Особености на логистикатастраница1/4
Дата13.01.2023
Размер146.75 Kb.
#116223
ТипРеферат
  1   2   3   4
Особености на логистиката
Свързани:
Курсова работа Английски език


Тема: Особености на логистикатаРЕФЕРАТ

Разработил: Проверил:
Ваня Димитрова Андреева
I Курс Фак. № 1205650
Магистър
Стопанска логистика”
Дистанционен курс на обучение


Велико Търново
2020 г.
Съдържание:
I . Актуалност, цел и задачи.
II. Изложение – теоретична и практическа част.
III. Изводи.
IV . Литература.

I.Увод.
Логистиката, както и всички други науки има специфичен предмет, който я отличава от останалите науки. През етапите на своето развитие тя се преобразува и усъвършенства. За да се определи ролята на логистиката като практическа дейност следва да се разгледат етапите през, които тя преминава. Затова е важно да се очертаят историческите предпоставки за нейното възникване, мястото й в икономическата система.


В България през последните години се наблюдава засилена конкуренция на пазара, и намирането на правилно решение относно доставката на готовата продукция да се достави в точното време, на точното място, в точното количество и качество, на точния потребител, на точната цена и по точния начин насочва вниманието на логистиката, защото качественото и икономическо изпълнение на логистичните дейности води до качествено обслужване на крайния потребител, което се явява предпоставка за превес пред конкурентите.
Същност: Логистиката е наука за планирането, контрола, организацията(управлението) на материалните и информационни потоци. Това движение се осъществява в процеса на проектирането на икономическите системи, покупката на суровини, производството, доставката на готовия продукт до клиента и рециклирането на отработените ресурси. Основната задача на логистиката като наука е оптимизация на процеса на движението на ресурсите, включващо доставката на ресурса в определена точка на логистичния канал в необходимото количество, необходимото качество, необходимото наименование ресурс, необходимото време.
Историческа справка: За първи път логистиката като практика се развива във времето на римската империя и това развитие е свързано с обезпечаване на войската по време на походи-снабдяване на войската с вода, храна и всичко нужно на римските легиони по цяла Европа и Средиземноморието.
Като теория развитието на логистиката бележи началото си през 18ти век и това начало е свързано с френския учен барон Жомини(генерал от армията на Наполеон и се е занимавал с доставките). Истинското си развитие като наука логистика получава след края на Втората световна война. Този период се характеризира с навлизането на голямо количество специалисти по военна логистика от армията в стопанския живот.

Logistics (logistike-гр.) - изкуството да се пресмята, изкуството да се разсъждава.


Съвременната логистика е наука за управление на движението на стоките.
Основни понятия в логистиката:
1. Логистична операция – обособена съвкупност от действия, насочена към преобразуване на материалния или информационния поток.
2. Елементарен материален поток - съвкупност от ресурси с едно и също наименование, намиращи се в процес на прилагане върху тях на различни логистични операции.
3. Материален поток – съвкупност от елементарните материални потоци в една компания.
4. Логистичен канал – съвкупност от физически и юридически лица(доставчици, производители, потребители, посредници), обвързани помежду си от движението на определен материален поток от момента в който започва да се движи или се формира един материален поток до момента на достигането до клиента и рециклирането има някой, който отговаря за всяка операция(спедитори, митнически брокери, застрахователи и др.).
5. Информационен поток – съвкупност от документи в хартиен или електронен вид, масиви от данни в различна форма, които съпровождат движението на материалния поток. Информационният поток още се нарича „нервна система на предприятието”.
6. Логистичен цикъл – календарен период от време между началото на формиране на материалния поток до момента на достигане на крайното изделие до клиента. Определя периода на изпълнение на поръчката.
7. Производствен цикъл – той е календарен период от време между началото на първата производствена операция по изделието или услугата и последната операция – влизането на изделието в склада за готова продукция. Производственият цикъл е част от логистичния цикъл, която изцяло зависи от нас.
8. Логистични разходи – разходи, свързани с осъществяването на една или друга логистична операция.
Особености на съвременната логистика
Ролята на логистиката в съвременността непрекъснато нараства. Както в национален, така и в световен мащаб. Показателно за това е и нарастването на разходите за логистика като относителен дял в общите разходи на компаниите. Този процес е свързан с особеностите на процеса на развитие на световната икономика, технологиите и комуникациите. Основните фактори, които влияят на този процес са:

 • Насищане на пазарите със стоки и услуги и повишаване изискванията на клиентите към качеството на производството и обслужването.

 • Суровинно- енергийна криза в световен мащаб.

 • Глобализация на производството и паразите – процес, който е свързан с изравняването на вкусове, изисквания, особености в продуктите и услугите , които се предлагат.

 • Усложняване на диверсификацията на продуктите – новите продукти се създават и предлагат на глобалните пазари , което значително затруднява тяхната поддръжка. Развитието на иновациите, техниката и технологиите предполага вграждане на нови модули , свързани с автоматизацията на процесите , машините и съоръженията. Сложните машини ( като конструкция и технологии) се произвеждат в различни точки на света и много често се сглобяват при самия клиент.Доставката и обслужването на тези машини до клиентите усложнява процесите на логистиката.

Цели:
Основните цели на логистиката могат да бъдат разграничени на стратегически и тактически. Главна стратегическа цел е оптималното управление на материалните и съпътстващите го потоци в целия диапазон от установяването на потребността до задоволяването й при оптимални разходи.
Основната задача на логистиката често се дефинира като логистичен микс т.е. да бъде доставен точния продукт в точното количество и качество на точното място в точното време на точния потребител с точните разходи. Тази основна задача се конкретизира в разнообразна, дългосрочна и краткосрочна задача, като:

 • Формиране на икономически обосновано предлагане на фирмата, осигуряващо достигането на най-висока ефективност, увеличаване на пазарния дял и придобиване на конкурентно предимство.

 • Изграждане на интегрирана ефективна система за регулиране и контрол на потоците.

 • Задоволяване търсенето на вътрешни и външни потребители.

 • Осигуряване на максимално възможно равнище на обслужване.

В съответствие с целите и задачите си съвременната логистика реализира редица функции по различни критерии, те се разграничават в различни групи:

 1. В зависимост от значимостта и мястото им в осъществяването на логистичния процес се разграничават ключови и поддържащи функции.

Ключовите касаят поддържане стандарти за качество на готовия продукт, сервиз, закупуване на материали, ресурси,транспорт, управление на запаси и информационно компютърно поддържане.
2 . В зависимост от стратегическите им характеристики се разграничават на оперативни и координационни функции. Оперативните са по управлението на движението на стоково-материални ценности, производство и разпределението. В сферата на снабдяването касаят управлението и движението на суровини и материали, комплектуващи изделия,запаси. В сферата на производството контрол върху движението на полуфабрикати и готова продукция до складовете на едро и дистрибуцията им на дребно. Функциите на логистичната координация са по търсене и предлагане чрез:

 • Разкриване и анализ на потребности.

 • Анализ на пазара и поведението на други източници на ресурси.

 • Обработка на информацията за заявка.

 • Оперативно планиране и съкращаване на запасите.

3. В зависимост от специализацията и разпределението им за реализация разграничаваме конкретни логистични функции, като:
- Определяне на обема и направата на материални потоци.
- Прогнозиране на потребностите от превози.
- Определяне последователността на придвижване на стоките.
- Развитие, разполагане и организация на складовото стопанство.
- Осъществяване на превози и контрол върху товарите.
- Управление на складовите операции.
Логистичните функции са взаимно свързани и пряко ориентирани към управлението на материалните и съпътстващи ги потоци. За осигуряването на висока ефективност трябва да се съблюдават изисквания като:

 • Усъвършенстване организацията на движение на потоците.

 • Осигуряване необходимата информация и ползване на съвременни технологии за обработката им.

 • Ефективно управление на човешките ресурси.

 • Оптимално равнище на логистично обслужване.

 • Точно и диференцирано отчитане на логистичните разходи.


II. Изложение – теоретична и практическа част.
  1   2   3   4
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница