Определяне на трайната тенденция на развитие на явлениятаДата23.10.2018
Размер245 Kb.
#93831
ТипАнализ

Тема: Определяне на трайната тенденция на развитие на явленията


С Ъ Д Ъ Р Ж А Н И Е


Увод

3 стр.

І. Източници на данни и използване на статистически методи.

4 стр.

ІІ. Извършване на статистически анализ и получени резултати.

5 стр.

ІІІ. Тълкуване на получените резултати.

8 стр.

ІV. Изводи.

9 стр.

Използвана литература

11 стр.Увод
Основна цел на математическата статистика е изграждането на математически модели с помощта на теория на вероятностите. Освен това, тя дава средства за тяхната проверка върху реални данни, както и за интерпретация на резултатите от тях.

В математическата статистика винаги се разглежда следния вероятностен модел: за всяко наблюдение се предполага, че то е случайна величина. Ако наблюденията са много, то обикновено те са независими случайна величина. Когато независимостта е съмнителна, се предполага някакво съвместно разпределение на тези случайна величина. Въз основа на така направените предположения се изследват вероятностните свойства на различни ''полезни'' функции от наблюденията - техните разпределения, моменти и т.н.

Анализът за наличие на трайна тенденция (тренд) в емпиричния динамичен ред се нарича трендован анализ. Той включва математико-статистически процедури, с помощта на които се прави математически модел на основната тенденция на динамичния ред.

Анализът започва с разлагането на динамичния ред на съставните му компоненти. Теоретически могат да се обособят следните части: обща тенденция на изменението (трендов участък на кривата), циклични колебания, сезонни колебания и случайни колебания (флуктуации). Наред с тях, могат да се изолират и някои локални съставки на динамичния ред: изкривяване, пречупване, преход към нова фаза, локално повишаване или намаляване (фестон), конвергентни или дивергентни колебания.

Трайната тенденция е един от основните компоненти на развитието на явленията.Факторите и причините за трайната тенденция в икономиката са промени в технологиите, структурата на населението, стойността, националното богатство и други.


І. Източници на данни и използване на статистически методи.

Източник на статистическите данни са преброяванията на населението, ежедневната счетоводна отчетност, ежедневните бизнес-операции, различни експерименти – проведени от отделни лица и организации, анализи на пазара, проучвания на общественото мнение и много други.

За нуждите на бизнес - статистиката е прието да се прави следното разграничение: данните, регистрирани за дадена фирма или от друга страна стопанска или нестопанска единица, въз основа на собствени записи на фирма, ведомости, инвентарни описи, фактури или квитанции от продажба на стоки други подобни, се наричат вътрешна информация, докато данните, чиито източник е извън фирмата или организацията – например от министерства и ведомства, области и общини, държавни или местни агенции, търговски организации или други фирми, се наричат външна информация.

В страната, Националния статистически институт, безспорно е най-големият разпространител на данни. Някои от основните издания на НСИ са следните: „Статистически годишник на Република България”, „Статистически справочник” , „Статистически известия”, „Основни макроикономически показатели”, „Цени, индекси на цените и инфлация”, „Доходи, разходи и потребление на домакинствата” и други.

Примери за неправителствени източници на бизнес - данни са :


 • Информационен бюлетин – месечно издание на Българската народна банка

 • Изданията и тематичните анализи на Агенцията за икономическо програмиране и развитие; и т. н.

При самото набиране на данните, както и при публикуването им съществуват възможности за грешки и предубеденост. Потребителите на публикуваните данни трябва винаги внимателно да преценяват дали дадено издание е надежден и безпристрастен източник на информация.

Трайната тенденция или трендът може да се изследва по статистически път съвместно с другите компоненти на развитието на явленията или самостоятелно.

Първото направление на статистическия анализ на развитието на явленията, посочено по-напред, е да се опише трайната тенденция с подходящ модел. Тук всички причини и фактори, влияещи върху трайната тенденция се обединяват в понятието „време”.

Тази операция е известна като изглаждане (или изравняване) на размерите на явленията по отделните интервали и моменти от време. С нея се цели отстраняването на другите компоненти на развитие и най-вече случайните отклонения. За целта са нужни съответни статистически данни, предоставени във временен ред.

За описване на трайната тенденция на развитие се прилагат основно два вид методи: механични и аналитични.

Механичните методи се състоят в извършване на някой елементарни преобразования върху първичните данни, а именно: • Графично изглаждане;

 • Изглаждане по средни характеристики на временните редове;

 • Изглаждане чрез верижни среди;

 • Изглаждане чрез експоненциалните средни претеглени;


ІІ. Извършване на статистически анализ и получени резултати.

ІІ. 1. Механичен метод на верижната средна

Най-голямо приложение и значение има изглаждането по верижни средни и експоненциални средни претеглени.

Верижната средна с дължина на усредняване може да се определи по следната формула:

За онагледяване на изложената формула ще се изчислят 5-годишни средни от временен ред, съдържащ данни за 11 години в следния пример:

Данни за броя произведени пуловери от фирма „НЕВИ ФЕШЪН” – гр. Плевен са поместени в таблица 1.

таблица 1
ІІ. 1. Аналитичен метод по модела на уравнение на правата линия.
Данните за индекс на приходите от продажби в сектор „Търговия на дребно с храни, напитки и тютюневи изделия ”за 2006г. са поместени в таблица 2. Да се извърши описване на трайната тенденция на развитието на това явление в посочения интервал. Като начално приближение да се приложи методът на правата линия.

таблица 2 http://www.nsi.bg/iTrade/iTrade.htm

*28

*7

ІІІ. Тълкуване на получените резултати.
При механичния метод на верижната средна се предпочитат интервали с нечетен брой размери на явлението, при което всяка верижна средна се центрира с конкретен размер в дадена година. Ако усредняването е по четен брой верижната средна се намира между два съседни размера на явлението и не е ясно към коя година се отнася. При този метод началните и крайните размери на явлението не се изглаждат, което от своя страна е недостатък на верижните средни като също така и липсва аналитичен израз на изглаждането, което не позволява да се правят прогнози за бъдещото развитие на изследваното явление.

В даденият пример в табл. 1 се наблюдава нарастване на тренда на произведените бройки от фирма „Неви Фешън” – Плевен.

Използването на аналитичен метод по модела на уравнение на правата линия е подходящо, когато размерът на явлението по отделни интервали и моменти от време се изменя общо взето с еднакви абсолютни прирасти. Той е подходящ и като начално приближение към определяне на трайната тенденция, когато никакви други съображения не са налице.

В случая от табл. 2 полученият резултат показва, че през разглеждания интервал от време (VІ – XІІ месец) средномесечният индекс на търговия на дребно с храни, напитки и тютюневи изделия в България се е повишавал с 4,05 пункта. От този резултат пък се намират изгладените стойности на индекса по месеци, като за първият той е 186,44 ; за вторият 190,49 и т.н. По този начин може да се продължи периода и да се намери бъдещото развитие на индекса, като t ще бъде 8.

Използвания модел за описване на трайната тенденция се проверява чрез коефициента на детерминация. В случая този коефициент е равен на 0,7 , което е близко до единица и дава основание, че приложеният модел на правата линия има добро съответствие с действителното поведение на изследваното явление.
ІV. Изводи.
Причина за нарастване на приложението на статистиката и нуждата от нейното изучаване през последните години, е все по-честото използване на количествените методи в бизнеса, икономиката, науката и в много други дейности, пряко свързани с нашия живот. Тъй като голяма част от необходимата информация акумулирана по този метод се получава с помощта на извадки, нейното анализиране изисква обобщения, надхвърлящи самите данни. Ето защо е налице явно насочване от дескриптивната статистика към статистически предположения или индуктивната статистика.

Въз основа на прогнозните тенденции и очаквания за числеността на населението, чрез обобщаването или прилагайки методът на статистическите предположения може да бъде определен броя на междуградските и международни разговори, които ще се проведат в България през следващите десет години. Обобщаването се прилага и при определянето ефекта от продажбите на нови стоки в магазините и супермаркетите – на база на експериментите, проведени в няколко магазина. Този метод е приложим при преценяване необходимостта от: • закупуване на нови пътнически самолети,

 • други превозни транспортни средства, като построяване на пътнически или транспортни кораби, жп-вагони, автобуси или трамваи;

 • при преценяване необходимостта от закупуване на нови компютри;

 • при преценяване ефективността на работата на търговски работници и т.н.

Във всички от тези случаи е налице несигурност или неопределеност, наличие на частична или недостатъчна информация и ето тук идват на помощ статистическите методи, които водят началото си от игрите на шанса около 3500г. пр.н.е., но математическото изучаване на характера на тези игри започва преди по-малко от 400 години.

Използвана литература:

 1. www.nsi.bg

 2. Д. Аркадиев, „Статистика”;

 3. С. Петров, С. Велева-Стефанова, „Обща теория на статистиката”;

 4. А. Манов, „Статистика с компютър”.Каталог: files -> files
files -> Р е п у б л и к а б ъ л г а р и я
files -> Дебелината на армираната изравнителна циментова замазка /позиция 3/ е 4 см
files -> „Европейско законодателство и практики в помощ на добри управленски решения, която се състоя на 24 септември 2009 г в София
files -> В сила oт 16. 03. 2011 Разяснение на нап здравни Вноски при Неплатен Отпуск ззо
files -> В сила oт 23. 05. 2008 Указание нои прилагане на ксо и нпос ксо
files -> 1. По пътя към паметник „1300 години България
files -> Георги Димитров – Kreston BulMar
files -> В сила oт 13. 05. 2005 Писмо мтсп обезщетение Неизползван Отпуск кт


Сподели с приятели:
©obuch.info 2023
отнасят до администрацията

    Начална страница