Ортопедия и травматологиястраница1/9
Дата16.02.2017
Размер1.03 Mb.
#15079
  1   2   3   4   5   6   7   8   9
НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 21 ОТ 2004 Г. ЗА УТВЪРЖДАВАНЕ НА МЕДИЦИНСКИ СТАНДАРТ "ОРТОПЕДИЯ И ТРАВМАТОЛОГИЯ" (ДВ, БР. 75 ОТ 2004 Г.)

Издадена от Министерството на здравеопазването

Обн. ДВ. бр.65 от 20 Август 2010г.

§ 1. В заключителните разпоредби се правят следните изменения и допълнения:

1. Параграф единствен става § 1.

2. Създават се § 2, 3 и 4:

"§ 2. Указания по прилагането на тази наредба се дават от министъра на здравеопазването.

§ 3. Контролът по изпълнение на наредбата се осъществява от Изпълнителна агенция "Медицински одит", регионалните центрове по здравеопазване и органите на управление на лечебните заведения.

§ 4. За нарушение или неизпълнение на задълженията по тази наредба виновните лица се наказват по реда на Закона за лечебните заведения и Закона за здравето."

§ 2. Приложението към член единствен, ал. 1 се изменя така:

"Приложение към член единствен

МЕДИЦИНСКИ СТАНДАРТ ПО ОРТОПЕДИЯ И ТРАВМАТОЛОГИЯ

Медицинският стандарт по специалността "Ортопедия и травматология" определя изискванията относно:

1. База за ортопедично-травматологична дейност в лечебни заведения за извънболнична и болнична помощ.

2. Оборудване с апаратура и консумативи.

3. Кадрова инфраструктура и квалификация на персонала.

4. Организация на дейността.

5. Диагностични и лечебни дейности.

6. Критерии за оценка за качество на извършваната дейност.

I. Характеристика на специалността

1. Медицинската специалност "Ортопедия и травматология" е специалност с преобладаваща хирургична насоченост, в рамките на която се осъществява профилактика, диагностика, лечение и оценка на трудоспособността при заболявания и травми на опорно-двигателния апарат.

2. Специалността "Ортопедия и травматология" включва и следните специфични дейности, изискващи допълнителна квалификация: спинална хирургия, тазова хирургия, хирургия на ръката, пластична хирургия, онкоортопедия, артроскопска хирургия, ставно ендопротезиране, детска ортопедия.

3. Специалист ортопед-травматолог е лекар, придобил специалността "Ортопедия и травматология".

4. Специалистът ортопед-травматолог осъществява медицинските дейности по своята специалност.

5. Диагностичната и лечебната дейност по специалността "Ортопедия и травматология" се извършва:

а) на местопроизшествието, в медицинско транспортно средство и център за спешна медицинска помощ;

б) в лечебно заведение за извънболнична помощ: амбулатория за първична или специализирана медицинска помощ по ортопедия и травматология, медицински център и диагностично-консултативен център - ортопедично-травматологичен кабинет;

в) в лечебно заведение за болнична помощ - сектор, отделение, клиника по ортопедия и травматология.

6. Диагностичната дейност по ортопедия и травматология се осъществява посредством методи за:

а) неинвазивна диагностика;

б) инвазивна диагностика;

в) диагностика, извършвана в среда на йонизиращо лъчение.

7. Инвазивната диагностика се извършва в операционна зала (или манипулационна), оборудвана с апаратура и инструментариум, съответстващи на протоколите за извършване на диагностичната процедура, съгласно т. 14.

8. Диагностиката, налагаща дейност в среда на йонизиращо лъчение, се извършва в кабинети, отговарящи на санитарно-техническите изисквания (Правилник № 0-33 за проектиране и устройство на медицински рентгенови кабинети и експлоатация на медицински рентгенови уредби - ДВ, бр. 81 от 1971 г., и Инструкция № 1 за техническия надзор върху медицински рентгенови кабинети и уредби - ДВ, бр. 77 от 1975 г.).

9. Оперативната ортопедо-травматологична дейност се извършва в операционни зали, разположени в обособена операционна зона на клиниката или отделението, при спазване на изискванията по т. 13 и диагностично-лечебните протоколи.

10. Според своя обем и сложност операциите по ортопедия и травматология са малки, средни, големи и много големи, както следва:

11.1. Малки операции

А. Ортопедични:

1. Ексцизия на ганглион

2. Ексцизия на липома

3. Бурса

4. Кюретаж на костна киста

5. Дренаж на абсцес

6. Флегмон

7. Инфекция - друго

8. Раневи дебридман

9. Ревизия на рана под анестезия

10. Вторичен шев

11. Аспирация на става

12. Апликация на хидрокортизон

13. Биопсия - кожна

14. Щракащ палец

15. Теносиновиит

16. Либерация на тарзален тунел

17. Врастнал нокът

18. Аддукторна тенотомия

Б. Травматологични:

1. Манипулация под анестезия

2. Отстраняване на чуждо тяло

3. Дебридман на рана

4. Репозиция на луксация:

• Рамо

• Лакет

• Интерфалангеална

5. Закрита репозиция на извънставни фрактури

6. ОРВФ на тарзометатарзална луксация

7. ОРВФ на метатарзални кости

11.2. Средни операции

A. Ортопедични:

1. Кюретаж и остеопластика

2. Ексцизия на остеохондрома

3. Ексцизия на екзостоза

4. Ексцизионна биопсия

5. Тенолиза

6. Възстановяване на сухожилия

7. Възстановяване на нерв - ранно

8. Възстановяване на нерв - късно

9. Септичен артрит

10. Остеомиелит

11. Теносиновиит

12. Раневи дебирдман и поставяне на антибиотични перли

13. Артротомия

14. Освобождаване на меки тъкани - друго

15. Изглаждане на костни проминенции

16. Секвестректомия

17. Ексцизия на ревматоидни възли

18. Декомпресия на нерв

19. Капсулотомия

20. Тенотомия

21. Теноелонгация

22. Биопсия - мускулна

23. Биопсия - синовиална

24. Биопсия - мекотъканна

25. Синовиектомия

26. Атродеза

27. Изваждане на метал

28. Отстраняване на фиксация

29. Възстановяване на връзки

30. Ексцизия на латерален край на ключица

31. Възстановяване на акромиоклавикуларна луксация

32. Артроскопия

33. Освобождаване и/или транспозиция на лакътния нерв

34. Хирургия на тенисов лакът

35. Ексцизия на лъчевата глава

36. Отстраняване на свободно тяло

37. Остеотомия на радиуса

38. Удължаване на радиуса

39. Остеотомия на улната

40. Удължаване на улната

41. Ексцизия на дисталния край на улната

42. Декомпресия на карпален тунел

43. Декомпресия на улнарен нерв

44. Контрактура на Дюпюитрен

45. Ексцизия на лунатума

46. Корекция на полидактилия

47. Корекция на синдактилия

48. Артроеза - I карпометакарпална става

49. Артродеза интрафалангеална

50. Вземане на костен присадък

51. Артротомия - диагностична

52. Артротомия - оперативна - отстраняване на мениск

53. Артротомия - оперативна - отстраняване на свободно тяло

54. Артротомия - оперативна - друго

55. Остеотомия - проксимална тибиална

56. Остеотомия - дистална феморална

57. Пластика на квадрицепса

58. Супрамалеоларна остеотомия

59. Лигамент - реконструкция глезен

60. Глезенна артродеза

61. Глезенна артроскопия

62. Глезен - отстраняване на свободно тяло

63. Артропластика на преден ходилен отдел

64. Халукс валгус - остеотомия

65. Халукс валгус - хемиартропластика

66. Халукс валгус - друго

67. Халукс валгус - деза

68. Пръсти - интерфалангеална деза

69. Хеми/тотална фалангектомия

70. Корекция на деформация на Маделунг

71. Сухожилен трансфер - горен крайник

72. Освобождаване на контрактура - горен крайник

73. Мекотъканно - освобождаване на ТБС

74. Феморална остеотомия

75. Артрограма на ТБС

76. Частична ексцизия на физата

77. Ахилоелонгация

78. Тибиалис постериор трансфер

79. Тибиалис антриор трансфер

80. Pes equinovarus

81. Операция на Щайндлер/Плантарна либерация

82. Os calcis остеотомия

83. Остеотомия в областта на ходилото

84. Подколянна остеотомия

85. Ревизия след ампутация

Б. Травматологични:

1. Налагане на външен фиксатор

2. Поставяне на черепни тракционни скоби

3. Репозиция на дислокация

4. Открита репозиция и вътрешна фиксация (ОРВФ) - проксимален хумерус

5. Супракондилна фрактура - мануална репозиция и закрита фиксация с К игли

6. Супракондилни фрактури - ОРВФ

7. Фрактура на олекранон - ОРВФ

8. ОРБФ на главичка (шийка на радиус)

9. Изолирана фрактура на радиус - ОРВФ

10. Изолирана фрактура на улна - ОРВФ

11. Фрактура на радиус и улна - ОРВФ

12. Фрактура - луксация на Монтеджия

13. Фрактура - луксация на Галеаци

14. Увреда на Есекс - Лопрести

15. Фрактури на дистален радиус - други

16. Фрактури на скафоидна кост - вътрешна фиксация и/или остеопластика

17. Скафолунатна дисоциация ОПВФ

18. Вътреставна феморална фрактура - закрита репозиция и вътрешна фиксация

19. Вътреставна бедрена фрактура - ОРВФ

20. Проксимален фемур - вътрешна фиксация

21. Проксимален фемур - процедура на Дън

22. Диафизарна фрактура - интрамедуларен пирон

23. Фрактура на пателата - ОРВФ

24. Фрактура на пателата - частична ексцизия

25. Фрактура на пателата - тотална ексцизия

26. Фрактури на тибиалното плато

27. Тибиална диафиза - интрамедуларен пирон

28. Тибиална диафиза - заключващ интрамедуларен пирон

29. Тибиална диафиза - плака

30. Фибула - ОРВФ

31. Фрактура - луксация на Дюпюитрен

32. Бималеоларна фрактура - ОРВФ

33. Фрактура на талуса - ОРВФ

11.3. Големи операции:

A. Ортопедични:

1. Иглена биопсия

2. Злокачествен мекотъканен тумор - радикална резекция

3. Разцепен кожен присадък

4. Пълнослоен кожен присадък

5. Кожно ламбо

6. Сухожилен присадък

7. Пластика на нерв

8. Остеопластика

9. Сухожилен трансфер

10. Ексцизия на медиален край на ключица

11. Шийни вертебродези - задни

12. Ексцизия на диск

13. Нуклеотомия

14. Декомпресия - спинална стеноза

15. Задна вертебродеза in situ

16. Спондилолистеза - корекция и деза

17. Задна вертебродеза с инструментация

18. Сколиоза - задна деза in situ

19. Сколиоза - задна деза с инструментация

20. Хемиартропластика

21. Задна стабилизация

22. Ексцизионна артропластика

23. Артропластика

24. Заместване на лунатум

25. Полицизация

26. Грифозна ръка

27. Заместване на трапецната кост

28. Тотална артропластика на ТБС - циментна

29. Тотална артропластика на ТБС - безциментна

30. Тотална артропластика на ТБС - хибридна

31. Остеотомия на таза

32. Остеотомия на фемура

33. Артропластика - уникомпартментна

34. Артропластика - би/трикомпартментна

35. Артропластика - друга

36. Артродеза - първична

37. Артродеза - вторична

38. Лигаментарна реконструкция

39. Артропластика - уникомпартментна

40. Артропластика - би/трикомпартментна

41. Лигаментарна реконструкция

42. Глезенна артропластика

43. Остеотомия на хумерус

44. Вродена луксация на ТБС - открита репозиция

45. Солтер остеотомия

46. Киари остеотомия

47. Тазова остеотомия - друга

48. Псоас трансфер

49. Обтураторна нервектомия

50. Освобождаване/удължаване на задната бедрена мускулна група

51. Проксимална феморална фокална недостатъчност

52. Pes equinovarus - задно-медиална либерация

53. Талектомия

54. Есцизия на тарзална коалиция

55. Удължаване на крайник

56. Епифизиодеза:

• Скъсяване на крайник

• Предна четвърт

• Горен крайник - друго

• Надколянна

• Трансколянна

Б. Травматологични:

1. Поставяне на хало

2. Репозиция на фрактура луксация

3. Задна фузия

4. Предна фузия

5. Закрита репозиция на луксация на прешлени

6. Задна стабилизация

7. Хумерус - хемиартропластика

8. Фрактури на дистален хумерус - ОРВФ

9. Вътреставна бедрена фрактура - хемиартропластика

10. Вътреставни феморални фрактури - артропластика

11. Проксимален фемур - трипланова остеотомия

12. Субтрохантерна фрактура - ОРВФ

13. Диафизарна фрактура - заключващ интрамедуларен пирон

14. Диафизарна фрактура - плака

15. Кондилни фрактури

16. Артропластика - уникомпартментна

17. Артропластика - би/трикомпартментна

18. Артропластика - друга

19. Артродеза - първична

20. Артродеза - вторична

21. Лигаментарна реконструкция

22. Пилон фрактура - ОРВФ

23. Фрактура на калканеус - ОРВФ

11.4. Много големи операции:

A. Ортопедични:

1. Злокачествен тумор - локална резекция

2. Злокачествен тумор - радикална костна резекция и протезиране

3. Васкуларизиран кожен присадък

4. Шийни вертебродези - предни

5. Декомпресия - тумор

6. Сколиоза - предна епифизиодеза

7. Сколиоза - предна либерация

8. Сколиоза - предна корекция с инструментация

9. Кифоза

10. Тотална ревизионна артропластика на ТБС

11. Ревизионна колянна артропластика

12. Хемипелвектомия

13. Дезартикулация на ТБС

Б. Травматологични:

1. Предна декомпресия и стабилизация

2. Фрактури на таз - ОРВФ

3. Фрактура - луксация на тазобедрена става - ОРВФ на ацетабуларна фрактура

4. Ацетабуларна фруктура - ОРВФ на ацетабуларна фрактура

12. Оперативната дейност се осъществява при спазване на следните изисквания:

Таблица № 1

Вид на

 

 

опера-

 

 

цията

Показател

Изисквания

по обем

 

 

и слож-

 

 

ност

 

 

1

2

3

Малки

1.

Екип

Оператор, асистент, операцион-

операции

 

 

на сестра, санитар.

 

 

 

Операторът може да бъде с приз-

 

 

 

ната специалност, но може и да

 

 

 

е специализант по ортопедия или

 

 

 

хирургия, работещ под контрола

 

 

 

на специалист.

 

2.

Опера-

 

Стандартно оборудвана опера-

 

 

ционна

 

ционна зала:

 

 

зала

*

Операционна маса

 

 

 

*

Операционна лампа

 

 

 

*

Анестезиологична екипировка (наркозен апарат, монитор, дефибрилатор)

 

 

 

*

Общ хирургически инструментариум

 

3.

Предопе-

Определена кръвна група, тест

 

 

ративни

за алергия.

 

 

изследва-

 

 

 

ния и под-

 

 

 

готовка

 

 

4.

Обезбо-

Местно, регионално

 

 

ляване

 

 

5.

Инстру-

Общ хирургически инструмен-

 

 

мента-

тариум. Основни ортопедични

 

 

риум и

инструменти (распаториум, дле-

 

 

консума-

та, чук, К игли, бормашина, гип-

 

 

тиви

сорезачка и др.). Транспортни и

 

 

 

дефинитивни шини, гипсови

 

 

 

бинтове, стерилен превързочен

 

 

 

материал.

 

6.

Периопе-

По показания-антибиотична

 

 

ративни

профилактика с еднократна

 

 

меро-

"shooting" доза широкоспектъ-

 

 

приятия

рен антибиотик (цефалоспорин

 

 

 

I-II генерация). Анти-

 

 

 

агрегантна профилактика.

 

 

 

По показания - антикоагу-

 

 

 

лантна профилактика с

 

 

 

парентерален или перорален антикоагулант

 

 

 

при пациенти с висок тромбемболичен риск.

Средни

1.

Екип

Оператор, 1 или 2 асистенти,

операции

 

 

операционна сестра, санитар.

 

 

 

Операторът трябва да бъде с

 

 

 

призната специалност или спе-

 

 

 

циализант в напреднала фаза на

 

 

 

обучение, работещ под контрола

 

 

 

на опитен специалист.

 

2.

Опера-

Стандартно оборудвана орто-

 

 

ционна

педично-травматологична

 

 

зала

операционна зала:

 

 

 

*

Ортопедична маса

 

 

 

*

Електротермокаутер

 

 

 

*

При операции, изискващи флуороскопски контрол-телевизионна Rц уредба:

 

 

 

*

Специализирана апаратура по профила на операцията - артроскоп, очила с увеличение и др.

 

3.

Предопе-

Стандартни предоперативни

 

 

ративни

изследвания: Hb, Ht, биохимия,

 

 

изслед-

урина, кръвна група, тестуване

 

 

вания и

при анамнестични данни за алер-

 

 

подго-

гия, коагулограма, консултация

 

 

товка

с кардиолог и анестезиолог:

 

4.

Обезбо-

обща, регионална или провод-

 

 

ляване

на анестезия. Анестезията се

 

 

 

осъществява от екип съгласно

 

 

 

медицински стандарт "Анестезия

 

 

 

и интензивно лечение".

 

5.

Инстру-

Стандартен хирургичен и базов

 

 

мента-

ортопедичен инструментариум.

 

 

риум и

Специализиран инструментари-

 

 

консума-

ум и импланти по профила на

 

 

тиви

операцията (видове остеосин-

 

 

 

тези).

 

6.

Периопе-

Антибиотична профилактика

Каталог: media -> filer public -> 2015
2015 -> Наредба за изменение и допълнение на наредба №36 от 2005 Г. За изискванията към козметичните продукти
2015 -> М и н и с т е р с т в о н а з д р а в е о п а з в а н е т о н а р е д б а
2015 -> Наредба №25 от 10 ноември 2008 Г. За условията и реда за пускане в действие на медицински изделия без наличие на условията по чл. 8 От закона за медицинските изделия
2015 -> Наредба №1 от 10 октомври 2007 Г. За проучване, ползване и опазване на подземните води
2015 -> Наредба №9 от 12 февруари 2010 Г. За максимално допустимите стойности на вибрациите в жилищни помещения
2015 -> Име на проекта Паралелка/Клас
2015 -> Наредба №39 от 13 септември 2007 Г. За принципите и изискванията за добрата дистрибуторска практика
2015 -> Наредба №38 от 13 септември 2007 Г. За изискванията към данните върху опаковките и в листовките на лекарствените продукти
2015 -> Наредба №26 от 14 юни 2007 г за предоставяне на акушерска помощ на здравно неосигурени жени и за извършване на изследвания извън обхвата на задължителното здравно осигуряване на деца и бременни жени


Сподели с приятели:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9
©obuch.info 2023
отнасят до администрацията

    Начална страница