Основни формули, използвани в статистикатастраница1/2
Дата26.09.2018
Размер0.53 Mb.
#83294
  1   2

ОСНОВНИ ФОРМУЛИ, ИЗПОЛЗВАНИ В СТАТИСТИКАТА

 1. СТАТИСТИЧЕСКИ ГРУПИРОВКИ
 1. Аритметична формула за определяне ширината на интервала при интервални групировки с еднаква ширина на интервалите:h – ширина на интервала; Xmax максимално значение на признака; Xmin минимално значение на признака; k – предварително определен брой на групите.


  1. Относителни честоти, характеризиращи едномерни емпирични честотни разпределения.

   1. По отношение на цялата съвкупност:fi – абсолютни честоти на i-то значение на статистическия признак Xi ; N – общ брой на единиците в съвкупността

   1. По отношение на броя на действително разпределените единици в съвкупността:

Σfi – сума от абслоютните честоти за всички значения на статистическия признак Xi .  1. Кумулативни честоти, характеризиращи едномерни емпирични честотни разпределения.

1.3.1. Кумулативна честотаза i=1, …, k.

fj абсолютни честоти на j-то значение на статистическия признак; k – брой на значенията на признака Xi .

1.3.2. Относителна кумулативна честота:за i=1, …, k.

Ci – кумулативна честота на i-то значение на статистическия признак Xi ; pj – относителна честота на j-то значение на признака Xi ; k – брой на значенията на признака Xi .


 1. СТАТИСТИЧЕСКИ СРЕДНИ ВЕЛИЧИНИ

2.1. Алгебрични средни величини

2.1.1. Средна аритметична величина

2.1.1.1. Непретеглена средна аритметична величинакъдето: хi са индивидуалните значения на признака ; N- брой на наблюдаваните единици.


2.1.1.2. Претеглена средна аритметична величина

където: хi са индивидуалните значения на признака ; fi - абсолютни честоти (тегла); pi - относителни честоти (тегла); k – брой на значенията на xi ; N- брой на наблюдаваните единици.
Основни свойства на средната аритметична величина:където А е произволна константа, А≠ 0.
2.1.2. Средна хармонична величина.

2.1.2.1. Непретеглена средна хармонична величина:


където: хi са индивидуалните значения на признака ; N- брой на наблюдаваните единици.


2.1.2.2. Претеглена средна хармонична величина:

където: Fi = xi fi ; хi са индивидуалните значения на признака ; k – брой на значенията xi ; N- брой на наблюдаваните единици.  1. Неалгебрични (позиционни) средни величини.

2.2.1. Медиана (средна на положение) при интервални статистически редове:

където: е долната граница на медианния интервал;NMe е номерът на единицата, носеща медианното значение:

- N- общ брой на единиците в съвкупността.

е кумулативната честота на предмедианния интервал;

е честотата на медианния интервал;

h е ширината на медианния интервал.
2.2.2. Мода (най-често срещаното значение на признака) при интервални статистически редове:

където: LMo - долна граница на модалния интервал;fMo - честота в модалния интервал;

fMo-1 - честота в предмодалния интервал;

fMo+1 - честота в следмодалния интервал;

h - ширина на модалния интервал.


  1. Съотношение между средната аритметична, медианата и модата в едно емпирично честотно разпределение:
 1. СТАТИСТИЧЕСКО РАЗСЕЙВАНЕ

3.1. Размах на разсейването.

3.1.1. Абсолютен размер:

R = xmax - xmin

3.1.2. Относителен размер (коефициент на вариация по размаха):

където: xmax - максимално значение на признака ; xmin - минимално значение на признака; е средната аритметична.


  1. Средно аритметично (линейно) отклонение.

3.2.1. Абсолютен размер.

    1. Непретеглена формула:

където: хi са индивидуалните значения на признака ; е средната аритметична; N – брой на наблюдаваните единици.
    1. Претеглена формула:


където: хi са индивидуалните значения на признака ; fi - абсолютни честоти (тегла); е средната аритметична.
3.2.2. Относителен размер (коефициент на вариация по средно аритметично отклонение):  1. Средно квадратично(стандартно) отклонение.

3.3.1. Абсолютен размер.

    1. Непретеглена формула:

където: хi са индивидуалните значения на признака ; е средната аритметична; N – брой на наблюдаваните единици.
    1. Претеглена формула:

където: хi са индивидуалните значения на признака ; fi - абсолютни честоти (тегла); е средната аритметична.


3.3.2. Относителен размер (коефициент на вариация по средно квадратично отклонение):
  1. Дисперсия.

   1. Непретеглена формула:   1. Претеглена формула:
  1. Средно квадратично (стандартно ) отклонение при алтернативен (дихотомен) признак:

където р е относителен дял на единиците по едно от значенията на признака, а q – по другото, т.е. q = 1- p.
  1. Средна разлика на К.Джини.

   1. Непретеглена формула:

където: хi и xj са индивидуални значения на признака; N – брой на наблюдаваните единици.
   1. Претеглена формула:


където: хi са индивидуални значения на признака; fi - абсолютни честоти (тегла); е прогресивно-кумулативна честота, получена чрез сумиране на честотите от първата до i–та група; е регресивно-кумулативна честота, получена чрез кумулация на честотите от последната до i–та група; N – брой на наблюдаваните единици.

 1. АСИМЕТРИЯ И ЕКСЦЕС

4.1. Коефициент на асиметрия на Пирсън.където: е средната аритметична; σ е стандартното отклонение; Мо е модата на разпределението.
  1. Коефициент на асиметрия на Юл

където: е средната аритметична; σ е стандартното отклонение; Ме е медианата на разпределението.
  1. Коефициент на асиметрия на Боули.

където: Q1 и Q3 са съответно 1-ви и 3-ти квартил на разпределението; Ме е медианата на разпределението.
  1. Моментен коефициент на асиметрия.където 3 е 3-тия централен момент, който се изчислява по формулата:Интерпретация на коефициентите на асиметрия


 • Когато Ка = 0 разпределението е симетрично;

 • Когато Ка < 0 разпределението е ляво асиметрично;

 • Когато Ка > 0 разпределението е дясно асиметрично.
  1. Моментен коефициент на ексцес.

   1. Обикновен коефициент на ексцес:където 4 е 4-тия централен момент, който се изчислява по формулата:   1. Стандартизиран коефициент на ексцес:

Еs = E – 3

Интерпретация на коефициентите на ексцес


 • Когато Е = 3 или Еs = 0 разпределението е с нормален ексцес;

 • Когато Е < 3 или Еs < 0 разпределението е приплеснато;

 • Когато Е > 3 или Еs > 0 разпределението е с връхна източеност.
 1. ЕДНОМЕРНИ ТЕОРЕТИЧНИ РАЗПРЕДЕЛЕНИЯ


5.1. Функция на разпределението (интегрален закон на разпределението):

F(x) = P(X≤x)

където: х е произволна стойност от областта от значения на случайната величина Х; Р е вероятност.

5.1.1. При прекъснати (дискретни) случайни величини:

F(x) = Σf(x)

5.1.2. При непрекъснати (индискретни) случайни величини:където f(x) е функция на плътността.

  1. Функция на плътността (честотна функция):където F(x) е интегралната функция.

5.2.1. При прекъснати (дискретни) случайни величини:

f(a) = P(х=a)

5.2.2. При непрекъснати (индискретни) случайни величини:
  1. Нормално разпределение.

   1. Функция на разпределението:
   1. Функция на плътността:


където средната аритметична () и стандартното отклонение (σ) са параметри на разпределението.


  1. Стандартизирано нормално разпределение.

   1. Функция на разпределението:
   1. Функция на плътността:

където са стандартизираните стойности на случайната величина х .
  1. Логаритмично нормално (логнормално) разпределение.

   1. Функция на разпределението:   1. Функция на плътността:

където ln y = x и = E(ln y).
  1. t – разпределение на Стюдънт.

   1. Функция на плътността:


за -∞ < t < ∞,

където ; e средна на случайната величина Х, наблюдавана от извадка; е средна на Х за генаралната съвкупност; е стандартното отклонение на получените средни за извадките; Г е гама функция с общ вид:

ν е параметър на гама функцията, наричан степени на свобода, който може да заема само положителни значения.


  1. F – разпределение на Фишер.

   1. Функция на плътността:


където ; и са дисперсиите на две независими случайни величини Х и У, наблюдавани чрез извадки (-∞< Х <∞) и (-∞< У <∞); Г е гама функция с параметри ν1 и ν2, наричани степени на свобода, които могат да заемат само положителни значения.


  1. 2 – разпределение на Пирсън.

   1. Функция на плътността:

( 0 ≤ 2 < ∞ )
където ; xi са стойности на случайната величина Х, наблюдавани при случайна извадка; и σ са съответно средната и стандартното отклонение на случайната величина Х; Г е гама функция с параметър ν (степени на свобода).


 1. СТАТИСТИЧЕСКО ОЦЕНЯВАНЕ НА ПАРАМЕТРИ

Каталог: files -> files
files -> Р е п у б л и к а б ъ л г а р и я
files -> Дебелината на армираната изравнителна циментова замазка /позиция 3/ е 4 см
files -> „Европейско законодателство и практики в помощ на добри управленски решения, която се състоя на 24 септември 2009 г в София
files -> В сила oт 16. 03. 2011 Разяснение на нап здравни Вноски при Неплатен Отпуск ззо
files -> В сила oт 23. 05. 2008 Указание нои прилагане на ксо и нпос ксо
files -> 1. По пътя към паметник „1300 години България
files -> Георги Димитров – Kreston BulMar
files -> В сила oт 13. 05. 2005 Писмо мтсп обезщетение Неизползван Отпуск кт


Сподели с приятели:
  1   2
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница