От полковник доцент доктор Мирослав Стефанов Димитров военна академия „георги стойков раковски”Дата22.10.2018
Размер48.56 Kb.
#92785

ВОЕННА АКАДЕМИЯ ГЕОРГИ СТОЙКОВ РАКОВСКИ”


С Т А Н О В И Щ Еот полковник доцент доктор Мирослав Стефанов Димитров
ВОЕННА АКАДЕМИЯ „ГЕОРГИ СТОЙКОВ РАКОВСКИ”

ФАКУЛТЕТ „КОМАНДНО-ЩАБЕН”, СОФИЯна дисертационния труд на Мина Стефанова КИРКОВА
на тема “Насоки за усъвършенстване на дистрибуционния процес на отбранителни продукти в Република България чрез прилагане на кодификационната система на НАТО”

представен за придобиване на образователната и научна степен „доктор”

по научна специалност „Организация и управление извън сферата на материалното производство”
Област на висшето образование 9 Сигурност и отбрана”

Професионално направление 9.1. Национална сигурност”

София


2016  1. Актуалност и значимост на разработвания научен проблем.

Предизвикателствата на глобализацията, промените в геополитическото пространство на Балканите, евроатлантическата интеграция и обществено-икономическото развитие на страната, поставят пред Българската армия необходимостта от постигане на съвместимост със страните от НАТО и налагат търсенето на оптимални подходи, ефективни управленски решения и политики на споделяне на способностите. На настоящия етап от развитието на БА е необходимо усъвършенстването на организационната архитектура, нормативната база и процедурите, свързани с организацията и функционирането на логистичната система, адекватна на извършващите се трансформационни процеси във въоръжените сили на НАТО.

Към настоящия момент в процеса на развитие на нашата военна логистика съществува значителен и все още не използван напълно потенциал - Кодификационната система на НАТО. Тя е един много добър инструмент за усъвършенстване на процеса на дистрибуцията на отбранителните продукти, защото предоставя информация за наименования, характеристики на изделия, техните производители, доставчици и потребители. Използвайки нейните инструменти може да се подобри процеса на управление на ресурсите в реално време.

Всичко това доказва, че актуалността на дисертационния труд разработен докторантката Мина Киркова не подлежи на съмнение, както и необходимостта от разработка посветена на проблемите свързани с дистрибуционния процес в контекста на общата система на логистиката.

Дисертационният труд предлага съвременна трактовка в областта на военната логистика, генерирайки идеи и формулиране на насоки за усъвършенстването на дистрибуционния процес, чрез прилагане на обща система за индентификация, класификация и инвентаризация на доставките. Интерес представлява предложеният от докторантката подход за избор на оптимален дистрибуционен канал на отбранителни продукти.

В разработката са направени допустими ограничения, което е позволило решаването на поставените задачи.

Лично на мен, не ми е известно да има дисертационни трудове с подобна тема и аналогични научна цел, задачи и предмет на изследване, като предложената от докторанта разработка.


  1. Оценка на научните резултати и приносите на дисертационния труд.

Като научен ръководител на докторантката приемам посочените от нея един научен и четири приложни приноса. Считам, че постигнатите научни и научно-приложни резултати са важни, защото те запълват една ниша, свързана с разрешаването на проблемните въпроси на дистрибуцията и кодификацията на отбранителните продукти.Значим резултат е постигнат с разработения подход за избор на оптимален вариант за дистрибуционен канал, като на основата на подходяща математическа рамка, добре определена йерархия от критерии, подкритерии и метрики, със съответните коефициенти на тежест за всеки от критериите. Това е подкрепено чрез UML – диаграма на дейностите на етапите на процеса за оценяване на варианти за избор на оптимален дистрибуционен канал. Интерес представлява и предложението за усъвършенстване процеса на дистрибуция кодифицирани отбранителни продукти преминали процес на гарантиране на качеството в сертифициран орган.

Дисертационният труд би могъл да се използва както от специалистите по логистика в ръководните структури на БА, така и в процеса на обучение на слушателите и студентите във ВА Г. С. Раковски” и другите висши военноучебни заведения.

От анализа на предложения дисертационен труд, автореферата и публикациите към него, както и от личните ми контакти с докторантката в процеса на научното изследване мога да заявя, че постигнатите научни и научно-приложни резултати в него са нейно лично дело.
3. Критични бележки.
Като научен ръководител на докторантката нямам критични бележки.

Считам, че е целесъобразно да използва значителния информационен потенциал и знанията, които притежава в областта на логистиката на сигурността и отбраната, в бъдещата научна дейност и творческа работа на докторантката.


4. Заключение.
Дисертационният труд на тема “Насоки за усъвършенстване на дистрибуционния процес на отбранителни продукти в Република България чрез прилагане на кодификационната система на НАТО” разработен от докторантката Мина Стефанова Киркова е завършен труд с научно-практическо приложение, съответстващ на изискванията за придобиване на образователната и научна степен „Доктор” на Закона за развитието на академичния състав в Република България, Правилника за неговото приложение и Правилника за придобиване на научни степени във ВА „Г. С. Раковски”.

Дисертацията и публикациите свързани с нея са самостоятелно дело на докторантката и успешно защитават изявените от нея в справката претенции за научни и научно- приложни приноси.


5. Оценка на дисертационния труд.
Като имам предвид обема и качеството на дисертационния труд, постигнатите научни и научно-приложни резултати, с убеденост давам своята положителна оценка за получаване на научната и образователна степен „доктор” в област на висшето образование 9. „Сигурност и отбрана”. професионално направление 9.1. „Национална сигурност”, научна специалност „Организация и управление извън сферата на материалното производство” на докторантката Мина Стефанова Киркова.
Член на научното жури, той и научен ръководител:

Полк.доц.д-р Мирослав Стефанов Димитров

14.09.2016 год.

СофияКаталог: wp-content -> uploads -> 2016
2016 -> Цдг №3 „Пролет Списък на приетите деца
2016 -> Българска федерация по тенис на маса „В”-1” рг мъже – Югоизточна България мъже временно класиране
2016 -> Национален кръг на олимпиадата по физика 05. 04. 2016 г., гр. Ловеч Възрастова група клас
2016 -> Българска федерация по тенис на маса „А” рг мъже – Южна България мъже временно класиране
2016 -> Конкурс за изписване на великденски яйце по традиционната техника съвместно с одк велинград 27 април
2016 -> Министерство на образованието и науката регионален инспекторат по образованието – софия-град


Сподели с приятели:
©obuch.info 2022
отнасят до администрацията

    Начална страница