Организация, управление и дейност на администрацията на Държавната агенция по туризъмстраница1/7
Дата21.01.2018
Размер1.07 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7


Университет за национално и световно стопанство

Специалност: “Публична администрация”

Магистратура
М А Г И С Т Ъ Р С К А Т Е З А
На тема:
Организация, управление и дейност на администрацията на Държавната агенция по туризъм
Дипломант: Научен ръководител:
София, 2009 г.
Съдържание:
УВОД .............................................................................................................4

ГЛАВА I. УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК НА ДЪРЖАВНАТА АГЕНЦИЯ ПО ТУРИЗЪМ ..................................................................................8

 1. Общи положения ..............................................................................8

 2. Правомощия на председателя на агенцията ...............................8

 3. Структура, функции и организация на работа .........................11

  1. Общи положения........................................................................11

  2. Главен секретар .........................................................................11

  3. Инспекторат ...............................................................................12

 4. Администрация ...............................................................................13

  1. Обща администрация ................................................................13

  2. Специализирана администрация ............................................15

 5. Организация на работата в агенцията .......................................21

 6. Хотелиерство и ресторантьорство ..............................................23

ГЛАВА II. АНАЛИЗ НА РАЗВИТИЕТО НА ТУРИЗМА И ДЕЙНОСТТА НА АГЕНЦИЯТА .....................................................................23

2.1. Туризмът: конкурентноспособен сектор в Българската икономика .............................................................................................................23

I. Групи фактори, влияещи върху развитието на туризма .....23

1. Физически ресурси .................................................................23

2. Специализирана инфраструктура .......................................25

3. Обща инфраструктура ...........................................................25

4. Човешки ресурси .....................................................................25

5. Състояние на търсене и предлагане на туристически услуги .....................................................................................................................26

6. Характер на българския туристически продукт ..............26

7. Фирмени стратегии ................................................................28

II. Развитие на туризма през 2004 година ...................................29

III. Развитие през 2005 година ......................................................32

IV. Туризмът през 2006 година .....................................................36

2.2. Оценка на дейността и политиката на Държавната агенция по туризъм ............................................................................................................42

1. Дейност и цели на агенцията ....................................................43

2. След приемането ни в ЕС ..........................................................46

ГЛАВА III. ПЕРСПЕКТИВИ И СЪСТОЯНИЕ НА ТУРИЗМА В БЪЛГАРИЯ. .........................................................................................................48

ЗАКЛЮЧЕНИЕ .........................................................................................57

ИЗПОЛЗВАНА ЛИТЕРАТУРА ..............................................................60

ПРИЛОЖЕНИЯ ........................................................................................61

УВОД

Туризмът, който е едновременно голям и бързо развиващ се сектор, е сред двигателите на българския икономически растеж през последното десетилетие. Той се счита за един от приоритетните сектори на българската икономика. Неговият потенциал се доказва от приноса му към брутния вътрешен продукт, износа и валутните приходи, както и създаването на работни места. След 1999 г., и особено след 2000 г., повечето от показателите в туризма са се подобрили значително и в продължение на много години показват двуцифрени годишни стойности на растеж.Страната ни има потенциал и специфични конкурентни предимства , които позволяват диверсифицирано и устойчиво развитие на туризма.

Благодарение на природното и историческо разнообразие в рамките на едно сравнително ограничено пространство, България има значителен потенциал за развитие на туризма. Такъв потенциал са не само черноморското крайбрежие и планините, които заемат повече от 1/3 от територията на страната, но също и деветте обекта включени в Списъка на световното наследство на ЮНЕСКО – седем културни и два природни, повече от 600 минерални извора, хиляди местни традиционни и културни атракции, повече от 5% от територията на страната е със статут на защитена територия (вкл. 3 национални и 11 природни парка)1, 30 000 исторически паметника, 36 културни резервата, 160 манастира, повече от 330 музея и галерии, богати традиции в провеждането на фестивали и празници, запазено етнографско наследство, национална кухня и качествени вина и др. В страната има 102 официално признати балнеоложки, калолечебни и климатични планински курорта, както и 33 морски курорта. Сред конкурентните предимства са и местоположението на страната, в относителна близост до големите пазари на Европа, конкурентните цени (разумното съотношение качество-цена), новоизградените и модернизирани през последните години настанителна база и други туристически обекти, сравнително ниската все още степен на развитие на привлекателните за туризъм райони (по отношение на изградена туристическа база и техническо оборудване), особено в планините, положителното отношение на местното население и местната власт към туризма и туристите, както и сравнително дългите традиции в развитието на международен туризъм (от края на 50-те години на 20-ти век)2.

Може да се заключи, че България е страна с богат и разнообразен потенциал за развитие на туризма. Наличните рекреационни и туристически ресурси позволяват развитието на различни видове туризъм и тяхното комбиниране, както и използването им в рамките на цялата година или поне на два сезона.

Направеният анализ представя оценка на състоянието и перспективите за различните видове туристически продукти: а именно, че потенциалът на културния/ основан на културното наследство, еко / основан на природното наследство, балнеоложкия/ здравен, спортния и приключенския туризъм, както и на конгресния и конферентен туризъм е много по-голям в сравнение с традиционния масов морски и ски туризъм, както и че основните продукти, които се нуждаят от допълнителен маркетинг са културният, селският, екологичният и балнеоложкият или спа туризъм.

Въпреки че през последните 15 години не е правена конкретна и достоверна оценка на туристическия потенциал, значителен брой проучвания през последните десетилетия доказват, че около половината от територията на страната предлага благоприятни условия за развитието на различни видове туризъм, както и че няма обширни територии без възможности за развитие на туризъм3.

Въпреки че туризмът се разглежда като територия на частния сектор, особено след приватизацията в края на 90-те години, както в повечето други страни и тук се отчита нуждата от държавна политика, която да подкрепя и регулира неговото развитие, да управлява пазарните дисбаланси и да обезпечава специфичните обществени блага4. Заинтересованите страни в областта на туризма са разнообразни. Ролите в политиката на туризма в България са разделени между централната и местната власт и туристическите асоциации. Главната роля на Държавната агенция по туризма (ДАТ) е да разработва националната политика за развитие на туризма и законодателството в тази област, да провежда национален маркетинг и реклама, особено на международните пазари, да се занимава с категоризацията и контрола на туристическите обекти и дейности и др. Като транссекторна дейност, в политиката по туризма са ангажирани много от министерствата, отговарящи за транспорта, околната среда, селското стопанство, културата, образованието, икономическата политика и др. Има ясно изразена нужда от повишаване авторитета на Държавната агенция по туризъм и от подобряване на предлаганите от нея услуги, особено в областта на маркетинга и рекламата, информацията, координирането, подкрепата за заинтересованите страни и др.5Общините разполагат със законови правомощия по отношение на развитието на туризма, главно с оглед развитието на местната техническа и туристическа инфраструктура, планирането на туризма (и свързаното планиране на градските територии), предоставянето на информационни услуги на туристите, маркетинга и рекламата на местните туристически продукти, категоризацията на част от настанителната база и др. Общинските разходи в подкрепа на туризма и отдиха, обаче, са изключително ограничени (около 0,1-0,2% от общите). Туристическите организации (сдружения) имат значителни права и задължения, делегирани им по Закона за туризма. Регистърът на Държавната агенция по туризъм включва общо 82 туристически организации: 55 местни съвета и сдружения, 8 регионални туристически сдружения, 9 браншови асоциации и 10 продуктови асоциации6. Въпреки че националните, регионални и местни туристически организации си взаимодействат с държавните агенции и са активни в представянето на интересите на бранша, туристическото планиране, продуктовото развитие, маркетинга на дестинациите и др., те са разпокъсани, не представляват бранша като цяло, както и всички региони и територии със значение и се нуждаят от укрепване на капацитета им, за да са в състояние да изпълняват подобни задачи ефективно. Особено важни, макар и често пренебрегвани, са регионалните туристически сдружения, които обединяват местните действащи лица (общините, местните туристически сдружения, фирмите и др.) и имат потенциал да улеснят един регионален подход и да играят ролята на посредник между централното и местното ниво (като по този начин компенсират липсата на регионални структури на ДАТ). Сред недостатъците на туристическите сдружения са техният ограничен финансов капацитет и зависимостта им от донори, която може да се окаже сериозен риск за тяхната устойчивост след влизането на страната в ЕС и оттеглянето на традиционните (международни) донори7.

До 2000 г., в България на практика липсваше опит в публичните инвестиции в подкрепа на развитието на туризма. Няколко последователни проекта по програма ФАР8, както и програма САПАРД9 идентифицираха и се заеха да попълнят този пропуск. Те не само регистрираха съществуващата нужда от подобни интервенции на местно ниво, която може да бъде задоволена чрез използването на предприсъединителните фондове (доказателство за това е засилената конкуренция между предложените проекти), но и създадоха представа за желаните и най-подходящи интервенции, типичните трудности при разработването и изпълнението на проектите, както и допринесоха за изграждането на капацитет и за набирането на опит в разработването и изпълнението на проекти на значителен брой местни и национални участници. Един от най-важните уроци е, че несъгласуваното разработване и изпълнение на сравнително малки сходни проекти дори в рамките на един регион води до загуба на възможности за допълняемост, синергия, въздействие и, не на последно място, финансова ефективност.Тезата, застъпена в магистърската теза, е че туризмът макар и конкурентноспособен сектор в Българската икономика се нуждае от по-голяма популярност чрез реклама от Държавната агенция по туризъм.

Обект на изследването е Държавната агенция по туризъм, а предмет – администрацията на агенцията.

Основна цел на разработката е да разкрие и покаже основните дейности и функции на Държавната агенция по туризъм, както и политиката, мерките и инициативите за развитие на туризма в България.

Имайки предвид тезата и целта на изследването, дипломната ми работа има следната структура: • увод;

 • първа глава – устройствен правилник на Държавна агенция по туризъм;

 • втора глава – анализ на развитието на туризма и дейността на агенцията;

 • трета глава – перспективи и състояние на туризма в България

 • в заключение са направени няколко извода.


ГЛАВА I. УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК НА ДЪРЖАВНАТА АГЕНЦИЯ ПО ТУРИЗЪМ
1. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

С правилника се определят дейността, структурата, организацията на работа и съставът на Държавната агенция по туризъм, наричана по-нататък "агенцията", и на нейните организационни структури и административни звена. Държавната агенция по туризъм е юридическо лице на бюджетна издръжка със седалище София, пл. Света Неделя 1 - второстепенен разпоредител с бюджетни кредити към министъра на икономиката и енергетиката.Държавната агенция по туризъм е администрация, която подпомага председателя при осъществяване на правомощията му, осигурява технически неговата дейност и извършва административното обслужване на гражданите и на физическите и юридическите лица.2. ПРАВОМОЩИЯ НА ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА АГЕНЦИЯТА

Агенцията се ръководи и представлява от председател, който се определя с решение на Министерския съвет и се назначава от министър-председателя.

При осъществяване на своите функции председателят се подпомага от заместник-председател, който се назначава от министър-председателя.

Председателят със заповед може да делегира правомощия на заместник-председателя.

При отсъствие на председателя или когато ползва законоустановен отпуск, функциите му се изпълняват от заместник-председателя или от главния секретар, определен със заповед за всеки конкретен случай.

Председателят на агенцията осъществява държавното управление в туризма, като:

1. представлява агенцията в страната и в чужбина;

2. ръководи, координира и контролира осъществяването на цялостната дейност на агенцията, както и връзките й с други органи и организации;

3. разработва краткосрочни концепции и програми за развитие на туризма и предлага на Министерския съвет за приемане стратегия за развитие на туризма;

4. организира и координира контрола върху качеството на туристическия продукт; извършва регистрация за туроператорска или туристическа агентска дейност и категоризация на туристически обекти в предвидените от закона случаи;

5. разработва и контролира изпълнението на годишната програма за разходване на средствата за държавното финансово подпомагане на развитието на туризма, в т. ч. на годишната програма за национална туристическа реклама;

6. провежда съвместно с компетентните ведомства държавната политика по отношение на обучението и повишаване квалификацията на кадрите в туризма;

7. подпомага дейността по привличане на инвестиции и за реализиране на проекти за развитие на туризма на национално, регионално и местно равнище;

8. съдейства за изграждането и поддържането на инфраструктурата, свързана с туризма;

9. взаимодейства с органите на местното самоуправление и местната администрация и с областните управители при осъществяване на правомощията им в сферата на туризма;

10. взаимодейства със службите по търговско-икономическите въпроси към дипломатическите и консулските представителства на Република България и с българските културни институти и дружества в чужбина за популяризирането на българския туризъм;

11. представлява Република България пред международните органи и организации в областта на туризма и изпълнява и координира изпълнението на задълженията на Република България, произтичащи от членството й в международните органи и организации и от сключени междуправителствени договори за сътрудничество в областта на туризма;

12. участва в разработването, оценяването и контрола върху изпълнението на програми и проекти, финансирани от Европейския съюз и от международни организации;

13. осъществява методическото ръководство на дейността на регионалните и местните туристически информационни центрове;

14. взаимодейства със съответните ведомства и организира съвместната дейност по развитието и утвърждаването на отделните видове туризъм;

15. разработва съвместно с председателя на Националния статистически институт Единна система за туристическа информация, включително Националния туристически регистър и статистически данни за туризма;

16. разпорежда вписвания в Националния туристически регистър;

17. ръководи Националния съвет по туризъм;

18. по предложение на съответните ведомства и сдружения определя със заповед съставите на Експертната комисия по регистрация на туроператори и туристически агенти (ЕКРТТА) и на Експертната комисия по категоризация на туристически обекти (ЕККТО);

19. организира и ръководи дейността на ЕКРТТА и ЕККТО, като ги председателства лично или чрез оправомощено длъжностно лице;

20. издава правилниците за дейността на ЕКРТТА и на ЕККТО;

21. утвърждава образци на категорийната символика и на удостоверенията за регистрация;

22. осигурява информационното обслужване и подпомага участието на български фирми в панаири и прояви, свързани с туризма;

23. определя и организира провеждането на информационната политика на агенцията, като осигурява публичност и прозрачност на дейността й;

24. разработва и участва в обсъждането на проекти на нормативни актове в областта на туризма;

25. съвместно с председателя на Комисията за защита на потребителите представя ежегодно в Министерския съвет доклад за резултатите от контролната дейност по закона;

26. представя ежегодно в Министерския съвет доклад за дейността на агенцията.

27. утвърждава длъжностното и поименното разписание на длъжностите в агенцията;

28. утвърждава правила за вътрешния ред, за работната заплата и наградите в агенцията, както и други вътрешни правила, предвидени с нормативен акт;

29. назначава държавните служители в агенцията, изменя и прекратява служебните правоотношения с тях;

30. сключва, изменя и прекратява трудовите договори с лицата, работещи по трудово правоотношение в агенцията;

31. разрешава и прекратява отпуските и командирова служителите;

32. изисква оперативна статистическа информация за аналитични и прогнозни цели в туризма от лицата по чл. 62 от Закона за туризма;

33. изпълнява възложените му със Закона за защита на класифицираната информация задачи и отговаря за надлежното създаване, обработване, съхраняване и предаване на класифицираната информация;

34. осъществява и други функции, възложени му със закон или с друг нормативен акт.

При изпълнение на своите правомощия председателят издава правилници, наредби, инструкции и заповеди.

3. СТРУКТУРА, ФУНКЦИИ И ОРГАНИЗАЦИЯ НА РАБОТАТА

3.1.Общи положения

Агенцията е структурирана в 5 дирекции, звено за вътрешен одит, инспекторат, служител по сигурността на информацията и по управление при кризи и отбранително-мобилизационна подготовка.

Администрацията на агенцията е обща и специализирана според дейностите, които извършва.

Общата численост на персонала на агенцията е 65 щатни бройки.

Числеността на персонала в отделните организационни структури и административни звена е посочена в приложението.

Към дирекциите председателят може да създава отдели, а при необходимост към отделите – сектори.3.2. Главен секретар

Главният секретар на агенцията се назначава от председателя и осъществява административното ръководство на общата и специализираната администрация на агенцията, като:

1. осигурява организационната връзка между председателя и административните звена в агенцията, както и между административните звена;

2. отговаря за планирането и отчетността при изпълнение на ежегодните цели на администрацията;

3. изготвя ежегоден доклад за състоянието на администрацията и го представя на председателя;

4. ръководи дейността по управление на човешките ресурси;

5. ръководи административното обслужване;

6. ръководи, координира и контролира функционирането на администрацията за точното спазване на нормативните актове и за изпълнение на законовите разпореждания на председателя;

7. организира разпределението на задачите между административните звена в агенцията, като създава условия за ефективна работа;

8. утвърждава длъжностните характеристики на служителите в агенцията или упълномощава за това служител на ръководна длъжност;

9. осъществява общ контрол за изпълнението на възложените задачи;

10. контролира и отговаря за работата с документите и за съхраняването им;

11. осъществява контрол върху входящата и изходящата кореспонденция;

12. утвърждава вътрешни правила за административно обслужване на физически и юридически лица и осъществява контрол върху изпълнението им;

13. координира финансово-стопанската дейност на агенцията;

14. изпълнява и други задачи, възложени му от председателя.

При отсъствие на главния секретар или когато ползва законоустановен отпуск, функциите му се изпълняват от определен от председателя за всеки конкретен случай държавен служител.

3.3. Инспекторат

Инспекторатът е на пряко подчинение на председателя и осъществява контрол върху ефективността и ефикасността на дейността на администрацията.

Инспекторатът:

1. извършва проверки въз основа на писмена заповед на председателя за:

а) спазването на вътрешните правила за организация на работата в администрацията;

б) постъпили в администрацията сигнали, молби и жалби срещу незаконни или неправилни действия или бездействия на служители на агенцията, които имат системен характер, и съдейства за избягване на административни и съдебни процедури по обжалване;

2. контролира спазването на указания, препоръки и предписания, дадени от компетентни органи при извършени проверки и ревизии;

3. разглежда постъпили сигнали за конфликт на интереси и други нарушения на служебните задължения и дава писмени предложения и становища за отстраняването им;

4. извършва проверки за наличие на корупционни прояви в администрацията, като изисква документи и събира сведения;

5. анализира причините и условията за констатираните нарушения и предлага мерки за отстраняването им;

6. осъществява и други функции във връзка с административния контрол, произтичащи от нормативни актове или възложени със заповед на председателя.

При извършване на проверки инспекторатът има право:

1. да изисква всички необходими документи във връзка с осъществяването на контролната дейност, да получава информация и да извършва проверки на място;

2. да предлага образуване на дисциплинарно производство при констатирани нарушения на служебните задължения, както и на Кодекса за поведение на служителите в държавната администрация.

Инспекторатът съдейства на специализираните държавни контролни органи при осъществяване на контрол върху дейността на администрацията.

4. АДМИНИСТРАЦИЯ

4.1. Обща администрация

Общата администрация е организирана в дирекция "Финансово-стопанска и административно-правна".

Общата администрация осигурява технически дейността на председателя и на специализираната администрация и дейностите по административното обслужване на гражданите и физическите и юридическите лица.

Дирекция "Финансово-стопанска и административно-правна":

1. организира и осъществява материално-техническото обслужване на агенцията, ремонта и поддръжката на материалната база;

2. отговаря за правилната организация на счетоводството и отчетността на агенцията;

3. съставя проекта на бюджет на агенцията за съответната година;

4. осъществява финансово-счетоводното обслужване на административните звена на агенцията;

5. съставя месечни, тримесечни и годишни отчети за касовото изпълнение на бюджета на агенцията;

6. изготвя месечни и годишни оборотни ведомости;

7. изготвя годишния финансов отчет на агенцията;

8. подпомага ръководството на агенцията за правилното и законосъобразното използване на финансовите ресурси и за предотвратяване разхищения на стоково-материални ценности;

9. отговаря за стопанисването и управлението на собствеността на агенцията;

10. упражнява контрол по опазване на движимото и недвижимото имущество, като извършва инвентаризации съгласно Закона за счетоводството;

11. планира, осъществява и контролира извършването на текущи и основни ремонти и поправка на дълготрайни материални активи;

12. организира и осъществява цялостното материално-техническо снабдяване на агенцията с техника, консумативи и инвентар;

13. извършва транспортното обслужване на агенцията, поддръжката и ремонта на транспортните средства, контролира разходите и отчетите за гориво и горивни материали;

14. организира съхраняването и ползването на счетоводния архив;

15. контролира ведомствената охрана и спазването на пропускателния режим в сградата на агенцията;

16. участва в подбора, подпомага атестирането на служителите и оформя документите за служебните и трудовите правоотношения; образува, води и съхранява служебните и трудовите досиета на работещите в агенцията;

17. изготвя длъжностните разписания, поименните разписания на длъжностите и работните заплати на работещите в агенцията;

18. разработва и координира изпълнението на стратегията на агенцията за квалификация и преквалификация на служителите;

19. разработва вътрешни правила, възложени с нормативен акт, в т. ч. по труда и работната заплата на персонала на агенцията;

20. координира участието на агенцията в проекти по линия на външно финансово съдействие;

21. осъществява процесуално представителство на агенцията и на председателя пред съдилищата;

22. осигурява правно-нормативното обслужване на агенцията;

23. изготвя и съгласува договори, по които агенцията е страна;

24. подготвя и осъществява процедурите по Закона за обществените поръчки, когато това е необходимо;

25. участва в разработването на нормативни актове за привеждане на българското законодателство в областта на туризма в съответствие със законодателството на Европейския съюз и със стандартите на международни организации, в които Република България членува;

26. организира и осъществява деловодната и архивната дейност; осигурява опазването и съхраняването на документацията в архивни дела;

27. води отчетност и осигурява информация за входящата и изходящата кореспонденция;

28. организира и извършва внедряването, поддръжката и обновяването на информационните и комуникационните средства и технологии и бази данни в агенцията и осигурява взаимодействието им с автоматизираните информационни системи на другите държавни органи, институции и лица;

29. извършва поддръжка на компютърната техника и програмното осигуряване, осигурява технически поддръжката на електронната поща и на страницата на агенцията в интернет;

30. организира и осъществява програмното осигуряване и обслужването на Единната система за туристическа информация, включително на Националния туристически регистър.

4.2. Специализирана администрация

Специализираната администрация на агенцията е организирана в 4 дирекции:

1. дирекция "Туристическа политика";

2. дирекция "Развитие на туристическия продукт";

3. дирекция "Регистриране и категоризиране";

4. дирекция "Маркетинг, реклама и информация".1. Дирекция "Туристическа политика":

1. разработва краткосрочни концепции, програми и стратегия за развитие на туризма;

2. осигурява организирането и административно-техническото обслужване на Националния съвет по туризъм;

3. разработва политиката в областта на туризма, координира с други ведомства утвърждаването на нормативи за изграждането на специализирана туристическа инфраструктура;

4. подпомага председателя във функциите му, свързани с дейността по привличане на инвестиции и за реализиране на проекти за развитие на туризма на национално, регионално и местно равнище;

5. координира дейността по интеграцията на туризма с други отрасли на националната икономика;

6. осигурява координацията с националните браншови, продуктови, регионални и местни туристически сдружения;

7. участва в разработването на нормативната уредба в областта на туризма и изготвя становища по проекти на нормативни актове, предложени от други министерства и ведомства, свързани с развитието на туризма;

8. организира изпълнението на задълженията на Република България и на агенцията в международните туристически организации;

9. осигурява функциите на председателя по осъществяването на междудържавното сътрудничество и изпълнението на двустранните спогодби в областта на туризма;

10. взаимодейства със службите по търговско-икономическите въпроси към дипломатическите и консулските представителства на Република България и с българските културни институти и дружества в чужбина;

11. координира дейността с други ведомства по разработването на мерки за облекчаване на формалностите по пристигането и пребиваването на чуждестранни туристи в Република България и по гарантирането на тяхната сигурност;

12. организира и съдейства за провеждането на международни мероприятия в областта на туризма в Република България;

13. координира с други администрации мерки за гарантиране сигурността на българските туристи при пътуване зад граница;

14. набира, обработва и анализира статистически данни за развитието на туризма в страната;

15. набира, обработва и анализира статистически данни и друга информация за развитието на търсенето и предлагането в страни - основни пазари за националния туристически продукт, в регионален, европейски и световен мащаб;

16. организира и анализира проучвания в туризма и изготвя прогнози за развитието на бранша като цяло и на отделни видове туризъм;

17. координира дейността по анализиране и прогнозиране с други ведомства и институции;

18. изготвя справки, анализи и прогнози в сферата на туризма за нуждите на агенцията, Министерския съвет, двустранното и многостранното сътрудничество;

19. координира участието на агенцията в програми на Европейския съюз, включително в хоризонталните многогодишни програми на Европейската комисия;

20. организира, координира и ръководи изпълнението на програми и проекти, финансирани от Европейския съюз, съобразно функциите на агенцията, произтичащи от съответния програмен документ или споразумение;

21. организира и координира дейностите по изпълнение на ангажиментите на агенцията, предвидени в Стратегията за участие на Република България в структурните фондове на Европейския съюз;

22. разработва и актуализира система от критерии и индикатори за мониторинг и осъществява мониторинг и оценка на изпълняваните от агенцията предприсъединителни програми и проекти;

23. осъществява дейностите на агенцията по управление на донорски програми, финансирани от други държави, държавни институции или международни донори;

24. осъществява взаимодействие с административните структури на съответния донор, както и с определените органи за управление на конкретната донорска програма;

25. осъществява взаимодействие със съответните структурни звена от министерствата и ведомствата по въпроси от компетентността на дирекцията;

26. координира дейностите с правителствени и неправителствени организации и институции, свързани с провеждането на туристическата политика в Република България.

2. Дирекция "Развитие на туристическия продукт":

1. участва в разработването на нормативната уредба в областта на туризма и анализира практиката по прилагането на нормативните актове;

2. взаимодейства с областните управители при провеждането на държавната политика в областта на развитието на туристическия продукт на територията на съответната област;

3. подпомага председателя при изпълнението на функциите му, свързани с дейността по привличане на инвестиции и за реализиране на проекти за развитие на туризма на национално, регионално и местно равнище;

4. взаимодейства с кметовете на общини и с туристическите сдружения при разработването на програми за развитието на туризма и диверсификацията на туристическия продукт;

5. оказва методическо съдействие при организиране на обучения за повишаване квалификацията на служителите в местните администрации по въпроси, свързани с развитието на туризма;

6. води, поддържа, съхранява и актуализира регистър на туристическите сдружения и регистър на туристическите информационни центрове и бюра - част от Националния туристически регистър;

7. осъществява методическа подкрепа за дейността на туристическите информационни центрове и бюра;

8. подпомага общинските администрации, туристическите сдружения, консултативните съвети по туризъм на териториите на общините и туристическите информационни центрове по изпълнение на функциите им, предвидени в Закона за туризма;

9. събира информация от общинските и областните администрации, от туристическите информационни центрове и бюра и от туристическите сдружения, свързана с единната система за туристическа информация;

10. съдейства за организирането и провеждането на туристически изложения и форуми в страната и координира участието в тях на туристически сдружения и общински администрации;

11. съдейства при подготовката на посещения и изработването на програмите по приемането на журналисти, експедиенти и чуждестранни делегации;

12. осъществява взаимодействие със съответните структурни звена от министерствата и ведомствата по въпроси от компетентността на дирекцията.
3. Дирекция "Регистриране и категоризиране":

1. извършва административното обслужване на лицата, кандидатстващи за регистрация за извършване на туроператорска или туристическа агентска дейност;

2. извършва административното обслужване на лицата, кандидатстващи за определяне категорията на туристически обекти, в предвидените от Закона за туризма случаи;

3. изготвя становища, анализира практиката по прилагането на нормативните актове и участва в разработването на нормативната уредба относно извършването на туристически дейности;

4. води, поддържа, съхранява и актуализира регистър на туроператорите и туристическите агенти - част от Националния туристически регистър;

5. води, поддържа, съхранява и актуализира регистрите на категоризираните туристически обекти - средства за подслон, места за настаняване, заведения за хранене и развлечения, туристически хижи и заведения за хранене, прилежащи към тях, плажове и ски писти - части от Националния туристически регистър;

6. извършва административното обслужване на лицата, за които е настъпила промяна в обстоятелствата, вписващи се в Националния туристически регистър;

7. изготвя анализи и справки относно подадените заявления, издадените временни удостоверения за открита процедура по категоризиране, регистрираните лица за извършване на туристически дейности и категоризираните туристически обекти;

8. подпомага и участва в дейността на ЕКРТТА;

9. подпомага и участва в дейността на ЕККТО;

10. участва в разработването, определянето и прилагането на изисквания за качество в туризма;

11. разработва и предлага за актуализиране нормативните актове, включващи минималните задължителни изисквания за определяне категория на туристическите обекти;

12. разработва и предлага за актуализиране нормативните актове, включващи изискванията към туроператорите и туристическите агенти;

13. извършва предварителен контрол при регистриране на лицата, кандидатстващи за регистрация за извършване на туроператорска или туристическа агентска дейност, както и при категоризирането на туристически обекти;

14. изготвя предложения и планове до ЕККТО за извършване проверки на място за категоризация на туристически обекти;

15. участва в експертни работни групи за проверки на място на туристически обекти за съответствието им със заявения вид и категория на съответния обект;

16. разглежда уведомяванията, направени от председателя на Комисията за защита на потребителите в резултат на контролните му правомощия по Закона за туризма, и предлага на председателя на агенцията прекратяване или понижаване на категория, съответно заличаване на регистрация;

17. подпомага председателя в дейностите по организиране и координиране на контрола върху качеството на туристическия продукт;

18. взаимодейства с туристическите сдружения при осъществяването на предварителния контрол върху туристическите дейности;

19. разработва и предлага за утвърждаване от председателя вътрешни правила за категоризацията на туристическите обекти, както и за регистрация на лица за извършване на туроператорска и/или туристическа агентска дейност;

20. разработва и предлага за утвърждаване от председателя образци на категорийната символика и на удостоверенията за регистрация.

4. Дирекция "Маркетинг, реклама и информация":

1. организира извършването на маркетингови проучвания на основни и перспективни пазари за българския туристически продукт, които да служат за основа при разработването на рекламните и комуникационните кампании;

2. възлага проучвания в сферата на туристическата реклама и анализи на ефективността;

3. разработва и изпълнява годишната програма за национална реклама в страната и в чужбина;

4. изготвя и представя на председателя отчет за разходите и ефективността им, извършени по изпълнението на програмата за национална реклама за предходната година;

5. организира участието на Република България в международни туристически изложения, панаири и прояви, свързани с туризма;

6. организира работата с рекламни агенции, медии и специализирани институции за връзките с обществеността;

7. организира опознавателни пътувания на чуждестранни журналисти и посещения на чужди туроператори и туристически агенти в страната съвместно със службите по търговско-икономическите въпроси към дипломатическите и консулските представителства на Република България;

8. организира изработването на рекламни материали (печатна реклама, аудио-визуална реклама, предметна и пространствена реклама), представящи България като атрактивна туристическа дестинация;

9. събира и обработва данни за нуждите на агенцията;

10. поддържа единната система за туристическа информация като единна електронна база данни;

11. събира, обработва, съхранява и актуализира данни за единната система за туристическа информация;

12. участва в изготвянето и следи за актуализацията на официалната страница на българския туризъм в интернет, рекламира и популяризира интернет страницата;

13. осъществява връзка със средствата за масово осведомяване и организира срещи и интервюта на представителите на медиите с ръководството на агенцията;

14. разработва информационни материали за дейността на агенцията и на отделни нейни структури (бюлетини, медиен мониторинг, информации, съобщения);

15. организира и провежда периодични и специализирани срещи и пресконференции за запознаване с резултатите от дейността на агенцията, координира дейността по подготовка на изданията на агенцията;

16. извършва мониторинг и анализ на медийни публикации, свързани с туризма;

17. организира и поддържа архив на медийни публикации и аудио-визуални материали, свързани с дейността на агенцията, и теми, касаещи туризма;

18. осъществява протоколната дейност на председателя, заместник-председателя и на служителите в администрацията.

5. Организация на работата в агенцията

Вътрешните правила за работа в агенцията и правилникът за документооборота и архивната дейност се утвърждават от председателя по предложение на главния секретар.

Работното време на служителите в администрацията е 8 часа дневно и 40 часа седмично при 5-дневна работна седмица.

Работното време на агенцията е от 9,00 до 17,30 ч. с почивка от 12,30 до 13,00 ч.

Приемното време на административните звена, които работят с външни лица, е в рамките на работното време, а за специфични случаи то се определя със заповед на председателя.

Достъпът на външни лица в сградата на агенцията се разрешава след издаване на пропуск от охраната.

Численост на персонала на Държавната агенция по туризъм - 65 щатни бройкиПредседател

1

Заместник-председател

1

Главен секретар

1

Звено за вътрешен одит

2

Инспекторат

1

Служител по сигурността на информацията и по управление при кризи и отбранително-мобилизационна подготовка

1

Обща администрация

10

в т.ч.:дирекция "Финансово-стопанска и административно-правна"

10

Специализирана администрация

48

в т.ч.:дирекция "Туристическа политика"

16

дирекция "Развитие на туристическия продукт"

10

дирекция "Регистриране и категоризиране"

10

дирекция "Маркетинг, реклама и информация"

12


6. Хотелиерство и ресторантьорство

Хотелиерство или ресторантьорство се извършва от лице, което: е търговец по смисъла на Търговския закон или е юридическо лице, което има право по силата на друг закон да извършва стопанска дейност; не е в производство по ликвидация или несъстоятелност.

Лицата, извършващи хотелиерство или ресторантьорство, и категоризираните туристически обекти се вписват в Националния туристически регистър.


Каталог: files -> files
files -> Р е п у б л и к а б ъ л г а р и я
files -> Дебелината на армираната изравнителна циментова замазка /позиция 3/ е 4 см
files -> „Европейско законодателство и практики в помощ на добри управленски решения, която се състоя на 24 септември 2009 г в София
files -> В сила oт 16. 03. 2011 Разяснение на нап здравни Вноски при Неплатен Отпуск ззо
files -> В сила oт 23. 05. 2008 Указание нои прилагане на ксо и нпос ксо
files -> 1. По пътя към паметник „1300 години България
files -> Георги Димитров – Kreston BulMar
files -> В сила oт 13. 05. 2005 Писмо мтсп обезщетение Неизползван Отпуск кт


Поделитесь с Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7
База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2020
отнасят до администрацията

    Начална страница