От: мбал рег по ф д. № представлявана от адрес срещуДата25.07.2016
Размер30.6 Kb.
#5601
Чрез

РЗОК .............................

До

Административен съд - .............ЖАЛБА

от: МБАЛ....................... рег. по ф. д. № ...............

представлявана от..................................................

адрес ..................................................

срещу: Отказ на Директора на РЗОК ................................ за сключване на Договор за оказване на болнична помощ за 2010 година по клинични пътеки с номера ............., обективизиран с писмо на РЗОК, изходящ номер ............/2010г.

Правно основание: чл. 59б от Закона за здравното осигуряване.

Уважаеми съдия,

С настоящата обжалвам отказа на Директора на РЗОК - .........., обективизиран в писмо изх. № .........................../2010 за сключване на договор за оказване на болнична помощ за 2010 година по клинични пътеки с номера ....................... Отказът е неоснователен, в противоречие с материално - правни разпоредби и в несъответствие с целта на закона.

Съгласно чл. 20, т. 4 и чл. 59 от Закона за здравното осигуряване, за оказване на медицинска помощ по този закон и в съответствие с Националния рамков договор (НРД) се сключват договори между Директора на районната здравноосигурителна каса (РЗОК) и изпълнителите на медицинска помощ..

МБАЛ ....................... е лечебно заведение, извършващо лечебна дейност при условията на разрешение за осъществяване на лечебна дейност, № ......../.....г., издадено от Министъра на здравеопазването, в съответствие със условията по чл. 48 от Закона за лечебните заведения. Договорите за оказване на болнична помощ се сключват на основание чл. 59 от ЗЗО между изпълнителите на медицинска помощ (лечебните заведения) и Директора на съответната РЗОК.

Условията за сключване на договор се определят с Националния рамков договор (чл. 55, алинея 2, точка 1 от Закона за здравното осигуряване). В самия НРД те са разделени в две части - общи и специални условия. Голямата част от специалните условия, в това число вида и броя на специалистите, с които трябва да разполага болницата са описани изчерпателно в алгоритмите на Клиничните пътеки (Приложение 18 към НРД 2010). В тях не се съдържа изискване за двама специалисти по отделната пътека.


Съгласно чл. 59, алинея 2 на Закона за здравното осигуряване (ЗЗО), договорите с изпълнителите на медицинска помощ не могат да бъдат сключвани при условия по - неизгодни от тези, описани в НРД. Още по - категоричен е текстът на чл. 59а, алинея 3 от ЗЗО, според който „Националната здравноосигурителна каса, РЗОК и служителите им не могат да изискват от изпълнителите представяне на документи, както и да поставят условия, които не се съдържат в НРД“

За 2010 г. подадох Заявление с вх. № ............ /2010г., за сключване на Договор до Директора на РЗОК- .................., в което приложих всички изискуеми документи. Съгласно указанията от РЗОК, с последващи писма /описани в отказа/, бяха представени допълнителни документи. На .. .. 2010 година, получих писмо изх.№ ....../2010г. от Директора на РЗОК - ........... с отказ за сключване на договор за гореописаните пътеки.

Съгласно чл. 59б от ЗЗО, отказът подлежи на обжалване по реда на Административнопроцесуалния кодекс (с Определение № 2572/ 09 г. ВАС VІ отделение приема, че изчерпването на административния ред не е задължителна процедура и отказът може да се обжалва направо пред съда).

Поддържам, че отказът на Директора на РЗОК е обоснован не с липса на условия за сключване на договор, а с липса на условия за изпълнението на всички възможни отклонения при лечението на описаните състояния, по който въпрос той не е компетентен съгласно разпоредбата на чл. 68 ал. 6 от ЗЗО. Преценката за това е на лекуващия лекар. Взаимодействието между лечебните заведения е нормативно регламентирана, а компетентността на РЗОК обхваща само контролът по изпълнението,санкции и неплащане на неизвършена или неправилно извършена и отчетена медицинска дейност.

Поддържам, че МБАЛ ........................ отговаря на условията за лечение на описаните състояния по клинични пътеки, а указанията на НЗОК, с които са определени условия, различни от тези в НРД не представляват законови или нормативни изисквания, нито могат да заместват правилата в НРД.

Уважаеми съдия, с оглед обстоятелството, че липсват законови предпоставки, моля обжалвания отказ да бъде отменен.

Предвид обстоятелството, че от една страна обжалвания отказ определя от една страна нелечение на пациенти, а от друга - демотивация на медицинските специалисти и е с трудно поправими последици, моля делото да бъде образувано и разгледано в кратки срокове.

ДОКАЗАТЕЛСТВА :

1. Заявление с вх. №., приложения и допълнения към него.

2. Писмо изх. № ......................................... на Директора на РЗОК – ........ 3. Разрешение за осъществяване на лечебна дейност № ........................................ г. на Министъра на здравеопазването.

ПРИЛОЖЕНИЯ :

Препис от настоящата и от доказателствата

Удостоверение за актуално състояние

Удостоверение за внесена държавна такса в размер на 50 лв. по сметка на Административен съд ..................С уважение :
Каталог: images -> stories -> doc
doc -> До директора на риосв, гр. Плевен у в е д о м л е н и е
doc -> Съобщение за заявления за гласуване в местни избори на 25 октомври 2015 г
doc -> Приложение 4 законодателна рамка и стратегически документи в съдебната система I. Закони конституция на Република България
doc -> До директора на риосв-бургас у в е д о м л е н и е за инвестиционно предложение
doc -> Уведомление по чл. 10, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони
doc -> Регламент 1907/2006 Лице, което пуска на пазара Дата на издаване: 20. 07. 2010г
doc -> Lovech Rock Fest 2016
doc -> Спецификация на техническите характеристики на предложеното оборудване
doc -> Решение за преценяване на необходимостта от извършване на овос за инвестиционно предложение: „Изграждане на дом за възрастни хора в упи viii-общ, кв. 30 по плана на с. Равадиново, община Созопол, област Бургас


Сподели с приятели:
©obuch.info 2022
отнасят до администрацията

    Начална страница