От проф д-р Благой Никитов ВидинДата25.07.2016
Размер81.56 Kb.
#6343
СТАНОВИЩЕ
от проф. д-р Благой Никитов Видин

Нов Български Университет, направление 3.6 Право,

върху научните трудове за участие в конкурс за заемане на академичната длъжност „професор“ по направление 3.6 Право (история на държавата и правото), обявен на 18 март 2016г. в ДВ, бр. 21 с кандидат д-р Екатерина Иванова Михайлова,

почетен професор на Нов български университетІ. Изследователска дейност и резултати.

1. Оценка на монографичния труд.

Монографията „Тоталитарната държава и право в България 1944-1989“ разглежда развитието на българската държава и право след 9 септември 1944 г. до началото на промените през 1989 г. Това е първото цялостно изследване на тоталитарната държава и право в България. Разглеждат се конституционните разпоредби и развитието на правото чрез приетото законодателството. Периодизацията, възприета в монографията, е изцяло авторска. Прието е, че трите конституции са естествените разделителни линии, през които преминава развитието на държавата и правото. Първият етап е определен при действаща все още Търновска конституция, вторият е период на установяване на тоталитарната държава – Конституцията от 1947 г. и законите, които се приемат, третият е посветен на утвърждаването на тоталитарната държава – Конституцията от 1971 г. и законодателството, което я следва. В монографията се извеждат теоретичните обосновки на тоталитаризма. При представянето на конституциите и законите се посочва къде правните конструкции и последвалите ги практики съвпадат с общите теоретични постановки. Направена е констатация, че същностните черти на тоталитарната държава се проявяват в изследвания период чрез законите, които я налагат и утвърждават.

Изследването, макар и да изследва миналото, е и с поглед напред, с обосновката, че създаването на нови правила, на нови правни норми не бива да се прави без да се познава направеното и последствията, които то е произвело. Подчертано е, че липсата на знание е предпоставка за рецидивиране на явления, които времето и произтеклите в него процеси са ги отрекли. Така например в днешни дни възкръсват идеи за промяна в законодателството ни, които са прилагани по времето на социализма: въвеждането на императивен мандат за народните представители; пряк избор на магистратите и др.

Монографичният труд, озаглавен „Тоталитарната държава и право в България 1944-1989“, е изцяло по тематиката, която е обявен конкурсът за професор.

След запознаване с книгата на кандидата мога да заявя, че приемам напълно авторската справка за научните и научно-приложните приноси на монографичното изследване.
2. Оценка на приносите в останалите приложени публикации.

От приложения списък с публикации след защитата на докторската дисертация оценявам следните:

1. Юридически и политически аспекти на тоталитарния преход в България (1944-1946), С., 2015, кн. 2, Conservative Quarterly, Институт за дясна политика. ISBN 2367-6981;

2. Ролята на държавния глава в законодателния процес. Преглед на българските конституционни модели, (2015), ИК "Нов български университет". ISBN 978-954-535-860-9;

3. Учебник за това какво е властта, Четем Вера Мутафчиева, С., 2015, „Следва“, списание за университетска култура, бр. 32, НБУ ISBN 1311-9060

4. Формата на държавно управление според Търновската конституция и ролята й за изграждането на българската държава. Търновската конституция и Конституцията на Република България от 1991г., С., 2015, Годишник на департамент ПРАВО, НБУ, С. 2014, ISBN 1314-8087;

5. Политическите рискове пред демокрацията в България и възможностите за преодоляването им. Институционални възможности за противодействие на политическата корупция, В: Нови заплахи пред демокрацията в България, С., 2015, издание на Лаборатория за публични политики на НБУ, Европейски институт и с подкрепата на фондация „Конрад Аденауер“, бюро България;

6. Парламентарният надзор над медиите след 1989г., В: Медиите в България: 25 години по-късно, С., 2015, ИК "Нов български университет", ISBN: 978-954-535-890-6;

7. Оставка на правителството и процедури, водещи до предсрочни избори, В: 25 години промени. Граници и периодизация на прехода, институции и качество на демокрацията в България, издава фондация „Софийска платформа“, С., 2015, ISBN: 978-619-90431-3-4;

8. Вотът на доверие като институт за политическа отговорност на правителството, Списание „Политически изследвания“, кн. 3-4 от 2015 г., издава Българска асоциация по политически науки, под печат;

9. Наредбата-закон за съдене от Народен съд виновниците за въвличане България в световната война срещу съюзните народи и за злодеянията, свързани с нея от 6 октомври 1944 г., Юбилеен сборник на департамент „История“, НБУ, под печат.

Ограниченият обем на становището не позволява да се разглеждат отделно посочените публикации. Общата оценка за тях е, че са изпълнени на високо научно ниво, представляват новост за правната наука в България.


ІІ. Учебна и преподавателска работа.

Д-р Екатерина Михайлова е била хоноруван преподавател в НБУ в програми към департаментите „История“ - „Правовата държава – принципи и практика“; „Политически науки“ - „Парламентарна демокрация“; общообразователен курс за знание – „Що е парламентарна държава - история и функциониране“. През 2007 г. Академичният съвет на НБУ й присъжда званието „почетен професор на НБУ“ за принос в развитието на теорията и практиката на парламентарната държава. От 01.10.2013 г. е щатен преподавател в департамент „Право“ в НБУ. От 29 май 2014 г. е доктор по професионално направление „Политически науки“ и научна специалност „Политология“ със защитен дисертационен труд „Ролята на държавния глава в законодателния процес. Преглед на българските конституционни модели“.

Изпълнението на нормата за научна/творческа заетост е отразена в отчетите за основната заетост на преподавател в НБУ след 2013 г., като за академичните 2013/2014 и 2014/2015 г. изпълнението е над 100%.

Д-р Михайлова е взела участие в разработването на учебни програми за програма „Право“. Това са LAWN102 История на българската държава и право, обновяване и включване на нов период за изучаване – от 1944 до 1989 г., LAWN106 Обща теория на държавата – обновяване от 2013/2014, LAWN109 Нормотворчество – обновяване от 2013/2014 г., LAWN 213 Развитие на българския конституционализъм – нов курс от 2013/2014 г. Всички от посочени курсове са лекционни и се изнасят от д-р Михайлова.

Освен в програма „Право” д-р Михайлова изнася внушителен брой – повече от десет – лекционни курсове в други програми.

Изпълнението на изискванията за публикуване на материали в електронния обучителен модул “MOODLE - НБУ” през периода е в нормативните обеми и свръх тях: за академичната 2013-2014 г. – над 500 стр. (над изискванията за основна заетост) за курсове LAWN106, LAWN109, LAWN213, HISM128, GENB052, OOOK016D, POLB517, OOOK073. За академичната 2014-2015 г. – над 300 допълнително публикувани нови и актуализирани лекции и учебни материали (над изискванията за основна заетост) за курсове LAWN102, LAWN106, LAWN109, LAWN213, HISM128, GENB052, OOOK016D, POLB517, OOOK073.

Оценката от анкетите на студентите за работата на д-р Михайлова е висока. Оценяването от студенти за 2012/2013 и за 2013/2014 е над 4.00 по семестри и може да бъде видян в НБУ е-teacher.
ІІІ. Административна и обществена дейност.

Д-р Михайлова организира или взема участие в организирането на следните общо университетски конференции и семинари: • Общоуниверситетски семинар „Гражданското общество и политическата система в епохата на прехода“ – съорганизатор, водещ, модератор, доклади, дискусии;

 • Конференция „135 години Търновска конституция“ на 16.04.2014 г.;

 • Конференция „Медиите в България: 25 години по-късно“;

 • Пътуващ семинар „Търновската конституция“;

Тя участва в съвети на департамент „Право“ с инициативи за провеждане на: • Конференция „135 години Търновска конституция“ на 16.04.2014 г. с участие на студенти и преподаватели с организатор департамент „Право“ и департамент „История“, НБУ;

 • Конференция „Медиите в България: 25 години по-късно“ – есен 2014 г. с организатор департамент „Право“, НБУ;

 • Пътуващ семинар „Търновската конституция“ в гр. Велико Търново през м. април 2015 г. с организатор департамент „Право“, НБУ;

 • Конференция на тема „Законът на правото или правото на закона” през м. ноември 2015 г. с организатор департамент „Право“, НБУ.

Значимо е участието на д-р Михайлова в проекти:

 • Проект: „Висше образование в областта на гражданската култура“, по направление Социални, стопански и правни науки по програма на ЦФСР, образователен проект: издирване на правна литература; издирване на основни документи; създаване на мини библиотека за гражданска култура; подготовка на материали за учебен модул „Гражданска култура“. Член на колектив, пролет 2012/2013, есен 2013/2014.

 • Член на колектив, изработил за нуждите на програмата за „Подобряване на качеството на дистанционното обучение на Център за дистанционно и електронно обучение към Нов български университет“, финансиран по процедура номер BG051PO001-4.3.04 Създаване и съдържание на мултимедиен електронен учебник с наименование „ПОЛИТИЧЕСКИ МОДЕЛИ В УПРАВЛЕНИЕТО“, „Развитие на електронни форми на дистанционно обучение в системата на висшето образование“, „Политически модели в управлението“ - 198 стр.

 • Член на колектив към програма „Активни граждани и съвременната община: предизвикателства, стратегии, решения“, разработен в рамките на проект „Училище за активно гражданство: устойчивост на граждански форуми за разработването на политики за развитие, функциониращи на равнище общности (общини или по-малки райони)“, финансиран в рамките на Програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014 г. Разработване на обучителен материал „Правна рамка на гражданско действие и функции на институциите“.

 • Ръководител на екип по изследователски проект в рамките на Инициативата „25 години свободна България“ на фондация „Софийска платформа“, изработен с екип на фондация „За хората“, „Кой, кой е в годините на прехода“ - Интернет портал:

 • Ръководител на проект „Пътуващ семинар до град Велико Търново „Търновската конституция“, ръководител на проект финансиран от фонд „Проекти на програмите – т. „Учебни практики и представления“ към фонд „Учебни програми“, Магистърски факултет, НБУ,

 • Член на екип по проект „Реформа на МВР“, Фондация Риск Монитор – доклад.

 • Член на екип на научно-изследователски проект „Медиите в България: 25 години по-късно“, по направление Социални, стопански и правни науки, по програма ЦФСР, член на колектив, есен/пролет 2014/2015.

Д-р Михайлова е член на комисията по акредитация, Магистърски факултет, НБУ от 2015 г., член на комисията по помилването при Президента на Република България от 17.06.2013 г. Народен представител е до 2013 г., заместник-председател на 41-то НС, член на комисията по правни въпроси в 41-то НС, член на националното ръководство на ПП „Демократи за силна България“ до 2013 г.


ІV. Лични впечатления от кандидата.

Д-р Екатерина Михайлова е уважаван преподавател, който удивително бързо намери признание сред колегите от програма „Право.” Нейните възможности и творческа дейност са по-големи по обем и по-високи по качество от непосредствено свързаните с темите на професионалното направление, в което д-р Михайлова кандидатства за академична длъжност.


V. Мнения, препоръки и бележки по дейността на кандидата.

Препоръчвам на д-р Екатерина Михайлова и за в бъдеще да използва ролята си на публично разпознаваема личност, за да допринесе в още по-значима степен за привличане на студенти в програмите на Нов български университет.


VI. Заключение.

Въз основа на горепосоченото смятам, че кандидатурата на д-р Екатерина Иванова Михайлова напълно отговаря на критериите за научно-изследователска и учебно-преподавателска дейност и изпълнява изискванията, предвидени в Закона за развитието на академичния състав в Република България и Правилника за прилагане на ЗРАСРБ за заемане на академични длъжности в Нов български университет. Изразявам положителното си становище по конкурса и предлагам на научното жури да вземе решение за заемане на академичната длъжност „професор“ от д-р Екатерина Иванова Михайлова.

26 юни 2016 г.

София проф. д-р Благой Видин

Становище по конкурс за заемане на академична длъжност професор в НБУ, д-р. Екатерина Михайлова Page


Каталог: download -> departamenti -> pravo -> konkursi
konkursi -> До Научното жури по процедурата за професор по История на държавата и правото
konkursi -> Конкурс за професор в професиоално направление История на дъжавата и правото за д-р Екатерина Михайлова
konkursi -> Департамент „Право
konkursi -> До Научното жури по процедурата за професор по История на държавата и правото
departamenti -> І. Извори: Абӯ Юсуф Як̣ӯб ибн Исх̣āк̣ ал-Киндū
pravo -> Закон за концесиите сп. Съвременно право, 1995, бр. 6, с. 89-100 Правна същност и характеристика на договора за концесия сп. Търговско право, 1995, бр. 6, с. 17-22
konkursi -> Конкурс за професор в професиоално направление История на дъжавата и правото за д-р Екатерина Михайлова
konkursi -> Конкурс за професор. По решение на същото това жури съм посочен за един от рецензентите в конкурса


Сподели с приятели:
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница