Основни аспекти на икономическата психологиястраница1/2
Дата20.01.2023
Размер33.06 Kb.
#116343
  1   2
New Microsoft Word Document
Свързани:
abcd

1
Основни аспекти на икономическата психология
Икономическата психология е дял в психологията, който изучава психическите
особености на субекта на икономическата дейност, формите на психическо отражение
на икономическите явления в съзнанието на индивидите, групите, народите, а така
също и икономическото им поведение. Икономическата психология представлява
междудисциплинарно знание за човека и човешките отношения, които се установяват в
процеса на икономическата дейност, използва теоретичните отношения и методи от
различни отрасли на психологията и икономическите дисциплини, а така също
социологията, антропологията, невробиологията и др.,. като изучава аспектите на
икономическото поведение, икономическата дейност на индивидите. Икономическата
психология се различава от икономическите науки с това, че предмет на нейното
изследване са преди всичко хората, участващи в икономическите процеси.
Зараждане и източници на икономическата психология
Терминът „икономическа психология“” е за първи път използван от френския
психолог Габриел Тард. Според определението на Г. Тард, икономическата психология
се съотнася с психологическите основи на икономиката, с психологическите
положения, на които се основава икономическата теория. Той поставя основата на
„социално-ориентираната психология на икономическия живот“,”, което от
методологическа гледна точка съответства на утвърденото понастоящем понятие
„иконоическа психология“.”.
Немският психолог Х. Мюнстерберг, който е и основател на психотехниката, се
е занимавал емпирично, като осъществява редица изследвания в областта на труда и
рекламата. Характерна особеност на неговия научен подход е насочеността преди
всичко към сферата на микроикономическите отношение, като се изследват въпросите
за монотонноста на труда, неговата организация, степен на справедливост за
получаваното заплащане.
Източници за историята на икономическата психология могат да бъдат намерени
в трудовете на такива икономисти, като А. Смит, Дж. Бентам и др.Адам Смит поставя
основите на теоретическите представи за „икономическия човек“” като егоистичен,
рационален и склонен към лъжа индивид. Дж. Бентам пък формулира принципа за
максимализиране на удоволствията и минимизиране на страданията като основен закон
2
на човешкото поведение. В утилитаризма и прагматизма подбудите, мотивите на
„икономическия човек“” се образуват от два основни компонента –наслада и страдание,
не се свеждат до чисто парично натрупване и често са основани на алтруизма,
страстите, любовта(Дж. Бентам).
Представите за психическите особености на „икономическия човек“” са
еволюирали по няколко направления. В най-известните от тях личността и подбудите
на субекта на икономическата дейност се свързват с „егоизъм“” и „лични
интереси“(”(Т. Хобс, К. Хелвеций, Р. Камбърленд, Б. Мандевил и др.).
Принципът на полезността и изгодата като основа на икономическите мотиви на
личността у Дж. Дюи се допълва от цялостното разбиране на човека като единство на
биологичното и социалното. Мотивиращата нагласа се разглежда от тях като личностен
компонент на дейността, свързан с традициите, обичаите на обществото. Обичаите,
правилата на поведение и привичките, нормите като характеристики на субективния
свят на „икономическия човек“” се разкриват в концепциите на Т. Уеблън като
индивидуално-личностни и културно-исторически източници на макроикономическото
поведение, в резултат на което в структурата на икономическите подбуди са въведени
ирационални, безполезни стремежи.
Джордж Катън е първият психолог, който съсредоточава вниманието си върху
психологическите проблеми на макроикономическо ниво. Той въвежда такива понятия,
като „отношение към нещо“,”, „настроение“,”, „очакване“.”. Смята се за бащата на
икономическата психология. Пръв започва да прилага систематично психологическата
теория и методите за изследване на икономическите проблеми. Така пръв формулира
една от базовите идеи на икономическата психология, а именно„” покупката зависи не
само от способностите(икономическите възможности) да се осъществи покупка, но и от
желанието тя да бъде направена(психологическитенагласи)“.). В книгата му
„Психологическа икономика“” са описани неговите теоретични представи за
съотношението психология и икономика. Основната задача при използването на
психологията за икономическите изследвания се състои според него в разкриването и
анализа на вътрешните тенденции, залегнали в основата на икономическите процеси.
Икономиката без психологията не може успешно да изследва най-важните
икономически процеси, така както и психологията без икономиката няма възможност
да изследва най-важните аспекти на човешкото поведение. Прецизното проучване и
3
определяне на мястотона психологията и бизнеса в голяма степен можем да
илюстрираме с твърденията и вижданията на Джордж Катън, а именно, че икономиката
без психологията не може успешно да изследва най-важните икономически процеси,
така също както и психологията без икономиката няма възможност да изследва найважните аспекти на човешкото поведение.
Социално-историческата насоченост на изследванията на субекта на
икономическата дейност се анализират от неговата зависимост от социалния слой,
група, народ в тяхното историческо развитие (А. Вагнер, Л. Гумильов и др.). Друго
направление на изследванията на „икономическия човек“” е разкриване на моралноценностните аспекти на неговото съзнание. В съвременните разработки предмет на
изучаване е етиката на предприемачеството, етичните аспекти на собствеността (А.
Риан, Д. Холуел). От средата на ХХ в. собствено психологическо направление на
изследване на „икономическия човек“” придобива особено развитие в резултат на
работите на К. Уарнърд, П. Уебли, Дж. Катън,О. Денейка, А. Китов, С. Малахов и др.).
Икономическият субект е елемент на социално-икономическата и природна
среда, и е способен на налични възможности, като така става единственият инициатор
на трансформация на окръжаващата среда в посока на своите прогнозируеми
потребности. Икономическите субекти са преди всичко интегрални образования. В
икономиката се удовлетворяват потребностите не само на икономическите субекти, при
това количеството на последните не е тъждествено на количеството на населението на
Земята.
Същност на икономическата психология
Икономиката и психологията са два отрасъла на знанието, които изучават един
и същи общ за двете науки обект – човека. Икономическата психология разкрива
процеса на познание на икономическата реалност, който включва следните взаимно
свързани аспекти на изучаване: подбуди или мотиви на дейността на икономическия
човек; икономическото съзнание на личността, което се формира на основата на
преживяванията и натрупания опит; несъзнателното начало на психиката на индивида,
взаимовръзката с емоциите; икономическото поведение, активните волеви действия,
променящи обкръжаващата среда.
4
Подходът на икономиката към психологията е утилитарен и се определя от това,
че психологията може да даде полезното за повишаването на успешността на
икономическата дейност. Подходът на психологията към икономиката е хуманистичен
–интересува се какъв е човекът в рамките на пазарната дейност, какво чувства, какви са
неговите преживявания при осъществяването на тази дейност.
Съвременната икономическа психология е един от най-активно развиващите се
отрасли на психологията, тя е чувствителна към новите идеи, нови интерпретации,
схеми и концепции. Икономистите определят икономическата психология като научно
направление, което включва изучаване на мотивите на икономическото поведение на
човека или групите, икономическото съзнание, рационалното начало в икономическото
поведение и ролята на несъзнателното.
Във връзка със застаряването на населението се извеждат стратегически
политики и проекти към инвестиране в подкрепа на хора в напреднала възраст с
различни форми на ръководене при тези възрастови групи. Стратегии и политики са
насочени към регулация пазара на труда, ниво на заетост в по-напреднали възрастови
групи, осигурени форми на професионално развитие и кариера при застаряващите лица,
изучаване и преодоляване на проблемите на ейджизма и геронтокрацията. На редица
форуми се изтъква, че е необходимо разработването на ефективен мениджмънт за
напреднали във възрастта групи, разработване на национални стратегии по въпросите
на стареенето в контекста на развитието на икономиката на макро и
микроикономическо ниво.
По-традиционното психологическо определяне на икономическата психология
се базира на необходимостта от изучаване на психологическите особености на субекта
на икономическата дейност, а така също и на формите на психическо отражение на
икономическите явления в съзнанието на хората и икономическото поведение.
Икономическата психология интегрира междудисциплинарното знание за човека и
човешките отношения и изучава психологическото пространство на субектите на
икономическите процеси.
Икономическите проблеми през последните години активизират
междудисциплинарните изследвания, които обединяват психолози, социолози и
антрополози, което дава възможност да се концентрират усилията върху такива
5
актуални проблеми на съвременността, като масовото потребление в контекста на
социалната идентичност, изследване на бедността и безработицата, задълженията,
конфиденциалността в бизнеса, търсене на нови методи за изучаване на субекта и
неговото отношение към потреблението и др. (Х. Диттмар; П. Лунт).
Особен интерес представлява изучаването на процеса на икономическата
социализация, като се използват привични за психологическия методологически апарат
схеми и е необходимо да се определи психологическият прочит на съдържанието на
тази икономическа социализация.
По своя статус икономическата психология е междудисциплинарна научна
дисциплина, обединяваща теоретични положения, методи и резултати на изследване,
натрупани както в психологическата наука, така и в икономиката.
Анализът и обобщението на различни източници, в които са направени опити за
дефиниране на икономическата психология, показват, че тя е комплексен, приложен
отрасъл на психологическата наука, който напоследък интензивно се развива.
Предмет на икономическата психология е икономическото съзнание и
психологическите закономерности на икономическото поведение на различни слоеве от
населението, свързани с производството, разпределението, размяната, обменът и
потреблението на стоки и услуги.
В качеството си на единна фундаментална категория на икономическата
психология е икономическата активност на субекта. Тази категория дава възможност за
единно разглеждане на ключови за съвременната психология и икономическа теория
категории като икономическо поведение, икономическа дейност, икономически
установки, икономически субекти и т. н.
Методи и подходи на икономическата психология
Методите, които се използват в икономическата психология, могат да бъдат

Сподели с приятели:
  1   2
©obuch.info 2023
отнасят до администрацията

    Начална страница