Определение №786 от 16. 01. 2013 г на вас по адм д. №421/2013 г., II о., докладчик съдията Галя КостоваДата26.10.2018
Размер43.5 Kb.

Определение № 786 от 16.01.2013 г. на ВАС по адм. д. № 421/2013 г., II о., докладчик съдията Галя Костова


 

 чл. 49, ал. 4 ЗКИР
Производството е по Глава тринадесета от Административнопроцесуалния кодекс /АПК/, образувано по частни жалби на Евтим Николов Георгиев и на Христо Георгиев Дойчинов, двамата от гр. София, против протоколно определение с дата 22.10.12 г. по адм. д. № 1654/12 г. с молба за отмяната му като неправилно.

Ответниците Снежанка Христова Георгиева и Никола Евтимов Георгиев в писмен отговор излагат съображения за основателност на частните жалби.

Ответниците Ангел Любенов Ангелов и Любен Ангелов в писмен отговор поддържат становище за неоснователност на частната жалба, подадена от Христо Георгиев Дойчинов, с молба обжалваното определение да бъде оставено в сила.

Останалите ответници - Етажна собственост на бл. 87, вх. "В", ж. к. "Разсадника-Коньовица", Георги Михайлов Марчин, Дафинка Ангелова Спасова и Столична община - не вземат становище.

Частната жалба на Евтим Николов Георгиев като подадена от надлежно легитимирана страна срещу съдебен акт от категорията по чл. 229, ал. 1, т. 1 АПК в преклузивния срок по чл. 230 АПК се явява процесуално допустима, а по същество-частично основателна по следните съображения:

Предмет на оспорване по жалбите на Евтим Николов Георгиев и на Георги Михайлов Марчин, действащ в качеството на управител на Етажната собственост на жилищен бл. 87, вх. "В" в ж. к. "Разсадника-Коньовица" и лично за себе си като собственик на самостоятелен обект в сградата, е Заповед № РД-18-50/02.11.11 г. на Изп. директор на Агенцията по геодезия, картография и кадастър София за одобряване на кадастрална карта и кадастрални регистри за територията на р-н "Красна поляна", Столична община в частта относно имоти с идентификатори 68134.1106.253 и 68134.1106.305.

С обжалваното определение производството по делото е прекратено по съображения относно недопустимост на оспорванията. В частта по отношение оспорването по жалбата на Георги Михайлов Марчин, действащ лично за себе си и като управител, представляващ Етажната собственост в жил. бл. 87, вх. "В", ж. к. "Разсадника-Коньовица" така постановеното определение предвид липсата на надлежно подадена по реда на Глава тринадесета АПК частна жалба е влязло в сила.

Оспорващият Георгиев, ведно с ответниците Снежанка Георгиева и Николай Георгиев, е вписан като собственик на имот с идентификатор 68134.1106.255. Видно от приложената л. 41 Скица на поземлен имот № 11096/01.03.12 г. имот с идентификатор 68134.1106.255 има обща граница с имот 68134.1106.253 предвид което лицето се явява с гарантирано от разпоредбата на  чл. 49, ал. 4 от Закона за кадастъра и имотния регистър /ЗКИР/ право на жалба. Ето защо, прекратителното производството по делото определение в тази част като неправилно следва да бъде отменено и делото върнато за продължаване на съдопроизводството по жалбата в частта относно имот с идентификатор 6834.1106.253.

Частната жалба на Христо Георгиев Дойчинов е недопустима.

Това лице не е участвало в делото, предвид което не разполага по арг. от чл. 230 АПК с правото да обжалва прекратителното съдебното производство определение независимо от обстоятелството, че е собственик на самостоятелен обект в Етажната собственост на бл. 87, вх. "В", ж. к. "Разсадника-Коньовица". Данните сочат, че страна /жалбоподател/ в първоинстанционното производство е Етажната собственост, регистрирана като сдружение по реда на чл. 25 и сл. от Закона за управление на етажната собственост /ЗУЕС/, представлявана от управителя Георги Михайлов Марчин /л. 46/, действащ и в лично качество като собственик на самостоятелен обект в жилищната сграда на бл. 87 и носител на правото на стоеж в поземлен имот /общински/ с идентификатор 68134.1106.254. Това лице притежава активна процесуална легитимация да обжалва от свое име и като представляващ Етажната собственост прекратителното производството по делото определение в частта на наведените доводи за незаконосъобразност на административния акт досежно границите и площта на посочения поземлен имот. Христо Георгиев Дойчинов, не е упражнил лично правото си да оспори процесната заповед. Етажната собственост, регистрирана и като сдружение по реда на ЗУЕС по силата на чл. 31, ал. 2 от с. з. е самостоятелен правен субект /юридическо лице/, представляван от управителя, каквото качество не се установява по отношение на този жалбоподател, за да се приеме евентуално, че частната жалба е подадена от името на участвалото в делото юридическо лице.

Следва тази частна жалба да се остави без разглеждане и настоящето производство в тази му част да се прекрати.

Воден от изложеното и на основание чл. 221, ал. 2, чл. 222, ал. 2 вр. с чл. 236 АПК, Върховният административен съд в настоящия състав на II-ро отделение

ОПРЕДЕЛИ:

ОТМЕНЯ протоколно определение с дата 22.10.12 г. в частта, с която производството по адм. д. № 1654/12 г. по описа на Административен съд София-град по жалбата на Евтим Николов Георгиев срещу Заповед № РД-18-50/02.11.11 г. на Изп. д-р на Агенцията по геодезия, картография и кадастър - София, за одобряване кадастрална карта и кадастрални регистри за територията на р-н "Красна поляна", Столична община е прекратено изцяло като връща делото за продължаване на съдопроизводството по тази жалба в частта относно имот с идентификатор 16134.1106.253.

ОСТАВЯ В СИЛА определението в останалата му част.

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ частната жалба на Христо Георгиев Дойчинов, подадена срещу протоколно определение с дата 22.10.12 г. по адм. д. № 1654/12 г. по описа на Административен съд София-град и ПРЕКРАТЯВА настоящото производство в тази му част.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО в прекратителната производството по делото част може да се обжалва пред петчленен състав на Върховния административен съд с частна жалба, подадена в седемдневен срок от съобщението по реда на чл. 138 АПК на жалб. Дойчинов.В останалата част ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно.Данни за делото и връзка с други актове:

  • Протоколи и други документи по Дело № 421/2013 г. - виж тук;

  • Образувано във връзка с: Дело № 1654/2012 на Адм. съд - София-град - виж Протокол № 247 от 22.10.2012 г. на АдмС - София по адм. д. № 1654/2012 г.

Поделитесь с Вашими друзьями:


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница