От Кмета на Община Велико Търново Възложител по чл. 7, т. 1 от зоп община Велико Търново, град В. Търновостраница1/9
Дата23.12.2017
Размер1.3 Mb.
#37408
  1   2   3   4   5   6   7   8   9

От Кмета на Община Велико Търново

Възложител по чл. 7, т.1 от ЗОП

Община Велико Търново, град В. Търново

пл. Майка България № 2

ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ В ПРЕГОВОРИ
За участие в процедура на договаряне без предварително обявление по реда на чл.18, ал.1, т.8 ЗОП за възлагане на обществена поръчка
ДО

"Д- МЕДИЯ" ООД

ЕИК 104639352

град Велико Търново

ул. „Христо Ботев“ №86Лице за контакт: Станислав Стоянов
Изпращаме Ви, на основание чл. 64, ал.3 от Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки във връзка с чл.79,ал.1, т.1 ЗОП, предложение първо и във връзка с Решение № РД 24-48 от дата: 24.08.2016г. на Кмета на Община Велико Търново, покана да представите оферта в процедура на договаряне без предварително обявление с предмет: „Провеждане на Фестивал на социализирания обект на културно-историческо наследство и „открити уроци” по проект „Културното наследство на град Велико Търново във фокуса на Европейското културно многообразие”, Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ 24-10М1-44 от 23.04.2015г., финансиран по мярка 1 „Реставриране, обновяване и опазване на културното наследство” на програма БГ08 “Културно наследство и съвременни изкуства”, финансирана от Финансов механизъм на Европейско Икономическо Пространство 2009 – 2014”, по обособени позиции:

Обособена позиция 4:“Предоставяне на фотографски услуги за отразяване на събитието”

Обособена позиция 5: „Екскурзоводско обезпечаване в рамките на проявата”

Обособена позиция 6: „Транспортно обезпечаване във връзка с организиране на „открити“ уроци по История”
1. Обект на поръчката – съгласно чл.3, ал.1, т. 3 от ЗОП.

1.1 Правно основание за откриване на процедурата: чл. 79, ал.1, т. 1 от Закона за обществените поръчки.
1.2 Количество и/или обем: Предоставяне на фотографски услуги за отразяване на събитията по промотиране на социалиализирания обект Шишманова баня, Екскурзоводско обезпечаване – провеждане на беседи с участници в провеждането на „открити“ уроци по история и транспортно обезпечаване на събитието „открити“ уроци по история, съгласно приложена техническа спецификация.
Дейности, включени в обхвата на поръчката: съгласно, приложена към поканата техническа спецификация.
Описание на обекта на обществената поръчка: съгласно, приложена към поканата техническа спецификация.
1.3 Изисквания към изпълнението: съгласно действащото в страната законодателство и съгласно, приложена към поканата техническа спецификация.
При изпълнението на обществената поръчка се съблюдава действащото в страната законодателство. Изпълнение съобразно най- добрите практики. Спазване на всички технически и нормативни изисквания в изпълнението на дейностите.
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ ще реализира изпълнение на възложеното, в съответствие с условията на проекта на договор, неразделна част от поканата.
Не се предвижда възможност за предоставяне на варианти в офертите.
Прогнозна стойност за изпълнение на предмета на всяка позиция както следва:

 • обособена позиция 4: - 105,94лв. (сто и пет лева и 94ст.) без ДДС.

 • обособена позиция 5: – 187,43лв. (сто осемдесет и седем лева и 43ст.) без ДДС.

 • обособена позиция 6: - 1629,86 лв. (хиляда шестстотин двадесет и девет лева и 86ст.) без ДДС.


ИЗИСКВАНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:
1.4 ТЕХНИЧЕСКA СПЕЦИФИКАЦИЯ за обществена поръчка с предмет: „Провеждане на Фестивал на социализирания обект на културно-историческо наследство и „открити уроци” по проект „Културното наследство на град Велико Търново във фокуса на Европейското културно многообразие”, Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ 24-10М1-44 от 23.04.2015г., финансиран по мярка 1 „Реставриране, обновяване и опазване на културното наследство” на програма БГ08 “Културно наследство и съвременни изкуства”, финансирана от Финансов механизъм на Европейско Икономическо Пространство 2009 – 2014”, по обособени позиции:

Обособена позиция 4:“Предоставяне на фотографски услуги за отразяване на събитието”

Обособена позиция 5: „Екскурзоводско обезпечаване в рамките на проявата”

Обособена позиция 6: „Транспортно обезпечаване във връзка с организиране на „открити“ уроци по История”

ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ
1. Предмет на обществената поръчка

Основна информация за проекта:

Проектът „Културното наследство на град Велико Търново във фокуса на Европейското културно многообразие “, финансиран по мярка 1 „Реставриране, обновяване и опазване на културното наследство” на програма БГ08 “Културно наследство и съвременни изкуства”, финансирана от Финансов механизъм на Европейско Икономическо Пространство 2009 – 2014”

Основни цели на проекта са:Кратко описание на дейностите които ще се изпълняват по проекта
Културно–историческото наследство на територията на Република България, в частност – Община Велико Търново, неговите материални и духовни измерения представлява важен фактор за осъзнаване и оценка на културната принадлежност както на всеки индивид, така и на обществото ни като цяло. Културно-историческите следи, очертаващи трайните и непреходни ценности в културната ни история са основата, върху която обществото ни изгражда моделите на своята колективна идентификация. В тази връзка следва да се отбележи, че културно-историческото ни наследство е еманация на културната идентичност на нашия народ, а опазването и зачитането на това наследство е безспорен израз на уважението към нас като народ, израз на правото ни на място и значимост сред останалите общества. Културно-историческото наследство на територията на Община Велико Търново е сред безспорно признатите в международен план богатства на Република България. Изградената музейна структура включва музейни обекти и експозиции с национално и международно значение. Налице са 1087 праисторически, антични, средновековни и възрожденски паметници на културата, събрани в резервати, ансамбли, комплекси, групови обекти и 1515 единични. В резултат от проявяващата се икономическа криза и ограничения финансов ресурс в бюджета на Община Велико Търново определен за поддържане на културно-историческите ценности, се наблюдава унищожаване на наследството, в т.ч. и на Шишмановата баня, обект на интервенция по проекта. От своя страна това води до заличаване на съществена част от националната ни култура, памет и идентичност, което засяга тежко и в дългосрочна перспектива цялото общество. Тези процеси влияят крайно отрицателно и на националното, и на световното културно наследство, където страната ни има своя дял, защото ценността и значението на културно-историческото наследство е в неговото запазване и експониране в унисон със средата, в която е създадено – природна, историческа социална. Предвид това компрометираното състояние на Шишмановата баня в град Велико Търново се счита за едно от най-опасните и с най-тежки последици престъпления срещу човешката култура като цяло. Значителният мащаб и интензивност на процесите, водещи до нейното разрушаване представляват реална заплаха за интересите на гражданското общество и налагат предприемането на незабавни мерки за възстановяването и социализацията му, което ще доведе до превръщане на Шишмановата баня в значимо ядро за регионално развитие и за изграждане на устойчиви форми на туризъм – културен и познавателен.

Описание на нуждата от проекта и нуждите на целевите групи:

Шишмановата баня в град Велико Търново се намира в „Асенова махала” между храмовете „Успение Богородично” и „Св. Св. Петър и Павел”, на 30 м. северно от източния вход към Владишкия мост. Тя е една от малкото запазени подобни сгради в България. Наречена е „Шишманова”, тъй като се счита, че е останала от времето на последния български владетел преди падането на Велико Търново под турско робство. При разкопки са намерени монети от XV-XVI век. Първи за банята споменава Карел Шкорпил (1893г.). Отбелязва мястото й, северно от източния устой на Владишкия мост с надпис „баня”.

Първата публикация за банята принадлежи на търновския архитект Георги Козаров. Според него банята била неизвестна до този момент, въпреки че лежи на видната търновска улица, водеща до храм „Св. Св. Петър и Павел”. Счита, че причината за това е, че е полусрутена и останките й са застроени с къщи. Дълго време е смятана за ляв устой на стария Владишки мост. Според описанията на арх. Козаров банята е сравнително голяма постройка, както се вижда от запазените помещения и полусрутени зидове. Те са солидни и имат „еднаква старост и архитектура с постройките останали от последното търновско царство: масивни зидове от ломен камък, прошарени с редове хоризонтално положени тухли и дебели хоросанови фуги”. Според описанието, банята е била с: къпалня, водохранилище (хазна) и огнище (кюлхан). Къпалнята лежи на самия бряг, перпендикулярна с дългата си ос на реката. Покрита е с полуцилиндричен свод, който все още е запазен. Входът на „къпалнята” е от север с полукръгла горна част, изграден от големи бигорни блокчета. На срещуположната страна са били поставени „лаканите”, покрити отгоре с големи каменни плочи. Към тях се спускали „отвесно глинени кюнци”, които „съставлявали водопроводната инсталация”. Крайното банско помещение, според автора, „по размери, разположение и съществуващите за това предания трябва да е служело за огнище на банята”.

През 70-те години на миналия век, във връзка с благоустройствени работи в квартала и премахване на някои полусрутени къщи и почистването им, останките на банята стават по-пълно изявени. При почистване на северното помещение са разкрити паднали части от свода, както и монети от XV-XVI век .

В резултат от проведени археологически разкопки през 1983 г. под ръководството на доц. д-р Йордан Алексиев са направени следните констатации:


 1. Потвърдено е предназначението на постройката – баня.

 2. Определено е функционалното предназначение на отделните помещения: огнище и резервоар за затопляне на водата, два басейна (къпални), обширна съблекалня и едно-две малки помещения – потилни или помещения за почивка.

 3. Установен е периодът, от който датира обектът, предвид:

 • откритата в голямо количество битова керамика от 16 и особено от 17-18 век показва, че през този период банята е изоставена и там е изхвърляна непотребната битова керамика;

 • архитектурният план се различава от плана на турските хамами, които обикновено се изграждат близо до джамии, кервансараи, ханища;

 • в близост до банята се намират два от големите манастири – „Св. Богородица Темнишка” и „Св. апостоли Петър и Павел”. През годините на турското робство

кварталът е населен с българско християнско население;

Шишмановата баня е единствената от Второто българско царство с оригинален архитектурен план, който я отличава от известни бани от Античността и Първото българско царство, както и от по-късните турски хамами.

С оглед горепосоченото следва да се подчертае, че към момента възможностите за знания за обекта са силно ограничени, липсват условия, улесняващи достъпа до него, както на лица в неравностойно положение, вкл. представители на ромското население, което е предпоставка за противоречие със Закона за културното наследство и по-конкретно чл. 3, ал. 1: „Този закон има за цел да… да гарантира равен достъп на гражданите до културните ценности при спазване на следните принципи: 1. равнопоставеност на различните видове културно наследство при осъществяване на неговата закрила…“. Чрез гарантиране правото на равен достъп до Шишмановата баня се защитава и правото на знание като част от историята и културата ни. С дейностите по възстановяване и социализация на обекта на интервенция ще се гарантира и правото на информация за обекта на културното наследство, което по своеобразен начин ще допринесе за изграждане на обществена съпричастност към него, за въвличане в процеса на опазване и социализация на цялото гражданство на територията на Община Велико Търново, с акцент младото поколение и представителите на ромското население, за да се гарантира осъществяването на обществен надзор върху състоянието на обекта, като значима част от културно-историческото наследство на град Велико Търново.Описание на желаната промяна и ефекта от реализация на проекта

Аварийните мерки и консервационната намеса, които следва да се осъществят, включват възстановяване на полуцилиндричното покритие на северното помещение, както и на същинския под на банята;моделирано надзиждане на източния зид на банята, както и при входа на южния зид, което да подчертае неговото оформяне, изграждане на „преграда”, която да изолира банята от улицата и на стабилна покривна конструкция, гарантираща защита на обекта от компрометиране. Основният подход при извършване на консервационно-реставрационните дейности е абсолютният респект към оригинала. Мерките по консервация са необходими за спасяването на обекта, а за превръщането му в туристически обект е необходима неговата социализация. За да се превърне в обект на туристически интерес е необходимо чрез подходящите мерки за експониране да бъде достъпен и разбираем. За целта са предвидени мерки за благоустрояване на терена около обекта и мерки, които да подчертаят неговата уникалност.

Предвижда се в рамките на проектното предложение с оглед постигане на социализация на Шишмановата баня, както и социално включване на представители на ромското население да бъде организиран Фестивал на ромската култура, както и открити уроци по история за учениците от училищата на територията на Община Велико Търново.

Обосновка на това как желаната промяна допринася за постигането на целите на Програмата и на Мярката, на европейски/ национални/ регионални/местни цели и приоритети в сферата на културното наследство:

Реализирането на проектните дейности е свързано с прилагането на комплекс от дейности, допринасящи за опазване на културно-историческото наследство и повишаване на привлекателността на града както за жителите, така и за посетители. Осъществените действия за реставрация на Шишмановата баня и нейното последващо социализиране ще окажат силно влияние за развитието на физическата среда. Организирането и провеждането на Фестивал на ромската култура в ревитализирания обект ще гарантира правото на знание, на равен достъп и на информация за обекта, като по този начин ще допринесе за икономическо развитие чрез културните индустрии и развитие на човешкия капитал, ще способства за насърчаване на културното многообразие и междукултурния диалог, ще насърчи културата като творчески двигател в рамките на Лисабонската стратегия за растеж, заетост, иновации и конкурентоспособност и не на последно място до възприемане на културата като жизнено важен елемент в международните отношения на Общността.


Целевите групи, които в действителност ще имат полза от изпълнение на проекта. Реализацията на проекта ще облагодетелства пряко местното население на град Велико Търново и община Велико Търново (93 321 души - по данни на ГРАО). Преки бенефициенти по проекта: работещите в Туристическия информационен център, ангажираните проектанти, археолози, строители, доставчици. Крайни бенефициенти: *Населението на съседните общини (32 602 души) и области (1 589 119 души); Повишената привлекателност на района чрез разнообразяване на предлагания туристическия продукт и създаване предпоставки за привличане на нови инвестиции се явява полза от успешното приключване на проекта. *Туристи и гости на общината (350 000 души). Туристите с подчертан афинитет към културно– историческата атракция ще бъдат облагодетелствани от подобрената инфраструктура и предлагането на продукта. Прогнозата е нарастване на бъдещи туристи. *Ученици и студенти (25 000 души). Реставрираната Шишманова баня е прекрасна база за провеждане на открити уроци по история за учениците, както и за практика на студентите по археология и история.Базата предоставя възможност за организиране на форуми, фестивали, тържества, пленери, изложби и други културни събития. *Местен и чуждестранен бизнес (над 14 000 бр. фирми, сред които 1700 чуждестранни); По-добрата среда за трудова дейност, отдих и живот като цяло може да бъде разглеждана и като своеобразна предпоставка за активизиране на инвеститорския интерес и стимулиране икономическата активност на Общината. Възстановяването на обект от културно-историческото наследство, създаването на туристическа атракция ще даде стимул за развитие в сферата на туристическото настаняване (Средствата за подслон и места за настаняване); услугите в областта на храненето; туристическата информация и екскурзоводска дейност. *Общинска администрация. Тя се явява основен бенефициент по проекта, предвид факта, че в правомощия на общината е вменено задължението за поддържането и развитието на културно-историческото наследство. Общината ще се възползва от финансовата подкрепа по проекта като допълнителна помощ, попадаща извън обхвата на общинския бюджет, за устойчивото развитие на туристическата инфраструктура. А музейните работници ще бъдат обучени и подготвени за предлагането на новата услуга – екскурзоводска беседа на Шишмановата баня. *Регионален исторически музей и Туристически информационен център (287 души); *Туристически агенции и туроператори (27 бр.); *Туристическите потоци и търсене.
Шишмановата баня – обект на интервенция по настоящия проект е включен в списъка на паметниците на културата с категория «Национално значение» на територията на област Велико Търново. Обектът се намира в ПИ с идентификатор 10447.509.393, УПИ I - за археологически разкопки, кв. 214. И представлява Средновековна сграда , наричана Шишманова баня – Асенова махала». Шишмановата баня е със статут на «единична недвижима културна ценност», обявена в ДВ, бр. 102/1964 г. Както «архитектурно-строителен паметник на културата от Средновековието». Обектът попада в границите на групова недвижима културна ценност «Археологическа и архитектурно-строителна зона Асенова махала» на територията на «Историческо селище Велико Търново», «паметник на урбанизма и културния пейзаж». Шишмановата баня се утвърждава сред неотменимите елементи от националната ни култура, а изучаването и опазването й са съществен елемент в общия модел на опазване на културното наследство. Следва да се отбележи, че проектните дейности ще окажат влияние и върху историческото ни „дълголетие” като нация, определящо се от способността за осъзнаване и последователно отстояване на подобно разбиране, за което ние като българи разполагаме с немалко доказателства.

Откритите уроци по история ще допринесат за затвърдяване и надграждане на знанията по „История“, за доразвиване на уменията у учениците за презентиране, работа в групи и публична изява. С реализирането на тази дейност се очаква да се привлече вниманието у децата към точно този обект на културното наследство, постигане на образователен и развлекателен характер на провежданите открити уроци, предоставяне на нова възможност при подготовката на учениците за учебния процес, а чрез всички горепосочени резултати и промотиране на Шишмановата баня. Предвид факта, че на територията на Община Велико Търново са налице училища, които интегрират деца и ученици от ромски произход в съответствие със Стратегията за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства (приета от МОН през 2004 г.) то следва да се отбележи, че «откритите» уроци ще гарантират правото и на ромските деца на образование, както и ще допринесат за съхраняване и развиване на културната им идентичност, превръщане на етнокултурното многообразие в източник на взаимно опознаване, уважение и сътрудничество в обща образователна среда и създаване на предпоставки за успешната им социализация и формиране на подходящ социално-психологически климат за тяхното пълноценно развитие.

Провеждането на Фестивал на ромската култура ще допринесе за изява на ромската идентичност и промотиране на културните и социални постижения на представителите на етническата група. В рамките на Фестивала се предвижда да бъдат представени различни обичаи и традиции, които са изключително важен инструмент, позволяващ на ромите да запазят идентичността си през вековете и имат важна роля в живота им. Очаква се по време на Фестивала да бъде промотирана ромската култура, която както всяка друга, има две основни страни – духовна и материална. Духовната култура на различните ромски общности в България е в пряка зависимост от следните основни елементи: начин на живот (номадски/ уседнал), религия, език. Тези фактори се отразяват на празничния календар, специалните ритуали и традиции, общностни ценности и фолклора, които ще намерят място в програмата на културното събитие.

Предвид горепосоченото следва да се подчертае, че реализирането на проекта, ще доведе не само до реставриране на обект от културното наследство, а и че неговото последващо социализиране чрез организиране на описаните прояви, ще гарантира общочовешките права на целевите групи, които ще бъдат доказателство, че Република България е изпълнила задълженията си като страна по Международния пакт за икономически, социални и културни права, прието от Общото събрание на ООН през 1966 г. и ратифициран от страната ни през 1970 г.


Предмет на настоящата обществена поръчка е: „Провеждане на Фестивал на социализирания обект на културно-историческо наследство и „открити уроци” по проект „Културното наследство на град Велико Търново във фокуса на Европейското културно многообразие”, Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ 24-10М1-44 от 23.04.2015г., финансиран по мярка 1 „Реставриране, обновяване и опазване на културното наследство” на програма БГ08 “Културно наследство и съвременни изкуства”, финансирана от Финансов механизъм на Европейско Икономическо Пространство 2009 – 2014”, по обособени позиции:
Обособена позиция 4:

“Предоставяне на фотографски услуги за отразяване на събитието”


Видове дейности

Мерна единица

Количество

1

Фотографски услуги

бр.

1


Забележка: Предвидените фотографски услуги са с цел отразяване на събитието, прилагане на снимков материал и с цел популяризиране на събитието предмет на Обособена позиция №1, като минималния брой снимки от събитието е 150бр.
Обособена позиция 5:

„Екскурзоводско обезпечаване в рамките на проявата”

Видове дейности

Мерна единица

Количество

1

Екскурзоводско обезпечаване в рамките на проявата

бр.

1
Забележка: Предвиденото Екскурзоводско обезпечаване в рамките на проявата с цел изнасяне на открити уроци по „История“, беседи с участниците в откритите уроци по история.

Обособена позиция 6:

„Транспортно обезпечаване във връзка с организиране на „открити“ уроци по История”


Видове дейности

Мерна единица

Количество

1

Транспортно обезпечаване на участниците от учебните и социални заведения на територията на Община Велико Търново

бр.

1
Забележка:Транспортната услуга ще се изпълнява с автобус, разполагащ с минимум 25 седящи места. Участниците в откритите в откритите уроци по История, ще бъдат транспортирани на групи включващи до 25 деца,като всички участници в откритите уроци ще бъдат приблизително – 400 деца. Транспортирането ще се извършва от различни точки на територията на Община Велико Търново до гр.Велико Търново (Шишманова баня);

Официален език на събитието: български език.


2. Цел на поръчката:
2.1.Обособена позиция 4“Предоставяне на фотографски услуги за отразяване на събитието”

Поръчката по настоящата обособена позиция се изразява в предоставяне на фотографски услуги за документиране и отразяване на събитието, предмет на обособена позиция №1 „Организиране и провеждане на Фестивал на социализирания обект на културно-историческо наследство”, като минималния брой снимки, които следва да се представят на електронен носител след приключване на събитието е 150бр.


2.2.Обособена позиция 5 „Екскурзоводско обезпечаване в рамките на проявата”

Поръчката по настоящата обособена позиция се изразява в Екскурзоводско обезпечаване в рамките на проявата, чрез изнасяне на беседи с участниците в откритите уроци по история на консервирания обект Шишманова баня.


2.3 Обособена позиция 6:„Транспортно обезпечаване във връзка с организиране на „открити“ уроци по История” - Транспортната услуга ще се изпълнява с автобус, разполагащ с минимум 25 седящи места. Участниците в откритите в откритите уроци по История, ще бъдат транспортирани на групи, включващи до 25 деца,като всички участници в откритите уроци ще бъдат приблизително – 400 деца. Транспортирането ще се извършва от различни точки на територията на Община Велико Търново до гр.Велико Търново (Шишманова баня);


МЯСТО И СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА
Фестивалът на социализирания обект на културно-историческо наследство и „откритите“ уроци по история ще се проведат в гр. Велико Търново, като точните дати ще бъдат договорени конкретно с избраните изпълнители.
ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ НА ПОРЪЧКАТА И ИЗТОЧНИК НА ФИНАНСИРАНЕ
Максимални Прогнозни стойности по обособени позиции:
1. обособена позиция 4: “Предоставяне на фотографски услуги за отразяване на събитието” - 105,94лв. (сто и пет лева и 94ст.) без ДДС.
2.обособена позиция 5: “ Екскурзоводско обезпечаване в рамките на проявата” –

187,43лв. (сто осемдесет и седем лева и 43ст.) без ДДС.
3. Обособена позиция 6: „Транспортно обезпечаване във връзка с организиране на „открити“ уроци по История” – 1629,86 лв. (хиляда шестстотин двадесет и девет лева и 86ст.) без ДДС.
1. Подробно описание - Общ обхват
Провеждане на Фестивал на ромската култура, който ще допринесе за изява на ромската идентичност и промотиране на културните и социални постижения на представители на етническата група. В рамките на фестивала се предвижда да бъдат представени различни обичаи и традиции, които са изключително важен инструмент, позволяващ на ромите да запазят идентичността си през вековете и имат важна роля в живота им. По време на Фестивала трябва да бъде промотирана ромската култура, която както всяка друга има две страни-духовна и материална. Духовната култура на различните ромски общности в България е в пряка зависимост от следните основни елементи: начин на живот (номадски/уседнал/, религия, език. Тези фактори се отразяват на празничния календар, социалните ритуали и традиции, общностни ценности и фолклора, които ще намерят място в програмата на културното събитие. Предвижда се по време на фестивала да бъдат показани занаяти от основните направления, от които най важните са: металообработване, разделено на калайджийство и ковачество; коневъдство; музиката като занаят и дървообработването.

Провеждане на открити уроци по история за ученици от училищата в населените места на територията на Община Велико Търново с преобладаващо ромско население, които да допринесат за затвърдяване и надграждане на знанията по „История“, за доразвиване на уменията на учениците за презентиране, работа в групи и публична изява. Предвижда се те да включват освен обогатяване на знанията на децата, но така също и дискусия по анализираната тема от историята на страната ни.


2. ИЗИСКВАНИЯ ЗА КОНТРОЛ И ОТЧЕТНОСТ

2.1 Индикатори за изпълнение

Възложителят ще използва следните индикатори за мониторинг и оценка на изпълнението на обществената поръчка:

 Спазени изисквания за информация и публичност;

 Спазена максимална прогнозна стойност, определена с настоящата документация;

 Реализираното събитие/ята е с предвидената продължителност и програма;
2.2Срокове за приемане на изпълнението

Извършените, съгласно предмета на договорите услуги, ще се отчитат чрез представяне от страна на изпълнителя на приемо-предавателен протокол, като трябва да имат следните приложения, които са предварително съгласувани с Възложителя:

 Присъствени списъци с оригинални подписи на участниците, програма от мероприятието;

 Снимков материал (когато е приложимо); Други приложими документи.

 • Всички изготвени материали и промоционални прояви по предмета на поръчката трябва да отговарят на изискванията за визуална идентификация на предоставеното от ФМ на ЕИП финансиране, Наръчника за дизайн и комуникация и Анекс IV на Регламента за изпълнението на ФМ на ЕИП 2009-2014.

 • Авторските права, свързани с производството на готовия продукт по предмета на поръчката, се прехвърлят на Възложителя, съгласно договора за изпълнение на поръчката,при спазване на реда и процедурите, регламентирани в Закона за авторското право и сродните му права /ЗАПСП/.

 • Настоящата техническа спецификация по никакъв начин не ограничава или отменя отговорностите на Изпълнителя, които са посочени в действащите нормативни документи.

 • Изпълнителят следва да осигури и ползва ефективно и подходящо оборудване и техника, за да гарантира удовлетворяващо качество на работата си.

ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ

Изпълнителят е длъжен да:

 • да изпълни в срок и с необходимото качество всички договорени дейности в обхвата на поръчката;

 • да съгласува изпълнението на всички предвидени задачи с Възложителя;

 • да информира Възложителя за всички потенциални проблеми, които биха могли да възникнат в хода на изпълнение, като предоставя адекватни решения за преодоляването им;

 • да предостави на Възложителя всички изработени материали, документи, авторски разработки и т.н.;

 • Изпълнителят трябва да спазва изискванията по договора за безвъзмездна финансова помощ, сключен между Община Велико Търново и Програмния оператор на Програма БГ 08;

 • да докладва за възникнали нередности;

 • да възстанови без протест суми по нередности, заедно с дължимата лихва и други неправомерно получени средства;

 • да спазва изискванията на Законодателството на Европейската общност и националното законодателство;

 • да допуска представители на Възложителя да проверяват, посредством проучване на документацията му или проверки на място, във връзка с изпълнение на възложени дейности по проекта, които да имат право да проведат пълен одит, при необходимост, въз основа на разходно оправдателните документи, приложени към счетоводните отчети, счетоводната документация и други документи, свързани с финансирането на проекта;

 • да изпълнява мерките и препоръките, съдържащи се в докладите от проверки на място;

 • да спазва изискванията за съхраняване на документацията и размножаването й по проекта;

 • да спазва и прилага изискванията за публичност и визуализация, описани в Наръчника за дизайн и комуникация и Анекс IV на Регламента за изпълнението на ФМ на ЕИП 2009-2014.Забележка:Навсякъде, където е посочено модел, източник, процес, търговска марка, патент, тип, произход или производство да се чете „или еквивалентно”.

Критерий за възлагане на поръчката – най-ниска цена. Под най- ниска цена следва да се има предвид най-ниската обща предложена цена за изпълннеието на предмета на позицията.Забележка: При извършване на оценяването ще се използва закръгляне до втория знак след десетичната запетая. При разминаване между изписаното с цифри и изписаното с думи, за верен се приема записът с думи.

1.5 Други изисквания относно технически и професионални способности:

1.5.1Критерии за подбор –


Изискуеми документи и информация

Минимални изисквания


Т.1. За позиция №6 - Списък на услугите, които са идентични или сходни с предмета на обособената позиция , изпълнени през последните три години, считано от датата на подаване на офертата, с посочване на стойностите, датите и получателите, заедно с доказателства (съгласно чл. 64, ал.1, т.2 от ЗОП) за извършената услуга
За позиция №4 и №5 Възложителят не изисква документи и информация.

Минимални изисквания т.1: Участникът следва да е изпълнил през п-те 3 години, считано от датата на подаване на оферта, най-малко 1 у-га, идентична или еднаква с предмета на обособена позиция.

Под идентична с предмета на обособената позиция следва да се разбират:За позиция 4: Възложителя не поставя минимални изисквания;

За позиция 5: Възложителя не поставя минимални изисквания;

За позиция 6: Услуги свързани с транспортно обезпечаване;

Участникът следва да е изпълнил минимум 1 транспортна услуга;

Участникът следва да приложи доказателство/а за извършената/ите услуга/и, съгласно чл.64, ал. 1, т.2 от ЗОП

Т.2.Списък на персонала, съгласно ч.64, ал.1, т.6 ЗОП, който участникът ще използва за изпълнение на обособената позиция


т.3 За обособена позиция № 6 Участникът трябва разполага с лицензиран автобус до 25 седящи местаМинимлин Изисквания към т.2 Всеки участник трябва да разполага с персонал за изпълнението на описаните в Техническата спецификация задачи, като минимумът им е:
За обособена позиция 4:

Участникът следва да разполага с едно лице отговарящо за изпълнението на предмета на обособената позицияЗа обособена позиция 5:

Участникът следва да разполага с едно лице отговарящо за изпълнението на предмета на обособената позицияЗа обособена позиция 6:

Участникът следва да разполага с минимум 1 лице, притежаващо свидетелство за управление и приложимите нормативни документи за водач на автобус до 25седящи места


Мин. Изисквания към т.3: (за обособена позиция 6) Участникът трябва разполага с лицензиран автобус до 25 седящи места (собствен или нает)1.5.2 Изисквания относно личното състояние на участника – ще бъде отстранен от участие участникът, ако за него са налице основанията по чл.54, ал.1 от ЗОП.

Преди сключване на договор, участникът представя документи по чл.58, ал.1 от ЗОП:

За доказване на липсата на основания за отстраняване участникът, избран заизпълнител, представя:

1. за обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 1 - свидетелство за съдимост;

2. за обстоятелствата по чл.54, ал.1, т.3 - удостоверение от органите по приходите и удостоверение от общината по седалището на възложителя и на кандидата или участника;

3. за обстоятелството по чл. 54, ал. 1, т.6 - удостоверение от органите на Изпълнителна агенция "Главна инспекция по труда";

4. за обстоятелствата по чл.55, ал.1, т.1 - удостоверение, издадено от Агенцията по вписванията.“

- декларация за липса на обстоятелства по чл.54, ал.1, т.7, както и актуални документи удостоверяващи съответствието с поставените критерии за подбор.

- гаранция за изпълнение по съответната обособена позиция в размер на 3% стойността на договора за обособената позиция. По отношение Гаранция за изпълнение важат разпоредбите на чл. 111 от ЗОП:

Гаранциите се предоставят в една от следните форми:1. парична сума;

2. банкова гаранция;

3. застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на изпълнителя.

Гаранцията под формата на парична сума или банкова гаранция може да се предостави от името на изпълнителя за сметка на трето лице - гарант.

Участникът, определен за изпълнител, избира сам формата на гаранцията за изпълнение.

Когато избраният изпълнител е обединение, което не е юридическо лице, всеки от съдружниците в него може да е наредител по банковата гаранция, съответно вносител на сумата по гаранцията или титуляр на застраховката.

Условията и сроковете за задържане или освобождаване на гаранцията за изпълнение са уредени в договора за обществена поръчка.

Гаранциите във формата на парична сума могат да се внасят по банков път по сметка на Община Велико Търново:

Сметка в лв. (BGN):

IBAN: BG 97SOMB91303324758001

BIC Code: SOMBBGSF

Наименование на банката: Общинска банка АД - ФЦ В.Търново. Платежното нареждане за внесената парична сума се представя в оригинал.

Банковата гаранция се представя в оригинал, издаден от българска или чуждестранна банка със срок на валидност – с 30 (тридесет) дни по–дълъг от срока на договора. При представяне на гаранцията за изпълнение, в платежното нареждане или в банковата гаранция изрично се посочва договора и обособената позиция, за които се представя гаранцията.

Възложителят освобождава гаранциите за изпълнение без да дължи лихви за периода, през който средствата законно са престояли при него.

Гаранцията за изпълнение се представя при подписване на договора от участника, определен за изпълнител на поръчката за съответната обособена позиция.

1.5.3 Договор с подизпълнител (когато е приложимо) – в случаите, когато участникът ще използва подизпълнител за изпълнението на предмета , следва да сключи писмен договор при условията на чл.75, ал.1 – ал.4 от ППЗОП, както и в съответствие с чл.66, ал.2 и ал.11 от ЗОП.2. Дата и място на провеждане на преговорите в Административната сграда на Община Велико Търново на адрес: град Велико Търново, пл. „Майка България” № 2 от 14: 00ч. на дата 08.09.2016г. , зала 306

3. За участие в преговорите участникът представя в срок до 07.09.2016г. до 12:00ч. следните документи:

Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) за участника в съответствие с изискванията на ЗОП и условията на възложителя, а когато е приложимо образец №1 - ЕЕДОП за всеки от участниците в обединението, което не е юридическо лице, за всеки подизпълнител и за всяко лице, чиито ресурси ще бъдат ангажирани в изпълнението на поръчката- в ЕЕДОП се посочва информацията по т.1.5.1, във връзка с раздел 4 „Критерии за подбор“;

Образец №2 Декларация за обстоятелства по чл. 39, ал. 3, т.1, б. „в”-„д” от ППЗОП

Образец №3.1 - Техническо предложение за обособена позиция №4

Образец №3.2- Техническо предложение за обособена позиция №5

Образец №3.3 - Техническо предложение за обособена позиция №6

Образец №4.1- Ценово предложение за обособена позиция №4

Образец №4.2- Ценово предложение за обособена позиция №5

Образец №4.3- Ценово предложение за обособена позиция №6

Образец №5.1 – Проект на договор за обособена позиция №4

Образец №5.2 – Проект на договор за обособена позиция №5

Образец №5.3 – Проект на договор за обособена позиция №6

Участникът следва да представи всички изискуеми документи и информация от критерии за подбор в една обща опаковка, като техническите предложения и ценовите предложения за всяка обособена позиция, следва да са в отделни опаковки с наименование „Техническо предложение за обособена позиция №…………..“ и „Ценово предложение за обособена позиция №………..“, поставени в общата опаковка.


Съгласно чл.41,ал.1 ППЗОП „Когато изискванията по чл.54, ал.1, т.1, 2 и7 и чл.55, ал.1, т.5 ЗОП се отнасят за повече от едно лице, всички лица подписват един и същ ЕЕДОП. Когато е налице необходимост от защита на личните данни или при различие в обстоятелствата, свързани с личното състояние, информацията относно изискванията по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 и чл. 55, ал. 1, т. 5 ЗОП се попълва в отделен ЕЕДОП за всяко лице или за някои от лицата.“

В съответствие с чл.47, ал.10 от ППЗОП, и липсата на критерии за подбор за позиции №4 и №5, участникът следва да представи един общ ЕЕДОП за обособена позиция №4, №5 и №6.

4. Назначената от Възложителя комисия провежда преговори на дата 08.09.2016г. от 14:00ч. в Административната сграда на Община Велико Търново с участника за определяне условията на договарянето, като резултатите от преговорите се отразяват в протокол, който се подписва от комисията и от участника. В обхвата на преговорите се обхващат:

- размер на исканото от участника възнаграждение за съответната обособена позиция;

- срок за изпълнение на услугата/ите

- наличие или не и размер на авансовото плащане (не-повече от 25%)

5. След провеждане на преговорите, комисията изготвя доклад със съдържане по чл.60, ал.1 от ПП ЗОП: „Комисията изготвя доклад за резултатите от работата си, който съдържа:

1. състав на комисията, включително промените, настъпили в хода на работа на комисията;

2. номер и дата на заповедта за назначаване на комисията, както и заповедите, с които се изменят сроковете, задачите и съставът й;

3. кратко описание на работния процес;

4. участниците в процедурата;

5. действията, свързани с отваряне, разглеждане и оценяване на всяка от офертите, заявленията за участие и проведените преговори, когато е приложимо;

6. класиране на участниците, когато е приложимо;

7. предложение за отстраняване на кандидати или участници, когато е приложимо;

8. мотивите за допускане на участника;

9. предложение за сключване на договор с класирания на първо място участник или за прекратяване на процедурата със съответното правно основание, когато е приложимо;

6. Възложителят издава заповед за избор на изпълнител и след влизането й в сила, страните уговарят дата и начин за сключване на договор.
Приложения към настоящата покана:


 1. образец №1 - ЕЕДОП за всеки от участниците в обединението, което не е юридическо лице, за всеки подизпълнител и за всяко лице, чиито ресурси ще бъдат ангажирани в изпълнението на поръчката- в ЕЕДОП се посочва информацията по т.1.5.1, във връзка с раздел 4 „Критерии за подбор“;

 2. Образец №2 Декларация за обстоятелства по чл. 39, ал. 3, т.1, б. „в”-„д” от ППЗОП

 3. Образец №3.1 - Техническо предложение за обособена позиция №4

 4. Образец №3.2- Техническо предложение за обособена позиция №5

 5. Образец №3.3 - Техническо предложение за обособена позиция №6
 1. Образец №4.1- Ценово предложение за обособена позиция №4

 2. Образец №4.2- Ценово предложение за обособена позиция №5

 3. Образец №4.3- Ценово предложение за обособена позиция №6
 1. Образец №5.1 – Проект на договор за обособена позиция №4

 2. Образец №5.2 – Проект на договор за обособена позиция №5

 3. Образец №5.3 – Проект на договор за обособена позиция №6

 4. Техническа спецификация;

Към всеки един образец от настоящата покана се съдържат указания за подготовката им.


ИНЖ.ДАНИЕЛ ПАНОВ

КМЕТ НА ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО

Каталог: profil-na-kupuvacha -> document
document -> Становище за осъществен предварителен контрол
document -> Критерий за оценка
document -> Техническа спецификация
document -> Документация за обществена поръчка чрез публична покана с предмет
document -> Ценово предложение
document -> Критерий за оценка
document -> Г. Пояснение Относно: Публична покана с предмет: „Реализация на проект „Нашите мечти – сбъдната реалност“, село Шереметя финансиран от пудоос по Национална кампания „За чиста околна среда”


Сподели с приятели:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9
©obuch.info 2023
отнасят до администрацията

    Начална страница