Осем технически изсквания за обслужване на операторите и екипажите на вс общи разпоредбиДата21.06.2018
Размер96 Kb.
#75471
ТипГлава
ПРИЛОЖЕНИЕ № 6

КЪМ ГЛАВА ОСЕМ

ТЕХНИЧЕСКИ ИЗСКВАНИЯ

ЗА ОБСЛУЖВАНЕ НА ОПЕРАТОРИТЕ И ЕКИПАЖИТЕ НА ВС
1. Общи разпоредби
Техническите изисквания конкретизират начините на метеорологично обслужване на операторите и екипажите на ВС (вид и форма на метеорологичната информация, методите, средствата, времето и мястото за предоставяне й), както и задълженията на длъжностните лица при тази дейност.

Основните изисквания за обслужването на операторите и екипажите на ВС са определени в Глава осма от Наредбата.


1. Начини на предоставяне и формат на метеорологичната информация
1.1. Метеорологичната информация за операторите и екипажите на ВС се предоставя по споразумение с ДП “РВД” и включва един или повече от посочените начини:

а) ръкописен или печатан материал, който включва стандартните карти и форми;

б) данни в цифрова форма;

в) брифинг;

г) консултация;

д) излагане на материали на публично място;

е) със средствата на автоматизирана система за предполетна информация, осигуряваща възможност за самостоятелен брифинг и подготвяне на полетната документация като се запазва възможността операторите и членовете на екипажите на ВС да се консултират с метеорологичната служба при необходимост, в съответствие с т. 5.1.

1.2. Видът и формата на метеорологичната информация, методите, средствата, времето и мястото за предоставяне се определят по споразумение между ДП “РВД” и заинтересованите оператори.

1.3. По искане на оператора метеорологичната информация, предоставяна за планирането на полетите, включва данни за определяне на най-ниското безопасно полетно ниво.
2. Изисквания към информацията за предполетно планиране и препланиране

по време на полет

2.1. Информация за атмосферата във височина
Информацията за атмосферата във височина, предназначена за предполетно планиране и препланиране по време на полет, постъпва от СЦЗП в кодова форма GRIB.
2.2. Информацията за значими метеорологични явления
Информацията за значими метеорологични явления, предназначена за предполетно планиране и препланиране по време на полет, постъпва от СЦЗП в кодова форма BUFR.
2.3. Особености при обслужване на полети със свръхзвукови самолети
Метеорологичната информация за предполетно планиране и препланиране по време на полет за полети със свръхзвукови самолети, включва данни за нивата, използвани за околозвукови и свръхзвукови полети и за нивата, които могат да се използват за дозвукови полети. Специално се отбелязва наличие или очаквано възникване, местоположение и вертикално развитие на купесто-дъждовни облаци, зони на турбулентност и валежи.
2.4. Особености при обслужване на полети с хеликоптери

Метеорологичната информация за предполетно планиране и препланиране по време на полет за полети с хеликоптери, изпълнявани до съоръжения в открито море, включва данни за нивата от морското ниво до полетно ниво 100. Специално се отбелязват очакваната приземна видимост, количеството, вида, долната и горната граница на облаците под полетно ниво 100, състоянието и температурата на морето, атмосферното налягане на средното морско ниво, наличието или очакваното възникване на турбулентност и обледяване в съответствие с РАНС.


3. Изисквания към брифинга и консултацията на екипажите

3.1. Особености при обслужване на полети със свръхзвукови самолети
Брифингът или консултацията за екипажите на свръхзвукови ВС включва метеорологична информация за полетните нива, използвани за околозвукови и свръхзвукови полети, като специално се отбелязва наличието или очакваното възникване, местоположението и вертикалното развитие на купесто-дъждовни облаци, зони на турбулентност и валежи.
3.2. Особености при обслужване на полети на малки височини

Брифингът или консултацията за полети на малки височини, включително провежданите по правилата за визуални полети, включва метеорологична информация във височина до полетно ниво 100 (или до полетно ниво 150 в планински райони, а при необходимост и до по-големи височини), като специално се отбелязват и съществуващите или очакваните валежи, мъгла и други явления, причиняващи намаление на видимостта под 5000 m в обширни райони, а също и наличието или очакваното възникване на облачност, която може да повлияе на полета.


3.3. Информация излагана на показ

Метеорологичната служба, в помощ на членовете на екипажите на ВС или упълномощени от авиационния оператор лица, както и за използване по време на брифинга и консултацията, излага на публични места последната налична информация и материали, както следва:

а) сведения METAR/SPECI;

б) летищни прогнози (TAF) и прогнози за кацане (тренд-прогнози);

в) летищни предупреждения, валидни за местното летище;

г) прогнози за излитане;

д) фактически и прогностични карти;

е) информации SIGMET и AIRMET, както и доклади от ВС, които не са включени в SIGMET;

ж) спътникови метеорологични изображения или мозайки и/или нефанализ;

з) информация от наземни метеорологични радари.

Изложените на публични места материали трябва да са лесно достъпни за членовете на екипажите на ВС и другите ползватели по чл. 2 ал. 2 на наредбата.

По споразумение между ДП “РВД” и операторите, излагането на публични места може да замени брифинга и/или консултацията.


4. Изисквания към полетната документация

4.1. Общи изисквания

4.1.1.Представяне на полетната документация

4.1.1.1. Картите, включени в полетната документация, трябва да са с високо качество - ясни и четливи и да отговарят на следните изисквания:

а) най-големият размер на карта е стандартен размер А3, а най-малкият –стандартен размер А4. Изборът между тези размери зависи от дължината на маршрута и от необходимата степен на детайлизация на информацията и се определя по споразумение между ДП “РВД” и заинтересованите оператори;

б) големи географски обекти, като брегови линии или големи реки и езера, се очертават по начин, който ги прави лесни за разпознаване;

в) при компютърна подготовка на картите, метеорологичната информация се визуализира ясно над географската информация, която остава като фон. Когато двете информации се припокриват, видима е само метеорологичната;

г) основните летища се обозначават с точка и буквен идентификатор, който е първата буква от името на града, обслужван от това летище, както е определено в РАНС;

д) върху картата се нанася географска мрежа, като паралелите и меридианите са през 10°, а през интервали от 1° са нанесени точки;

е) географската ширина и дължина се отбелязват в различни точки по картата, а не само в краищата й;

ж) надписите върху картата са ясни и опростени, включват името на СЦЗП или съответния център, предоставящ информацията, типа на картата, датата и часа на валидност и, ако е необходимо, типовете на използваните единици се обозначават по начин, позволяващ еднозначно тълкуване.4.1.1.2. Метеорологичната информация, включена в полетната документация се представя в следния вид:

а) вятърът върху картите се обозначава със стрелки с пера и защриховани флагчета в достатъчно гъста мрежа;

б) температурите се обозначават с цифри в достатъчно гъста мрежа;

в) данните за температурата и вятъра, получени от СЦЗП, се нанасят в достатъчно гъста географска мрежа по дължина и ширина;

г) стрелките на вятъра се визуализират ясно над температурите, след което следва географската информация, която остава като фон.
4.1.2 Комплект от предоставяни карти
4.1.2.1. Минималният брой карти за полети между полетно ниво 250 и полетно ниво 630 включва една карта за значимите явления във високите слоеве (между полетни нива 250 и 630) и една прогностична карта за вятъра и температурата на ниво 250 hPa. Действителното количество карти, предоставяни за предполетно планиране и планиране по време на полета, а така също и като полетна документация, е предмет на споразумение между ДП “РВД” и заинтересованите ползватели.

4.1.2.2. Комплектът от карти, предоставян в рамките на системата за зонални прогнози, за полети под полетно ниво 250 се съгласува между ДП “РВД” и заинтересованите ползватели.


4.1.3. Обозначения на височините в полетната документация

В полетната документация обозначенията на височините се дават, както следва:

а) обозначенията, които се отнасят до метеорологични условия по маршрута, например за вятъра във височина, турбулентност или долна и горна граница на облаците, се дават в полетни нива (те могат да бъдат изразени и в налягане, абсолютна височина), а за полетите на малки височини – във височина над земната повърхност;

б) обозначенията, които се отнасят до метеорологичните условия на летището, например, височината на долната граница на облаците, се дават във височина над нивото на летището.


4.2. Информацията за вятъра и температурата във височина

4.2.1. Във форма на карти
4.2.1.1. Информацията за вятъра и температурата във височина се предоставя на екипажите на ВС преди излитане, във форма на прогностични карти, валидни за определени в РАНС срокове, за стандартни полетни нива (изобарни повърхности). В тропическите зони и в случая на кратковременни полети, вместо прогностичните карти на стандартни изобарни повърхности е възможно да се предоставят текущи карти (анализи). В тези случаи указаните нива съответстват на стандартните изобарни нива.

4.2.1.2. Информацията за вятъра и температурата във височина във вид на карти за полети на малки височини се дава в точки, отстоящи най-много на 500 km (300 NM) една от друга, и най-малко за нивата 600, 1500 и 3000 m надморска височина (2000, 5000 и 10000 ft).


4.2.2. В таблична форма

Информацията за вятъра и температурата във височина в таблична форма се предоставя за определени пунктове от маршрута и за същите полетни нива, които се използват за височинните карти.


4.3. Информацията за значими метеорологични явления

4.3.1. Информация във форма на карти
4.3.1.1. Информацията за значими метеорологични явления по маршрута се предоставя на екипажите във форма на карти за значимите метеорологични явления, валидни за срокове, определени в РАНС, на които се изобразява следната информация:

а) гръмотевични бури;

б) тропически циклони;

в) линии на силни шквалове;

г) умерена или силна турбулентност (в облаци или в ясно небе);

д) умерено или силно обледяване;

е) пясъчни (прашни) бури, обхващащи големи територии;

ж) за полетни нива от 100 до 250 – облаците, появяващи се при явленията по букви “а” – “е”;

з) над полетно ниво 250 – купесто-дъждовните облаци, появяващи се при явленията по букви “а” – “е”;

и) приземното местоположение на добре изразени конвергентни зони;

й) приземните местоположения, скорост и посока на преместване на фронталните системи, когато са свързани със значими метеорологични явления по маршрута;

к) височините на тропопаузата;

л) струйните течения;

м) местоположението на вулканични изригвания, които създават облаци от пепел, значими за провеждането на полетите, в това число вулкани, изхвърлящи само пара, със символ на вулканично изригване на мястото на вулкана, на полето на картата, името на вулкана, неговия международен номер, географските координати, датата и часа на първото изригване, ако е известно, а също така и напомняне на потребителите, че трябва да се прегледат информациите SIGMET и NOTAM или ASHTAM, издадени за съответния район;

н) местоположението на аварийно изхвърляне на радиоактивни материали в атмосферата, значимо за провеждането на полетите със символа за радиоактивност на мястото на аварията на полето на картата, географските координати, датата и часа на аварията, а също така напомняне на потребителите, че трябва да се прегледат информациите NOTAM, издадени за съответния район

За ВС, изпълняващи полети над полетно ниво 250, сведенията в т. 4.3.1, букви “а” – “е” се указват само, ако се очаква явлението да се прояви над това ниво, а в случая на т. 4.3.1. буква ”а” – само тези гръмотевични бури, които изискват издаването на съобщение SIGMET, както е определено в Приложение № 4. Обясненията за използването на термина FRQ TS са определени също в Приложение № 4.

Съкращението CB се включва само в случаите на поява или очакване за поява на област с често срещани купесто-дъждовни облаци или такива, разположени по някаква линия с незначителни или без интервали между отделните облаци или купесто-дъждовни облаци, вградени в облачни слоеве или скрити от мъгла. Това не се отнася до изолирани или разпръснати купесто-дъждовни облаци, които не са вградени в облачни слоеве или не са скрити от мъгла.

Когато вулканично изригване или аварийно изхвърляне на радиоактивни материали в атмосферата дава основание за нанасяне на картата за значими метеорологични явления, символите на вулканична активност или на радиоактивност се нанасят на всички такива карти (за ниски, средни и високи нива), независимо от височината до която достига или може да достигне стълбът вулканична пепел или радиоактивният материал.

4.3.1.2. Обозначаването на купесто-дъждовни (СВ) или символа за гръмотевична буря върху картата за значими метеорологични явления означава по подразбиране, че заедно с тях се включват всички явления, които обикновено съпровождат купесто-дъждовния облак или гръмотевичната буря (умерено или силно обледяване, умерена или силна турбулентност и град).

4.3.1.3. Картите за значими метеорологични явления за полети на малки височини, включително изпълнявани по правилата за визуални полети, до полетно ниво 100 (или до полетно ниво 150 в планински райони, а при необходимост и по-високо) включват следните, необходими за полета сведения:

а) явления, изискващи издаването на съобщение SIGMET, както е определено в Приложение № 4, и които се очаква да се отразят на провеждането на полети на малки височини;

б) елементите, включени в зоналните прогнози за полети на малки височини, определени в Приложение № 3, с изключение на вятъра и температурата във височина и прогнозираната най-малка стойност на QNH.


4.3.2. Информация в други форми

Когато полетната документация за значими метеорологични явления не се предоставя във вид на карти, тя се подготвя в таблична форма и/или във форма на явен текст със съкращения.


4.4. Предоставяне на летищни прогнози

4.4.1. Изисквания към летищните прогнози
4.4.1.1. Полетната документация включва във всички случаи летищни прогнози за летището на излитане и планираното летище за кацане. Полетната документация включва летищни прогнози за едно или повече подходящи резервни летища, необходими за попълване на оперативния полетен план, които са избрани по споразумение между ДП “РВД” и операторите, и са включено в РАНС с идентификатор RS или AS.

4.4.1.2. Летищните прогнози, получени от други метеорологични служби, се включват в полетната документация без изменение на тяхното съдържание.

4.4.1.3. По споразумение между ДП “РВД” и операторите полетната документация включва летищни прогнози за резервни летища по маршрута и за летища, на които се планира междинно кацане.
4.4.2 Предоставяне на TAF

Летищната прогноза се предоставя в съответствие с Таблица 3.2. от Приложение № 3. Те могат да се предоставят така също и в таблична форма или във форма на явен текст със съкращения.

В полетната документация се включва обяснение на индикаторите за местоположение и съкращенията, използвани в кодовата форма TAF.

Ако са включени няколко летищни прогнози в кодовата форма TAF, те се предоставят по начин, който позволява ясно разграничаване на началото и края на всяка прогноза.


4.4.3. Изготвяне на заместваща прогноза

Метеорологична служба на летището за излитане прави всичко възможно за своевременно получаване на липсващи летищни прогнози. В случай, че такива не могат да бъдат осигурени, летищната метеорологична служба при възможност изготвя заместваща прогноза с условен характер, като уведомява екипажа, и отбелязва този факт в полетната документация.


4.5. Документация за полети на малки височини

4.5.1. Информация във форма на карти

Когато прогнозата се предоставя във вид на карти, полетната документация за полети на малки височини, включително провежданите по правилата за визуални полети до полетно ниво 100 (или до полетно ниво 150 в планински райони, а при необходимост и до по-големи височини) включва следното:

а) информация от сведения SIGMET и AIRMET;

б) карти за вятъра и температурата във височина, в съответствие с т. 4.2.1.2;

в) карти за значимите метеорологични явления в съответствие с т. 4.3.1.3.
4.5.2. Информация в явен текст със съкращения

Когато прогнозата не се предоставя във вид на карти, полетната документация за полети на малки височини, включително провежданите по правилата за визуални полети до полетно ниво 100 (или до полетно ниво 150 в планински райони, а при необходимост и до по-големи височини) включва следното:

а) информация SIGMET и AIRMET;

б) информация, включена в зоналните прогнози за полети на малки височини, в съответствие с Приложение 3 или, ако прогнозите се издават във вид на явен текст със съкращения, зонални прогнози GAMET.


5. Изисквания към автоматизирани предполетни информационни системи за

брифинг, консултация, планиране на полети и полетна документация

5.1. Достъп до системата

В автоматизираните предполетни информационни системи, осигуряващи провеждането на самостоятелен брифинг, се предвижда при необходимост възможността за консултация на операторите и екипажите на ВС със съответната летищна метеорологична служба по телефона или чрез други подходящи телекомуникационни средства.


5.2. Детайлни спецификации на системата
Автоматизираните предполетни информационни системи, предназначени за предоставяне на метеорологична информация за целите на самостоятелен брифинг, полетно планиране и снабдяване с полетна документация:

а) осигуряват постоянно актуализиране на системната база данни и контрол за достоверност и цялостност на съхраняваната метеорологична информация;

б) осигуряват на операторите, членовете на екипажите и авиационните ползватели достъп до системата чрез подходящи комуникационни средства;

в) използват процедури за достъп и заявки с използване на явен текст със съкращения, указателите за местоположение на ИКАО, указателите за типа данни в авиационните метеорологични кодове, определени от СМО или базирани на потребителски интерфейс с менюта или други подходящи механизми, съгласувани между ДП “РВД” и заинтересованите ползватели;

г) предоставят бърз отговор на заявките на ползвателите.

6. Изисквания към информацията за ВС в полет

6.1. Предоставяне на информация по време на полет
Летищна метеорологична служба, получила заявка за метеорологична информация от екипаж на ВС в полет осигурява исканата информация, включително и с помощ при необходимост на друга летищна метеорологична служба.
6.2. Информация за планиране по време на полет
Метеорологичната информация, необходима на оператора за планиране по време на полет, се предоставя по време на полета и съдържа някой или всички от следните елементи:

а) редовни и специални сведения, летищни прогнози и прогнози за кацане;

б) информации SIGMET, AIRMET и специални доклади от ВС, съответстващи на изпълнявания полет, освен ако те вече не са използвани за съобщение SIGMET;

в) информация за вятъра и температурата във височина.


6.3. Информация за свръхзвукови полети
Летищната метеорологична служба на летище, планирано за кацане на свръхзвуков ВС, предоставя по време на полета исканата на оператора прогноза, обхващаща етапите на преход от свръхзвукова до дозвукова скорост и дозвуково снижение. Прогнозата се предава до районния контролен център или до съответния център за полетна информация два часа преди кацането. Операторът известява метеорологичната служба своевременно за разположението на траекторията на снижение и очакваното време на началото на снижение.
Каталог: upload -> docs
docs -> Задание за техническа поддръжка на информационни дейности, свързани с държавните зрелостни изпити (дзи) – учебна година 2012/2013
docs -> Наредба №2 от 10. 01. 2003 г за измерване на кораби, плаващи по вътрешните водни пътища
docs -> Наредба №15 от 28 септември 2004 Г. За предаване и приемане на отпадъци резултат от корабоплавателна дейност, и на остатъци от корабни товари
docs -> Общи положения
docs -> І. Административна услуга: Издаване на удостоверение за експлоатационна годност (уег) на пристанище или пристанищен терминал ІІ. Основание
docs -> I. Общи разпоредби Ч
docs -> Закон за изменение и допълнение на Закона за морските пространства, вътрешните водни пътища и пристанищата на Република България
docs -> Закон за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси
docs -> Наредба за системите за движение, докладване и управление на трафика и информационно обслужване на корабоплаването в морските пространства на република българия


Сподели с приятели:
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница