От проф. Темелко Добролюбов Темелков схбал „ проф. Темелков ВарнаДата06.02.2018
Размер136.59 Kb.
#55665
РЕЦЕНЗИЯ
от проф. Темелко Добролюбов Темелков

СХБАЛ „ проф.Темелков” Варна


относно кандидатурата на доц.д-р Георги Леонидов Кобаков

за професор по Онкология с шифър 03.01.46 обявен в ДВ бр.62 от 29.07.2014 за нуждите на Отделение по Онкохирургия на СБАЛОЗ „ д-р Марко Антонов Марков – Варна” ЕООД

Доц.Георги Леонидов Кобаков е на 57 години и има 32 години лекарски стаж, от които 28 като хирург. Работил е като асистент, старши асистент, главен асистент към МУ- Варна в Хирургична клиника, а по-късно и към УНС по Хирургия към Факултет по дентална медицина на МУ- Варна. Има пълна учебна натовареност за период над 20 години.

През 2008г. е назначен за началник отделение по Онкохирургия на СБАЛОЗ „ д-р Марко Антонов Марков – Варна” ЕООД. През 2004г. защитава дисертация на тема „ Илеални тазови резервоари и илеоанална анастомоза след проктоколектомия при улцерозен колит. През 2011г. е избран за доцент по научна специалност „ Онкология”. През 2008г. завършва двугодишен курс по здравен мениджмънт.

НАУЧНОИЗСЛЕДОВАТЕЛСКА ДЕЙНОСТ
Научноизследователската дейност на доц.Кобаков обхваща широк диапазон на изследвания и оперативно лечение. Тя е в областта на коремната хирургия, проктология и онкология.

Доц. Георги Кобаков е автор на една самостоятелна монография – „Чернодробни метастази”, съавтор на един учебник атлас на английски език, съавтор на 10 глави и съредактор в една монография и на една глава в друга монография, публикувани в България. Автор е и на една глава в чуждестранна монография, разпространявана в интернет и до настоящия момент ползвана вече над 1500 пъти от учените от цял свят.

Освен това доц.Георги Кобаков е автор или съавтор на 24 статии в български списания и периодични сборници; на 15 статии в 10 чуждестранни научни списания; на 15 доклада в 5 научни форуми у нас и на един доклад на конгрес в чужбина; на 57 научни съобщения, изнесени пред 19 национални и международни научни форуми у нас и публикации под формата на резюмета, както и на 20 научни съобщения, изнесени пред 8 международни научни форуми в чужбина и публикувани под формата на резюмета. Той е съавтор на 9 статии в 6 списания и на 16 резюмета в три списания, включени в Journal Citation Reports на Thomson Reuters ( САЩ) с общ личен фактор на влияние ( Impact factor) от 88,970.

Наред с това той е предварителен рецензент на статия от автори от Великобритания в италианското научно списание Techniques in Coloproctology и рецензент на дипломна работа върху качеството на живот при болните с колопроктологични заболявания за присъждане на образователна степен „ магистър по управление на здравните грижи”. Високата оценка на приносите на доц.д-р Георги Кобаков за българската и световна наука са изразява, както чрез рефериранията на статиите му в реномираните бази-данни Web of Science, Scopus, GoogleScholar и MEDLINE., така и чрез 47-те цитирания на публикациите му в български и чуждестранни публикации.Научната продукция на доц.Кобаков се представя ссправки 1,2 и 3;
СПРАВКА ЗА МЯСТОТО НА ДОЦ.Д-Р ГЕОРГИ КОБАКОВ, Д.М., В АВТОРСКИТЕ КОЛЕКТИВИСправка 1

Място в авторския колектив/брой публикации

първи автор

втори автор

трети автор

четвърти автор

пети автор

шести автор

седми автор

девети автор

общо

Пълнотекстови публикации

23

26

3

3

5

4

3

3

70

Резюмета на публикации

18

20

22

3

6

6

-

1

76

Общо

41

46

25

6

11

10

3

4

146

28,08%

31,51%

17,12%

4,11%

7,53%

6,85%

2,05%

2,74%

100,00%


СПРАВКА ЗА МЯСТОТО НА ДОЦ.Д-Р ГЕОРГИ КОБАКОВ, Д.М., В АВТОРСКИТЕ КОЛЕКТИВИ СЛЕД ХАБИЛИТАЦИЯТА КАТО ДОЦЕНТСправка 2

Място в авторския колектив/брой публикации

първи автор

втори автор

трети автор

четвърти автор

пети автор

шести автор

седми автор

девети автор

общо

Пълнотекстови публикации

4

12

1

-

-

-

3

3

23

Резюмета на публикации

-

5

1

-

1

-

-

1

8

Общо

4

17

2

-

-

-

3

4

31

12,90%

54,84%

6,45%

0,00%

3,23%

0,00%

9,68%

12,90%

100,00%


СПРАВКА ЗА РАЗПРЕДЕЛЕНИЕТО НА НАУЧНИТЕ ТРУДОВЕ ДОЦ.Д-Р ГЕОРГИ КОБАКОВ, Д.М., СПОРЕД ТЕХНИЯ ТИП


Справка 3

ТИП

Публикации в България

Публикации в чужбина

 

брой издания

брой публикации

брой издания

брой публикации

дисертация

1

1

-

-

монография

2

11 глави

1

1 глава

учебник

1

1

-

-

статия

9 списания

24 статии

10 списания

15 статии

доклад

5 форума

15 доклада

1 форум

1 доклад

резюме

19 форума

57 резюмета

8 форума

20 резюмета

статии в списания с IF

-

-

6

9

резюмета в списания с IF

-

-

3

16

Още при постъпването си в Катедрата по пропедевтика на Хирургическите болести при ВМИ- Варна той започва да се занимава активно с научно изследователска дейност. Благодарение на своя вече натрупан практически опит в коремната хирургия, на солидната си теоритична подготовка и на чуждоезиковите си познания, той съумява да се включи пълноценно в научната работа на Катедрата.

Заедно с колектива на Клиниката по Обща о оперативна хирургия с колопроктология при МУ- Варна, доц.д-р Георги Кобаков участва при организирането и провеждането на третата(през1991г) до дванадесетата(през2011г.) национални конференции по колопроктология смеждународно участие в гр. Варна.

Наред с това той участва с устни и постерни научни съобщения на националните конгреси по Хиругия( от 1988г до 2014г), националната конференция по Хирургия и анестезиология върху следоперативните септични усложнения във Велико Търново, двата Българо-френски симпозиума по Хирургия на черния дроб и жлъчните пътища в София, регионалните научно-практически конференции по коремна хирургия в гр.Шумен, София, Банско, Пампорово, Боровец и Варна, деветия национален конгрес по патология, националната научна конференция, върху малигнените заболявания на хранопровода и стомаха в София, националната конференция в рамките на Националната програма за проучване на колоректалния карцином в Шумен, както и на международните научни конгреси по хирургия, колопроктология и онкология в Крит(1992г.), Мадрид(1994г.) Рим (1996г.), Атина(1998г.),

Сао Пауло, Бразилия(2000г.), Ещорил Португалия(2003г.), където е председател на заседание на една научна сесия, Будапеща(2004г.), Барселона(2009г.) и др. През 2003г. д-р Георги Кобаков взима участие в работата на националното експертно съвещание по въпросите на колоректалния рак в гр.София.

Доц.д-р Георги Кобаков е редовен член на Българското хирургическо дружество, а от 2004г. – на Международното дружество Университетските хирурзи, на дебелото и правото черво. Доц.д-р Георги Кобаков е дипломиран по болнично хирургично възстановяване към Тъканната банка”Остео-център”- България.

През 2004г. д-р Георги Кобаков провежда специализация в Клиниката по висцерална и трансплантационна хирургия при МУ гр.Хановер, Германия. Той взема непосредствено участие в редица оперативни интервенции( трансплантации на черен дроб, бъбрек и панкреас-бъбрек) и се запознава с последните новости в областта на чернодробните и интестинални резекции.

През 2009г. провежда специализация в клиниката по хирургия в гр.Синсинати, Охайо, САЩ по ендоскопска хирургия и стаплер техники.


В своята общо хирургична практика доц.Кобаков участва разработките на – създаването на континентна стома след екстирпация на ректума. Разработени са методиките за автотрансплантация на мускулатура, около чревната стома с оценка на тяхната ефективност, морфология, електромиография, манометрия и функционална степен на ефективност. (14,15,16,17,18,20,22,23,28,41,42,43) В детайли е разработен проблема за оперативно лечение на улцерозния колит с представената дисертация. Представените изследвания, оперативни методи на лечение и следоперативното наблюдение за ранните и късни усложнения дават информация за ползата и проблемите в късния следоперативен период. . Преценени са функциите на илеоректалните и илеоанални анастомози с формиране на тънкочревен резервоар(27,73). Извършени са икономически и социални проучвания при този вид оперативно лечение.Доц.Георги Кобаков създава модификация на специализирана скала за оценка на индивидуалното качество на живот на оперираните болни с колопроктологични заболявания.

Той внедри за първи път у нас разработения от него въпросник за оперделяне качеството на живот на болните с различни заболявания на дебелото черво и използва комплексен икономически анализ на проведеното хирургическо и медикаментоно лечение при тези болни. Неговите идеи, реализирани в практиката, са в резонанс със съвременната парадигма в колопроктологията: постигане на все по-добро индивидуално качество на живот на болните с все по-малко разходи на сили и финансови средства. (91)(29,30,31,34). Приложен е модифициран метод за укрепване на аналния сфинктер, при операцията на Delоrm за ректален пролапс с подчертан положителен ефект за анална континенция(41,43,71,89,90)

В отделни статии се разработва проблема за лечение на язвата на стомаха и дуоденума(74,78) и стриктутите на хранопровода(32,110). В отделни статии са разработени теми за септичните следоперативни усложнения(67,69,70,72), проблемите на исхемичния(95) и дивертикулозен колит(88).
НАУЧНО ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКА ДЕЙНОСТ ПРИ ОНКОЛОГИЧНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ
В цялостната научно изследователска и оперативна дейност, онкологичните заболявания имат голяма част от проучванията му. Те се представят с 86 научни статии, публикации, научни съобщения на национални и международни конгреси и конференции, отпечатани като статии и резюмета в сборници. Представените две монографии и цветен атлас, както участие в мнография за заболяване на панкреаса и хирургично лечение в главата и овладяване на болката при нерезектабилен карцином на панкреаса. Те определят кандидата като учен с широки познания и възможности в онкологичната хирургия. Онкологичните теми по които работи доц.Кобаков са както следва:

Ca pancreatic – 7

Ca ventriculi – 2

Ca coli – 8

Ca recti – 12

Ca apendicits – 1

sarcoma – 1

Melanoma – 1

Чернодробни метастази – 24

Тумор на Клатскин – 1

В представения за рецензия материал от монографии, публикации и научни съобщения доц.Кобаков показва висок професионален авангарден стил в оперативното лечение на онкологичните заболявания. Те са в резултат на прякото му участие в лечебния процес и преди всичко като оператор.

В научните трудове намират място социално епидемиологични проучвания(13,15) В отделни статии взема отношение към епидермалния растежен фактор(8) като прогностичен маркер.

В статия 6 се споделя опита от лечението на стромалните тумори. В поредица статии(10,11,14,18,19,20,23) са описани слуачи при оперативно лечение на карцином на панкреаса, лимфни дисекции, налагащи се съдови реконструкции при разширените операции на този вид карцином. В една статия се споделя опит от лечението на тумора на Klatskin.

Особено широко място в научно изследдователската и оперативна дейност на доц.Кобаков заема темата колоректален карцином. Големия натрупан клиничен опит намира отражение в многобройните фундаменални проучвания на разпространението на колоректалния карцином(111,112,115) на икономическото значение при лечението ев дебелочревната хирургия(96). Като предоперативна преценка се отчита оперативния риск при колоректалната онкологична хирургия(114)

В няколко статии са отбелязани лечението на болни с ректален рак при възрастни болни(50) , споделен е опита от техническото изпълнение на операциите върху колона и ректума. Голям е опита му при приложението на коло-аналните трансанални анастомози и извършване на сфинктерозапазващите операции на ректума. Споделен е опита от приложението на механичните съшивателни апарати с предимства и недостатъци при използването им.(61,62,63,65,91,101,113) Отделено е специално внимание на едноетапните многоорганни операции и реконструктивно-възстановителните технически варианти при тяхното изпълнение. (84)

В поредица от статии се проучват следоперативните възпалителни и септични усложнения(67,69,70,72) при ректалния рак. Обсъждат се диагнозата и поведението и лечебните процедури както и разултатите от лечението им. Отделено е вниманието на прилагането на Фраксипарин, като профилактика на белодробна емболия(82)

Голям брой публикации, общо 24 е отделено на чернодробните метастази, които намират място и са основа за написването на монография : Чернодробни метастази 2014” (3,4,5,7,9,10,11,12,36,44,49,51,52,58,99,102,104,106,108,110,122,12,124

Като отделно мнение трябва да се отбележи и излязлата напооследък в самостоятелно представяне от доц.Кобаков монография „ Чернодробни метастази 2014” В нея са представени наличието на чернодробни метастази от различни органи.

Монографията е написана на 215 страници, като е разделена на 21 глави. Тя описва историческото развитие хирургическата анатромия и чернодробни функции. Представени са епидемиологични проучвания и биологията на чернодробните метастази. В синтезиран вид е отделено внимание на анестезията и интензивното лечение след чернодробни резекции.

Специално обширно са представени в детайли оперативните методи и резултати от хирургическото лечение – стандартни и лапароскопски възможност на оперативни интервенции.

Обърнато е внимание на съвременните становища за химио и лъчелечение в комплекса от лечебни методи.

Отчетени са резултатите и преживяемостта и качеството на живота след чернодробни резекции в комплексното лечение специфично за различната органна локализация.

Направен е и икономически анализ при диагнозата и лечението на чернодробните метастази. Разгледани са в отделни глави чернодробните метастази от коло-ректален рак, висцерален рак от гастроинтестинални и невроендокринни тумори, от рак на стомаха, панкреаса, бъбрека, белия дроб, рака на простатта и злокачествен меланом.

Описани са различни по вид чернодробни резекции от лоб до различни сегменти, резекции при единични и множествени локализации на метастазите.

Техническото представяне на операцията е на съвременно ниво освен като обзор, но и като собствен опит. То е придружено със съвременните апаратни техники спомагащи за точното анатомично диференциране и отстраняване на туморните тъкани. Описани са съвременните способи и апарати за извършване на лапароскопски операции.

С тази монография се представя цялостното и детайлно, процеса на метастазирането на туморите в черния дроб и тяхното диагностициране и лечение като комплекс от лечебни процедури на мултимодалната терапия.

Монографията е с висока практическа стойност за всички лекари и особено тези, които практикуват онкологична хирургия.

Написана е на висок професионален литературен език, илюстрирана с цветни снимки, на резецираните участъци на черния дроб. Монографията е написана с литературен обзор от 752 литературни източника, от които 25 от български автори. Тя представлява едно съвременно научно практическо ръководство по онкохирургия.


Заключение
Доц.д-р Георги Кобаков е на 57г. Той е поливалентен изграден хирург с подчертани интереси и приноси в коремната и особено в онкологичната хирургия.

Притежава завидна оперативна техника и широк кръг научи познания показани в научната му продукция. Те са подчертано синтезирани в онкологична насоченост с две участия в монографии, цветен атлас и широко тематични публикации.

Има голям преподавателски стаж в МУ- Варна.

С тези качества си позволявам с убеденост да призова научния съвет по онкология да присъди званието „професор” на доц.д-р Георги Леонидов Кобаков


проф. Темелко ТемелковСподели с приятели:
©obuch.info 2023
отнасят до администрацията

    Начална страница