От проф д-р Цветанка Цанкова Маринова, д м. н., Катедра "Биология, медицинска генетика и микробиология", Медицински факултет, су "СвДата05.02.2018
Размер31.09 Kb.
#55314
СТАНОВИЩЕ
от проф. д-р Цветанка Цанкова Маринова, д.м.н., Катедра “Биология, медицинска генетика и микробиология”, Медицински факултет, СУ “Св. Климент Охридски”, избрана за член на Научно жури на заседание на Академичния съвет на МУ-Плевен (Протокол № 20/30.05.2011 г.) и със Заповед № 892 от 31. 05. 2011 г. на Ректора на МУ-Плевен проф. д-р Григор Горчев, д.м.н. на основание ЗРАСРБ, ППЗРАСРБ и чл. 82 от ПРАС на Медицински Университет - Плевен
ОТНОСНО конкурс за заемане на академична длъжност “Доцент” по Биология (01.06.00) в Сектор “Биология” към Катедра “Анатомия, хистология, цитология и биология” при Факултет “Медицина” на Медицински Университет - Плевен
Становището е част от процедурата на конкурса за заемане на академична длъжност “Доцент” по Биология (01.06.00) в Сектор “Биология” към Катедра “Анатомия, хистология, цитология и биология” при Факултет “Медицина” на Медицински Университет – Плевен, обявен в ДВ, бр. 56/23.07.2010 г. въз основа на решение на АС (Протокол № 12/28. 06. 2010 г., т. 2), с единствен кандидат Милена Атанасова Атанасова - Радева, д., гл. асистент в същата катедра. Разработено е на основание чл. 27, ал. 1 на ЗРАСРБ, на чл. 57 от ППЗРАСРБ, на чл. 82, чл. 84 от ПРАС на МУ-Плевен и Приложение 1, относно критериите и показателите за оценяване при провеждане на конкурс от Научно жури за заемане на академична длъжност “Доцент” в Медицински Университет – Плевен

Гл. асистент Милена Атанасова завършва висше образование през 1991 г. в СУ “Св. Климент Охридски”, Биологически факултет, Специалност “Биохимия и микробиология” (Диплома № 112887/ 01. 03. 1991 г.). Работи последователно като асистент (от 1993 г.), старши асистент (от 2001 г.) и главен асистент (от 2006 г. до момента) в Сектор “Биология” към Катедра “Анатомия, хистология, цитология и биология” при Факултет “Медицина” на МУ-Плевен. През 1998 г. придобива специалност по “Медицинска биология” (АС № 004649/15. 02. 1998 г.).

Учебно-преподавателската дейност на кандидата включва: упражнения по биология (“Биология на човека”) за студенти по медицина на български и на английски език, лекции по биология за студенти по медицина, лекции и семинари по биология на английски език за подготвителен курс към ДЕСО, лекционен курс по биология за обучение на помощник-фармацевти. Милена Атанасова се утвърждава през годините като уважаван преподавател с оптимална учебна натовареност и отлични педагогически качества и умения. Тя системно участва в изпитни комисии, в разработването на учебни програми и тестове по специалността. Автор е на глава от учебник по “Паразитология” за студенти по медицина от І курс (Изд. Център на “ВМИ - Плевен”, 2004 г., в съавторство с доц. д- р Г. Николов, д.м. и доц. д- р М. Даскалова, д.м.).

Научноизследователската работа на кандидата е интензивна и резултатна. Наукометричните данни на Милена Атанасова, оценени в тяхната цялост, са в пълно съответствие с препоръчаните качествени и количествени критерии и показатели за оценяване при провеждане на конкурс от научно жури в МУ-Плевен (чл. 84 от ПРАС на МУ-Плевен, Приложение № 1). Тя е автор на значими и актуални научни трудове (общо 58, коректно представени и систематизирани) с безспорен фундаментален и научно-приложен приносен характер, които се отнасят главно до: Изолиране и изследване на метаболизма на съединително-тъканния протеин фибрилин-1 при здрави лица и жени с патологична бременност; Изучаване на метаболизма и хуморалния имунен отговор срещу съединително-тъканния протеин еластин у експериментални животни, бременни жени и пациенти с професионално обусловена полиневропатия; Проучване на съединително-тъканните протеини при пациенти с хроничен исхемичен инсулт; Изследване на неензимно гликиране на съединително-тъканните протеини еластин и фибрилин-1; Проучване на антиоксидантните системи и оксидативния стрес. На Милена Атанасова е присъдена образователната и научна степен “Доктор” по научна специалност 01. 06. 23. “Имунология” (Диплома № 34257/21. 06. 2010 г.) за успешно защитена дисертация през 2010 г. на тема “Проучване на метаболизма на човешки фибрилин-1 при стареене и бременност”. Тя е удостоена с награда на АС в МУ-Плевен за отлични атестационни резултати за периода 2007-2009г. Участвала е успешно в разработването на: ежегодни научни проекти в МУ–Плевен; международен проект по VІ-та рамкова програма на Европейския съюз (LSHM-CT-2005-018960, 2006-2008 г.); проект № ТК-09-0417 на МОН (2010-2012 г.).


Заключение:

Направената комплексна оценка на документите на кандидата за академичната длъжност “Доцент” по Биология в МУ-Плевен ми дава основание за положително становище, поради което с пълна убеденост предлагам на уважаемото Научно жури да вземе решение за избор на гл. асистент Милена Атанасова Атанасова-Радева, д. за “Доцент” по Биология, и заемане на тази академична длъжност в МУ – Плевен.


17. 07. 2011г., гр. София

Член на Научно жури:/проф. д-р Ц. Маринова, д.м.н./
Каталог: procedures -> acad
acad -> Фармакоикономически анализ на лечението на захарния диабет през периода на бременност
acad -> Проучване ефективността на масовата специфична имунопрофилактика при епидемичния паротит
acad -> Резюмета на публикации на д-р Цветелина Валентинова Митева, д м
acad -> Конкурс за заемане на академичната длъжност „ Доцент", по научната специалност „Имунология", шифър 01. 06. 23, в катедра „Клинична лаборатория, имунология и алергология"
acad -> С т а н о в и щ е от професор д-р Филип Цонев Куманов, д м. н
acad -> Конкурс за академичната длъжност „доцент" към катедрата по Неврология и Неврохирургия при факултет „Медицина" на му плевен, обнародван в дв бр. 45 / 14. 06. 2011 год
acad -> Конкурсът за доцент е обявен в Държавен вестник бр. 21/16. 03. 2011 г по научната специалност "Имунология"
acad -> Конкурс за „Доцент (Заповед №892/31. 05. 2011г на Ректора на му плевен ) о т н о с н о
acad -> Конкурс за получаване на научно звание „Доцент по биология с шифър 01. 06. 00


Сподели с приятели:
©obuch.info 2022
отнасят до администрацията

    Начална страница