От д-р Николай Димитров Цанков херпетолог в Националния природонаучен музей към банДата05.02.2017
Размер20.02 Kb.
#14263
Становище

от д-р Николай Димитров Цанков

херпетолог в Националния природонаучен музей към БАН
Настоящото становище върху „Оценка за съвместимостта на изменението на Общ устройствен план на Община Царево”, изготвена съгласно изискванията на Наредба, приета с ПМС № 201/ 11.09.2007 г., за оценка на влиянието на инвестиционни предложения върху предназначението на НАТУРА 2000 защитените зони с автори: проф. дссн. Димитър Павлов, проф.д-р Екатерина Павлова, д-р Диньо Кючуков, и гл.ас. Николай Коджабашев, разглежда единствено частта, свързана със земноводните и влечугите. Правят впечатление няколко съществени пропуска, породени вероятно от незадълбоченото познаване на някои групи гръбначни животни - в частност земноводни и влечуги, както и на законодателството засягащо защитените зоните от екологичната мрежа НАТУРА 2000.

Въпреки подробната информация за проекто-защитените зони „Странджа” „Босна” и „Караагач”, представена в Оценката за съвместимост (ОС), самият анализ на предвиденото въздействие е твърде повърхностен на фона изнесената подробна фактологична информация. Не е взет предвид Благоприятния природозащитен статус (БПС) на цитираните земноводни и влечуги, което на практика е в разрез критериите по цитираните и от ОС наредби. Не е разгледано влиянието върху Благоприятното природозащитно състояние на местобитанията на тези видове, на популационно ниво. Подчертаването на факта, че ще бъдат засегнати земеделски земи не омаловажава факта, че ще бъдат повлияни местобитания на видове с висока косервационна значимост, като например шипобедрена сухоземна костенурка (Testudo graeca), шипоопашата сухоземна костенурка – (T. hermanni), пъстър смок (Elaphe sauromates). Още повече, че според класификацията на земното покритие „Корине” преобладаващата част от тези земеделски територии в момента не са определени като орни земи, и Оценката за съвместимост би следвало да разглежда именно това им настоящо състояние като местообитание на посочените три вида.

В частта за ПП ”Странджа” на стр. 33 от ОС е направен анализ на въздействието върху двата вида сухоземни костенурки Testudo graeca, T. hermanni при условие, че териториите предмет на инвестиционното намерение се използват интензивно по-предназначението си, а именно, като земеделски земи. Инвестиционното намерение обаче предвижда съвсем друго нещо.

На стр. 40 от ОС се изтъква, че двата вида сухоземни костенурки са реигистрирани само с отделни единични индивиди. Това не може да бъде довод за пренебрегване на приоритетни видове за опазване, каквито са те.

Така изготвената оценка на практика не покрива основни изисквания на законодалената рамка, иначе надлежно цитирана с 44 документа, което на практика я компрометира. Личат и много пропуски в представената в ОС информация за земноводните и влечугите по отношение на техния Благоприятен природозащитен статус, което говори за непознаване на предмета и целите на защитените зони от екологичната мрежа НАТУРА 2000 и на заложените в националното законодателство практики.

д-р Николай Димитров Цанковгр. София

07.01.2008 г.
Каталог: upload -> documents -> 2016
2016 -> До мррб мосв общ. Съвет царево дпп „странджа становище
2016 -> Държавна агенция по горите дирекция на природен парк „странджа” До мррб мосв
2016 -> Обяснителна записка
2016 -> Група за изследване и защита на прилепите национален природонаучен музей
2016 -> Министъра на околната среда и водите Комисия по околна среда към Народното събрание на р българия
2016 -> До мррб мосв общ. Съвет царево дпп „странджа” Становище
2016 -> На “Ресурс 1” ад за извършване на детайлно допроучване на волфрамово находище „Грънчарица”
2016 -> Българска Фондация Биоразнообразие (бфб) е приемник на Българо-Швейцарската програма
2016 -> Зелената фракция в европейския парламент


Сподели с приятели:
©obuch.info 2023
отнасят до администрацията

    Начална страница