителите, които не спазват дадените им указания за правилна и безопасна работа, и не изпол­зуват предоставеното им специално работно облекло и лични предпазни средства, се налагат дисциплинарни наказания. При работа на особено опасни места, където са необходими повишени изисквания по ТБТ, трябва да се допускат работници, преминали на специален курс на обучение и положили съответен изпит.

Изпълнителят на СМР е длъжен да осигури безопасно изпълнение на работите. Работните места трябва да бъдат осигу­рени с необходимите предпазни устройства, приспособления и ограждения. Строителните машини, механизмите, инструментите и инвентарът трябва да съответстват на характера на работата и да се пускат в действие само в пълна изправност от лица с необходимата квалификация. Всички движещи се части на машините и механизмите трябва да бъдат добре обезопасени.

Забранява се след демонтирането или отстраняването на машините, механизмите или електрическото осветление, да се оставят проводници под напре­жение, незахранващи ел.консуматори. Всички проводници, които им захран­ват механизми или ел. осветление, задължително трябва да се демонтират, а не само да се изолират.

На всички опасни работни площадки, машини, съоръжения и други, на подходящи места трябва да се поставят предупредителни знаци, надписи, указания и инструкции по техника на безопасността.

Забранява се безредното складиране и разхвърляне на материали, детайли и съоръжения в складовете, строителните площадки и около строя­щите се обекти.

Вредните за здравето на хората и опасни материали трябва да се съхраняват в подходящи помещения.

Описаните по-горе точки по отношение на техниката по безопас­ността и охраната на труда са от общ ха­рактер. Необходимо и задължително е спазването от техническия ръководител и всички работници на временните правила и норми по техника на безопасността при строителните работи, Правилника за контрол на повдигателните уредби, Правилника по техническа безопасност и хигиена на труда при работа с електрозаварачните съоръжения, Наредба за инструкта­жа на работниците по безопасността и хигиената на труда, както и на други правилници и нормативни документи по безопасността на труда, които имат връзка и приложение в строителството.

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА

Изпълнителят трябва да предвиди всички мерки за предотвратяване на замърсяването със строителни отпадъци на улиците и пътищата, намиращи се до строителната площадка и използвани за движение на автомобили и техника, свързани с изграждането на обекта. Той следва да приложи ефективен контрол върху движението на използваните от него автомобили и техника, както и върху складирането на материали, отпадъци и други по пътищата, свързани с обслужването на строителството. Изпълнителят е длъжен да отстрани за своя сметка всички складирани по тези пътища отпадъци и да почисти платното за движение на всички участъци, замърсени с отпадъци по негова вина, включително и измиването му с вода.

По време на изпълнение на обекта, строителят следва да спазва разпоредбите на нормативните актове, действащи в Република България, относно опазването на околната среда и произтичащите от тях задължения за него. Всички разходи за възстановяване на качествата на околната среда се възстановяват от него. Лицата, при чиято дейност се образуват строителни отпадъци, следва да предприемат мерки за предотвратяване или намаляване на количеството им, а при възникване на замърсяване тези лица са длъжни да предприемат незабавно действия за ограничаване на последиците от него върху здравето на хората и околната среда.

Съгласно Закона за управление на отпадъците /обн. ДВ, бр.86/30.09.2003г./ предаването и приемането на строителните отпадъци се извършват само въз основа на писмен договор. Причинителите на отпадъци ги предоставят за събиране, транспортиране, оползотворяване или обезвреждане на лицата, които имат право да извършват съответните дейности. Забранено е изоставянето и нерегламентираното изхвърляне на отпадъците. За нарушения на изискванията към изпълнителните по време на строителните работи се носи административно-наказателна отговорност по реда глава VІ, Раздел ІІ на Закона за управление на отпадъците. Третирането и транспортирането на отпадъците от строителни площадки се извършват от изпълнителя на строителството или от друго лице въз основа на писмен договор. Кметът на общината определя маршрута за транспортиране на отпадъците и инсталацията/ съоръжението за третирането им.

Като вземе предвид гореизложеното, потенциалният изпълнител на строежа следва да даде описание на мерките, които ще вземе за опазването на околната среда и предложение за изхвърляне на строителните отпадъци от неговата дейност, за да може Възложителят да прецени дали тези мерки са приемливи за него и дали отговарят на изискванията на закона. Изпълнителят следва да предложи решения по горе изложеното, съобразени с изискванията на действащата нормативна уредба.
ПРИЛОЖИМИ НОРМАТИВНИ ДОКУМЕНТИ
При извършване на дейностите, предмет на възлагане, Изпълнителят е длъжен стриктно да се спазва действащите закони, правилници, наредби, норми и стандарти в областта на пътищата, по – важните от които са:

Закон за пътищата;

• Закон за движението по пътищата;

• Закон за здравословни и безопасни условия на труд;

• Закон за опазване на околната среда;

• Закон за устройство на територията;

• Правилник за прилагане на Закона за пътищата;

• Правилник за прилагане на Закона за движението по пътищата;

• Наредба № 2 от 2001 г. за сигнализация на пътищата с пътна маркировка;

• Наредба № 18 от 2001 г. за сигнализация на пътищата с пътни знаци;

• Наредба № 16 от 2001 г. за временната организация на движение;

• Наредба № 3 от 2010 г.за временната организация и безопасността на движението при извършване на строителни и монтажни работи по пътищата и улиците.

• Наредба № 2 от 29 юни 2004 г. за планиране и проектиране на

комуникационно– транспортните системи на урбанизираните територии;

• Наредба № 2 от 22 март 2004 г. за минималните изисквания за здравословни и

безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи;

• Наредба № 1 от 26 май 2000 г. за проектиране на пътища;

• Технически правила и изисквания за поддържане на пътища.


Стандарти за работата и за материалите
БДС EN 933-1; БДС EN 932-2; БДС EN 932-1; БДС EN 206-1 ; БДС EN 4718 ; БДС EN 934-2 ; БДС EN 1504 ; БДС EN 1542 ; БДС EN 12620; БДС 9086; БДС EN 13808; БДСEN 13108; БДС EN13043+АС;БДС EN 14188-1;БДС EN 14188-2;БДС 11925-80;БДС 1517-74;БДС 624-87

Представянето на работата и на материалите трябва да бъде по стандарт, посочен в това задание или еквивалентен международен стандарт. Ако не е направено описание в това задание, тогава работата и материалите ще бъдат по стандарт, не по-нисък от подходящото издание на БДС или друг равностоен международен стандарт. Когато Изпълнителят предложи други национални или официално издадени стандарти на други страни, които осигуряват равно или по-високо качество от специфицираните стандарти и норми, те трябва да бъдат предварително приети и писмено одобрени. Разликите, между специфицираните стандарти и предлаганите алтернативни стандарти, трябва да бъдат писмено описани от Изпълнителя и представени поне 10 дни преди датата, на която Изпълнителят желае да получи одобрението. Когато, предлаганите разлики не могат да осигурят равно или по-високо качество, Изпълнителят ще спазва специфицираните в тази Спецификация стандарти.


ПРИЕМАНЕ НА ИЗПЪЛНЕНИТЕ РАБОТИ

Проверката на обекта от представителя на Възложителя във връзка с текущо или окончателно приемане на завършени видове работи трябва да стане в присъствието на Изпълнителя. Завършен вид работа не може да бъде приет, докато не се извършат необходимите измервания и проби /съгласно техническата спецификация/ за сметка на Изпълнителя, като последният е длъжен да уведоми представителя на Възложителя за датата, на която такива проверки и проби могат да се извършат.Количествата на завършените видове работи се определят от Изпълнителя чрез измерване в присъствие на представителя на Възложителя. Когато представителят на Възложителя поиска някои видове работи на обекта да бъдат измерени, той трябва да извести Изпълнителя като му даде подходящ срок, за да може той да присъства или да изпрати квалифициран специалист, който да го представлява. Изпълнителят или неговият специалист трябва да помагат на представителя на Възложителя при извършването на такива измервания и трябва да предоставят всички подробности, изисквани от него. Ако Изпълнителят не присъства или пропусне да изпрати специалист, измерването, направено от представителя на Възложителя, ще бъде задължително за Изпълнителя.


ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ ТРЯБВА ДА ИЗПЪЛНИ ВСИЧКИ ОПИСАНИ СТРОИТЕЛНИ МОНТАЖНИ ДЕЙНОСТИ, КОИТО СА ОПИСАНИ И ДЕТАЙЛИЗИРАНИ В КОЛИЧЕСТВЕНАТА СМЕТКА.


Сподели с приятели:
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница