Особености на отчитане на стопанската дейност в бюджетните предприятияДата17.08.2018
Размер125.59 Kb.


КУРСОВА РАБОТА

ПО

„СЧЕТОВОДСТВО НАБЮДЖЕТНИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ”

на Полина Панайотова, фак.№ 01923, СА Д.Ценов - СвищовТема:

Особености на отчитане на стопанската дейност в бюджетните предприятия

Бюджетни предприятия съгласно допълнителните разпоредби на Закона за счетоводството са държавните и общинските органи, техните структурни единици и всички икономически обособени лица, прилагащи бюджети, бюджетни сметки, извънбюджетни сметки и фондове по смисъла на Закона за устройството на държавния бюджет и Закона за общинските бюджети, както и държавните фондове и институции по задължителното обществено, здравно и друго осигуряване, държавните висши училища, Българската академия на науките, Българската национална телевизия, Българското национално радио и други лица и структурни единици, чиито сметки и операции се включват от Министерството на финансите в консолидираната фискална програма.

Под бюджетно предприятие се разбира звено от извън производствената сфера, което осъществява преимуществено държавни функции /функции на централната власт законодателна, изпълнителна, съдебна/ или функции на местната власт и местното самоуправление и поради това се издържат изцяло или частично от държавния бюджет. Бюджетните предприятия прилагат задължително двустранно счетоводно записване и фондова организация на отчитане на паричните средства и паричните потоци. Счетоводството на бюджетното предприятие е подчинено на Сметкоплан, правила и изисквания, които се определят от Министерството на финансите на България.

Бюджетните предприятия не принадлежат към производствената сфера. В тях не се създава национален доход напротив, потребява се, с малки изключения от общото правило, когато към някои бюджетни предприятия се създават звена за производство или стопанска дейност. Като непроизводителни единици, бюджетните предприятия са зависими от външен източник на средства за издръжка и покриване на разходните пера.

Има случаи в които бюджетните предприятия извършват стопанска дейност например при отдаване на места за реклама, при производство на храна за нуждите на работниците. Може да се обобщи: бюджетните предприятия са предприятия от нефинансовия сектор, които най често не произвеждат и не извършват стопанска дейност, тоест, те не произвеждат национален доход, а разходват такъв. Тяхното съществуване обаче се налага от особеностите на националната икономика и публичния сектор.

„Стопанската дейност”1 е всяка дейност, която е свързана с осъществяване на основната дейност на бюджетното предприятие, за която не се превежда бюджетна субсидия и не се получават средства по национални и международни програми или по други договори. Tя е насочена към реализиране на приходи и не противоречи на предмета и целите на бюджетното предприятие. Бюджетните предприятия могат да реализират приходи от допълнителна стопанска дейност, свързана с договори за наем, курсове за обучение, квалификация и преквалификация, възмездно предоставяне за ползване от други субекти или организации на наличната апаратура и база данни и др. Съгласно чл. 51 от Закона за общинската собственост2 общината може да осъществява стопанска дейност, да създава общински предприятия и да участва в съвместни форми на стопанска дейност при условия и по ред, определени със закон.

В настоящата курсова работа ще се направи сравнение на отчитането на стопанската дейност в бюджетните предприятия и в юридическите лица с нестопанска цел (ЮЛНЦ), доколкото последните подобно на бюджетните са организации извън производствената сфера, „за осъществяване на дейност в обществена или в частна полза”3. Нестопанска е дейността, приходите от която са свързани с изпълнението на идеалните цели на ЮЛНЦ. Примери за такива приходи са членският внос, даренията и др. В нестопанската дейност се включват и приходи, регламентирани по размер и основание в нормативен акт, еднократни сделки, при които цените не са формирани на пазарен принцип. Еднократните (инцидентните) сделки обаче, извършвани от търговец на основание чл.286, ал.3 от Търговския закон, се считат за търговски. При съмнение относно това дали дадена дейност е стопанска или нестопанска се смята, че извършената от търговеца сделка е свързана с неговото занятие.
„Отчитането на стопанската дейност в бюджетните предприятия се подчинява на общите и специфичните разпоредби при финансиране на такава дейност, в частност при финансиране на бюджетните организации и дейности и по-специално на Закона за счетоводството, Сметкоплана на бюджетните предприятия, както и на указанията на Министерството на финансите за отчитане на стопанската дейност”4. Счетоводното отчитане на стопанската дейност в бюджетното предприятие се обособява отделно, поради специфичното данъчно третиране на приходите по Закона за корпоративното подоходно облагане5. „Прилага се принципът на текущото начисляване – начисляват се приходите и разходите, натрупани и отнасящи се за съответния отчетен период”6.

Приходите и разходите от стопанската дейност в бюджетните предприятия се осчетоводяват по сметките от раздели 6 - Сметки за разходи и 7 – Сметки за приходи и трансфери от Сметкоплана на бюджетните предприятия. За осчетоводяване на разходите се съставя следната счетоводна статия:


Дт сметки от раздел 6 Сметки за разходи/

Кт сметки от група 50 Парични средства

или

Кт сметки от група 40 Доставчици


За осчетоводяване на приходите се съставя следната счетоводна статия:
Дт сметка 4110 Вземания от клиенти от страната/

Кт сметки от раздел 7 Сметки за приходи

Бюджетната дейност е специфична и само малка част от разходите могат пряко да се отнесат към извършваните стопански дейности. Това налага разпределянето на общите разходи на бюджетното предприятие на база на коефициент, изчислен като съотношение между приходите от стопанска дейност и общия размер на приходите от цялата дейност.

При възстановяване на приходи и разходи от стопанска дейност, сумите се отразяват по съответните сметки за приходи и разходи – по кредита на сметките от раздел 6 Сметки за разходи и по дебита на сметките от раздел 7 Сметки за приходи, като червени сторнировъчни статии се съставят по сметките от подгрупа 993 Нетен резултат от стопанска дейност.

Сметките от раздели 6 и 7 се приключват след съставяне на оборотна ведомост със съответна сметка от подгрупа 120 Прираст/Намаление на нетните активи за периода.

Тримесечно или годишно приходите и разходите от стопанска дейност на бюджетните предприятия се отнасят по задбалансовите сметки към сметка 993 Нетен резултат от стопанска дейност, с две подсметки – 9931 Разходи за стопанска дейност и 9939 Приходи за стопанска дейност. По тези сметки не се отразява данъка по чл. 250 от ЗКПО. За целта7 е удачно да се изготвят две счетоводни справки – справка за размера на приходите, структурирани по видове приходи и справка за преките разходи по видове, в т.ч. по икономически елементи. Съгласно справката за приходите от стопанската дейност, с нетния им размер се съставя следната статия:


Дт сметка 9989 Кореспондираща сметка за задбалансови пасиви/

Кт сметка 9939 Приходи за стопанска дейност


Съгласно справката за разходите от стопанската дейност, с нетния им размер се съставя следната статия:
Дт сметка 9931 Разходи за стопанска дейност /

Кт сметка 9981 Кореспондираща сметка за задбалансови активи


В края на годината, след съставяне на оборотна ведомост, която се представя в Министерството на финансите, сметки 9931 и 9939 се приключват със сметки 9989 и 9981, със статии обратни на посочените по-горе. В началото на следващата година сметките са с нулеви салда.

Облагането с данък върху приходите от стопанска дейност в бюджетните предприятия е по-специфично, в сравнение с другите предприятия, където на облагане подлежи финансовия резултат от стопанската дейност. Според чл. 248 от Закона за корпоративното подоходно облагане8 приходите на бюджетните предприятия от сделки по чл. 1 от Търговския закон, както и от отдаване под наем на движимо и недвижимо имущество, се облагат с данък върху приходите. Според същия закон данъчната основа за определяне на данъка върху приходите е месечна и годишна и представлява приходите на бюджетното предприятие от сделки по чл. 1 от Търговския закон, както и от отдаване под наем на движимо и недвижимо имущество, начислени през съответния месец или година. Размерът на данъка9 е 2% за общините и 3% за всички останали бюджетни предприятия. Когато подлежат на облагане с данък върху приходите за съответната година бюджетните предприятия подават10 Годишна данъчна декларация по чл. 252 от ЗКПО за дължимия данък върху приходите на бюджетните предприятия. Според чл.253 от ЗКПО дължимият данък върху приходите определен на месечна данъчна основа се внася до 15-то число на месеца, следващ месеца на начисляване на прихода. Годишно изравняване се прави с подаване на Годишната данъчна декларация, като ако има данък за довнасяне, той се внася до 31 март на следващата година, а надвнесения данък11 може да се приспада от дължимите данъци върху приходите след подаване на годишната данъчна декларация.

В бюджетните предприятия за данъчна основа се приема размерът на приходите, получени по чл. 1 от Търговския закон, извършвани по занятие и приходите от отдаване по наем на недвижимо и движимо имущество12. За отчитане на данъка върху приходите в Сметкоплана на бюджетните предприятия е предвидена сметка 7190 Отчисления за данък върху приходите от стопанска дейност на бюджетните предприятия по ЗКПО13. „Новосъздадената сметка 7190 се прилага от бюджетните предприятия считано от 01.01.2004 г., във връзка с чл. 2в от Закона за корпоративното подоходно облагане. Сметката се дебитира с размера на начисления данък срещу кредитиране на сметка 4512. В края на годината сметка 7190 се приключва по общия ред на приключване на сметките от гр. 71 съгласно т. 28.1.”14

При ежемесечно начисляване на данъка върху приходите на база на счетоводна справка се съставя следната счетоводна статия:

Дт сметка 7190 Отчисления за данък върху приходите от стопанска дейност/

Кт сметка 4512 Разчети за корпоративен данък


При заплащане на данъка до 15-то число на месеца, следващ месеца на начисляване на прихода се съставя следната счетоводна статия:

Дт сметка 4512 Разчети за корпоративен данък/

Кт сметки от група 50 Парични средства

или


Кт сметка 7500 Разчети за плащания в СЕБРА
В края на годината сметка 7190 Отчисления за данък върху приходите от стопанска дейност на бюджетните предприятия по ЗКПО се приключва със съответните сметки от подгрупа 120 в стопанската група, в която се осчетоводява стопанската дейност („Бюджети” или „Извънбюджетни сметки и фондове”). За целта за всяка отчетна група (стопанска област) - “Бюджети”, “Извънбюджетни средства“ и “Други сметки и дейности“ се изготвят отделни оборотни ведомости15.

Дт сметки от подгрупа 120 Прираст/Намаление на нетните активи за периода/

Кт сметка 7190 Отчисления за данък върху приходите от стопанска дейност
В бюджетните предприятия данъкът върху приходите се третира като намаление на приход, а не като разход.

При възстановяване на надвнесен данък върху приходите, с установената от органите по приходите сума се съставя следната счетоводна статия:


Дт сметка 4512 Разчети за корпоративен данък/

Кт сметка 7190 Отчисления за данък върху приходите от стопанска дейност


При прихващане на надвнесен данък от други публични вземания на бюджетното предприятие сметка 4512 Разчети за корпоративен данък се дебитира, срещу кредитиране на съответната разчетна сметка, по която е начислено насрещното публично вземане.

Съгласно чл. 251 ал. 1 от ЗКПО 50 на сто от данъка върху приходите на научноизследователските бюджетни предприятия, държавните висши училища, държавните и общинските училища от системата на народната просвета за стопанската им дейност, която е пряко свързана със или е помощна за осъществяване на основната им дейност се преотстъпва, като сумата според чл. 251 ал. 2 се третира като отписано задължение към държавата. „Считано от 2004 г. ефектът от преотстъпването на данъка върху приходите от стопанска дейност се третира като неразделна част от начисляването, т.е. за отчетни цели данъкът върху приходите от стопанска дейност се начислява по сметки 7190 и 4512 в ефективния му дължим размер, определен на база на номиналната ставка на данъка, намалена с процента на преотстъпването. Едновременно с това, се съставя и втора счетоводна статия за отразяване на сумата на преотстъпването, като с размера на преотстъпения данък се дебитира сметка 7014 срещу кредитиране на сметка 7682.”16

Характерните счетоводни статии са следните:


  • с разликата между данъка върху приходите и сумата на преотстъпването се съставя следната статия:

Дт сметка 7190 Отчисления за данък върху приходите от стопанска дейност/

Кт сметка 4512 Разчети за корпоративен данък


  • със сумата на преотстъпения данък се съставя следната статия:

Дт сметка 7014 Преотстъпени приходи от данъци, мита,

митнически такси и осигурителни вноски/

Кт сметка 7682 Приписани трансфери от/за държавни институции


Счетоводното отчитане в ЮЛНЦ също се организира отделно – на стопанската дейност и на нестопанската дейност. Основният критерии за разграничаване е начинът на определяне на цените. „Когато цените не са формирани на пазарен принцип се счита, че дейността е нестопанска и обратното. В случай че цените са пазарно формирани, дейността е стопанска. Така например таксата за участие в даден семинар може да покрива само разходите по организацията и провеждането му, а тематиката да е свързана с регламентираната дейност. Тогава приходите от семинара са приходи от нестопанска дейност. Същият семинар обаче може да е с такса, формирана на принципа "разходи плюс" и провеждането му да има за резултат реализиране на печалба. При тази хипотеза провеждането на семинара ще е стопанска дейност”17.

Разходите от стопанската дейност в ЮЛНЦ се осчетоводяват по сметките от раздели 6 - Сметки за разходи, като за да се разграничат разходите от стопанска и нестопанска дейност следва да се организира аналитично отчитане. Неразпределяемите разходи18 също се включват при формиране на данъчната основа от стопанската дейност на ЮЛНЦ на базата на коефициент. Той се пресмята като съотношение на приходите от стопанска дейност към всички приходи. Определение за неразпределяеми разходи е дадено в §1, т.51 от допълнителните разпоредби на ЗКПО. Това са всички разходи за продажби, административни, финансови и извънредни разходи, които не се отнасят само към определена дейност и са свързани с осъществяване на дейностите по чл.4, ал.1 от ЗКПО като цяло (сделки по чл.1 от ТЗ, извършвани по занятие, включително отдаване под наем на движимо и недвижимо имущество). Примери за неразпределяеми разходи са разходите за възнаграждения, за социални и здравни осигуровки на ръководния персонал, на административния персонал (служители в счетоводния отдел), разходи за наем и консумативи на съответните помещения, такси за обслужване на банкови сметки, положителни курсови разлики от преоценка на валута, използвана както за стопанска, така и за нестопанска дейност.

Приходите от стопанската дейност в ЮЛНЦ се осчетоводяват по сметките от раздел 7 Сметки за приходи, като за да се разграничат приходите от стопанска и нестопанска дейност следва да се организира аналитично отчитане.

Според някой автори19 при годишно приключване на ЮЛНЦ първо се приключват сметките, свързани с отчитане на резултатите от стопанска дейност. За целта съответните сметки от раздел 7 Сметки за приходи, по които са отчетени приходите от стопанската дейност се дебитират, срещу кредитиране на сметка 123 Печалби и загуби от текущата година. Сметките от раздел 6, по които са отчетени разходите за стопанска дейност се кредитират срещу дебитиране на сметка 123 Печалби и загуби от текущата година. След приключване на стопанския резултат в сметка 123 Печалби и загуби от текущата година, след като бъдат начислени и дължимите данъци, крайният стопански резултат се приключва със следните операции:

- Когато резултатът от стопанската дейност е загуба, се съставя следната счетоводна статия:
Дебит сметка 125 Резултат от дейността на юридически лица с нестопанска цел

Кредит сметка 123 Печалби и загуби от текущата година


- При положителен финансов резултат, след като бъдат начислени дължимите данъци, се извършва приключване на сметка 123 със следната счетоводна операция:
Дебит сметка 123 Печалби и загуби от текущата година

Кредитна сметка 125 Резултат от дейността на юридически лица с нестопанска цел


Особеното при ЮЛНЦ е, че когато те са извършвали и стопанска дейност, най напред се съставя отчет за приходите и разходите от тази дейност. В отчета за приходите и разходите на отделен ред се отразява печалбата или загубата от стопанската дейност.

Закона корпоративното подоходно облагане предвижда санкции, ако данъчно задължено лице не подаде декларация по този закон, не я подаде в срок, не посочи или невярно посочи данни или обстоятелства, водещи до определяне на дължимия данък в по-малък размер или до неоснователно намаляване, преотстъпване или освобождаване от данък. Санкцията е имуществена в размер от 500 до 3000 лв.20, а при повторно нарушение от 1000 до 6000 лв.21
1 Правилник за осъществяване на стопанската дейност в Българската академия на науките и нейните самостоятелни звена, София 2009

2 Закон за общинската собственост - Обн., ДВ, бр. 44 от 21.05.1996 г., посл. изм. и доп., бр. 41 от 2.06.2009 г.


3 Чл. 2, ал.1 Закон за юридическите лица с нестопанска цел, посл. доп., бр. 42 от 5.06.2009 г.

4 Чл. 15 от Правилник за осъществяване на стопанската дейност в Българската академия на науките и нейните самостоятелни звена, София 2009

5 „Бюджетно счетоводство – 2009”, стр. 223

6 Чл. 16 от Правилник за осъществяване на стопанската дейност в Българската академия на науките и нейните самостоятелни звена, София 2009 и чл. 4, ал.1 от Закона за счетоводството

7 „Счетоводство на бюджетното предприятие”, Петко Захариев, ИУ Варна, 2009, стр. 299

8 Закон за корпоративното подоходно облагане - Обн., ДВ, бр. 105 от 22.12.2006 г., в сила от 1.01.2007 г., посл. изм. и доп., бр. 95 от 1.12.2009 г., в сила от 1.01.2010 г.

9 Пак там чл. 250

10 Пак там чл. 252 (Виж Приложение 1)

11 Пак там чл. 253 ал. 3

12 Чл. 249 от Закона за корпоративното подоходно облагане - Обн., ДВ, бр. 105 от 22.12.2006 г., в сила от 1.01.2007 г., посл. изм. и доп., бр. 95 от 1.12.2009 г., в сила от 1.01.2010 г.

13 Писмо №10 от 2004 на МФ

14 ДДС №10 от 2004 на МФ

15 Чл. 17 от Правилник за осъществяване на стопанската дейност в Българската академия на науките и нейните самостоятелни звена, София 2009 и чл. 4, ал.1 от Закона за счетоводството


16 ДДС №20 от 14.12.2004 г. на Министерството на финансите.

17 http://www.dnevnik.bg/show/?storyid=190238

18 Чл. 30, ал. 2 от ЗКПО

19 Ресурсен център на неправителствените организации в България „Счетоводство на юридически лица с нестопанска цел” – помагало - д. е. с. Иван Дочев, д. е. с. Снежана Николова, Лидия Милева, Беатриче Маврова, Велико Щербанов

20 чл. 261, ал. 1 от ЗКПО

21 чл. 261, ал.2 от ЗКПО


Каталог: files -> files
files -> Р е п у б л и к а б ъ л г а р и я
files -> Дебелината на армираната изравнителна циментова замазка /позиция 3/ е 4 см
files -> „Европейско законодателство и практики в помощ на добри управленски решения, която се състоя на 24 септември 2009 г в София
files -> В сила oт 16. 03. 2011 Разяснение на нап здравни Вноски при Неплатен Отпуск ззо
files -> В сила oт 23. 05. 2008 Указание нои прилагане на ксо и нпос ксо
files -> 1. По пътя към паметник „1300 години България
files -> Георги Димитров – Kreston BulMar
files -> В сила oт 13. 05. 2005 Писмо мтсп обезщетение Неизползван Отпуск кт


Поделитесь с Вашими друзьями:
База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2020
отнасят до администрацията

    Начална страница