Основание за разработване на стратегията за развитие на дг"Здравец"страница5/7
Дата10.02.2024
Размер116.78 Kb.
#120279
1   2   3   4   5   6   7
СТРАТЕГИЯ-20202024
Свързани:
quiz-travmi-1, Ruth-Jacobowitz - Ljubov i seks na sredna vyzrast - 3149
Какво ще постигнем?
Създаване на екологично-социална образователна мини система в ДГ“Здравец“ осигуряваща подходяща среда на всяко дете за пълно разгръщане на собствения си капацитети овладяване и усъвършенстване на всички форми на познание ,достъпни за възрастта.


Стъпките

 • разбиране на смисъла на реформата от страна на педагогическият екип и целия персонал

 • промяна на методите за работа в групата

 • самоосъвършестване и квалификация на всеки член от екипа

 • самонаблюдение и създаване на достъпно собствано портфолио-визитка на учителя

 • подготвяне на програмна система и тематично разпределение –дълбоко обмислено и като предпоставка за реализиране на стратегическите цели

 • ежемесечна вътрешна квалификация

 • разиграване на методически задачи

 • брейнстром игри за възрастниМерки за устойчивост на дейностите

 • постоянство в посоката и методите

 • измерване на резултатите на децата

 • емоционалната готовност на децата да бъдат на ДГ

 • търсене на ответна реакция от родителитеКритерии за оценка на постигнатите резултати
Оценката трябва да има квалификационно значение, да бъде показател за готовността на детето да усвои следващи умения и знания

 • Дейност, показател за качест­вото на неговата подготовка./в зависимост от задачата / или резултат от дейност

 • Адекватно оценяване както на универсалните, така и на видовете компетентности.

 • Провокация от страна на учителя - в резултата от УВП да се търси не само КАКВО знае бъдещият ученик ,личност, а и КАК той може да действа?

 • Усъвършенстване на начи­ните за оценяване на крайните резултати на УВП-Компетентностен подход и личностен подход

   • /Сумата от оценките на отделните изучавани направления много често не дава обективна картината за уменията и компетенциите на детето .данни за дисциплинарните знания- по образователни направления - оценка на познавателните възможности на детето /

 • Оценката на компетентностния подход установява подчи­неността на знанията и уменията на способността и готов­ността на детето да ги ползва /дори самостоятелно /при решаване на различни задачи и проблемни ситуации.

 • Контрол върху степента на успеваемостта;

 • Прогноза за възможностите на детето и установяване тези, които то не е разкрило;

 • Организация на условията за активизиране на интересите и мотива­цията на детето за учене;

 • Управление на овладяването и придобиването на компетентности, зна­ния и умения чрез използване на съвременни активни методи от преподавателите и формиране на личностни качества у детето , осигуряващи самоорганизация, само­регулация, мотивация за учене.

 • Оценка личностни качества (инициативност, находчивост, комуникативност, отговорност, индивидуална и взаимна рефлексия, изразена в обективна оценка на другите и самооценка);

 • “Измерването ”, задължително изисква срав­няване с определена единица, приета за мярка- ДОС, чрез използване на определени критерии.

 • из­ползването на личностни качества (инициативност, находчивост, комуникативност, отговорност, индивидуална и взаимна рефлексия, изразена в обективна оценка на другите и самооценка);

Оценяването се извършва по следните алгоритми: определят се параметрите на това, което се оценява; определя се стандарта; определят се критериите, по които се прави оцен­ката.
Концепцията на Системата за контрол и оценяване на знанията и уменията е построена на принципите, свързани с хуманизацията на образованието, активизация- та на човешкия фактор, демократизацията на процеса на обучение, индивидуализа­цията, откритостта. В основата на тази система стои идеята за разгръщане на фено­мена “учене - осъзнаване – субективен опит” чрез моделиране на познавателната дейност на детето.
Сподели с приятели:
1   2   3   4   5   6   7
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница