Основание за разработване на стратегията за развитие на дг"Здравец"


Формиране на социална култура на поведениестраница2/7
Дата10.02.2024
Размер116.78 Kb.
#120279
1   2   3   4   5   6   7
СТРАТЕГИЯ-20202024
Свързани:
quiz-travmi-1, Ruth-Jacobowitz - Ljubov i seks na sredna vyzrast - 3149
Формиране на социална култура на поведение

очаквани резултати

   • адаптиране в условията на детската група;

   • спазване на правила на общуване с възрастни и връстници в процеса на комуникация;

   • стремеж към собствена дейност, водеща до свобода и осъзнаване на личностна значимост;

   • адекватно интерпретиране на социални роли и проявяване на социални качества;

 1. Формиране познавателна култура на поведение, която обхваща сензорни и познавателни умения.

Очаквани резултати :
- предизвиква интерес за овладяване на нови знания и затвърдяване на старите.
-успешно усвояване на знания, умения и навици, необходими за развитие на децата

 1. Емоционално-волева култура на поведение:

Oчаквани резултати

   • формиране на активна жизнена позиция чрез дейности, гарантиращи всестранно развитие на творчески личности;

   • усвояване на норми, ценности, стереотипи, в резултат от което у детето се изгражда система от вътрешни регулатори на поведението;

   • натрупване социални знания и умения в определена сфера чрез собствен опит;

   • възпитаване на емоционална грамотност, изразяваща се в разпознаване и назоваване на емоциите, и свързването й с потребностите и възможността за общуване чрез емпатия;

 1. Естетико-художествени умения:

oчаквани резултати

   • отразяване на социалните и художествени ценности;

   • специфични прояви на изразяване на естетическите вкусове, чувства и поведенчески стратегии в областта н естетико-художествените дейности.

 1. Двигателни умения, свързани с

   • усъвършенстване на моторно-двигателната дейност и моделирането на дейностни процеси.

Очаквани резултати :

   • диференцирано и синтезирано възприемане на елементи, признаци, еталони и модели;

   • общуване в двигателни дейности;

   • демонстриране интерес към различни предметно-практически и продуктивни дейности и ценности;

   • ориентиране в технологии и техники, спазване на правила на дейности и поведение.


ОСНОВНИ ПРИНЦИПИ
1.Законосъообразност – съответствие на целите и предлаганите мерки със законите и подзаконовите нормативни актове
2.Кохерентност – осигуряване на координираност и взаимна обвързаност на предлаганите политики и мерки при сътрудничество на всички заинтересовани страни
3.Партньорство – активно и координирано участие на институциите за образование и обучение, институциите на властта, гражданското общество. 4.Прозрачност и популяризиране на мерките и резултатите – значимостта на проблемите предполага висока степен на информираност на обществото
5.Приемственост – осигуряване на непрекъснато действие на стратегията, независимо от управленски или други социални промени и гарантиране на постоянство в усилията и политиките за изпълнение на приетите цели и целеви показатели
6.Устойчивост на резултатите – осигуряване на трайно и дългосрочно въздействие на постигнатите резултати
7.Отчетност, мониторинг и контрол – постигане на по-висока степен на ефективност
8.Иновативност – създаване на нови и интензивни мерки и подходи
9.Нагледност,
10 Съзнателност и активност, гъвкавост и вариативност.
11 Достъпност и мяра,
12.Научност, връзка на теорията с практиката
13.отчитане на възрастовите и индивидуалните особености на децата
14. системност и последователност, ,
15.Възпитание в процеса на обучение; Възпитателно-образователната работа се реализира в няколко направления:

1. Духовно-образователно (педагогически ситуации, беседи, устни поучения).
2. Възпитателно-оздравително (празници, подвижни и образователни игри, ролеви и конструктивно-творчески игри, разходки, екскурзии, походи).

3. Културно-познавателно (срещи, целеви разходки, екскурзии, концерти, представяне на мултимедийни презентации, прожекции на филми).


4. Нравствено-трудово (навици за самообслужване, почистване на стаята и двора, работа по интереси, продуктивна дейност, изготвяне на подаръци за празника)

Целеполагането е функция на резултатите и изводите от аналитичната част на стратегията. Отчитайки влиянието и значението на външните и вътрешните фактори по отношение на възможностите за развитие на ДГ „Здравец“ и прилагайки съвременни технологии на планиране, се достигна до следния вид на целите, подцелите и мерките за реализация:

ДГ“ЗДРАВЕЦ“ трябва да бъде компактен, многообразен и адаптивен център , управляващ умело ресурсите си и включващ гражданите/родителите ,близките, приятелите, обществениците , бивши колеги в решенията за бъдещето. Само така ДГ“ЗДРАВЕЦ“ може да създава и поддържа разнообразни възможности за развитие и високо качество на живот , обучение ,възпитание и бъдеще на децата.. За да постигнем тези приоритети, обединяващият стратегически документ на ДГ“ЗДРАВЕЦ“


успяхме да
ДА си припомним миналото ./ Изваждаме работещи механизми .
да структурираме и анализираме данните – кое е работело, и кое отново може да проработи,
да въвлечем заинтересованите страни"./кои са те ?

Анализ на външната среда :
ДГ „Здравец“ се намира в централната градска част,стара монолитна постройка ,строена за детска градина и отговаряща на нормативните изисквания и потребности за 70 години на миналия век. Остаряла материална база, устойчива,като предимство, предвид отсъствието на ремонтни дейности. Кварталът е стар, от времето на 70 г. със застаряващо население и отсъствие на голям брой деца. Градината разчита на близостта си с основни транспортни линии и високото качество на Възпитателно образователния процес ,който се осигурява от квалифициран персонал.
ДГ „Здравец“ е в близост до още 3 детски градини,т.с има осигурена конкуренция.
Същата се намира в близост до няколко училища,, читалище,пожарна, пощенски клон, два парка,РЗИ, Агенция по безопасност на храните. Казвайки това, имаме предвид ,че тя е под непрекъснато наблюдение от част от основните контролни институции,посещавана от множество специалисти и дава възможност за поддържане на високо ниво по отношение на здравното осигуряване на децата, спазване на изискванията по отношение на хранене, хигиенни изисквания-т.с контролът е на високо ниво, от там и на хигиена , храна, противопожарни изисквания, поддържане със собствени възможности на сграден фонд,кухня, пералня, занимални и прилежащи помещения.
Близостта до училища и паркови площи дава възможност за работа и игра на открито ,творческа смяна на средата за учене и игра, посещения и наблюдение на различни институции по Околен свят без да е необходим транспорт в ежедневието.
Анализ на вътрешната среда
ДГ“Здравец“ е четиригрупна градина
Персоналът се състои от 22 души , от които 9 учители , 1 директор ,1 психолог, 1 учител по музика. Освен това с децата работят и специалисти по изобразително изкуство, народни танци, спортна гимнастика и футбол английски .
Градината продължава традиционните за институцията и избрани от родителите дейности – народни танци, изобразително изкуство – керамика , спортна гимнастика, английски език, народни танци. Градината притежава футболно игрище, пространство с възможности за използване като физкултурен салон,фитнес площадка ,красив и просторен залесен двор, биоградинка, цветни лехи. Тези пространства , освен занималните , предлагат отлични възможности за игра, целенасочена работа ,по различни направления и учене.
Децата са разделени в четири групи, по възрастов принцип- 3-4, 4-5,5-6,6-7 годишни.През последните 10 години броя на децата е сравнително постоянен- 128-130деца.

Анализ силни страни

 • Изключителна компетентност, абсолютно всеотдаен труд, рационалност и ефикасност на участващите в процеса

 • Приемственост в традициите и педагогическите практики

 • Екип работещ на принципа за „изпреварващо образование”,както по отношение на съдържание така и на методи и средства.

 • Ефективна , постоянна и непрекъсната квалификация на педагозите

 • Ефективно работещо УН

 • Акцент върху формиране на устойчиви знания и умения у децата

 • Приемане на образователната политика и стратегия на институцията не като състезателна дисциплина ,а като творческа-не състезание, а сътрудничество

 • Просторен двор с възможности, макар и не оптимални за работа на открито

 • Салон , въпреки не отлично и модерно оборудван, но с възможности –наличие на пространство с възможност за преоборудване

 • Ефективна работа с външни преподаватели

 • Ефективна работа с родители


Анализ слаби страни През последните години остават едни и същи, негативно влияещи фактори,

 • В образованието все повече ще се залага на личната инициатива на семействата, децата и учителите което, за съжаление, вече задълбочава неравенствата в обществото, оставяйки най-необлагодетелстваните социални групи в позиция на изоставане

 • Финансиране,

 • Ремонтни дейности

 • Многословието в образованието

 • Бюрокрацията и непрекъснатото писане без резултат

 • Квалификацията –мнима в повечето случаи,хаотична, примамливи предложения по предпочитани хотели и дестинации .

 • Трудности при намиране на квалифицирани специалисти

 • Традиционната форма на преподаване остарява, тъй като тя не отчита съвременните реалности и разчита на принципи, валидни за времето преди Информационната революция.

 • съществуваща тенденция на прехвърляне на част от задълженията на семейството към детската грпадина .

 • Изключение :Извънредната ситуация -В случая с образованието отговорността на преподаването беше прехвърлена и в ръцете на родителите и търпението на самите деца

Ние вярваме ,че най-ценното ,което можем да дадем на децата е устойчиви зная и умения.
Искаме чрез създаване на среда ,осигуряваща смислено образоветелно и възпитателно преживяване ,да им помогнем и покажем голямата картина на света , започващ от занималнята ,използвайки силата на системното мислене като изконна човешка способност. Да предоставим алтернативна възможност за нов подход в обучението – не обучение „за“ или „на“ децата ,а такова ,което се прави „ с“ тях.
ПОДХОДИ
Стратегията поставя изисквания и промени в нагласите на педагогическия екип,в поведението на възрастния ,от там и на детето ,и най-вече в отговорностите ,но смятаме,че ако няма промяна в мисленето и подхода, няма начин да се стигне до решението на каквито и да е цели и задачи.Подмяната на целите и задачите не променя нищо , а и няма смисъл. Детето отдавна е в центъра на педагогическия процес по документи и декларации.Отдавна се работи в посока развитите на компетентностите му и то е субект на УВП.
Смятаме ,че смяната на подхода ,превръщането на процеса в интересен, предизвикващ, любим, в който, ти си част от процеса на решение, значим си , правиш неща ,които разбираш, е пътя на познанието и ученето през целия живот,пътя на устойчивото личностно развитие. Това не са нови тези на екипа , ние продължаваме стратегията от преди четири години ,допълваме нови щрихи поради нормативни изсквания и навлезли нови фрази в педагогическия речник .
Компетентностния подход

 • Юнеско приема 4 групи –

да се научим да познаваме ,
да правим ,
да живеем ,
да живеем съвмество
Ключови компетентности изискванията на обществото от личността – предпоставка за успешен живот на личностт а и функциониране на обществото

 • Оксфорд и Кембридж- Компетенции за :

Комуникация
Операции с числа
Информационни технологии
Работа с хора
Компетнции за усъвършенстване на способностите
За решаване на проблеми

 • В България

Наборът от компетенции е огромен. Ключовите компетенции са в референтната рамка „Учене през целия живот“- езикови , математически дигитални, умения за усъвършенстване ,за учене и знания ,гражданска, предприемаческа , културна . Тези компетенции са намерили място в държавния образователен стандарт .
Целта е средата да създаде условия за провеждане на образователните политики в рамките на компетностния подход . Правила и методи за стимулиране на иновациите в образователната дейност .Целта е споделеност на стратегията за обучението,възпитанието и развитието на всяко отделно дете. Това е основният ресурс в образоването – споделеност на визията , целта, споделенст на дейности , споделеност на време , готовност да се работи за една кауза – детето .Сподели с приятели:
1   2   3   4   5   6   7
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница