Осигурителни вноски и краткосрочно осигуряванеДата25.07.2016
Размер37.79 Kb.
#5742
НОИ, ГД "ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСКИ И КРАТКОСРОЧНО ОСИГУРЯВАНЕ", № 91-01-68 от 01.03.2007 г.

ОТНОСНО: Възникнали въпроси по изчисляването и изплащането на паричните обезщетения за временна неработоспособност, трудоустрояване и за бременност и раждане

Във връзка с постъпили въпроси относно изчисляването и изплащането на паричните обезщетения за временна неработоспособност и за бременност и раждане да се има предвид следното:

1. Издадените болнични листове на осигурените лица задължително се представят в ТП на НОИ, включително и в случаите, когато лицата няма да получат парични обезщетения за сметка на средствата на ДОО, както и в случаите по чл. 9, ал. 4 от Наредбата за изчисляване и изплащане на паричните обезщетения и помощи от държавното обществено осигуряване (НИИПОПДОО).

В т. 3 от раздел "Данни от осигурителя/самоосигуряващия се" на болничния лист в реквизита "от ...... до ....." се вписва датата, от която лицето е в отпуск (посочена в болничния лист), и последният ден на неработоспособността (датата, предхождаща деня за явяването на работа, посочен в болничния лист).

Когато един и същи период е включен в два болнични листа, попълването на т. 3 от раздел "Данни от осигурителя/самоосигуряващия се" на болничния лист се извършва по следния начин:

Когато и двата болнични листа се представят едновременно в ТП на НОИ (двата болнични листа са представени от осигуреното лице на осигурителя, преди срока за представянето им от осигурителя в ТП на НОИ или вторият болничен лист е представен от осигуреното лице на осигурителя, преди осигурителят да е представил първия болничен лист в ТП на НОИ), в първия болничен лист се вписват периодът от ....... до ....... и броят на работните дни за всеки от месеците през периода на неработоспобоността, но без да се включват периодът и броят на работните дни, обхванати през периода на неработоспособността по втория болничен лист. Във втория болничен лист данните се вписват по общия ред.

Когато вторият болничен лист е представен от осигуреното лице на осигурителя, след като осигурителят е представил първия болничен лист в ТП на НОИ и в първия болничен лист са вписани периодът от .... до ...... и броят на работните дни за всеки от месеците през периода на неработоспособността, във втория болничен лист се вписват периодът от .... до ...... и броят на работните дни за съответния месец през периода на неработоспособността, невписани в първия болничен лист.

2. При подневно отчитане на работното време в т. 3 от раздел "Данни от осигурителя/самоосигуряващия се" на болничния лист се вписва броят на дните, включени в периода на неработоспособността, през които лицето е следвало да работи. В тези дни се включва и първият работен ден от периода на неработоспособността, за който осигурителят изплаща възнаграждение на основание чл. 40, ал. 4 от КСО.

Когато лицето работи при непълно работно време, осигурителят изплаща възнаграждението за първия работен ден от периода на неработоспособността по условията на чл. 40, ал. 4, определено според дневното работно време в часове на осигуреното лице по трудовия му договор.

Броят на дните, за които се изплаща възнаграждение за сметка на осигурителя, се посочва в точка 16А "Дни във временна неработоспособност с възнаграждение от работодателя" от декларация обр. щ 1 "Данни за осигуреното лице". Дните, посочени в точка 16А, не се включват в точки 16.2, 16.5 и 16.6 от декларацията.

3. Съгласно чл. 19, ал. 1 от НИИПОПДОО паричното обезщетение за временна неработоспособност или за бременност и раждане при сумирано изчисляване на работното време и при работа на смени по часов график се изплаща за работните часове по личния график на осигурения, а ако няма такъв - по графика на звеното, към което той се числи, включени в периода на временната неработоспособност.

Във връзка с това в т. 3 от раздел "Данни от осигурителя/самоосигуряващия се" на болничния лист във всички случаи при сумирано изчисляване на работното време и при работа на смени по часов график задължително се вписва броят на работните часове, обхванати от периода на неработоспособността, през които лицето е следвало да работи съобразно индивидуалния му часов график, съответно графика на звеното, към което то се числи, за всеки месец поотделно, след превръщането им от нощни в дневни.

В часовете, посочени в т. 3, се включват и тези, съответстващи на първия работен ден от периода на временната неработоспособност, за които осигурителят изплаща възнаграждение, определено по условията на чл. 40, ал. 4 от КСО.

Часовете, за които осигурителят изплаща възнаграждение по чл. 40, ал. 4 от КСО, са часовете, съответстващи на дневното работно време на осигуреното лице по трудовия му договор.

При сумирано изчисляване на работното време и при работа на смени по часов график отработените и други дни с осигурителни вноски, които се попълват в т. 16.1 от декларация обр. щ 1 "Данни за осигуреното лице", съответно дните във временна неработоспособност, трудова злополука и професионална болест в точки 16.2, 16.5 и 16.6 от декларацията, се получават, като съответните часове (след превръщането им от нощни в дневни) се разделят на часовете, съответстващи на дневното работно време на осигуреното лице по трудовия му договор. При остатък, равен или по-голям от половината от дневното работно време на лицето по трудовия му договор, закръгляването се извършва към по-голямото число.

При закръгляването на дните, вписани в декларация обр. щ 1, следва да се има предвид, че сборът на дните, вписани в точки от 16.1 до 16.6 и т.16.А (без извънредния труд), трябва да съответства на броя на работните дни, вписани в позиция 2 и 3 на т. 16 "Дни в осигуряване - общо".

4. При сумирано изчисляване на работното време и при работа на смени по часов график сборът от часовете по утвърдения график, включени в периода на неработоспособността, заедно с останалите часове по графика трябва да съответства на нормата работни часове за периода на сумираното отчитане на работното време. Часовете в повече от нормата за периода на сумираното му отчитане следва да се оформят като извънреден труд. Парично обезщетение за часовете извънреден труд не се изплаща, поради което те не се посочват в т. 3 от раздел "Данни от осигурителя/самоосигуряващия се" на болничния лист.

В декларация обр. щ 1 "Данни за осигуреното лице" часовете извънреден труд се посочват отделно в т. 16.8.Гл. директор: (п)
(Д. Асенова)


Сподели с приятели:
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница