Организиране на система за събиране и оползотворяване на опаковки от продукти за растителна защита в БългарияДата25.01.2018
Размер68.77 Kb.
#51402
Организиране на система за събиране и оползотворяване на опаковки от продукти за растителна защита в България


Асоциация Растителнозащитна Индустрия България АРИБ/ представлява интересите на големи фирми, произвеждащи и/или търгуващи с растително-защитни продукти в Република България.

Ежегодно заедно с използването на растително-защитни продукти на пазара в България се изхвърлят празни пластмасови опаковки в обеми над 250 тона, с тенденция за увеличаване.

В съответствие със законовите изисквания в България, всички фирми-членове на асоциацията членуват в различни организации за оползотворяване на отпадъци от опаковки, като заплащат и всички дължими такси във връзка с това.

На практика обаче празните опаковки от продукти за растителна защита – ПРЗ (понастоящем класифицирани като опасен отпадък) не се събират и оползотворяват от никоя организация. В тази връзка членовете на АРИБ отново инициират процедура по събиране на оферти, с цел сключване на договор с организация, която реално да изпълнява всички законови задължения, произтичащи от закона за управление на отпадъците, ЗУО.

Ако смятате, че Вашата организация е в състояние да извършва описаните по-долу дейности и услуги и проявявате интерес за съвместна работа с нашите фирми-членове, при спазване на принципите и добрите практики, разработени от растителнозащитната индустрия в изграждането и управлението на системи за управление на отпадъци от опаковки от пестициди, моля да предоставите Вашата детайлна оферта.ТЕХНИЧЕСКО ЗАДАНИЕ
І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адрес и контакт

Асоциация Растителнозащитна Индустрия България,

София 1408

ул. „Балша“1, бл.. 9, офис 801,

Тел. + 359 2 953 27 02,

Моб. тел. + 359 887 997 032,

Е-mail: bulgariancpa@gmail.com, www.bgcpa.eu 


I.2) Вид на възлагащия орган и основна дейност или дейности

Сдружение с нестопанска цел


I.3) Основна дейност

Асоциация Растителнозащитна Индустрия България е организация, която представлява растителнозащитната индустрия в България.


II: ОБЕКТ НА ЗАДАНИЕТО

Събиране, предварително третиране, транспорт и оползотворяване на трикратно изплакнати празни опаковки от продукти за растителна защита (ПРЗ), код 15 01 10*, с източник на образуване земеделски производители / фермери – крайни потребители на фирмите членове на Асоциация Растителнозащитна Индустрия България (АРИБ).


II.1) Описание:

 • Организиране и осъществяване на събиране и доставка за оползотворяване на изплакнати празни опаковки от продукти за растителна защита - ПРЗ, (пластмасови и твърди пластмасови опаковки и техните капачки), които опаковки от ПРЗ да се доставят ексклузивно на сертифицирана инсталация за опасни отпадъци, лицензирана да изгаря такъв пластмасов отпадък с оползотворяване на енергията и предварително одобрена от АРИБ. Ще се събират само празни опаковки от ПРЗ произведени от фирмите, които участват във финансирането на този проект. Опаковките на всички останали фирми не подлежат на събиране и възнаграждение за събрани такива опаковки не се дължи от възложителя! Разделянето на опаковките от ПРЗ ще се прави по списък на участващите фирми, а по-късно чрез лого на системата, поставено върху опаковките на участващите фирми.

Дейностите по събиране третиране, транспорт и оползотворяване на изплакнати празни опаковки от ПРЗ да се осъществяват минимум два пъти годишно /в периодите май-юни и октомври-ноември/.

 • Обхват на дейността:

  • Пролет 2015г. – да се обхванат земеделските производители от Северна България и избрани дистрибутори (1 или 2 от област) от всяка област в страната

  • Национално покритие в края на 2016г.

 • Събиране на площадки с регистрация за временно съхраняване и предварително третиране /смилане/ на опаковки от ПРЗ;

 • Събиране по заявка от страна на земеделски производител по предварително съгласуван график /при предварително заявени големи количества/;

 • Организиране на временни пунктове за приемане при земеделски производител / дистрибутор на ПРЗ по предварително съгласуван график;

 • Осъществяване на контрол при събиране на опаковките от специално обучени инспектори, гарантиращ приемането само на опаковки на фирмите, финансиращи системата, които са измити трикратно или под налягане;

 • Измерване при приемане на всяко количество/партида празни изплакнати опаковки от ПРЗ предадени от фермери и прилагане на контрол чрез записване на теглото (доставка – килограми) индивидуално за всеки фермер;

 • Статистическо отчитане на приетите и оползотворени опаковки, удостоверени с документи издавани на фермерите за предадените/ получени бройки опаковки;

 • Събиране, съхраняване, третиране и транспортиране на празни трикратно изплакнати опаковки от ПРЗ отделно от замърсени опаковки от ПРЗ или какъвто и да е друг материал или отпадък;

 • Предоставяне на представителни проби от събраните опаковки на произволно избрани площадки веднъж годишно, въз основа на план за мониторинг изготвен от АРИБ, за анализ в предварително определена лаборатория;

 • Възможност за приемане на опаковки, неотговарящи на изискванията за измиване или от фирми, които не участват финансово в проекта, срещу допълнително заплащане от страна на фермера / дистрибутора.

 • Възможност за рециклиране на чистите опаковки от ПРЗ – ще се счита за предимство – с цел намаляване на разходите за системата.

2) Ценова оферта*Услуга

Забележка:

лева/кгСъбиране и инспектиране на изплакнати чисти празни опаковки от ПРЗ на временни пунктове за събиране.Тук се включва:

 • Организация на логистиката;

 • Активно участва на информационни събития и обучения, организирани от индустрията за промотиране на системата;

 • Обучение на служителите на фирмата, които ще правят събиране и инспекция (АРИБ прави обучението);

 • Осигуряване на защитно облекло за всички служители или наети временно, които са в контакт с отпадъка;

 • Участва в разпределението на чувалите;

 • Събиране на добре изплакнатите опаковки и капачките в отделени чували;

 • Предоставяне на сертификат за връщане на отпадък на всеки фермер за всяка единична доставка;

 • Транспорт и съхраняване на регистрирана площадка на отпадъка от всички временни пунктове за събиране / кооперации;

 • Предварително третиране (сортиране, балиране, шредиране, измиване и др.);

 • Временно съхраняване;

 • Отчитане към АРИБ; и други.


Събиране и инспектиране на изплакнати чисти празни опаковки от ПРЗ директно от фермерите / кооперациите (по заявка за голямо количество).Събиране на отпадъци от опаковки от дистрибуторите на ПРЗ и контролиране, че опаковките са надлежно проверени от търговците на дребно. Само отпадъци, които отговарят на критериите за приемане, ще бъдат събирани.
2

Транспорт от централен склад / площадка/и за събиране до инсталация за обезвреждане (рециклиране)3

Окончателно обезвреждане (с оползотворяване на енергията) или материално рециклиране на инсталации, които произвеждат рециклирани продукти, одобрени от индустрията (АРИБ)

Опишете точно тип на обезвреждане с оползотворяване на енергията (напр. циментов завод, инсинератор и др.) както и името и местоположението на инсталацията. Същото важи и при опция рециклиране.
* Освен посочване на конкретна цена за услугите в таблицата, неотменимо изискване е да се даде точно и ясно описание на самата дейност, така както изпълнителят планира да я извършва!

III: ИЗИСКВАНИЯ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ:


 • Да притежават всички необходими лицензи, разрешения, регистрации за събиране, транспорт, съхранение, рециклиране, обезвреждане на посочения отпадък – пластмасови опаковки от ПРЗ, код 15 01 10*.

 • Да спазват трудовото и здравно законодателство и да отговарят на всички приложими стандарти при осъществяване на дейността си;

 • Да спазват всички приложими закони и предписания на регулаторни органи и да носят отговорност за действие или бездействие с всички административни, граждански и екологични последици за вреди причинени в резултат на техни действия;

  • Предвид нуждата от местно и вероятно международно решение в предлаганите услуги, трябва да се отбележи, че участниците може да работят с подизпълнители. Участниците носят отговорност за техните действия като за свои. Всеки под-изпълнител трябва да отговаря на всички изисквания за извършване на дейности по този проект, без изключение. Участниците са длъжни да посочат в списък всички свои подизпълнители поименно и ще бъдат ограничени в рамките на този списък, освен ако не са получили официално одобрение от АРИБ за промяна.

  • Сертификатите издавани за всяко прието количество са собственост на възложителя и могат да се използват / заменят / търгуват само с изрично официално одобрение на възложителя в полза на системата за събиране на опаковки от продукти за растителна защита (ПРЗ).

Каталог: userfiles -> files
files -> Специална оферта за сезон 2015/2016 в Евридика Хилс Пампорово Нощувка със закуска
files -> Правила за условията и реда за предоставяне на стипендии за специални постижения на студентите във висшето училище по застраховане и финанси
files -> Наредба №111 от 12 октомври 2006 Г. За изпитване на продукти за растителна защита и одобряване на бази на физически и юридически лица
files -> Гарантирани вземания на работниците и служителите
files -> Гарантирани вземания на работниците и служителите
files -> I общи разпоредби Ч


Сподели с приятели:
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница