Осигуряване на работници за извършването на дейности по разкриване на археологически обекти и артефакти на терен в района на Бургаски минерални бани – „Аква Калиде – Термополис” по Обособена позиция № “Дата06.12.2017
Размер50.79 Kb.
#36141


О Б Щ И Н А Б У Р Г А С

гр. Бургас, ул. „Александровска” № 26,, тел. 056 840915; 840916; 840917; 840918
ДОГОВОР ЗА УСЛУГА
Днес, ..................................2012 г., в гр. Бургас, между:

ОБЩИНА БУРГАС, с адрес на управление: гр. Бургас, ул. „Александровска” № 26, ЕИК 000056814, представлявана от Заместник-кмет „Култура и образование” – Йорданка Ангелова Бенова-Ананиева - ВЪЗЛОЖИТЕЛ и

________________ , седалище и адрес на управление: _____________________, адрес за кореспонденция: ___________________, ЕИК _________________, представлявано от ____________________ управител, ЕГН ______________ – наричан по-долу ИЗПЪЛНИТЕЛ,

на основание чл. 14, ал. 3, т. 2 от ЗОП и Заповед № 2859/02.12.2011 г. на Кмета на Община Бургас, се подписа настоящия договор за следното:


I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА:

Осигуряване на работници за извършването на дейности по разкриване на археологически обекти и артефакти на терен в района на Бургаски минерални бани – „Аква Калиде – Термополис” по Обособена позиция № _____________________________________“


ІІ. СРОК НА ДОГОВОРА

1. Настоящият договор влиза в сила от датата на подписването му и има действие до 30.11.2012 г.


ІII. ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ И УСЛОВИЯ НА ПЛАЩАНЕ:

1. Общата стойност на услугата, предмет на настоящия договор е в размер на ___________________ лева (________________________ лева) с включен ДДС.

2. Разплащането ще се извърши в български лева, по банков път, на банкова сметка
IBAN – ______________________

BIC – _______________________ в „_________________________“ АД.


в срок до 30 работни дни, считано от датата на представяне на данъчна фактура за окончателно плащане и подписване на двустранен протокол, съставен от упълномощени представители на страните.
IV. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ

1. Изпълнителят се задължава:

1.1. Да извърши възложената работа съгласно условията на Раздел І от договора.

2. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право:

2.1. Да иска от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ необходимото съдействие за изпълнение на работата;

2.2. Да иска от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ приемане на работата;

2.3. Да иска уговореното по-горе възнаграждение за приетата работа.
V. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ

1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен:

1.1. Да окаже необходимото съдействие на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за изпълнение на възложената му работа;

1.2. Да заплати на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ уговореното възнаграждение съобразно реда и условията от настоящия договор.

2. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право:

2.1 Да оказва текущ контрол по изпълнението на работата. Указанията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в изпълнение на това му правомощие са задължителни за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, доколкото не пречат на неговата самостоятелност и не излизат извън рамките на поръчката, очертани с този договор;

2.2. Да иска от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да изпълни възложената работа в срок и без отклонения от поръчката;
VI. САНКЦИИ, НЕУСТОЙКИ И ГАРАНЦИИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА:

1. При пълно неизпълнение на поетите с настоящия договор задължения, Изпълнителят заплаща неустойка на Възложителя, в размер от 30 % (тридесет процента) от стойността на договора.

2. При частично неизпълнение на поетите с настоящия договор задължения, Изпълнителят заплаща неустойка на Възложителя, в размер на 30 % (тридесет процента) от стойността на неизпълнената част от договора. При некачествено изпълнение на поети с настоящия договор задължения, Изпълнителят заплаща неустойка на Възложителя в размер на 30 % (тридесет процента) от стойността на некачествено извършените работи.

3. При забавено изпълнение на поетите с настоящия договор задължения Изпълнителят дължи неустойка на Възложителя, в размер от 0,5 % (нула цяло и пет процента) от цената на договора, за всеки просрочен ден, но не повече от общо 30 % (тридесет процента) от цената на договора.

4. Прилагането на горните санкции не отменя правото на Възложителя да предяви иск срещу Изпълнителя за претърпени щети и пропуснати ползи, съгласно действащото законодателство в Република България.
VІI. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА:

1. Настоящият договор се прекратява:

1.1. с изтичане на срока му;

1.2. с приемане на извършената работа и заплащане на уговореното възнаграждение.

1.3.едностранно от Възложителя, без предизвестие, при пълно или частично неизпълнение на задълженията на Изпълнителя по раздел ІV от настоящия договор.

2. Възложителят може да прекрати договора, ако в резултат на непредвидени обстоятелства, възникнали след сключването му, не е в състояние да изпълни своите задължения.


VIII. НЕПРЕОДОЛИМА СИЛА

1. Страните не носят отговорност за пълно или частично неизпълнение на своите задължения по настоящия договор, ако неизпълнението е възникнало пряко следствие от действието на непреодолима сила: земетресение, пожари наводнения, епидемии, военни конфликти, граждански вълнения, блокади, ембарго и други обстоятелства с форсмажорен характер. Настъпването на такива обстоятелства се доказва с надлежно оформен документ от компетентен държавен орган и се фиксира със съставяне на двустранен протокол, подписан от упълномощените представители на страните по договора.

2. Страната, която се позовава на непреодолима сила трябва в три дневен срок от настъпването на форсмажорното обстоятелство писмено да уведоми насрещната страна. При неизпълнение на това задължение страната не може да се позовава на непреодолима сила.

3. При настъпване на непреодолима сила, неизправната страна, която е била в забава не може да се позовава на форсмажорните обстоятелства.


VІІІ. ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ:

1. За неуредени с настоящия договор въпроси се прилагат разпоредбите на действащото законодателство на Република България.

2. Възникналите между страните спорове по този договор се решават пред компетентния съд в гр. Бургас.

3. Всички съобщения между страните във връзка с настоящия договор следва да бъдат в писмена форма. При промяна на посочените данни, всяка от страните е длъжна да уведоми другата в седемдневен срок от настъпване на промяната.

4. Адресите за кореспонденция между страните по настоящия договор са както следва:

За Възложителя: ОБЩИНА БУРГАС, град Бургас, ул. „Александровска” № 26;

За Изпълнителя: _____________________________________________________

Всяка от страните по настоящия договор е длъжна незабавно да уведоми другата при промяна на адреса си. В противен случай всяко изпратено съобщение се смята за получено, считано от датата на изпращането му, ако е изпратено на последния известен адрес.Настоящият договор се състави и подписа в четири еднообразни екземпляра - три за Възложителя и един за Изпълнителя.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ИЗПЪЛНИТЕЛ:

ОБЩИНА БУРГАС

ЙОРДАНКА АНАНИЕВА

ЗАМ.-КМЕТ „КУЛТУРА И ОБРАЗОВАНИЕ”


ДИРЕКТОР ДИРЕКЦИЯ БФ:

/МАЛИНА ПОПОВСКА/
Сподели с приятели:
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница