От 19 октомври 1994 година относно правните аспекти на електронния обмен на даннистраница1/3
Дата24.07.2016
Размер434.8 Kb.
#3205
  1   2   3
ПРЕПОРЪКА НА КОМИСИЯТА

от 19 октомври 1994 година

относно правните аспекти на електронния обмен на данни

(Текст от значение за ЕИП)

(94/820/EO)

КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност,

като има предвид, че Решение 91/385/ЕИО1 на Съвета въвежда втората фаза на програмата Tedis (системи за електронен обмен на търговски данни), а член 3 от него се отнася до правните аспекти на електронния обмен на данни (EDI); като има предвид, че приложение І към това решение предвижда приключването на проекта за „европейски модел на споразумение за EDI”;

като има предвид, че споразуменията за участието на страните от ЕАСТ, а именно Австрия, Финландия, Исландия, Норвегия, Швеция и Швейцария, бяха одобрени от Съвета през 1989 г.2

като има предвид, че EDI, като улеснява обмена на данни между потребителите, може все повече да допринася за конкурентоспособността на европейските предприятия в производствения сектор и в сектора на услугите;

като има предвид, че насърчаването и бързото развитие на EDI в Европа и между Европа и трети страни, изисква по-добро разбиране от страна на икономическите оператори на правните последствия от извършването на сделки посредством използването на EDI;

като има предвид, че вече започналата работа в областта на електронния обмен на данни по време на първата фаза на програма Tedis (1988 – 1989 г.), въведена с Решение 87/499/ЕИО3 на Съвета, доведе до изготвянето на проект за „Европейски модел на споразумение за EDI”;

като има предвид, че „Европейски модел на споразумение за EDI” би допринесъл за насърчаване на ползването на EDI като осигури гъвкав и конкретен подход към правните въпроси, повдигнати от ползването на EDI, с поощряване на сътрудничеството между потребителите за обмен на EDI съобщения;

като има предвид, че използването на „Европейски модел на споразумение за EDI”, би подобрило правната рамка с осигуряване на единен подход към правните въпроси; като има предвид, че това би увеличило правната сигурност за търговските партньори и би намалило несигурността, която произтича от използването на EDI; като има предвид, че това би премахнало необходимостта всяко предприятие, особено малките и средни дружества, да изготвят свои собствени „Споразумения за обмен”, и следователно така би се избегнало дублирането на работата,

като има предвид, че „Европейският модел на споразумение за EDI” се състои от правни разпоредби, които се нуждаят от допълване с технически спецификации, предвидени в Техническо приложение в съответствие със специфичните нужди на потребителя;

като има предвид, че „Европейският модел на споразумение за EDI” цели да осигури подходяща закрила на поверителните и лични данни, по-специално предвид предложението за Директива на Съвета за защита на лицата по отношение на обработката на лични данни и за свободното движение на такива данни4;

като има предвид, че „Европейският модел на споразумение за EDI” съответства на международните и европейски стандарти;

като има предвид, че необходимостта от стандартизирани „Споразумения за обмен” се признава от други международни организации, които участват в насърчаването на EDI като Икономическата комисия за Европа на Организацията на обединените нации (ИКЕ/ООН) - Работна група по улесняването на международните търговски процедури чрез своята Работна програма по правни въпроси, и Комисията на ООН по международно търговско право (Uncitral);

като има предвид, че съществуването на единен европейски подход към въпросите, свързани с ползването на EDI ще подобри възможностите на предприятията в рамките на държавите-членки да преговарят, когато търгуват чрез EDI с трети страни;

като има предвид, че Комисията ще продължи да наблюдава развитието в тази област и при необходимост, ще предприеме подходящи мерки за актуализиране, преразглеждане и допълване на този Европейски модел на споразумение за EDI,

ПРЕПОРЪЧВА:

1. Икономическите оператори и организации, които извършват своята търговска дейност чрез EDI, да използват Европейския модел на споразумение за EDI и придружаващият коментар, както е предвидено в приложенията към настоящата препоръка;

2. Държавите-членки да улеснят използването на този Европейски модел на споразумение за EDI и да предоставят най-подходящите мерки за тази цел.

Съставено в Брюксел на 19 октомври 1994 година.

За Комисията:

Martin BANGEMANN

Член на Комисията

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

ЕВРОПЕЙСКИ МОДЕЛ НА СПОРАЗУМЕНИЕ ЗА EDI

ПРАВНИ РАЗПОРЕДБИ

Съдържание

Страница

Член 1 Предмет и обхват 100

Член 2 Определения 100

Член 3 Валидност и оформяне на договора 101

Член 4 Допустимост и доказателствена стойност на EDI съобщения 101

Член 5 Обработка и потвърждение за получаване на EDI съобщения 101

Член 6 Сигурност на съобщенията по EDI 102

Член 7 Поверителност и защита на лични данни 102

Член 8 Запис и съхранение на съобщенията по EDI 102

Член 9 Оперативни изисквания за EDI 103

Член 10 Технически спецификации и изисквания 103

Член 11 Отговорност 103

Член 12 Разрешаване на спорове 104

Член 13 Приложимо право 104

Член 14 Действие, изменение, срок и автономност на разпоредбите 104

ЕВРОПЕЙСКИ МОДЕЛ НА СПОРАЗУМЕНИЕ ЗА EDI

ПРАВНИ РАЗПОРЕДБИ

Настоящият модел на Европейско споразумение за електронен обмен на данни (EDI) се сключва от и между:

………………………………………………………………………………………………..

и

………………………………………………………………………………………………..наричани по-нататък „страните”,

Член 1

Предмет и обхват

1.1. „Европейският модел на споразумение за EDI”, наричан по-нататък „Споразумението”, определя правните условия и реда, при които действат страните, които извършват сделки като използват електронен обмен на данни (EDI).

1.2. Споразумението се състои от правните разпоредби, изложени по- нататък и се допълва от Техническо приложение.

1.3. Освен ако страните не се договорят друго, разпоредбите на настоящото споразумение не са предназначени да определят договорните задължения, които произтичат от основните сделки, засегнати от ползването на EDI.Член 2

Определения

2.1. За целите на настоящото споразумение следните термини се дефинират, както следва;

2.2. EDI:

Електронният обмен на данни е електронен трансфер от един компютър към друг на търговски и административни данни, като се използва договорен стандарт за структура на EDI съобщение.

2.3. EDI съобщение:

Едно EDI съобщение се състои от комплекс от сегменти, структурирани чрез използването на договорен стандарт, подготвени в подходящ за компютърно разчитане формат и с възможност да бъдат автоматично и недвусмислено обработени.

2.4. UN/Edifact:

Както е определено от ИKE/ООН5 правилата на ООН за електронен обмен на данни за администрацията, търговията и транспорта, обхващат комплекс от международно договорени стандарти, директиви и насоки за електронен обмен на структурирани данни, и по-специално, обмен, свързан с търговията на стоки и услуги, между независими компютъризирани информационни системи.

2.5. Потвърждение за получаване:

Потвърждението за получаване на EDI съобщение е процедурата, при която при получаване на EDI съобщение, се проверяват синтаксиса и семантиката, като получателят изпраща съответното потвърждение.Член 3

Валидност и оформяне на договора

3.1. Страните, които възнамеряват да бъдат правно обвързани от Споразумението, изрично се отказват от всякакви права да оспорват валидността на договора, засегнат от ползването на EDI, в съответствие с условията на Споразумението, единствено на основанието, че той е засегнат от EDI.

3.2. Всяка страна гарантира съдържанието на изпратеното или получено EDI съобщение да съответства на правото на нейната страна, прилагането на което би могло да ограничи съдържанието на EDI съобщението, и предприема всички необходими мерки, за да информира незабавно другата страна за такова несъответствие.

3.3. Договор, засегнат от ползването на EDI, се сключва по време и на място, когато и където EDI съобщението, което представлява приемане на оферта, достигне компютърната система на лицето, което я е отправило.Член 4

Допустимост и доказателствена стойност на EDI съобщения

Доколкото това е разрешено от приложимото национално право, страните се съгласяват, че в случай на спор, записите на EDI съобщения, които те са запазили в съответствие с условията по настоящото споразумение, са допустими пред съдилищата и представляват доказателство за фактите, които се съдържат в тях, освен ако не са представени доказателства в противоположен смисъл.Член 5

Обработка и потвърждение за получаване на EDI съобщения

5.1. EDI съобщенията се обработват възможно най-скоро след тяхното получаване, но при всички положения в рамките на срока, посочен в Техническото приложение.

5.2. Потвърждение за получаване не е необходимо, освен ако не е поискано.

Потвърждение за получаване може да бъде поискано по специфична разпоредба в Техническото приложение или с изрично искане на изпращача на EDI съобщение.

5.3. Когато се иска потвърждение, получателят на EDI съобщение, което трябва да бъде потвърдено, осигурява изпращането на потвърждение в рамките на един работен ден от момента на получаването на EDI съобщението, което следва да бъде потвърдено, освен ако не е предвиден различен срок в Техническото приложение.

Работен ден е всеки ден без събота, неделя или официално обявените празници по място на получаване на EDI съобщението.

Получателят на EDI съобщение, което изисква потвърждение, не действа въз основа на съдържанието на EDI съобщението, до момента, в който не е изпратено потвърждение.

5.4. Ако изпращащата страна не получи потвърждение за получаване в рамките на срока, тя може, при условие че нотифицира за това получателя, да приеме EDI съобщението за недействително и невалидно от момента на изтичането на срока или да започне алтернативна процедура за възстановяване, както е определено в Техническото приложение, за да се осигури ефективно получаване на потвърждението.

В случай на неуспешна процедура по възстановяване в рамките на срока, EDI съобщението окончателно се приема за недействително и невалидно, считано от изтичането на срока, при условие, че получателят е нотифициран за това.

Член 6

Сигурност на EDI съобщения

6.1. Страните се ангажират да прилагат и поддържат процедури за сигурност, за да осигурят защитата на EDI съобщенията срещу рисковете от неупълномощен достъп, промяна, забавяне, унищожаване или загуба.

6.2. Процедурите и мерките за сигурност включват проверка на произхода, проверка на цялостта, недопускане на отхвърляне на произхода и получаването, и поверителността на EDI съобщенията.

Процедурите и мерките за сигурност за проверка на произхода и на цялостта, с цел идентифициране на изпращача на всяко EDI съобщение и с цел да се гарантира, че всяко получено EDI съобщение е пълно и не е повредено, са задължителни за всяко EDI съобщение. Когато това е поискано в Техническото приложение може да бъдат изрично предвидени допълнителни процедури и мерки за сигурност.

6.3. Ако използването на процедури и мерки за сигурност води до отхвърлянето или засичането на грешка в EDI съобщението, получателят информира изпращача в рамките на предвидения срок.

Получателят на EDI съобщение, което е отхвърлено, или което съдържа грешка, не предприема действия въз основа на EDI съобщението преди да получи инструкции от изпращача. Когато отхвърлено или погрешно EDI съобщение е изпратено повторно, EDI съобщението следва изрично да съдържа информация, че е коригирано съобщение.Член 7

Поверителност и защита на лични данни

7.1. Страните гарантират, че EDI съобщенията, които съдържат информация, определена като поверителна от изпращача, или за която и двете страни са се съгласили че е такава, се държи в тайна и не се разкрива или препраща, до неупълномощени лица, нито се използва за цели, различни от предвидените от страните.

Когато това е разрешено, по-нататъшното предаване на такава поверителна информация е предмет на същото ниво на поверителност.

7.2. EDI съобщенията не се смятат за съдържащи поверителна информация, доколкото тя е достъпна в публичното пространство.

7.3. Страните могат да се договорят да използват специфична форма на защита за определени съобщения като кодиране, доколкото това е разрешено от законите на която и да е от двете страни.

7.4. Когато EDI съобщенията, които включват лични данни, се изпращат от или получават в страни, където няма закони за защита на данните, и докато не се прилага съответното законодателство на Общността, всяка страна се съгласява на минимален стандарт за спазване на разпоредбите за автоматична обработка на лични данни6.Член 8

Запис и съхранение на EDI съобщения

8.1. Всяка страна съхранява пълен и хронологичен запис на всички EDI съобщения, обменени от страните в хода на търговските сделки, непроменен и сигурен, в съответствие със сроковете и спецификациите, предвидени от законодателните изисквания на нейния собствен национален закон, и при всички положения най-малко три години след приключване на сделката.

8.2. Освен ако друго не е предвидено от националното право, EDI съобщенията се съхраняват от изпращача във формата, в който са изпратени, а от получателят във формата, в която са получени.

8.3. Страните осигуряват лесен достъп до електронните и компютърни записи на EDI съобщенията, възможност за тяхното възпроизвеждане във формат, който може да бъде прочетен с просто око и да бъдат разпечатани, ако това се изисква. Във връзка с това се запазва всяко необходимо оперативно оборудване.Член 9

Оперативни изисквания за EDI

9.1. Страните се ангажират да прилагат и поддържат оперативна среда, която да оперира с EDI в съответствие с изискванията на настоящото споразумение и включва, без да е ограничена, следното:

9.2. Оперативно оборудване

Страните осигуряват и поддържат оборудване, софтуер и услуги, необходими за предаване, получаване, превод, запис и съхранение на EDI съобщения.

9.3. Средства за комуникация

Страните определят средствата за комуникация, които ще бъдат използвани, включително далекосъобщителните протоколи и при необходимо избор на трети страни, които предоставят услуги.

9.4. Стандарти за EDI съобщения

Всички EDI съобщения се предават в съответствие със стандартите UN/Edifact, препоръките и процедурите7, така както са одобрени от Икономическата комисия за Европа на ООН (UN/ECE - WP 4), и в съответствие с европейските стандарти.

9.5. Кодове

Списъците с кодове на елементите на данните, на които се основават EDI съобщенията, включват списъка с кодове, поддържан от UN/Edifact, международните списъци с кодове, издавани като международни стандарти ISO, и списъците с кодове на ИКЕ/ООН или други официално публикувани списъци с кодове.

Когато такива списъци с кодове не са налице, се отдава предпочитание на използването на списъците с кодове, които са публикувани, поддържани и осигуряват връзка с други кодиращи системи.

Член 10

Технически спецификации и изисквания

Техническото приложение включва технически, организационни и процедурни спецификации и изисквания за опериране с EDI, в съответствие с условията по настоящото споразумение, което включва, но не се ограничава до следното:

- оперативни изисквания за EDI, както е посочено в член 9, включително оперативно оборудване, средства за комуникация, стандарти и кодове за EDI съобщения,

- обработка и потвърждение на EDI съобщения,

- сигурност на EDI съобщения,

- запис и съхранение на EDI съобщения,

- срокове,

- процедури за тестване и проби за установяване и наблюдение на адекватността на техническите спецификации и изисквания.Член 11

Отговорност

11.1. Нито една страна по настоящото споразумение не отговаря за каквито и да е специални, непреки или причинени впоследствие вреди, в резултат на неизпълнение на задълженията й по настоящото споразумение.

11.2. Нито една страна по настоящото споразумение не отговаря за каквито и да е загуби или вреди, претърпени от другата страна, причинени от забавяне или неизпълнение на разпоредбите от настоящото споразумение, което забавяне или неизпълнение е причинено от пречка, която излиза извън контрола на съответната страна, и логически не би могло да се очаква да бъде предвидена по време на сключването на Споразумението, или последиците от която не биха могли да бъдат избегнати или преодолени.

11.3. Ако една страна наеме посредник за осъществяване на услуги като предаване, регистриране или обработка на EDI съобщение, тази страна отговаря за вредите, които произтичат непосредствено от действията, нарушенията или бездействията на посредника при изпълняване на упоменатите услуги.

11.4. Ако една от страните поиска от другата да използва услугите на посредник за предаване, регистриране или обработка на EDI съобщения, страната поискала подобно използване, отговаря пред другата страна за вредите, причинени непосредствено от действията, нарушенията или бездействията на посредника, при изпълняване на упоменатите услуги.

Член 12

Разрешаване на спорове

Алтернатива 18

Арбитражна клауза

Всеки спор, който произтича от или във връзка с настоящото споразумение, включително всеки въпрос относно неговото съществуване, валидност или прекратяване, се отнася и решава окончателно от арбитраж, който се състои от едно (три) лице(а), определено(определени) от страните, а в случай, че те не споразумеят, назначено(и) от ....................................9,в съответствие с и при спазване на процедурните правила на ....................................10.

Алтернатива 211

Съдебна клауза

Всеки спор, който произтича от или във връзка с настоящия договор се отправя пред съдилищата на...................................12, които имат изключителна юрисдикция.

Член 13

Приложимо право

Без да накърнява задължителното национално право, което може да се прилага спрямо страните относно записването и съхранението на EDI съобщения или поверителността и защитата на лични данни, Споразумението е подчинено на правото на...................................13Член 14

Действие, изменение, срок и автономност на разпоредбите

14.1. Действие

Споразумението влиза в сила от деня, в който е подписано от страните.

14.2. Изменение

Когато е необходимо, допълнителни или алтернативни разпоредби към Споразумението, договорени писмено между страните, се смятат за част от него, от деня на подписването им.

14.3. Срок

Всяка от страните може да прекрати Споразумението, като отправи не по-малко от едномесечно известие чрез препоръчана поща или по друг начин, договорен между страните. Прекратяването на Споразумението засяга само сделки, извършени след датата.

Независимо от причината за прекратяване, правата и задълженията на страните, посочени в членове 4, 6, 7 и 8 запазват своето действие и след прекратяването.

14.4. Автономност на разпоредбите

Ако даден член или част от член от настоящото споразумение се окаже недействителен, всички останали членове остават в сила и запазват изцяло своето действие.ПРИЛОЖЕНИЕ 2

ЕВРОПЕЙСКИ МОДЕЛ НА СПОРАЗУМЕНИЕ ЗА EDI

ПРАВНИ РАЗПОРЕДБИ

КОМЕНТАР


Увод

„Европейският модел на споразумение за EDI” предоставя на потребителите на EDI комплекс от разпоредби, които представляват модел на „споразумение за обмен”. За да се избегне объркване с техническите споразумения за обмен, той е наречен „Споразумение за EDI”, което отразява и целта, описана в член 1.

Той е основно резултат от процес на консенсус, постигнат на европейско ниво и е предназначен да посрещне нуждите на европейските предприятия и организации. Същевременно е изготвен така, че да вземе предвид и международните тенденции за развитие в сферата.

За да осигури подходящата правна рамка, Европейският модел на споразумение за EDI се състои от пълно споразумение, което регулира отношенията между икономическите оператори и другите потребители на EDI, което трябва да бъде официално изпълнявано. Тъй като това е модел, той позволява да бъде адаптиран, когато това е необходимо14.  1. Цели на Европейския модел на споразумение за EDI.

При използването на EDI за целите на търговския обмен или други цели с правни последствия, са идентифицирани различни правни въпроси. Макар възникналите въпроси да не правят невъзможно ползването на EDI, те създават правна несигурност. Един от най-прагматичните начини да бъдат разрешени тези въпроси е да бъдат разгледани, доколкото е възможно, в рамков договор.

Целта на „Европейския модел на споразумение за EDI” е да предостави на потребителите на EDI средство, което отговаря на необходимостта за договорна основа, като по този начин се избегне нуждата те да изготвят свое собствено споразумение, като по този начин дублират своята работа.

Наличието на такъв модел на европейско ниво е също възможност да се подобри съвместимостта на тези споразумения извън националните граници, с последващото нарастване на сигурността, което би могло да бъде очаквано при такъв подход.


  1. Съдържание на Европейския модел на споразумение за EDI.

Споразумението може да бъде прието от страните, така както е предложено. Като двустранен документ, то позволява на страните да попълнят своите данни и да го приемат в този вид. Моделът може да бъде използван и като многостранно споразумение, което да бъде прието от група дружества, от една или повече организации, от общност на потребители или от която и да била група потребители.

Член 1

Предмет и обхват

1.1. EDI


Предметът на Европейския модел на споразумение за EDI, „Споразумението”, както на повечето споразумения за обмен, е да регулира отношенията между страните във връзка с EDI, както и условията и редът при които действат страните, които използват EDI за своите сделки.

1.2. Правни разпоредби и Техническо приложение

„Европейският модел на споразумение за EDI” предвижда правни разпоредби, които трябва да бъдат взети предвид при използването на EDI. Някои от правните разпоредби включват общо позоваване на технически въпроси. Тези технически въпроси се нуждаят от допълнително уточняване. Те често се намират в така наречените „наръчници за потребителите”.

Правните разпоредби на „Европейския модел на споразумение за EDI” трябва да бъдат допълнени от Техническо приложение, което ще включва необходимите технически спецификации, така както те са определени от страните. Техническото приложение се оставя на потребителите на EDI, които го разработват, изготвят или приемат в съответствие със своите нужди, като същевременно се вземат предвид основните изисквания, посочени в правните разпоредби.

В настоящата правна обстановка, правните разпоредби следва да бъдат подписани от страните, за да се покаже, че те желаят да сключат споразумение. Последващи права и задължения, както и правните последици от използването на EDI, между страните ще произтичат от споразумението.

Като модел, споразумението може да бъде изменяно, за да отговори на специфичните нужди на страните. Разпоредбите за изменение на правните разпоредби се съдържат в член 14.

1.3.Основни сделки

Следва да се подчертае, че Споразумението урежда само отношенията между страните във връзка с EDI и по никакъв начин, освен ако не е изрично договорено друго, не регулира същността на сделките, които ще се осъществяват посредством ползването на EDI.Член 2

Каталог: docs-polezno -> normativni-aktove
normativni-aktove -> Национална агенция за приходите централно управление
normativni-aktove -> Г допк, чл. 169, ал. 1; допк, чл. 169, а
normativni-aktove -> Пк 4004 гр. Пловдив факс 032 / 679-700
normativni-aktove -> Дирекция “оуи” гр. Копие: тд на нап
normativni-aktove -> Относно: Данъчното третиране по зддс „задатък” и други предварителни плащания по доставки
normativni-aktove -> Република българия министерство на финансите
normativni-aktove -> До дирекция оуи
normativni-aktove -> Относно: данъчно третиране на доставка на спедиторски услуги, оказвани във връзка с транспорт на стоки в рамките на Европейския съюз или извън него съгласно разпоредбите на Закона за данък върху добавената стойност (зддс)
normativni-aktove -> Закон за данък върху добавената стойност


Сподели с приятели:
  1   2   3
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница