Особености на иновациите и иновационния процес в индустриалното производствоДата04.01.2017
Размер133.35 Kb.
#11776


ТЕМИ

за самостоятелна работа по дисциплината “Иновации”
 1. Особености на иновациите и иновационния процес в индустриалното производство

 2. Особености на иновациите и иновационния процес в селското стопанство

 3. Особености на иновациите и иновационния процес в кооперативния сектор

 4. Особености на иновациите и иновационния процес в търговията

 5. Особености на иновациите и иновационния процес във финансовия сектор
 1. Използване на вътрешнофирмени източници (неразпределена печалба, амортизационни отчисления) при финансиране на иновационната дейност на бизнес организациите

Структура:

Видове и икономическа характеристика на вътрешнофирмените източници

Цена на финансирането за индивидуалните вътрешнофирмени източници

Силни и слаби страни на всеки от източниците. Необходимост от съчетаване между вътрешни и външни за фирмата източници на финансиране

Среднопретеглена цена на финансирането – същност, начин на изчисляване, използване при разработване на иновационни проекти

Използване на вътрешнофирмени източници за финансиране на иновационни проекти в практиката на българските фирми

Изводи и препоръки
Литературни и други източници:

Doxon, R., Investment Appraisal: a Guide for Managers, Cogan Page, 1988.

Manual for Evaluation of Industrial Projects, UNIDO, 1986.

Manual for the Preparation of Industrial Feasibility Studies, UNIDO, 1986.

Георгиев, Ив., Основи на инвестирането, С., УИ “Стопанство”, 1999.

Годишен доклад за състоянието и развитието на националната политика в областта на иновациите, 2006 г., Министерство на икономиката и енергетиката, 2006., http://www.mee.government.bg/ind/doc_inov/innovations2006-bg.pdf
 1. Използване на банкови кредити при финансиране на иновационната дейност на бизнес организациите

Структура:

Икономическа характеристика на банковото кредитиране, като източник за финансиране на иновационни проекти

Процедура за разработване на искане за получаване на банков кредит (от страна на кредитоискателя). Разработване на план за погасяване на кредита

Процедура за оценка на исканията и отпускане на кредит (от страна на банката) – на примера на конкретна банка или обобщено

Цена на финансирането чрез банков кредит

Използване на банкови кредити при финансиране на иновационни проекти в практиката на българските фирми

Изводи и препоръки
Литературни и други източници:

Doxon, R., Investment Appraisal: a Guide for Managers, Cogan Page, 1988.

Manual for Evaluation of Industrial Projects, UNIDO, 1986.

Manual for the Preparation of Industrial Feasibility Studies, UNIDO, 1986.

Георгиев, Ив., Основи на инвестирането, С., УИ “Стопанство”, 1999.

Годишен доклад за състоянието и развитието на националната политика в областта на иновациите, 2006 г., Министерство на икономиката и енергетиката, 2006., http://www.mee.government.bg/ind/doc_inov/innovations2006-bg.pdf
 1. Използване на рисков капитал при финансиране на иновационната дейност на бизнес организациите

Структура:

Същност на понятието

Видове рисков капитал

Източници за финансиране на фондове за рисков капитал

Предимства и недостатъци на източника

Стратегии за изход при финансиране с рисков капитал

Използване на рисков капитал при финансиране на иновационни проекти в практиката на българските фирми

Изводи и препоръки


Литературни и други източници:

Финансиране с рисков капитал – ръководство за българския предприемач, ICT Development Agency, URSIT, 2005.

Годишен доклад за състоянието и развитието на националната политика в областта на иновациите, 2006 г., Министерство на икономиката и енергетиката, 2006., http://www.mee.government.bg/ind/doc_inov/innovations2006-bg.pdf

Иновациите – политика и практика, Фондация „Приложни изследвания и комуникации”, С., 2004.

Потенциал за развитие на финансирането с рисков капитал в България. Дискусии в София, Институт за икономическа политика, 1999. 1. Финансиране на иновационната дейност на бизнес организациите по линия на специализирани програми на ЕС

Структура:

Обща характеристика на рамковите програми на Европейския съюз, като източник за финансиране на технологичното развитие

Ретроспективен анализ на реализирани рамкови програми – приоритети, отчетени резултати, участие на български фирми

Характеристика на 7 Рамкова програма на ЕС – приоритетни области, процедури за финансиране

Възможности на български фирми за участие в 7 рамкова програма на ЕС

Изводи и препоръки


Литературни и други източници:

www.cordis.lu

http://cordis.europa.eu/fp7/home_en.html

http://www.nsfb.net/

Годишен доклад за състоянието и развитието на националната политика в областта на иновациите, 2006 г., Министерство на икономиката и енергетиката, 2006., http://www.mee.government.bg/ind/doc_inov/innovations2006-bg.pdf

Иновациите – политика и практика, Фондация „Приложни изследвания и комуникации”, С., 2004.
 1. Финансиране на иновационната дейност на бизнес организациите чрез лизинг

Структура:

Същност на понятието

Възможности за финансиране на иновационните дейности чрез лизинг

Цена на финансирането чрез лизинг

Предимства и недостатъци на източника

Практика за финансиране на проекти чрез лизинг в България

Изводи и препоръки
Литературни и други източници:

http://www.bm-leasing.com/

http://www.leasing-bulgaria.org/

http://www.hebros-leasing.com/

http://www.irc.bg/bg/inners.php?index=1035

Георгиев, Ив., Основи на инвестирането, С., УИ “Стопанство”, 1999.

Годишен доклад за състоянието и развитието на националната политика в областта на иновациите, 2006 г., Министерство на икономиката и енергетиката, 2006., http://www.mee.government.bg/ind/doc_inov/innovations2006-bg.pdf


 1. Финансиране на иновационната дейност на бизнес организациите от Националния иновационен фонд

Структура:

Нормативна регламентация

Условия за участие

Процедура за кандидатстване за финансиране

Анализ на резултатите от досегашната дейност на фонда

Изводи и препоръки


Литературни и други източници:

http://www.sme.government.bg/bg/inovation/inovation.asp

Ръководство за кандидатстване по финансова схема за подкрепа на иновативни предприятия от Националния иновационен фонд, Министерство на икономиката на Република България

Годишен доклад за състоянието и развитието на националната политика в областта на иновациите, 2006 г., Министерство на икономиката и енергетиката, 2006., http://www.mee.government.bg/ind/doc_inov/innovations2006-bg.pdf
 1. Финансиране на иновационната дейност на бизнес организациите от Фонд „Научни изследвания”

Структура:

Нормативна регламентация

Административна структура, която обслужва фонда – регламентация, функции

Условия за участие

Процедура за кандидатстване за финансиране

Анализ на резултатите от досегашната дейност на фонда

Изводи и препоръки
Литературни и други източници:

http://www.nsfb.net/

http://www.nsfb.net/?id=43#fundni

Годишен доклад за състоянието и развитието на националната политика в областта на иновациите, 2006 г., Министерство на икономиката и енергетиката, 2006., http://www.mee.government.bg/ind/doc_inov/innovations2006-bg.pdf
 1. Национална иновационна система на Р. България. Участници. Организационна структура на НИС. Значение на НИС за иновационната активност на фирмите

Структура:

Модел на Фрийман за наионална иновационна система

Участници и организационна структура на НИС на Р. България

Значение на НИС на Р. България за иновационната активност на фирмите

Изводи и препоръки за бъдещо развитие
Литературни и други източници:

Годишен доклад за състоянието и развитието на националната политика в областта на иновациите, 2006 г., Министерство на икономиката и енергетиката, 2006., http://www.mee.government.bg/ind/doc_inov/innovations2006-bg.pdf

Иновации БГ – 2007, Българската иновационна система в Европейския съюз, С., Фондация „Приложни изследвания и комуникации, 2006, http://www.arc.online.bg/fileSrc.php?id=2038

Иновационна стратегия на Република България и мерки за нейната реализация, С., 2004, http://www.mee.government.bg/ind/doc_inov/Innovation%20strategy%202006.pdf
 1. Законодателна основа на научната, технологичната и иновационната дейност в Р. България.

Структура:

Регламенти за научно-изследователската дейност в Р. България

Регламенти за създаването и развитието на научните кадри и кадрите във висшето образование в Р. България

Закони, насочени към насърчаване на научните изследвания

Законодателство в областта на защитата на интелектуалната собственост

Насоки за усъвършенстване на нормативната база


Литературни и други източници:

Закон за научните степени и научните звания

Закон за висшето образование

Закон за насърчаване на научните изследвания

Закон за авторското право и сродните му права

Закон за патентите и регистрацията на полезните модели

Правилници към законите

Годишен доклад за състоянието и развитието на националната политика в областта на иновациите, 2006 г., Министерство на икономиката и енергетиката, 2006., http://www.mee.government.bg/ind/doc_inov/innovations2006-bg.pdf
 1. Иновационна стратегия на Р. България – основни цели, резултати и проблеми

Структура:

Предистория. Проекти за създаване на стратегически документи в областта на иновациите през последните 15 години

Цели на иновационната стратегия на Р. България

Направления за стратегическите действия по документа

Мерки за реализация на стратегията

Очаквани резултати и проблеми при изпълнение на стратегията


Литературни и други източници:

Иновационна стратегия на Република България и мерки за нейната реализация, С., 2004, http://www.mee.government.bg/ind/doc_inov/Innovation%20strategy%202006.pdf

Годишен доклад за състоянието и развитието на националната политика в областта на иновациите, 2006 г., Министерство на икономиката и енергетиката, 2006., http://www.mee.government.bg/ind/doc_inov/innovations2006-bg.pdf


 1. Иновационна политика и стратегия на Европейския съюз

Структура:

Основни регламентирещи документи на иновационната политика на ЕС (Зелена книга за иновации в Европа,

Основни елементи на иновационната политика на ЕС

Основни финансови инструменти на иновационната политика на ЕС

Европейско изследователско пространство

Изводи и препоръки за практиката в България


Литературни и други източници:

www.cordis.lu

www.evropa.bg

http://europa.eu/pol/rd/index_en.htm

http://ec.europa.eu/agenda2000/index_en.htm

http://www.mee.government.bg/ind/inov/docs.html?id=68254

Иновации БГ – 2007, Българската иновационна система в Европейския съюз, С., Фондация „Приложни изследвания и комуникации, 2006, http://www.arc.online.bg/fileSrc.php?id=2038

Иновациите – политика и практика, Фондация „Приложни изследвания и комуникации”, С., 2004.

Георгиева, Т., Инициативи на Европейската общност в подкрепа на изследванията и иновациите, Бюлетин „Вести”, октомври – декември, 2005 г., http://www.irc.bg/bg/fileSrc.php?id=1716 1. Рамкови програми на Европейския съюз за научно и технологично развитие – същност, цели, условия за участие, предимства за българските фирми, участващи в рамковите програми

Структура:

Обща характеристика на рамковите програми на ЕС, като средство за интеграция на страните в преход

Цели и приоритетни области на отделните рамкови програми на ЕС

Условия за участие на българските фирми в Седма рамкова програма

Оценка на резултатите от изпълнение на рамковите програми – изводи и препоръки
Литературни и други източници:

Иновациите – политика и практика, Фондация „Приложни изследвания и комуникации”, С., 2004.

www.cordis.lu

http://cordis.europa.eu/fp7/home_en.html

http://www.nsfb.net/

Годишен доклад за състоянието и развитието на националната политика в областта на иновациите, 2006 г., Министерство на икономиката и енергетиката, 2006., http://www.mee.government.bg/ind/doc_inov/innovations2006-bg.pdf
 1. Регионални иновационни политики и стратегии. Опитът на ЕС. Разработване на регионални иновационни стратегии в България – цели, технология на разработване, резултати. Роля на регионалните иновационни стратегии за създаване на иновационни мрежи и клъстери

Структура:

Опитът на ЕС за разработване на регионални иновационни политики и стратегии

Цели, технология и резултати от разработване на регионални иновационни стратегии в България

Роля на регионалните иновационни стратегии за създаване на иновационни мрежи и клъстери


Литературни и други източници:

http://www.irc.bg/bg/

http://www.innovation.bg/

http://www.innovation.bg/1/content.html

http://www.innovation.bg/docs/DRIS2006-02web.pdf

Иновациите – политика и практика, Фондация „Приложни изследвания и комуникации”, С., 2004.

Бюлетин „Иновационни стратегии”, бр. 2/2006 г., www.innovation.bg/fileSrc.php?id=2009


 1. Оценяване на иновационната дейност на фирмите. Показатели. Бенчмаркинг. Иновационен „scoreboard”

Структура:

Показатели на „входа” на научно-технологичната система

Показатели на „изхода” на научно-технологичната система

Бенчмаркинг – същност, показатели

Иновационен „scoreboard” – същност, показатели
Литературни и други източници:

http://cordis.europa.eu/scoreboard/isb.htm

http://www.mi.government.bg/ind/doc_inov/innovation2003.pdf

Иновациите – политика и практика, Фондация „Приложни изследвания и комуникации”, С., 2004.

Oslo Manual. The Measurement of Scientific and Technological Activities. Proposed Guidelines for Collecting and Interpreting Technological Innovation Data, OECD, European Commission, Eurostat.


 1. Вътрешнофирмени и външни бариери пред иновациите – класификация и средства за преодоляване

Структура:

Класификация на бариерите пред иновациите на фирмено равнище

Бариери пред иновациите за българските фирми

Средства за преодоляване на бариерите – световен и български опит


Литературни и други източници:

Димитров, Ал., П. Илиева, Р. Казанджиева, Т., Лекова, Р. Чобанова, Бариери пред иновациите в България, PHARE Project BG95.06-03, С., 1997.

Иновациите – политика и практика, Фондация „Приложни изследвания и комуникации”, С., 2004.

Бюлетин „Вести”, http://www.irc.bg/bg/inners.php?index=1211

Бюлетин „Innovation-BG”, www.innovation.bg

Литература: (допълнителен списък)
Betz, Frederick, Strategic Technology Management, McGraw-Hill, 1993.

Bradbury, J. A.A., Product Innovation: Idea to Exploitation, Wiley, 1989.

Burgelman, R., A. Modesto, Strategic Management of Technology and Innovation, IRWIN, 1988.

Burton, Celia, Norma Michael, A Practical Guide to Project Management. How to Make it Work in Your Organisation, Kogan Page, 1994.

Campbell, Tim E. J., Innovations and Risk Taking, World Bank Discussion Paper No. 357, Washington, The World Bank, 1997.

Chandra, Prasana, Projects. Preparation, Appraisal, Budgeting and Implementation, Third ed., New Delhi, Tata McGraw-Hill, 1989.

Chapman, Chris, Stephen Ward, Project Risk management - Processes, Techniques and Insights, John Wiley & Sons, 1997.

Christopher, F., The Economics of Industrial Innovation, Francis Printer, 1982.

Cooper, R., S. Edgett, E. Kleinschmidt, New Problems, New Solutions: Making Portfolio Management More Effective, Research Technology Management, March - April 2000, p. 18-19. (http://www.online journal.net./iri.rtm/).

Cooper, R., Wining at New Products, Addison Wesley Publishing Company, 1991.

Crauford, M., New Products Management, IRWIN, 1991.

D. Viotti, M. V. Kaupri, International relations and world politics. Security, Economy, Identity, Prentice Hall, 1997.

Doxon, R., Investment Appraisal: a Guide for Managers, Cogan Page, 1988.

Dumaine, B., Closing the Innovation Gap, Fortune International, Dec, 2, 1991.

Dussauge, Pierre, Stuart Hart, Bernard Ramanatsoa, Strategic Technology Management, John Wiley & Sons, 1992.

Dyson, R., Strategic Planning: Models and Analytical Techniques, John Wiley & Sons, 1990, p. 5.

Edwin Mansfield, Managerial Economics, Theory, Applications and Cases, Second ed.,W.W Norton.

Ford, D., C. Ryan, Taking Technology to Market, HBR, March - April 1981.

Frankel, Ernst, Management of Technological Change, Kluwer Academic Publishers, 1990.

Gonen, Turan, Engineering Economy for Engineering Managers, John Wiley & Sons, 1990, p. 145.

Goodman, Richard, Michael Lawless, Technology and Strategy. Conceptual Models and Diagnostics, Oxford University Press, 1994.

Graves, S., J. Ringuest, R. Case, Formulating Optimal R&D Portfolios, Research Technology Management, May - June 2000.

Guide to Practical Project Appraisal, UNIDO, 1986.

Heap, J.P., The Management of Innovation and Design, Technicappress, 1989.

Hisrich, R., M. Peters, Entrepreneurship – Starting, Develouping and Managing a New Enterprise, IRWIN, 1989.

IPC (International Patent Classification) Introductory Manual, Chapter I, WEB edition.

Johne, F. Axel, A. Snelson, Success Factors in Product Innovation. A Selective Review of the Literature, Journal of Product Innovation Management.

Jones, H., Br. Twiss, Forecastung Technology for Planning Decision, 1978.

Jones, K., Portfolio Management. New Models for Successful investment decisions, McGraw-Hill Book, 1992.

Lock, D., Project Management, 4-th. ed., Gower, 1990.

Lockyer, Keith, James Gordon, Project Management and Project Network Techniques, Sixth ed., Pitman, 1996.

Mansfield, E., Industrial Research and Technological Innovation, Norton, 1968.

Mansfield, E., J. Rapoport, J. Schnee, S. Wagner, M. Hamburger, Research and Innovation in the Modern Corporation, Norton, 1971.

Manual for Evaluation of Industrial Projects, UNIDO, 1986.

Manual for the Preparation of Industrial Feasibility Studies, UNIDO, 1986.

Meredit, Jack R., Samuel J. Mantel, Jr., Project Management – a Managerial Approach, Second ed., John Wiley & Sons, 1989.

Moore, Wiliam L., Edgar A. Pessemier, Product Planning and Management. Designing and Delivering Value, McGraw-Hill, 1993.

Moore, Wiliam L., Edgar A. Pessemier, Product Planning and Management. Designing and Delivering Value, McGraw-Hill, 1993.

Oakey, R., R. Rothwell, S. Cooper, Management Innovation in High Technology Small Firms, Printer Publ., 1988.

Obolensky, Nick, Practical Business Re-engineering. Tools and Techniques for Achieving Effective Change, Cogan Page, 1994.

O'Hare, M., Innovate: how to Gain and Sustain Competitive Advantage, Blackwell, 1988.

Parametric Estimating Handbook, 2 ed., International Society of Parametric Analysts, 1999. www. ispa-cost.org/PEIWeb/toc.htm

Parker, C., Innovate Through Technology: Successful Strategies for Management. 1989.

Parker, J., E., The Economics of Innovation. The National and Multinational Enterprise in Technological Change, Longman, 1978.

Pearce II, J., R. Robinson, Strategic Management. Strategy Formulation and Implementation, IRWIN, 1988.

Pelc, K., Technology Strategy – Determinant Factors, ITASA, 1980.

Porter, M., Competitive Strategy, The Free press, 1980.

Richardson, B., R. Richardson, Business Planning – an Approach to Strategic Management, PITMAN, 1990.

Robertson, T., S., Innovative Behaviour and Communication, Holt, Rinehart Winston, 1971.

Schumpeter, J., Business Cycles: A theoretical. Historical and Statistical Analysis of the Capitalist Process, Mc-Graw Hill, New York/London, 1939.

Sprent, P., Taking Risks: the Science of Uncertainty, Pengium, 1988.

Taylor, B., J. Sparks, Corporate Strategy and Planning, London, 1977.

Taylor, W. J., T. Watling, Successful Project Management, Business Books, Communica. Europa, 1979.

Technology Management and Corporate Strategies: a Tricontinental Perspective, ed. by Jose Allouche, Gerard Pogorel, Elsevier, 1995.

Tomkins, C., Corporate Resource Allocation. Financial, Strategic and Organisational Perspectives, Basil Blackwell, 1991.

Twiss, Br., Managing Technological Innovation, Second Ed., London & New York, 1980, p. 4.

Vincent, G., Taming Technology: how to Manage a Development Project, Cogan Page, 1988.

Watson, Gregory H., Business Systems Engineering. Managing Breakthrough Changes for Productivity and Profit, John Wiley & Sons, 1994.

Wissema, J., G., Capital Investment Selection.

Wynne, Michael, Sci-Tech Selling - Selling Scientific and Technical Products and Services, New Jersey, Prentice Hall, 1987.

Бенев, Б., Мениджмънт на иновациите, С., Изд. къща БМ, 1996.

Бодурова, П., Стратегическо управление на фирмата, Варна, 1993.

Водачек, Л., О. Водачкова, Стратегия управления инновациями на предприятии, М., Экономика, 1989.

Въведение в анализа на научната и технологичната политика, ЮНЕСКО, 1982, N 46.

Георгиев, Ив. Цв. Цветков, Мениджмънт на фирмените иновации и инвестиции, С., Стопанство, 1997.

Георгиев, Ив., Основи на инвестирането, С., УИ “Стопанство”, 1999.

Георгиев, Ив., Цв. Цветков, Иновации и икономически растеж, доклад пред конференция на тема “Национални ресурси и политика за ускорено икономическо развитие, Федерация на научно-техническите съюзи в България, Съюз на икономистите в България, Институт за пазарна икономика, Съюз на учените в България, Център за икономическо развитие, Институт по икономическа политика, София, 2002.

Дамянова, Л., Иновационен мениджмънт - първа част, С., Стопанство, 1996.

Дракър, П., Новаторство и предприемачество - практика и принципи, С., Христо Ботев, 1992.

Иванов, М., С. Колупаева, Г. Кочетков, США: управление наукой и нововведениями, М., Наука, 1990.

Иновациите – политика и практика, Фондация „Приложни изследвания и комуникации”, С., 2004.

Кинг, У., Д. Клиланд, Стратегическое планирование и хозяйственная политика, М., Прогресс, 1982.

Коларов, Н., Инвестиционен бизнес-план, С., Везни, 1992.

Маринова, Ив., А. Войкова, Иновационни процеси във фирмата и фирмена култура, С., Тилиа, 1995.

Мескон, М., М. Альберт, Ф. Хедоури, Основы менеджмента, М., Дело, 1992, с. 115-118.

Национална стратегия за развитие на високите технологии в Република България, http://www.government.bg/bg/oficial_docs/strategies.html

Недялкова, А., Как привлекать инвестиции (бизнес-план, оферта), 1992.

Павлов, П., Научно-приложни методи и средства за разработване и управление на проекти в публичния сектор, ИК Призма, 1998.

Павлов, П., С. Михалева, Л. Павлова, Стратегическо управление в публичния сектор, Варна, ВСУ “Черноризец Храбър”, 2002.

Пандева, М, Н. Иванов, Иновацията, С., Техника, 1983.

Петров, М., М. Славова, Иновации. Как да превърнем идеята в продукт, Варна, Princeps, 1996.

Петров, М., М. Славова, Научно-техническа и иновационна политика - международно сътрудничество и бизнес, С., Стопанство, 1992.

Прахова, Б., Н. М. Зенкин, Изобретательство и патентоведение, 2-е изд., Киев, Тэхника, 1988.

Славова, М., Научна и иновационна политика на Европейския съюз, С., Отворено общество, 1998.

Станчева, А., Управление на бизнес-проекти, Варна, 1993.

Станчева, А., Управление на бизнес-проекти, Варна, 1993.

Стоянов, Д., Конкуренция и стратегии”, С., УИ “Стопанство”, 1995.

Стратегия за развитие на информационно общество в Република България, http://www.mtc.government.bg/bg/cpt/infosoc/strat_new.htm#1

Технологичното обновяване (Проблеми и процедури), под ред. М. Пандева, С., Профиздат, 1989.

Тодоров, К., Иновационни фирмени структури, С., Информа, 1991.

Уотерман, Р., Фактор обновления. Как сохраняют конкурентноспособность лучшие компании, пер. с англ., М., Прогресс, 1988.

Хайде, В., и др., Экономика промышленных исследований и разработок, М., Прогресс, 1983.

Хамър, Михаел, Дж. Чампи, Реинженеринг на компанията, С., Център по качеството и производителността, 1995.

Христоматия по интелектуална собственост, ИНРА, 1991.
 1. Периодични издания
 1. Марков, Е., Международен трансфер на технологии, Вести, бр. 1, 2000., С., Европейски иновационен център.

 2. Ahitiv, Niv, Jehiel Zif, Isaac Machlin, Environmental scanning and Information Systems in Relation to Success in Introducing New Products, Information & Management, vol. 33, 1998, p. 201.

 3. Al-Mazidi, Salah, Ahmad Ghosn, A Management Model for Technology and R&D selection, International Journal of Technology Management, vol. 13, Nos 5/6, 1997, p. 525.

 4. Baden-Fuller, C., On Strategic Innovation, Corporate Entrepreneurship and Matching Outside-in to Inside-out Approaches to Strategy Research, British Journal of Management, vol. 6 (1995) Special Issue, p. S3.

 5. Bailey, Wiliam, Ron Masson and Robert Raeside, Choosing Successful Technology Development Partners: a Best Practice Model, International Journal of Technology Management, vol. 15, Nos 1/2, 1998, p. 124.

 6. Birchall, D., J. J. Chanaron, Connectig People and Information for Innovation: Contribution to the Management of Technology, International Journal of Technology Management, vol. 15, Nos 1/2, 1998, p. 1.

 7. Eardley, Alan, Tracy Lewis, David Avison, Philip Powell, The Linkage Between IT and Business Strategy in Competitive Systems: a Reappraisal of Some “Classic” Cases Using a Competition Analysis Framework, International Journal of Technology Management, vol. 11, Nos 3/4, 1996, p. 395.

 8. Foss, Nicolai J., Research in Strategy, Economics, and Michael Porter, Journal of Management Studies, vol. 33, No 1, January 1996, p. 1.

 9. Innovations and Risk Taking. The Engine of Reform in Local Government in Latin America and the Carribian, World Bank Discussion Paper, No 357, World Bank, 1997.

 10. Jaafari, A., K. Manivong, Towards a Smart Project Management Information System, International Journal of Project Management, vol. 16, No 4, 1998, p. 249.

 11. Karaomerlioglu, Dilek, Technology as a System: Industrial and Technological Systems, International Journal of Technology Management, vol. 15, Nos 6/7, 1998, p. 681.

 12. Kim, K. H., Y. G. Kim, Process Reverse Engineering for BPR (business process redesign): a Form-based Approach, Information & Management, vol. 33, 1998, p. 187.

 13. Kim, K. H., Y. G. Kim, Process Reverse Engineering for BPR (business process redesign): a Form-based Approach, Information & Management, vol. 33, 1998, p. 187.

 14. Lopes, M., R. Flavell, Project Appraisal - a Framework to Assess Non-finansial aspects of Projects During the Project Life Cycle, International Journal of Project Management, vol. 16, No 4, 1998, p. 223.

 15. Macdonald, Stuart, Informal Information Flow, International Journal of Technology Management, vol. 11, Nos 1/2, 1996, p. 1.

 16. McMillan, G. Steven, Richard A. Clavans, Robert D. Hamilton III, Firm Management of Scientific Information: Some Predictors and Implications of Openness versus Secrecy, R & D Management, vol. 25, No 4 October, 1995, p. 411.

 17. Molloy Steve, Charles R. Schwenc, The Effects of Information Technology on Strategic Decision Making, Journal of Management Studies, vol. 32, No 3, May 1995, p. 283.

 18. Osterlund, Jan, Informatics for Technology Management, International Journal of Technology Management, vol. 14, No 5, 1997, p. 415.

 19. Robertson, Maxine, Jacky Swan, Sue Newell, The Role of Networks in the Diffusion of Technological Innovation, Journal of Management Studies, vol. 33, No 3, May 1996, p. 333.

 20. Segev, Arie, Jaana Porra, Malu Roldan, Internet-based EDI Strategy, Decision Support Systems, vol. 21 (1997), No 3, November 1997, p.157.

 21. Shaw, Michael J., David M. Gardner, Howard Thomas, Research Opportunities in Electronic Commerce, Decision Support Systems, vol. 21 (1997), No 3, November 1997, p.149.

 22. Sorensen, R., Improving Government Resource Allocation: the Impact of Alternative Budgetary Methods, International Review of Administrative Science, Vol. 60, Nr. 1, March 1994.

3. Източници от Интернет
 1. Бюлетин „Иновации – БГ”, http://www.innovation.bg/

 2. Бюлетин „Вести”, Европейски иновационен център, България, http://www.irc.bg/bg/inners.php?index=1211

 3. Boggs, R. W., Linda M. Bayuk, David A. McCamey, Speeding Development Cycles, Research Technology Management, Vol. 42 No 5., p. 33. (http://www.online journal.net./iri.rtm/1999/42/5/html).

 4. Buckler, Sheldon A., The 1998 Maurice Holland Award, Research Technology Management, Vol. 42 No 5., p. 46. (http://www.online journal.net./iri.rtm/1999/42/2/html).

 1. Comstock, Gilbert, Danny E. Sjolseth, Aligning and Prioritizing Corporate R&D Research Technology Management, Vol. 42 No 3., p. 19, (http://www.online journal.net./iri.rtm/1999/42/3/html).

 1. Davidson, Jeffrey M., Allen Clamen, Robin A. Karol, Learning from the Best New Product Developers, Research Technology Management, Vol. 42 No 4., p. 12. (http://www.online journal.net./iri.rtm/1999/42/4/html).

 1. Degnan Stephen A., The Licensing Payoff from U.S. R&D, Research Technology Management, Vol. 42 No 2., p. 22, (http://www.online journal.net./iri.rtm/1999/42/2/html).

 2. Dressler, Ronald, Robert S. Wood, Evaluating R&D Performance Using the Cost Saving Metric, Research Technology Management, Vol. 42 No 2., p. 13, (http://www.online journal.net./iri.rtm/1999/42/2/html).

 3. Dyer, Barbara, Ashok K. Gupta, David Wilemon, What First-to-Market Companies Do Differently, Research Technology Management, Vol. 42 No 2., p. 15, (http://www.online journal.net./iri.rtm/1999/42/2/html).

 1. Friar, John H., R. Balachandra, Spotting the Customer for Emerging Technologies, Research Technology Management, Vol. 42 No 4., p. 37. (http://www.online journal.net./iri.rtm/1999/42/4/html).

 2. Hansen, Kent F., Malcolm A. Weiss, Sangman Kwak, Allocating R&D Resources: A Quantitative Aid to Management Insight, Research Technology Management, Vol. 42 No 4., p. 44.

 1. Horn, Paul M., Information Technology Will Change Everything, Research Technology Management, Vol. 42 No 1., p. 42, (http://www.online journal.net./iri.rtm/1999/42/1/html).

 1. Medcof, John W., Identifying “Super-Technology” Industries, Research technology Management, Vol. 42 No 4., p. 31. (http://www.online journal.net./iri.rtm/1999/42/4/html).

 2. Miyazaki, Kumiko, Building Technology Competencies in Japanese Firms Research Technology Management, Vol. 42 No 5., p. 39. (http://www.online journal.net./iri.rtm/1999/42/5/html).

 1. Mort, Joe, John Knapp, Integrating Workspace Design, Web-Based Tools and Organizational Behavior,Vol 42 No 2, p. 33.

 1. O'Brien, Thomas C., Terry J. Fadem, Identifying New Business Opportunities, Research Technology Management, Vol. 42 No 5., p.15. (http://www.online journal.net./iri.rtm/1999/42/5/html).

 1. Olayan, Hamad B., Technology Transfer in Developing Nations, Research Technology Management, Vol. 42 No 3., p. 43, (http://www.online journal.net./iri.rtm/1999/42/3/html).

 2. Penzias, A., A., Technology in the Coming Century, Research Technology Management, Vol. 42 No 1., p. 52, (http://www.online journal.net./iri.rtm/1999/42/1/html).

 1. Phillips, Fr., L. Ochs, M. Schrock, The Product Is Dead - Long Live the Product - Service!, Research Technology Management, Vol. 42 No 4., p. 51. (http://www.online journal.net./iri.rtm/1999/42/4/html).

 2. Reynes, R., Training To Manage Across Silo, Research Technology Management, Vol. 42 No 5., p. 20. (http://www.online journal.net./iri.rtm/1999/42/5/html).

 1. Rycroft, R. W., Don E. Kash, Managing Complex Networks - Key to 21st Century Innovation Success, Research Technology Management, Vol. 42 No 3., p. 13, (http://www.online journal.net./iri.rtm/1999/42/3/html).

 2. Schepers, J., R. Schnell, From Idea to Business - How Siemens Bridges the Gap, Research Technology Management, Vol. 42 No 3., p. 26, (http://www.online journal.net./iri.rtm/1999/42/3/html).

 3. Sheasley, W. D. Leading the Technology Development Processes, Research Technology Management, Vol. 42 No 3., p. 49, (http://www.online journal.net./iri.rtm/1999/42/3/html).

 1. Smith, G., Managing Risk as Product Development Schedules Shrink Research Technology Management, Vol. 42 No 5., p. 25.

 1. Spradlin, Th., Action-Oriented Portfolio Management, Research Technology Management, Vol. 42 No 2., p. 26, (http://www.online journal.net./iri.rtm/1999/42/2/html).

 2. Stanford, R., Managerial Economics, Volume 1, Microeconomic Decision Criteria, 1997, (http://www.furman.edu/~stanford /mecon1.html).

 3. Stanford, R., Managerial Economics, Volume 2, The Macroeconomic Environment, 1997, (http://www.furman.edu/~stanford /mecon2.html).

 4. Zoller, S., Are You Satisfied with Your Technology Alliances?, Research Technology Management, Vol. No., p.,

 5. Smith, G., William C. Herbein, Robert C. Morris Front-End Innovation at AlliedSignal and Alcoa, Research Technology Management, Vol. 42 No 6/1999., p. 15.

 6. Reinertsen, D., Taking the Fuzziness Out of the Fuzzy Front End, Research Technology Management, Vol. 42 No 6/1999., p. 25.

 7. Sadowski, M., A. Roth, Technology Leadership Can Pay Off, Research Technology Management, Vol. 42 No 6/1999., p. 32.

 8. Germeraad, P., Intellectual Property in a Time of Change, Research Technology Management, Vol. 42 No 6/1999., p. 34.

 9. Ringuest, J. L., Samuel B. Graves, Randolph H. Case, Formulating R&D Portfolios that Account for Risk, Research Technology Management, Vol. 42 No 6/1999., p. 40.

 10. Chatterji D., Robert G. Cooper, Richard N. Foster, D. Bruce Merrifield, Graham R. Mitchell, Succeeding in Technological Innovation, Research Technology Management, Vol. 43 No 1/2000., p. 28.

 11. Industrial Research Institute's R&D Trends Forecast for 2000, Research Technology Management, Vol. 43 No 1/2000., p. 11

 12. . Cooper, R., Scott J. Edgett, Elko J. Kleinschmidt, New Problems, New Solutions: Making Portfolio Management More Effective, Research Technology Management, Vol. 43 No 2/2000., p. 18.

 13. Hicks, D.., Time Wars: Is There a Financial Undertow from Accelerating Technical Advance?, Research Technology Management, Vol. 43 No 2/2000., p. 34.Каталог: Music,%20Movies,%20Videos,%20Games%20and%20more... -> Lekcii -> UNWE%20files
UNWE%20files -> Да се разширява ли чрез франчайзинг (продаване на права) към Южно -американския пазар?
UNWE%20files -> “top rope”, “all free”, “yo-yo”, “red point”, “flash”, "on sight" и “solo”
UNWE%20files -> Скалното катерене
UNWE%20files -> Професионална автобиография
UNWE%20files -> Сигурност във фирма за разработка на
UNWE%20files -> При какви обстоятелства придобиването на съществуваща компания е предимство за Хайнекен, в сравнение с инвестициите „на зелена поляна”?
UNWE%20files -> Спам и системи за защита от спам
UNWE%20files -> Експозе Русия


Сподели с приятели:
©obuch.info 2023
отнасят до администрацията

    Начална страница