Основни параметри и приоритети по бюджетаДата24.07.2016
Размер150.86 Kb.
#3628Община ПАЗАРДЖИК

4400 Пазарджик бул.”България” N2, Тел:(034) 44 55 01,

Факс:(034)44 24 95

e-mail: secretary@pazardjik.bg
ОСНОВНИ ПАРАМЕТРИ И ПРИОРИТЕТИ ПО БЮДЖЕТА

НА ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК ЗА 2015 г.
Проектът за Бюджет 2015 г. на Община Пазарджик е разработен съобразно изискванията на действащите нормативни документи.

Основните приоритети при съставянето на бюджета на община Пазарджик за 2015 г. са:  • увеличаване обхвата и подобряване качеството на предоставяните от общината публични услуги;

  • продължаване на усилията за успешно усвояване на средствата от Европейските фондове и програми;

  • реконструкции, основен и текущ ремонт на улици, булеварди и второстепенна улична мрежа, с цел подобряване на транспортния трафик.

  • подобряване материално-техническата база и условията за обучение в общинските училища и детски градини;

  • поддържане чистотата, уличното осветление и озеленяването на града

  • повишаване ефективността от публичните разходи;ОБЩА РАМКА НА БЮДЖЕТ 2015 г. 58 104 372 лв.
в т.ч. – бюджет за държавни дейности 36 447 894 лв.

бюджет за дофинансиране на държавни дейности 891 000 лв.

бюджет за местни дейности 20 765 478 лв.


ПО ПРИХОДНАТА ЧАСТ

В Приложение № 1 е заложена бюджетна прогноза за прихода, както следва:


І. ОБЩ РАЗМЕР НА СОБСТВЕНИТЕ ПРИХОДИ - 21 991 643 лв.

в това число:

- данъчни приходи 6 170 000 лв.

- неданъчни приходи 15 821 643 лв.


ІІ. ВЗАИМООТНОШЕНИЯ С ЦЕНТРАЛНИЯ БЮДЖЕТ
ОБЩ РАЗМЕР НА ВЗАИМООТНОШЕНИЯТА С ЦРБ 39 063 641 лв.

в това число:

- обща субсидия за финансиране на делег. от държавата дейности 32 023 741 лв.
- обща изравнителна субсидия предназначена за допълване

разходите за местни дейности 5 713 300 лв.

- трансфер за зимно поддържане и снегопочистване на пътища 242 500 лв.

- целева субсидия за капиталови разходи 1 084 100 лв.

в т. ч. 389 800 лв. средства за изграждане и ремонт на местни общински пътища.
ІІІ. ТРАНСФЕРИ - 100 000 лв.

в това число:Драматично-куклен театър „К. Величков” гр.Пазарджик - 100 000 лв.
ІV. ВРЕМЕННИ БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ М/У БЮДЖЕТ, СРЕДСТВА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ И ЧУЖДИ СРЕДСТВА

в това число:

от Европейските фондове и програми 688 816 лв.

от чужди средства - 1 038 123 лв.


V. ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ АКТИВИ И ПАСИВИ - 4 248 036 лв

в това число:

- друго финансиране (главнични плащания по договори

за енергийна ефективност и отчисления по чл.60 и 64 от ЗУО) - 1 637 028 лв.

- погашения по дългосрочни общински ценни книжа - 1 833 591 лв.

- главнични плащания по договори за енергийна ефективност - 777 417 лв.


VІІ. ПРЕХОДЕН ОСТАТЪК

в това число:

- държавни дейности 1 259 977 лв.

- местни дейности 589 315 лв.

В Приложение № 2 е заложена бюджетна прогноза за собствените приходи през 2015 г. в размер на 21 991 643 лв.


  1. ДАНЪЧНИ ПРИХОДИ представляват 28,05 на сто от собствените приходи.

- патентен данък 200 000 лв.

Планираните приходи от патентен данък са на база подадените декларации за 2014 година и част от недоборите, както и анализиране на вероятността част от лицата осъществяващи патентна дейност да отпаднат за 2015 г. , а друга част да се включат.

- данък върху недвижимите имоти 2 000 000 лв.

- данък върху превозните средства 2 330 000 лв.

- данък при възмездно придобиване на имущество и дарения 1 600 000 лв.

През изминалата 2014 година имаме увеличение на ръста на имуществените сделки , за това тенденцията за 2015 г. е общия брой на сделките да се запази.

- туристически данък 30 000 лв.

2. НЕДАНЪЧНИ ПРИХОДИ – представляват 71,95 на сто от местните приходи. Прогнозата е съобразена с Наредбата за определяне на местните такси и цени на услуги.

Прогнозата за неданъчните приходи за 2015 година е 15 895 000 лв.

Те включват приходи и доходи от собственост 245 000 лв.

В т.ч. по §2404 “Нетни приходи от продажба на продукция, стоки и услуги” са предвидени 350 000 лв.

Приходите от наеми на имущество, в т.ч. земя, и от рекламни съоръжения, се разчитат в размер на 890 000 лв.

Приходи от лихви по текущи банкови сметки 5 000 лв.В бюджета са заложени да постъпят от местни такси 10 081 643 лв.,

в това число по видове такси, както следва:- за битови отпадъци 6 547 643 лв.

- такса за ползване на пазари, тържища, панаири, тротоари, площади и улични платна 1 600 000 лв.

- за ползване на детски градини 660 000 лв.

- за ползване на общежития и др. по образованието 33 000 лв.

- за ползване на домашен социален патронаж 310 000 лв.

- за административни услуги 360 000 лв.

- за технически услуги 390 000 лв.

- за откупуване на гробни места 50 000 лв.

- други общински такси 150 000 лв.

- такса за притежаване на куче 1 000 лв.Глоби, санкции и наказателни лихви 800 000 лв.

Други неданъчни приходи 220 000 лв.

Приходи от концесии 200 000 лв.

Разчетени са 100 000 лв. за корпоративен данък /2 на сто върху приходите от дейности, с характер на стопански/ ; 500 000 лв. за ДДС, които са отразени със знак (-) в приходната част на бюджета.От продажба на нефинансови активи 3 755 000 лв.

Предвид спецификата на постъпленията и отчетени икономическите тенденции през изминалия период прогнозата е обоснована и съответства на предложената за публично обсъждане на програма за разпореждане с общинската собственост за 2015 година.


ПО РАЗХОДНАТА ЧАСТ

При разпределяне на разходите на текущи и капиталови, разходи за заплати и възнаграждения и разходи за текуща издръжка, както и определяне на кредитите за съответните функции и дейности, е запазен благоразумният подход, в отговор на икономическите неравновесия, породени от финансовата криза и отражението и върху бюджета.Разходите по бюджета на Община Пазарджик за 2015г. са в размер на 58 104 372 лв. и са балансирани с приходите.

За делегирани държавни дейности са разчетени 36 447 894 лв.

За общинските дейности се предвиждат общо 20 765 478 лв.

За дофинансиране на държавни дейности с

общински приходи са разчетени 891 000 лв.

Бюджетните кредити за разходи в общинския бюджет са разработени в съответствие действащите законови и подзаконови нормативни актове, съгласно Единната бюджетна класификация на разходите за 2015 година и са съобразени с възприетите програми и стратегии за развитие на общината за 2015 година.

При съставянето на общинския бюджет размерът на заделените (разчетените) бюджетни кредити за финансиране на делегираните от държавата дейности, както и натуралните показатели за същите са на база определените такива от МФ за 2015 година.

За всички останали дейности извън делегираните от държавата дейности, числеността на персонала е съобразена с утвърдената от общинския съвет, като бюджетните кредити за заплати и осигурителните плащания свързани с тях и издръжката са осигурени за сметка на общата изравнителна субсидия и собствените бюджетни приходи на общината за 2015 година.

В Приложение № 1 е заложена бюджетна прогноза за публичните разходи по икономически тип в рамките на общия бюджет:

1.

Възнаграждения и осигуровки

48,81 %

28 362 428

2.

Издръжка

44,64 %

25 938 521

3.

Стипендии

0,31 %

177 749

4.

Помощи

0,06 %

37 940

5.

Субсидии

1,70 %

983 830

6.

Капиталови разходи

3,47 %

2 014 971

7.

Лихви по банков заем и др.лихви

1,01 %

588 933

В Приложение № 3 е показано разпределението на разходите по функции и параграфи, както следва:I. Функция “Общи държавни служби”

Включва дейностите на общинския съвет и общинската администрация.

Средствата за работни заплати и осигурителни вноски в дейност 122Общинска администрация са разчетени на база утвърдената структура до настоящия момент на общинската администрация. Тук са и средствата за заплата и осигурителни плащания на Омбудсмана и техническите му сътрудници.

Текущата издръжка за дейността е разчетена със средства от общата изравнителна субсидия за 2015 г., имуществените данъци, местните такси, неданъчни и други приходи с местен характер по бюджета на общината за 2015 година.

За “Общинска администрация” кредитите са 4 443 737 лв., в това число за делегирани държавни дейности 2 165 337 лв.

за дофинансиране на делегирани дейности 420 000 лв.

за издръжка – местни дейности 1 800 268 лв.

помощи (за инвитро) 30 000 лв.

капиталови разходи 28 400 лв.

Разчетени са средства за работна заплата и осигурителни вноски в дейност 123 “Общински съвет” - на председателя и общинските съветници, като издръжката е съобразена с обичайните разходи свързани с дейноста на общинския съвет.

Предвидените средства за дейност “Общински съвети“, която е общинска отговорност, са в размер на 410 000 лв. както следва:

Съгласно чл.34, ал.1 и 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, са разче­тени средства за възнаграждения и осигуровки на общински съветници в размер на 300 000 лв. и разходи за издръжка в размер на 110 000 лв.


ІІ. Функция “Отбрана и сигурност“
По бюджета са разчетени 594 715 лв.

Предвидени са средства за заплати и осигурителни плащания на денонощните дежурни по общински съвет по сигурност, както и съответната издръжка за тях.

За военния отдел също е разчетена издръжка.

Разчетени са средства за отбранително-мобилизационна подготовка, общинската комисия за борба срещу наркотичните вещества и противообществените прояви на малолетните и непълнолетните по Наредба №3/2005 г., както и за издръжка на районните инспектори и пунктовете за управление.

Предвидени са средства за материално стимулиране на 12 бр. обществени възпитатели, съгласно Наредба № 2/1999г. на Централната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните към Министерския съвет (ЦКБППМН).

ІІІ. Функция “Образование”

Предвидените средства за функцията са с най-голям дял в общия бюджет в размер на 27 118 692 лв., представляващи 46,67 на сто от бюджета за 2015г. От тях за:

- за делегирани държавни дейности 24 797 572 лв.

В рамките на тези средства следва да се финансират изцяло заплатите, осигурителните вноски и текущата издръжка на учебните заведения през 2015г., в това число и текущите ремонти.

В дофинансиране с общински приходи са разчетени средства в размер на 320 000 лв., от които 402 000 лв. за текуща издръжка.

За местни дейности са разчетени 2 001 120 лв., от които за текущи разходи 1 790 000 лв. и капиталови разходи 101 120 лв. В тази функция са разчетени средства за издръжка на бюджетното мероприятие „Младежки дом”, съгласно единната бюджетна класификация за 2015 г.

Със разчетените средства се осигурява нормален учебно-възпитателен процес през 2015 г., както в училищното, така и в детското образование.

През годината ще бъдат предоставени допълнителни целеви средства за заплащане на превозните разноски на педагогическия персонал в детските градини и училищата, както и за закуски на учениците до ІV клас.

Съгласно нормативните разпоредби текущата издръжка в дейност“Целодневни детски градини” са за сметка на приходите от общата изравнителна субсидия и от имуществените данъци, местните такси, неданъчни и други приходи с общински характер по общинския бюджет за 2015 година.
ІV.Функция “Здравеопазване”:

По бюджета на общината за 2015 г. са разчетени средства като дейности “държавна отговорност” – за заплати, осигурителни плащания и издръжка на дейностите: “Здравни кабинети в училища и детски градини” и “Други дейности по здравеопазването” за здравните медиатори.

Всичко за функцията са разчетени 3 062 203 лв.
V. Функция “Социално осигуряване, подпомагане и грижи “.

Разчетените по бюджета разходи са общо в размер на 5 216 147 лв.,

в това число:

от тях за заплати и осигурителни вноски 1 391 740 лв.,

за издръжка 3 735 467 лв.

стипендии 3 000 лв.

трансфери за домакинствата 5 940 лв.

капиталови лазходи 80 000 лв.

В дофинансиране на държавни дейности е отразена сумата от 10 000 лв., за възнаграждения.

В общински дейности за функцията са разчетени 1 153 000 лв. за домашен социален патронаж и клубове на пенсионера и средства за работа с малцинствата и етническите групи, както и за необходимите мероприятия осъщестявани от сектор „Социални политика”.


VI. Функция “Жилищно строителство, БКС и опазване на околната среда”

Разчетените бюджетни кредити за заплати, осигурителни вноски и текуща издръжка във всички дейности в този отрасъл са изцяло с местен характер като същите са обезпечени със средства от собствени приходоизточници, общата изравнителна субсидия и трансфери за местни дейности.

Разчетени са и средства за организирано сметопочистване, сметосъбиране, сметоизвозване и обезвреждане на депа, съгласно подлежащата за утвърждаване план-сметка.

За поддържане на благоустройствените и комунални дейности по бюджета за 2015 година са разчетени средства в размер на 10 282 725 лв. за улично осветление, ВиК, ремонт на улична мрежа, чистота, озеленяване и други дейности свързани с благоустройството и комуналното стопанство.

В това число

- за заплати и осигурителни вноски на всички дейности в отрасъла 832 000 лв.

- за издръжка 8  793 945 лв.

- за капиталови разходи 567 780 лв.

Разходите за ДДС за някои позиции свързани със сметосъбирането са разчетени със знак минус в приходната част на бюджета и се внасят от общината, тъй като за тях се прилага т. нар. обратно начисляване.

За общинското мероприятие „СПЖФНСИ” са планирани средства в тази функция за стопанисването и поддръжката на общинските имоти.


VII. Функция “Почивно дело, култура и религиозни дейности”

Група 2 - “Физкултура и спорт” 986 955 лв.

В раздел дофинансиране са разчетените кредити за спортни програми и за спортни мероприятия на територията на Община Пазарджик в размер на 106 000 лв.

Субсидиите за спортните клубове са в размер на 216 000 лв.

Допълнителна възможност предоставя ПМС №129/2000г., съгласно което училищата и детските градини, на база защитени проекти, всяка година получават допълнително от републиканския бюджет средства за подпомагане на физическото възпитание и спорта.

За общинското мероприятие „СПЖФНСИ” са планирани средства в тази група за стопанисването и поддръжката на спортните терени и бази.
Група 3 - “Култура”

Разчетените разходи за 2015 г. са в размер на 3 745 965 лв.

В това число за делегирани дейности и дофинансирането им са предвидени средства, както следва:

- Читалища – субсидия 543 830 лв.

- библиотека, музей, галерия 872 135 лв.

- капиталови разходи 250 000 лв.

За общински дейности се предвиждат 2 075 000 лв.

в това число:

- заплати и осигурителни вноски 1 333 000 лв.

- издръжка 740 000 лв.

- помощи 2 000 лв.

В група “Култура” местни дейности освен предвидените средствата за културни прояви от местно значение в „сектор Култура” са разчетени и средства за Обредния дом.

За общинското мероприятие „СПЖФНСИ” са планирани средства в тази група в размер на 133 000 лв. за осигуряването на дейността на зоокът в парк „Остров Свобода”.

VIIІ. Функция “Икономически дейности и услуги”
Група “Транспорт и съобщения” 957 300 лв.

Текущите разходи са в размер на 347 500  лв. за текущ ремонт и зимно поддържане на пътищата. Субсидиите за транспорта са 220 000лв.

За капиталови разходи са предвидени 389 800 лв., които са за основен ремонт на четвъртокласна пътна мрежа.

Група “Туризъм”- 4 000 лв. за туристическа дейност.

Група “Други дейности по икономиката”- 690 000 лв. разпределени за местна дейност за дейности на бюджетните мероприятия „Паркинги и охрана” и „Пазара”:

-за заплати и осигурителни вноски 540 000 лв.

- текущи разходи 150 000 лв.
Дейност 910 “Разходи за лихви”

Разчетените средства са за лихви и разходи по обслужване на заеми и договорите за енергоефективни дейности в размер на 588 933 лв.


В приложение №4 е представен разработения проект за инвестиционна програма на община Пазарджик за 2015 г . в размер на 870 551 лв. включваща всички източници на фининсиране.

Източници за финансиране на програмата за капиталови разходи са :

- целева субсидия от РБ 1 084 100 лв.

- от целеви трансфери за ликвидиране на последиците

при бедствия, аварии и катастрофи 299 371 лв.

- от собствени бюджетни приходи 540 000 лв.- от средства на ЕС 855 580 лв.

Основните приоритети са насочени към изграждане и основен ремонт на инфраструктурни, културни и физкултурни обекти.


В приложение №5 е представен общинския дълг за 2015 година.

Максимално възможен размер на общинския дълг за 2015 година е 3 819 670 лв.

Годишна сума на плащанията по общинския дълг за 2015 година е 3 199 941 лв.
В приложение №6 е представен индикативен разчет за средствата от Eвропейския съюз за 2015 година.

В приложение №7 е определена числеността на персонала по раздели и дейности за 2015 г.

В приложение №8 е представено разпределението на средствата, както и поименното изброяване на обектите, които ще се финансират чрез §40-00 Постъпления от продажба на общински нефинансови активи през 2015 г.
В приложение №9 е разпределения преходен остатък от 2014 г.
В приложение №10 е представена актуализираната бюджетна прогноза за местните дейности за периода (2015, 2016, 2017 г.)
В приложение №11 е представен план-график за разплащане на просрочените задължения през 2015 г.
В приложение №12 е представен бюджета на община Пазарджик за 2015 г. по агрегирани бюджетни показатели.
В приложение №13 са определени второстепенните разпоредители с бюджетни кредити на Община Пазарджик за 2015 г.______________________________________________________________________________Проект на Бюджета на Община Пазарджик за 2015 година

Каталог: new
new -> Български футболен съюз правилник за статута и трансферите на
new -> Община пловдив пловдив, 4000, пл. “Стефан Стамболов” №1 тел: (032) 656 701, факс: (032) 656 703
new -> Хипотезата за „странната долина ” и мястото й в „географската и историческа карта” на анимацията
new -> Закон за изменение и допълнение на Закона за общинската собственост. От рождения си ден 1 юни 1996 г., Закона за общинската собственост претърпя множество промени, основните от които бяха през 1999 г и 2004 г
new -> Тантриското преобразяване
new -> Тема: здравеопазване
new -> П р а в и л а за провеждане на 68-ми Национален и Международен Туристически Поход "По пътя на Ботевата чета" Козлодуй Околчица" 27 май 2 юни 2014 година I. Цел и задачи
new -> І. Заградете верния отговор за задачи от 1 до 10


Сподели с приятели:
©obuch.info 2023
отнасят до администрацията

    Начална страница