Осигурително право проф. Н. Йосифов №1 Предмет на Осигурителното право



страница6/9
Дата23.10.2018
Размер2 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9

Социална пенсия за инвалидност


Право на този вид пенсия възниква при кумулативното наличие на две предпоставки:

 1. необходимо е лицето да има намалена работоспособност повече от 70,99/100 /т.е. втора и трета степен инвалидност/. Това означава ТЕЛК/НЕЛК да е определила степен на инвалидност по-голяма от 70,99/100. Без значение е видът на заболяването, както и обстоятелствата, при които е настъпило. Инвалидността може да е в резултат на вродено тежко заболяване, психическо или физическо увреждане, придобита след раждането и т.н.

 2. лицето да е навършило 16г. възраст. Възрастта е фиксирана на 16г., защото това е възрастта, с навършването на която възникват трудовата дееспособност по българското законодателство.

Идеята на законодателя е ако лицето беше работоспособно от тази възраст насетне би могло да постъпи на работа, но високата степен на неработоспособност не му позволява да направи това. Размерът на социалната пенсия за инвалидност на лицата със загубена работоспособност над 90,99/100 е 120/100 от социалната пенсия за старост, а за лицата със загубена работоспособност от 70,99-100% размерът на пенсията е 110/100 от социалната пенсия за старост.

Пенсии за особени заслуги към държавата и нацията


Пенсията за особени заслуги към държавата и нацията се отпускат от Народното Събрание по предложение на МС.

Този вид пенсии не са субективно право на съответните лица, защото се отпускат въз основа на преценка на определени държавни органи. Основанието за отпускане на този вид пенсия са особените заслуги на лицето към държавата и нацията.

Особените заслуги към държавата и нацията е обобщение за личния принос на съответното лице за развитието на Българската държава и нация. Този принос може да се изразява в различни области на обществения живот – наука, образование, култура, изкуство, спорт и т.н.

Това са заслуги, които се открояват със своята мащабност и на стотици хиляди обикновени граждани, които изпълняват добросъвестно и честно своите трудови задължения и дават принос за развитието на България /Емил Димитров/.

роцедурата за отпускане на тази пенсия започва с доклад, който всъщност е предложение на съответното ведомство/министерство до МС. В него се посочват особените заслуги на лицето към държавата и нацията, обосновава се характера им и се предлага на МС да прием направеното предложение и да го внесе със свое решение в НС. МС обсъжда направеното предложение и ако приеме това становище внася със свое решение предложението до НС за отпускане пенсия на лицето. Окончателното решение се приема от НС. Когато НС прецени, че са налице особени заслуги към държавата и нацията на съответното лице, то приема решение, с което отпуска пенсията.

Взетото от НС решение е правопораждащият ЮФ, от който произтича правото на пенсия за особени заслуги към държавата и нацията. В решението се посочва и датата, от която се отпуска пенсията, както и размерът на пенсията. Той е 35/100 от максималният осигурителен доход, определен от ЗБДОО за календарната година /420 лева за 2004г./


Персонални пенсии


МС по определени от него условия и ред в изключителни случаи може да отпуска пенсии на лица по отношение на които не са налице някои от изискванията на КСО. Персонални пенсии в изключителни случаи могат да се отпускат от МС на следните категории лица:

 1. на деца без право на наследствена пенсия от починал родител(и);

 2. на жени, навършили 65г. възраст, които са работили и отгледали 5 и повече деца до навършване на 18г. им възраст;

 3. на лица, навършили 65г. възраст, които са полагали грижи в продължение на повече от 10 години за инвалиди – членове на семействата им, постоянно нуждаещи се от чужда помощ. За членове на семействата се считат: съпругът/гата/, техните възходящи и низходящи по права линия.

Лицата, на които се отпускат персонални пенсии трябва да отговарят на две основни изисквания:

а) годишният доход /без сираците/ на членовете от семейството да е по-малък от сбора на гарантирания минимален доход, установен за страната през последните 12 месеца преди искането на пенсията;

б) да имат действителен осигурителен стаж /без сираци/ минимум 3 години.

Действителен стаж е действително изслуженото календарно време по трудово/ служебно правоотношение или времето по което лицето е работило без трудово правоотношение, както и времето през което лицето се осигурява изцяло за своя сметка. Предложението до МС за отпускане на съответния вид персонална пенсия се прави от Министъра на труда и социалната политика съгласувано с Министъра на финансите. Предложението си Министърът на ТСП прави въз основа на:


 1. заявление на лицето, адресирано до НОИ, който включва мотивите за отпускане на персонална пенсия, данни за самоличността на лицето и за гражданското му състояние;

 2. разпореждане на длъжностното лице, на което е възложено ръководството на пенсионното осигуряване, ТП на НОИ с което се отказва отпускането на пенсия. Когато няма постановено такова разпореждане, лицето предоставя документ, установяващ липса на основание на друг вид пенсия или декларация, че няма достатъчно положен осигурителен стаж;

 3. решение прието на сесия на Общинския съвет за внесеното предложение до МС;

 4. декларация за семейството и имотното състояние и за годишния доход на семейството за 12 месеца преди искане на пенсията.

 5. за жени навършили 65г. възраст – трябва да представят документ, че са родили и отгледали 5 или повече деца до 18г. възраст, трябва да предоставят също и удостоверение от общината/кметството, че не са били лишени или ограничени от родителските им права и че децата не са били настанени в Държавно заведение за отглеждане за срок по-голям от една година, освен по здравословни причини;

 6. за лицата навършили 65г. възраст, които са полагали грижи в продължение на повече от 10 години за инвалид – член на техните семейства е необходимо да представят и решения на ТЕЛК/НЕЛК, удостоверяващ, че болния за цели 10 годишен период е бил инвалид с намалена работоспособност над 90,99%, който постоянно се е нуждаел от чужда помощ.

МС отпуска пенсията с решение. Решението е правопораждащ ЮФ, от който произтича правото на персонална пенсия.

Размерът на пенсията е 90/100 от социалната пенсия за старост. Той е еднакъв за всички лица, на които са отпуснати съответния вид персонална пенсия.



№ 34 Пенсионно производство
Пенсионното производство представлява съвкупност от действия, които се извършват във връзка и по повод искане за отпускане на пенсия от лица с придобита пенсионна правоспособност и от пенсионните органи от друга страна.

С пенсионното производство /ПП/ не се търси правна защита на накърнено материално право на лицето, както е това пред исковото производство пред съдилищата. При ПП се иска признаването на субективното право, каквото е правото на пенсия. От тази гл.т. е налице прилика между искането за признаването на субективното право на пенсия на лицето и установителния съдебен иск, обаче те не се покриват:

Например: при наличие на определена възраст и осигурителен стаж при условията на чл.68 КСО лицето е придобило право на лична пенсия за осигурителен стаж и възраст. В случая материалното право за отпускане на пенсия е налице. За да реализира това право лицето е необходимо да предприеме съответните действия. Необходимо е наличието на волеизявление на лицето, което иска отпускането на пенсията. Това се обуславя от правилото, че пенсии не се отпускат служебно от пенсионния орган.

Правото на пенсия е субективно право на лицето и затова е необходимо наличието на неговото волеизявление. От това правило има изключение при наследствените пенсии от отношение на непълнолетните лица и пълнолетните лица, но с психически заболявания.

Реализирането на право на пенсия се извършва чрез ПП, което лицето с придобита пенсионна правоспособност, ако пожелае на лицето за отпускане на пенсия. Разрешението на искането за отпускане на пенсия се осъществява чрез съответните действия на субекта на правото на пенсия и пенсионния орган.

Субектите на ПП са: лицето, което иска отпускане на пенсия; пенсионния орган, който дължи пенсията.

Обект на ПП е пенсионното правоотношение, което възниква между субекта на правото на пенсия и пенсионния орган.

Разглеждането на искането на лицето за отпускане на пенсия от пенсионния орган е преценяване правото му на пенсия съобразно действащото законодателство. Този орган е длъжностно лице, на което е възложено ръководството на Пенсионното осигуряване в ТП на НОИ. Това е началникът на Отдел “Пенсионни осигуровки” на РУСО, а за София е директора на пенсионното осигуряване на СУСО.

Длъжностното лице на което е възложено пенсионното осигуряване в ТП на НОИ е компетентният държавен орган, който отпуска, изменя, осъвременява, спира, възобновява и възстановява пенсиите /разлика между компетентност – обем от знания и компетенция - правомощие/.

Пенсиите по МДР се отпускат, изменят, осъвременяват, спират, прекратяват и възобновяват от управителя на НОИ или упълномощено от него длъжностно лице.

Началото на ПП за отпускане на пенсия се полага с подаването на писмено заявление от заинтересованото лице в ТП на НОИ по последната адресна регистрация на заинтересованото лице. Заявлението за отпускане на пенсия може да се подава лично от лицето до ТП на НОИ по местоживеенето на осигуреното лице. Заявлението може да се подава и чрез последния работодател на заинтересованото лице. В тези случаи на работодателят е възложено задължението да подготви необходимите документи и заедно със заявлението да ги изпрати в ТП на НОИ в 15д. срок от получаване на заявлението.

Заявлението за отпускане на пенсия с специален образец, утвърден от управителя на НОИ. В него се съдържат данни, относно:



 1. самоличността на лицето /трите имена, година, дата на раждане, месторождение, адресна регистрация по последно местоживеене, данни от л.к., ЕГН/;

 2. за гражданското състояние на лицето /женен, омъжена, неженен, неомъжена, разведен/а, вдовец/ица, женен/омъжена с деца/;

 3. вида на исканата пенсия

В заявлението за отпускане на пенсия трябва да се съдържа описа на документите за установяване на правото на искания вид пенсия и да бъде подписано от заинтересованото лице.

Документите, които са необходими за отпускане на пенсия са различни за отделните видове пенсии. При искане за отпускане на пенсия за осигурителен стаж и възраст заинтересованото лице е длъжно да представи в ТП на НОИ следните документи:

а) за осигурителен стаж /трудова книжка, осигурителна книжка, документи издадени от работодателя/;

б) за брутното трудово възнаграждение /доход върху който са внесени осигурителни вноски за 3 последователни години от последните 15г. осигурителен стаж по избор на лицето преди 01.01.1997г.;

в) за брутното трудово възнаграждение/ доход, върху който са внесени осигурителни вноски за осигурителен стаж след 01.01.1997г. до датата на пенсионирането.

Към заявлението за отпускане на лична пенсия за инвалидност поради ОЗ се представят:

а) доказателства за осигурителен стаж до датата на инвалидизирането;

б) доказателства за брутно трудово възнаграждение/ доход, върху който са внесени осигурителни вноски за съответния брой години в зависимост от възрастта на лицето;

в) решението на ТЕЛК/НЕЛК за установяване инвалидност и % /50 и над 50%/ намаление на работоспособността на лицето.

Към заявлението за отпускане на лична пенсия за инвалидност поради ТЗ се предоставят:

а) документ за брутното трудово възнаграждение/ доход до датата на инвалидизирането;

б) решение на ТЕЛК/НЕЛК, с който се определя инвалидността и степента на загубената работоспособност.

Заявлението за отпускане на пенсия за инвалидност поради ТЗ се свързва служебно от ТП на НОИ с досието за ТЗ.

Към заявлението за отпускане на лична пенсия за инвалидност поради ПЗ се представят:

а) документ за брутното трудово възнаграждение/ доход до датата на инвалидизирането;

б) решение на ТЕЛК/НЕЛК за установена инвалидност и определена степен на загубена работоспособност.

Заявлението за отпускане на пенсия за инвалидност поради ПЗ се свързана служебно от ТП на НОИ с досието за ПЗ.

Към заявлението за отпускане на лична пенсия за военна инвалидност на лицата, които са загубили работоспособността си поради това, че са заболели/ пострадали през време или по повод на службата в запаса/ резерва и представят:

а) решение на ТЕЛК?НЕЛК за установяване инвалидността и степента на загубена работоспособност;

б) удостоверение от съответното поделение за датата на постъпването и уволнението от служба и за званието на лицето.

Към заявлението за отпускане на лична пенсия за военна инвалидност на лицата пострадали при оказване съдържанието на въоръжените сили се предлагат:


 1. експертно решение на ТЕЛК/НЕЛК за определяне инвалидността и степента на загубена работоспособност;

 2. документ от съответното поделение удостоверяващо обстоятелството, при което е пострадало лицето.

Към заявлението за отпускане на лична пенсия за гражданска инвалидност:

а) решение на ТЕЛК/НЕЛК за установена инвалидност или степен на неработоспособност;

б) документ, удостоверяващ обстоятелството, при което лицето е заболяло/ пострадало при изпълнение на гражданския дълг:

В тези случаи документът се съставя от кмета и упълномощеното от него длъжностно лице. В случаите, когато лицето е пострадало случайно от органите на властта при изпълнение на служебни задачи органът, причинил увреждането съставя документа.

Към заявлението за отпускане на наследствена пенсия /добавка към пенсията по чл.84 КСО/ пенсионерът има право на добавка в размер на 20% от пенсията или сбора на пенсиите на починалия съпруга/г/. Добавката не може да се получава заедно с наследствена пенсия. Тогава се представят:

а) удостоверение за наследници

б) за деца над 18г. до навършване на 26г., ако продължават да учат следва да се даде удостоверение от учебното заведение. Ако са на наборна военна служба – военно-осигурителна книжка/ удостоверение от съответното поделение;

в) за деца, инвалидизирани до 18/26г. по време на обучението или наборна военна служба, се представя решение на ТЕЛК/НЕЛК с всички необходими данни за определяне на правото и срока за получаване на пенсията;

г) за преживели съпрузи, които не са навършили възраст и са неработоспособни, се представя решение на ТЕЛК/НЕЛК с данните, необходими за определяне на правото и срока за получаване на пенсията;

д) за децата се представя декларация, че не са осиновени, преживелият съпруг – че не е стъпил в граждански брак;

е) за родители – декларация, че не получават лична пенсия, и че не са лишени от родителски права, както и документ, удостоверяващ, че са родители – удостоверение за раждане, съдебно решение;

ж) за родителите на лица, починали по време на наборна военна служба – документ, издаден от съответното поделение, удостоверяващ, че смъртта е настъпила по време на наборна военна служба.

Към заявлението за отпускане на социална пенсия за старост, от лица, навършили 70г, се представя декларация по образец за семейното и икономическото състояние и годишния доход на член от семейството.

По първоначално постъпване заявлението за отпускане на пенсия, се съставя пенсионна преписка /пенсионно досие/. Номерът на досието е ЕГН на заявителя. Към досието се прилагат документите, необходими за отпускане на съответния вид пенсия.

Непосочването от заявителя на законното основание /член, алинея, точка/ за отпускане на пенсия, не прави заявлението нередовно. Размерът, правото и вида пенсия се преценяват служебно от длъжностното лице, комуто е възложено ръководството на пенсионното осигуряване в ТП на НОИ.

Пенсиите и добавките към тях се отпускат, изменят и т.н., с разпореждане на длъжностното лице, комуто е възложено ръководството на пенсионното осигуряване в ТП на НОИ.

Длъжностното лице, комуто е възложено ръководството на пенсионното осигуряване в ТП на НОИ и управителя на НОИ или упълномощеното от него лице по отношение на пенсиите по международен договор, по който България е страна, издадат разпореждания за възстановяване за неправилно изплатени суми за пенсии в едномесечен срок от установяване на дължимата сума.

Препис от разпореждането на длъжностното лице, комуто е възложено ръководството на пенсионното осигуряване, ТП на НОИ, с което се отпуска, изменя, осъвременява, спира, възобновява, прекратява, възстановява пенсията, както и за възстановяване на неправилно изплатени суми, се връчва пряко на лицето или чрез пощенските станции срещу подпис и съответното датиране.

Изменението на пенсията – изменение на размера на отпуснатата пенсия поради нововъзникнали обстоятелства.



 • Когато пенсионерът представи нови доказателства за придобитият осигурителен стаж, осигурителен доход, за гражданско състояние.

Инициативата за изменението принадлежи на пенсионера, т.к. пенсионният орган служебно не събира доказателства. Пенсионният орган проверява достоверността на представените доказателства, свързани с отпускане/изменение на пенсията. Разпоредбата за отпускане и изменяне е ново разпореждане от датата на представяне на документа.

 • Пенсията се изменя/отпуска, когато е неправилно отпусната/ е отказано отпускането й.

Инициативата може да е на искателя или пенсионния орган. Разпореждането се изменя от датата на отпускането /промяната на пенсията. При неправилен отказ – разпореждането се изменя от датата на придобиване на правото на пенсия, ако заявлението е подадено в ТП на НОИ в 6 месечен срок от пораждането на правото. Ако документите са подадени по-късно, то пенсия се отпуска от датата на подаване на документа.

 • Пенсията се изменя, когато е определена в по-висок/по-нисък размер. Разпореждането се изменя от датата на отпускане.

 • Пенсията се изменя, когато се констатират явни фактически грешки. Инициативата на длъжностното лице, определено да ръководи пенсионното осигуряване в ТП на НОИ. В тези случаи разпореждането се поправя от деня на отпускането на пенсията.

 • Пенсията се изменя, когато са констатирани фактически грешки: грешки за неправилно определяне поради аритметични грешки. В тези случаи разпореждането се изменя от деня на отпускането/ отказа за отпускане.

 • Пенсията се изменя, когато констатират пропуски: не са взети предвид документи, имащи значение за определяне размера на пенсията. Например: документи, с които се удостоверяват осигурителен стаж, осигурителен доход. Разпореждането се изменя от датата на отпускане на пенсията.

Спиране: времето, преустановено изплащането на пенсията, при запазване на субективното право на лицето на пенсия. Може да се отнася до цялата/ част от пенсията.

Основанията за спиране: КСО

 1. по писмено искане на лицето

Причините за спирането може да са от различен характер. От датата на заявлението/ от друга посочена в заявлението дата – става спирането.

 1. когато пенсионерът не се яви за освидетелстване от ТЕЛК/НЕЛК, след като е повикано служебно.

Това основание се прилага при пенсиите за инвалидност, отпуснати за определен срок. Спирането на пенсията става от датата, до която е отпусната пенсия за инвалидност.

 1. когато пенсионерът не я е получавал повече от 6 месеца.

Причините за неполучаването могат да са от различен характер. Съображението на законодателя за спирането, е неустановеността на състоянието на пенсионера. Спирането се извършва от първо число на месеца, за който не е получена пенсията.

 1. когато не се следва изплащането на основание чл.101 КСО, т.е. не могат да се получават следните пенсии: лична пенсия за осигурителен стаж и възраст и наследствена пенсия за осигурителен стаж и възраст.

Лична/ наследствена пенсия за осигурителен стаж и възраст с лична/ наследствена пенсия за инвалидност поради ОЗ.

Лична пенсия за инвалидност, поради ОЗ с наследствена пенсия за инвалидност поради ОЗ.

Спряната пенсия се възобновява, а прекратената пенсия се възстановява по писмено заявление на пенсионера, когато основанието за спиране/прекратяване отпадне. Пенсията се възстановява от деня на отпадането на основанието за спирането и прекратяването й.

Необходимо е заявлението за възобновяване/възстановяване на пенсията да е подадено в 3г. срок от датата на отпадане на основанието за спиране/прекратяване на пенсиите или от датата на подаване на заявлението, когато срокът е пропуснат.

Прекратяването – окончателно преустановяване изплащането на пенсии. При спирането право на пенсия не се засяга, а при прекратяване придобитото право се погасява.

Основания за прекратяване:

Първа група – ЮФ, след отпускането и получаването на пенсията водят до прекратяването й по силата на закона:



 1. смърт на пенсионера

Изчезва субективното право на пенсия. Смъртта не може да породи право на наследствена пенсия на лицата, които са издържани от починалия и са включени в кръга на наследниците по смисъла на чл.82 КСО. Пенсията се прекратява от края на месеца, през който лицето е починало.

 1. при навършване определена възраст на детето

Това правило се прилага, когато детето навършва възраст, до която може да я получава или когато детето е осиновено.

Възрастта в тези случаи е елемент на основанието на правото на наследствената пенсия. Ако изискването за възраст не е налице, отпада основанието за получаване на наследствена пенсия. Пенсията се прекратява от датата, от която е възникнало основанието за прекратяването й.



 1. при встъпване на преживелия съпруг в брак

Това основание се прилага при наследствените пенсии. Законодателната презумпция е, че средства за издръжка ще се получават при съпруга от новия брак. Ако брака бъде прекратен поради развод – Пенсията се възстановява.

 1. когато отпадне основанието за получаването й

Това са случаите, когато работоспособността на пенсионера е възстановена. Пенсията се прекратява от датата на постановяването на експертното решение на ТЕЛК/НЕЛК за възстановената работоспособност.

Втора група – касаят поведението на лицата:



 1. при представяне на неистински/ подправен/ с невярно съдържание документ

Това са хипотези на престъпно поведение на пенсионера. За прекратяване на пенсията на това основание е необходимо документните престъпления да бъдат установени по съдебен ред. В тези случаи разпореждането за прекратяване на пенсията е от датата на отпускането й.

 1. при умишлено причиняване на инвалидност на пенсионера

Пенсионерът сам е причинил, умишлено, своята инвалидност. Целта му е била да получи пенсия за инвалидност. Умишленото причиняване на инвалидност се установява по съдебен ред, за да може да служи като основание за прекратяване. Това основание е приложимо при наследствената пенсия за инвалидност, когато правото на такава пенсия е обусловено от неработоспособността на лицето.

Разпореждането за прекратяването е от датата на отпускането й.



 1. при причиняване на инвалидност от извършеното от пенсионера умишлено престъпление.

Не е необходимо умишленото престъпление да е било насочено към причиняването на инвалидността, но при осъществяването му е настъпила инвалидност.

Трябва по съдебен ред да се установи, че причиняването на инвалидността, но при осъществяването му е настъпила инвалидността. Трябва по съдебен ред да се установи, че причиняването на инвалидността е резултат от извършеното престъпление от пенсионера. Пенсията се прекратява от датата на отпускането й.



№ 35 Спорове по пенсионното осигуряване
Основните правила относно споровете по пенсионното осигуряване – чл.117-120 КСО, субсидиарно се прилагат правилата на ЗАП и ЗВАС.

Едната страна на спора е заинтересованото лице. То има пряк и личен интерес от даденото обстоятелство. С обжалвания акт трябва да се признават или отказват права/ засягат законни интереси. Това е лицето, претендиращо право на пенсия от определен вид в определен размер.

Спрямо лицето може да има отказ за отпускане /неправилно определян/ неправилно изменение на пенсията.

Другата страна по спора е осигурителният орган – длъжностното лице, на което е възложено пенсионното осигуряване в ТП на НОИ. На този орган е възложено отпускане, изменение, осъвременяване, спиране на пенсията.

Предмет на споровете са правото на пенсия или размерът на пенсията.

Предмет на спора може да е материалното право на пенсия. Това е хипотеза, когато пенсионният орган не е уважил искане за отпускане на пенсията. Хипотезата е изключването на правото, когато не са субективно право, а се отпускат по преценка на определен държавен орган, са основава на обстоятелството, че те не се отпускат от пенсионния орган, чиито разпореждания могат да се обжалват по съдебен ред.

Спор, относно правото на пенсия ще е налице, когато е отказано отпускането на пенсия за осигурителен стаж и възраст, т.к. осигуреното лице няма сбора от изисквания по чл.61/1/,/3/ единици. Лицето, обаче, твърди, че има изискуемия стаж от различни категории труд, които например са приравните към трета категория труд.

Тези спорове са относно самото право на пенсия. Свързани с правото на пенсия са и споровете за спиране/ прекратяване на пенсията. Там се засяга самото право/ упражняването му през определено време.

Може да възникне спор и относно размера на пенсията. Това са хипотези, когато не са оспорва наличието на право, а се спори за размер на дължимата от пенсионния орган пенсия. Такъв спор може да възникне при първоначално определяне на размера на отпуснатата пенсия, изменянето й, извършването на удръжки и т.н.

Доколкото и основанието, а и размерът на пенсията са точно определени в закона, то споровете са винаги спорове за правото. При решаването им се изхожда от принципа на законността, а не от този за целесъобразността. Споровете по пенсионното осигуряване са различни от споровете относно експертизата на трайната неработоспособност, която е елемент на основанието за отпускане на пенсията за инвалидност, а и за някои наследствени пенсии. Тези спорове не са правилни, а са вътрешно служебни, експертни оспорвания, т.к. са свързани с изясняване на здравното състояние, а не на правен въпрос. Решават се от по-горестоящ орган, т.е. НЕЛК.

Органите за решаване на спорове относно пенсиите и другите осигурителни плащания не могат да се произнасят по тези въпроси. КСО посочва административен ред за разглеждане на споровете по задължителното обществено осигуряване. Орган за разглеждането на спора е директорът на ТП на НОИ. Този орган действа въз основа на сезиране с писмена жалба от заинтересованото лице. Разпореждането на длъжностното лице, комуто е възложено ръководството на пенсионното осигуряване в ТП на НОИ за отказ/ неправилно определяне/ изменение на пенсиите, добавките и компенсациите към тях, могат да се обжалват от заинтересованите лица пред директора на ТП на НОИ в 3 месечен срок от получаването им. С изтичането на 3те месеца се погасява правото да се иска разглеждане на спора от директора на ТП на НОИ.

Директорът на ТП на НОИ се произнася по жалбите с мотивирано решение в едномесечен срок от получаването му. С решението той може да отмени разпореждането на длъжностното лице, на което е възложено ръководството на пенсионното осигуряване, както и да реши жалбите по същество.

Решението се съобщава на заинтересованите страни в 7-дневен срок от постановяването му. Решението на директора на ТП на НОИ по спора може да се обжалва пред Окръжния съд по местоживеенето на осигурителния орган, чийто акт се обжалва в 14 дневен срок от получаването му. Жалбата се подава чрез директора на ТП на НОИ, който в 7 дневен срок е длъжен да я изпрати заедно с преписката в ОСъд.

ОСъд разглежда делата по реда на ЗАП. Решенията на ОСъд може да се обжалва касационно по реда на ЗВАС.

Разпорежданията на длъжностното лице, комуто е възложено ръководството на пенсионното осигуряване влиза в сила в необжалваната част и вече подлежат на изпълнение.

№ 36 Контрол за спазване на законодателството по ДОО – същност
Контролът по спазването на нормативните актове по ДОО, както и по внасянето на осигурителните вноски за задължителното здравно осигуряване и за допълнителното пенсионно осигуряване се осъществява от контролните органи на НОИ.

Контролът за спазване на осигурителното законодателство е властническа дейност, осъществяване от административни органи. Тези органи проверяват прилагането на осигурителното законодателство и установяват в каква степен фактическото състояние съответства на предписаното в правните катове. Когато при осъществяване на контрола се установи съответствие между съществуващото и дължимото за прилагане, контролът се изчерпва с извършване на проверката. Ако в резултат на контролната дейност се установи несъответствие между дължимото установено в нормативните актове и фактическото в рамките на контрола се предприемат мерки за поправяне на несъответствието и привеждане на фактическото състояние към състоянието, което предписват правните норми.

НОИ упражнява контрола за спазване на законодателството по ДОО и за внасяне на осигурителните вноски за задължителното здравно осигуряване и допълнителното пенсионно осигуряване, чрез специализирани контролни органи в своето централно управление и териториалното му поделение. Разпределянето на техните контролни правомощия се извършва според териториалния обхват на тяхната дейност. Централното управление на НОИ осъществява контролната дейности за спазване на законодателството по ДОО на територията на цялата страна.

ТП на НОИ осъществява контрола на територията, на който се разпростират техните правомощия. Държавен контрол за спазване на законодателството по ДОО е възложен на НОИ. То е държавен орган за управление на фондовете на ДОО. Контролът за спазване на законодателството по ДОО се упражнява от ръководните органи на НОИ и от техните специализирани органи.

Ръководните органи, които упражняват функции са управителят, подуправителят на НОИ и директорите на ТП на НОИ.

Контролните им правомощия се изразяват в издаваните задължителни предписания, с които спира изпълнението на разпорежданията на техните осигурителни и длъжностните лица, противоречащи на действащите нормативни разпоредби в обсега на контрола.

Ако заповедите /разпорежданията/ са на длъжностно лице от системата на НОИ, спирането на изпълнението им има характер на вътрешно служебен контрол и е израз на йерархическата служебна подчиненост на тези лица, на управителят на НОИ, съответно на директорите на ТП на НОИ. В такива случаи актът, чието действие е спряно още не е отменено. Преустановено е само временно неговото прилагане. Актът, може да бъде отменен/изменен от органа, който го е издал като следва задължително за него предписание на управителя на НОИ или директора на съответното ТП на НОИ.

Когато спреният кат/заповед е на осигурител, който е вън от организационната система на НОИ /пр: управителят на ТД/, разпореждането за неговото спиране има характер на принудителна административна мярка, която е задължителна за изпълнение от осигурителя, чиито акт е спрян.

Осигурителят е длъжен да го съобрази с отправеното му предписание, като го измени/отмени спрения акт и го приведе в съответствие и по такъв начин изпълнява предписанието на управителя на НОИ или на директора на съответното ТП на НОИ.

Извън контрола за спазване на законодателството по ДОО е юрисдикционния контрол. Той се упражнява от директорите на ТП на НОИ по отношение на обжалваните пред тях разпореждания на длъжностните лица за квалифициране на злополуката като трудова, разпоредбата на длъжностните лица за обезщетенията по краткосрочното обществено осигуряване и на разпорежданията на длъжностните лица по пенсионното осигуряване.

Осъществяването на контрола за спазване на законодателството по ДОО включва:



 1. права и задължения на контролните органи;

 2. контролните средства за въздействие, прилагани от контролните органи.

Контролните органи при изпълнение на служебните си задължения имат право:

 1. да извършват проверки на всички ЮЛ и ФЛ за дейността им по ДОО и за внасянето на осигурителните вноски за задължително здравно осигуряване и за допълнително задължително пенсионно осигуряване. За целта имат право на свободен достъп на работните места/помещения без уведомяване.

 2. да предприемат мерки за привличане към юридическа отговорност /имуществена и административна/ лицата, виновни за нарушаване на нормативните актове по ДОО и за внасяне на осигурителни вноски за ЗЗО и за ДЗПО /допълнително задължително пенсионно осигуряване/. За целта контролните органи имат право да изискат от проверяваните ФЛ и ЮЛ предоставянето на документи, сведения, справки, даването на обяснения и други подобни, свързани с осъществяването на ДОО и внасянето на осигурителни вноски за ЗЗО и за ДЗПО. Същността на това право на контролните органи е да получат достъп да автентични документи, за да направят заключение за действителното състояние на осъществяването на ДОО.

 3. контролните органи имат право да изискват от ЕТ и ЮЛ и техните поделения при проверки, ревизии да декларират банковите си сметки в страната, както и да представят документите, свързани с търговската им дейност. Това право на контролните органи е обусловено от трудностите при плащането на осигурителни вноски от осигурителите и самоосигуряващите се лица.

 4. контролните органи имат право да извършват насрещни проверки и да назначават вещи лица. Насрещни са проверките за установяване изпълнението на дадени предписания установяващи нарушения, недостатъци, пропуски.

 5. контролните органи на НОИ могат да извършват контролно ревизионна дейности сьвместно с данъчните органи по план, предварително съгласуван между управителя на НОИ и главния данъчен инспектор. Това право цели повишаване ефективността на контролната дейност на контролните органи на НОИ по отношение събираемостта на дължимите вземания на НОИ.

Контролните органи на НОИ имат редица задължения, свързани/произтичащи от характера на упражняваната от тях контролна дейност. Тези органи нямат право да работят по трудов договор за допълнителен труд свързан със служебните им задължения по трудово или гражданско правоотношение с друг работодател. Те също така нямат право да извършват дейност свързана със служебните им задължения и като ЕТ, съдружници, търговци и др.дружества, кооперации и т.н. Забраната се предпоставя от обстоятелството контролните органи да не бъдат поставени в зависимост, която ще се отрази негативно върху тяхната обективност и безпристрастие при изпълнение на техните задължения, което е несъвместимо с характера на техните контролни правомощия.

Законодателят е предоставил на контролните органи на НОИ правомощия за въздействие. Това са властнически правомощия, чрез упражняването на които въздействат за отстраняване на констатираните нарушения и недостатъци при осъществяването на ДОО или за тяхното предотвратяване и за поставянето на дейността на ФЛ и ЮЛ в съответствие с изискванията на законодателството.



Контролните органи дават задължителни предписания за спазване на законодателството по ДОО за внасянето на осигурителни вноски за ЗЗО и за ДЗПО.

По своята правна същност задължителните предписания представляват нареждания/ заповеди отправени от контролните органи към проверяваните от тях ФЛ и ЮЛ. Задължителните предписания от една страна са насочени да съдействат за организиране дейността си по ДОО в съответствие с изискванията на законодателството. От друга страна те са насочени да отстранят констатираните нарушения на законодателството по ДОО извършени от тях проверки.





Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница