Остойностяване и за заплащане на медицинската помощ по чл. 55, ал. 2, тДата26.09.2018
Размер71.5 Kb.
#83003Република България

МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

гр. София 1000, пл. "Св. Неделя" № 5 mail@mh.government.bg

тел. 9301 101, факс 981 1833 www.mh.government.bg


ДО

МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ НА

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Д О К Л А Д
от д-р Петър Москов – министър на здравеопазването

ОТНОСНО: проект на Постановление на Министерския съвет за приемане на методики за остойностяване и за заплащане на медицинската помощ по чл. 55, ал. 2, т. 2 от Закона за здравното осигуряванеУВАЖАЕМИ ГОСПОДИН МИНИСТЪР - ПРЕДСЕДАТЕЛ,

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА МИНИСТРИ,

На основание чл. 31, ал. 2 от Устройствения правилник на Министерския съвет и на неговата администрация и чл. 55е, ал. 3 от Закона за здравното осигуряване внасям за разглеждане проект на Постановление на Министерския съвет за приемане на методики за остойностяване и за заплащане на медицинската помощ по чл. 55, ал. 2, т. 2 от Закона за здравното осигуряване.


В изпълнение на чл. 55е, ал. 2 от Закона за здравното осигуряване методиките са одобрени с Решения № РД-НС-04-10 от 05.02.2015 г. и № РД-НС-04-12 от 11.02.2015 г. на Надзорния съвет на Националната здравноосигурителна каса по предложение на нейния управител, заедно със становищата на министъра на финансите и министъра на здравеопазването.

Методиките са разработени при спазване на разпоредбите на Закона за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2015 г. и се отнасят за видовете медицински дейности, гарантирани на здравноосигурените лица, които се заплащат от Националната здравноосигурителна каса (НЗОК). В този смисъл са изготвени методики за остойностяване и за заплащане на дейностите в извънболничната и болничната медицинска помощ, в извънболничната дентална помощ и на комплексното диспансерно наблюдение на пациентите с кожно–венерически и психични заболявания.

Въвежданите с методиките за остойностяване на медицинските дейности правила се основават на отчетените и заплатени дейности през предходните години и на изчисляване на реимбурсни стойности на база прогнозни обеми в зависимост от спецификата на съответните видове медицинска дейност.

Методиките за заплащане определят реда, начина и сроковете на отчитане и заплащане на договорената и извършена от изпълнителите медицинска и дентална помощ.

За първи път се въвежда възможност за заплащане на дейности в болничната медицинска помощ, дори и да не са изпълнени всички индикации за хоспитализация, ако единствената причина за това е доброволното преждевременно напускане на лечебното заведение от страна на пациента. Съгласно чл. 90, ал. 1 от Закона за здравето пациентът има право да откаже по всяко време оказваната му медицинска помощ, поради което напускането на лечебното заведение, преди изтичане на минималните срокове за хоспитализация, не следва да води до липса на финансиране на лечебното заведение от страна на НЗОК. Заплащането на медицинските дейности в тези случаи ще се извършва след проверка от страна на НЗОК.

С оглед стриктно спазване на бюджетната рамка на Закона за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2015 г., се предвиждат стойности на дейностите в болничната помощ, като в случаите на необходимост от спешна диагностика и лечение, месечните стойности могат да бъдат увеличавани по правила, разписани в методиката. Допусната е и възможност за заплащане по изключение, при превишаване на стойностите, а именно при особено тежки или сложни случаи по медицински показатели, както и случаи, свързани с форсмажорни обстоятелства. Това ще е допустимо с решение на Надзорния съвет на НЗОК, при наличие на бюджетни средства.

Въведените правила създават както механизми за финансова дисциплина и ясно дефиниране на реда за заплащане на медицинската помощ, така и възможности за своевременното оказване на диагностика и лечение, спешни и особено тежки случаи, независимо от достигнатите стойности.

Очакваните резултати от приемане на постановлението са свързани с регламентиране на механизмите за заплащане на всички дейности, които през 2015 година ще се финансират от бюджета на НЗОК.

С проекта се изпълнява политиката на правителството за създаване на ясни правила за заплащане на медицинските дейности от бюджета на Националната здравноосигурителна каса.

Проектът не е свързан с европейското право, поради което не се налага изготвяне на справка за съответствие с него.

Проектът на постановление е публикуван на Интернет страницата на Министерството на здравеопазването за обсъждане със заинтересованите страни.
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ,

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА МИНИСТРИ,
С оглед на гореизложеното, на основание чл. 8, ал. 2 от Устройствения правилник на Министерския съвет и на неговата администрация и чл. 55е, ал. 3 от Закона за здравното осигуряване, предлагам Министерският съвет да разгледа и приеме предложения проект на Постановление на Министерския съвет за приемане на методики за остойностяване и за заплащане на медицинската помощ по чл. 55, ал. 2, т. 2 от Закона за здравното осигуряване.

С уважение:


Д-Р ПЕТЪР МОСКОВ

МИНИСТЪР НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО
Съгласували: Д-р Бойко Пенков, зам. министър:

Д-р Ваньо Шарков, зам. - министър:

Людмила Василева, директор на дирекция „НРСЗ”:

Д-р И. Георгиева, директор на дирекция „МДУК“Д


Каталог: media -> filer public
filer public -> Закон за електронното управление и наредбите към него; Закон за достъп до обществена информация
filer public -> Наредба за изменение и допълнение на наредба №36 от 2005 Г. За изискванията към козметичните продукти
filer public -> М и н и с т е р с т в о н а з д р а в е о п а з в а н е т о н а р е д б а
filer public -> Министерство на правосъдието агенция по вписванията
filer public -> Наредба №25 от 10 ноември 2008 Г. За условията и реда за пускане в действие на медицински изделия без наличие на условията по чл. 8 От закона за медицинските изделия
filer public -> Наредба №1 от 10 октомври 2007 Г. За проучване, ползване и опазване на подземните води
filer public -> Наредба №9 от 12 февруари 2010 Г. За максимално допустимите стойности на вибрациите в жилищни помещения


Сподели с приятели:
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница