Основни идеи, върху които се опира обучението по родинознание и природознание. Същност, значение, съдържание на водещите идеиДата11.04.2018
Размер44.34 Kb.
#66867
ОСНОВНИ ИДЕИ, ВЪРХУ КОИТО СЕ ОПИРА ОБУЧЕНИЕТО ПО РОДИНОЗНАНИЕ И ПРИРОДОЗНАНИЕ. СЪЩНОСТ, ЗНАЧЕНИЕ, СЪДЪРЖАНИЕ НА ВОДЕЩИТЕ ИДЕИ

I. Определение

Водещите /фундаменталните/ идеи в природознанието, дават възможност за интерпретация на знанията в съответната област.

В най- общ философски смисъл идеите означават отражение на обективната действителност в човешкото съзнание. В науката идеите “служат за основа, синтезираща знанията в определена цялостна система, изпълняват роля на активни евристични принципи за обясняване на явления, търсения на нови пътища за разрешаване на проблеми”. Във водещите идеи концентрирано са изразени постиженията на науката.

Те играят роля на евристичен метод на познание, който се доближава до логическия (теоретичен инструментариум).

Водещите идеи са подчинени на научните теории в науката.

Те са “обобщения с мирогледен и методологичен характер, разкриващи единството на природата и обществото.Те очертават развитието на науката и придават цялостност на учебното съдържание.


Изучаването на химията, физиката и биологията дава възможност за изграждане на научни възгледи за природата.
II. Водещи идеи при запознаване с природната среда по роден край, околен свят, човекът и природата в началното училище.

=Учебното съдържание за природната среда, изучавано в началното училище непрекъснато се променя, но в основата му лежат водещи идеи, които очертават развитието на науката и придават цялостност на учебното съдържание.

=Водещите идеи придават структурност на познанието за природата, обединяват фактите, понятията и закономерностите и улесняват формирането на знания и светоглед у малките ученици.

=Те проникват в учебното съдържание и са негова основа.=Те са израз на основните обобщаващи теории в науките физика, химия, биология. Основите на тези науки се поставят още в началното училище чрез обучението по учебните предмети роден край, околен свят и човекът и природата.

=Водещите идеи в началното училище “открояват основните проблеми и акценти, върху които трябва да се съсредоточат усилията на учениците и учителите при изучаването на природата. Това допринася за разбиране, осмисляне и усвояване на знанията във взаимна връзка и система. Учениците могат да използват своите знания в нова ситуация само когато ги свързват с основните принципи, придаващи структурност на научната информация. Тази структурност се изгражда от водещите идеи.”Възрастовите особености на учениците не позволяват водещите идеи да бъдат формулирани в крайния им вид и с научна терминология, но учителят в началното училище представя фактите и явленията в учебното съдържание през призмата на водещите идеи.

Осмислянето на водещите идеи трябва да се изразява в обогатяването им с нови факти. Съчетаването на фактите позволява да вникнат в същността на изучаваните процеси и явления.


Запознаването със “същността на водещите биологични идеи позволява да бъде осъзната необходимостта от биологичните знания и тяхното значение за опазване и възстановяване на природната среда. Разкриването на тези връзки и зависимости позволява на педагога да създаде предпоставки за затвърдяването, осмислянето и систематизирането на знанията за природата.”
Ще разгледаме водещите биологични идеи, които намират приложение в учебното съдържание при запознаване с природата в началното училище и дават възможност за формулиране на обобщения и изводи във връзка с закономерностите в развитието и.

Както отбелязват авторките И. Мирчева, А. Епитропова, Б. Ангелова основните водещи идеи заложени в учебната програма и реализирани чрез учебното съдържание са следните:  1. Природата съществува обективно.- С тази идея се изразява материалния характер на живата и неживата природа. Учителите трябва да усвоят умението да убеждават децата, че материалният свят, който ги заобикаля е познаваем. Той може да бъде наблюдаван, опознаван и изучаван. Този свят съществува вън и независимо от нас и може да бъде опознат.
  1. Природата непрекъснато се променя и развива.-Реализирането на тази идея се осъществява чрез конкретни примери от учебното съдържание.
  1. Хранителни взаимоотношения между организмите (биологично равновесие в природата). – Тази идея се реализира, чрез представяне на конкретни примери и факти. С помощта и учителите усвояват умението да разработват учебното съдържание така, че учениците да разбират съществуващите връзки между растенията и растителноядните животни, между растителноядните, месоядните и всеядните животни, да посочват подходящи за възрастта на учениците примери за хранителни вериги и така децата да възприемат хранителните взаимоотношения в природата.
  1. Единство между организъм и среда (единство на неживата и живата природа)- С тази биологична идея учителите усвояват умението да проследяват, че почти всички промени на неживата природа водят до промени в живата природа и, че организмите непрекъснато се променят под влияние на факторите на средата.

  2. Причинно-следствена обусловеност на явленията в природата (Цялостност на биосферата). Същността на тази идея е, че биосферата е единство от взаимно свързани компоненти, цялостна система от екосистеми, които си взаимодействат чрез потока на енергията и кръговрата на веществата. Единството може да бъде разгледано, като единство на организъм и среда; като единство на структура и функция и т.н. В резултат на съгласуваното взаимодействие на много механизми се осъществява екологично равновесие.
  1. Място на човека в природата.- чрез конкретни примери и факти учениците се запознават с възможностите човек да оказва влияние върху природната среда и да я променя. Тази идея се изразява в аспекта положително влияние на човека върху природата. Подчертава се факта, че човекът е компонент на живата природа. Разкриват се приликите между човека и останалите представители на живата природа.
  1. Опазване и възстановяване на природната среда.- Тази идея е загатната почти във всички теми, свързани с природната среда. С нея се проследяват и обсъждат последствията от вредното влияние на човека и се проследяват мерките за опазване и възстановяване на природата.


Класификацията на растенията е метод на познание в науката. Той е метод на познание и на ученици и на студенти, чрез усложняване процедурите при класификация (увеличаване признаците по които класифицираме) ние се изкачваме с учениците по спиралата на познанието ръководейки се от идеята за цялостна картина на света. Увеличаваме ръста на класификация, като внасяме нови критерии и се изкачваме по спиралата на познанието.
Каталог: tadmin -> upload -> storage
storage -> Литература на факта. Аналитизъм. Интерпретативни стратегии. Въпроси и задачи
storage -> Лекция №2 Същност на цифровите изображения Въпрос. Основни положения от теория на сигналите
storage -> Лекция 5 система за вторична радиолокация
storage -> Толерантност и етничност в медийния дискурс
storage -> Ethnicity and tolerance in media discourse revisited Desislava St. Cheshmedzhieva-Stoycheva abstract
storage -> Тест №1 Отбележете невярното твърдение за подчертаните думи
storage -> Лекции по Въведение в статистиката
storage -> Търсене на живот във вселената увод
storage -> Еп. Константинови четения – 2010 г някои аспекти на концептуализация на богатството в руски и турски език


Сподели с приятели:
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница