От уеб сайт към уеб клубДата28.03.2017
Размер159.19 Kb.
#17936
Как виждам бъдещето на JobTiger
"От уеб сайт към уеб клуб"

Няма какво да се залъгваме! За каквото и да си говорим, винаги става дума за информация!


Нашият свят изживява един глобален и обемен информационен бум. Медиите и най-вече Интернат експлодират; хората по света комуникират и обменят информация както никога преди, възползвайки се неистово от новите и нови начини да общуват и да получават първокласна информация по най- бързия и достъпен начин. JobTiger е един от източниците на информация в областта на човешките ресурси на българския пазар. Той успешно свързва тези, които предоставят информация, с тези, които я търсят.

И все пак, бъдещето на сектора не е просто в предоставянето на информация и данни. Ние и сега се давим в информация; подложени сме на огромно информационно бреме, което дори заплашва да ни задуши. Проблемът на бъдещето не се състои в липсата на информация или идеи, а в липсата на коректна и добре организирана информация. Според мен, бъдещето на JobTiger се състои в превръщането на тоновете сурова информация в областта на човешките ресурси в специализирано и целенасочено знание, представено по най- лесния за асимилация от потрбителя начин. За момента, единствено JobTiger успява да надмогне статута на информационен уеб сайт в стремежа си да бъде нещо повече на българския HR пазар - интерактивен online based клуб.

Но каква всъщност трябва да бъде информацията, която JobTiger да предоставя на потребителя? Какви са нуждите и изискванията, които новото време и технологии налагат на всеки един бизнес? Тези нововъведения са свързани главно с модифицирането на информацията и превръщането й в организирана и опростена. Ключови думи са: систематизирана, персонифицирана, интерактивна, мултимедийна, достъпна, готова за употреба, отговаряща на нуждите на реципиентите й и МИГНОВЕНА. На пръв поглед това са купчина несвързани епитети, но обединени в система те могат да бъдат ключ към едно ново бъдеще.

Тъй като валутата на новото хилядолетие несъмнено е времето, ние всички търсим нещо СЕГА, БЪРЗО и ЛЕСНО. И очакваме от бизнеса да ни го предложи на примамлива цена и под атрактивна опаковка. Информацията, за която плащаме ще бъде опростена, лесна за използване и бързорезултатна. Съобразно с това, такава е насоката, в която JobTiger трябва да отговори на новите очаквания, нужди и изисквания на променящия се свят и на модифициращия се потребител, който в такова едно бъдеще ще изисква тези промени, а конкуренцията ще ги налага.

Но къде по- точно се крие разликата между информационния уеб сайт и интерактивния уеб клуб? Аз я намирам във възможността за по- добра обмяна на информация, идеи, представи... по- добра задоволеност както на работодателите, така и на търсещите работа; както на младите специалисти, така и на застаряващата работна ръка ... по- добрата информираност и възможността да бъдем всички в крак с времето, което ще бъде ключов фактор поне в следващото столетие.

JobTiger е тръгнал по пътя на предоставянето на тази обширна информация; по пътя на обработването на суровите данни и търсенето на нови начини за изява, подпомагане и развитие на HR пазара в България. Виждам бъдещето му в предлагането на по- стойностна и по- евтина информация. Други преимущества са по- опростената, по- лесно достъпна, по- ефикасна, по- гарантирана и по- бърза форма, под която тя се поднася. Виждам един интерактивен уеб клуб с повече опции и възможности, с по- добър и по- функционален дизайн, с повече и по-добра реклама. И най- вече – с по- ефективно посрещане на нуждите на Потребителя!

JobTiger предоставя обширна информация за търсещите работа в България. Секцията "Консултант" предлага за тази целева група добре структурирана информация за елементите на HR мениджмънта и по- точно съвременните прийоми за набор и подбор на персонал. Тази статична информация, обаче, има нужда от постоянна актуализация и допълване. Различни по формат бланки за CV форми, примерни мотивационни писма, ситуационен анализ на интервюта, примерни въпросници, тестващи логическата и емоционалната интелигентност, модели за препоръки и други подобни биха попълнили чудесно секцията по начин, отговарящ по- точно на нуждите на търсещите работа. Адекватното структуриране на тази информация би било незаменимо удобство за бъдещите служители на всяка една организация - не само би подпомогнала търсещите работа, но би допринесла значително за подобряването на HR пазара в България. По- обемната информация за начините и възможностите за професионална реализация както ще повиши увереността на българската работна ръка, така също и ще стимулира развитието на всеки един бизнес заради повишаването на конкурентноспособността и квалификацията на служителите. Защото когато един бъдещ служител знае какво и как се оценява в една кандидатура за работа, той ще се стреми да придобие предварителоно нужната квалификация и да повиши стойността на труда си. Последствията от даването на тази информация на средния гражданин биха могли да бъдат глобални!

Формата за Curriculum Vitae, която сайтът предоставя на желаещия да фигурира в базата данни, е дотатъчно пълна и детайлно обгръща работната автобиография на търсещия работа. Единствено в секция Образование не е дадено възможност на все още учащите да опишат академичния си опит. Секцията подлежи на попълване само от завършили определена квалификационна форма на образование (степен) специалисти и по този начин студентите се лишват от възможност да фигурират в базата данни с конкретната специалност, която изучават. Би могло да се поместят секции за допълнителни квалификационни курсове и сертификати (свободен текст), а също така и секция за участие в конференции и проекти извън официалната учебна дейност. Предвид нарастналото зачение на корпоративната култура в редица национални и международни организации, ползотворна би била и лична информация относно хобита, интереси и други. Попълването на анкета, изтъкваща най- значимите личностни качества също би помогнала на всеки един HR екип по- лесно и бързо да обработи кандидатурите за определена вакантна позиция.

Удобно за потребителя би било едно ново структуриране на уеб сайта. Отделни секции за студенти, ученици, хора на средна и застаряваща възраст биха повишили функционалността му. Информация за тези различни групи работна ръка би била изключително полезна при адекватна подредба и целенасоченост на информационния поток. Друга диференциация, освен възрастова, би могла да бъде професионална, полова, географска, образователна и други, защото търсещият работа обича да намери своето място в цялата картинка; да ситуира себе си като потребител, а не само като страничен наблюдател. Трябва да бъде стимулиран да действа активно, тъй като българският гражданин, търсещ работа все още няма необходимата увереност и компетенция. Като му се предостави нужната информация, която задоволява именно неговите нужди, той бива привлечен. А колкото повече търсещи работа в JobTiger, толкова повече и предлагащи, толкова по- голяма популярност, толкова повече и приходи!

От дизайнерска перспектива също по- функционална би била възможността за бърза сортировка на предложените позиции. Търсещият работа не бива да бъде принуждаван да премине през страници наред иррелевантна информация, за да намери едничката обява, за която той е квалифициран или от която се интересува. Това е в сила особено когато се вземе под внимание все още бавната интернет връзка на редица провайдери. В този случай, бавното зареждане на страници с неподходяща и ненужна за конкретния потребител информация обезкуражава задълбоченото и активно търсене на работни перспективи.

За търсещите работа разширяването на кръгозора на JobTiger на международно равнище би означавало по- добра квалификация, повече възможности и най-вече по- висока стойност на труда им. Стажуването на млади специалисти в чужбина би повишило неимоверно както професионалната им подготовка, така и нивото на професионализъм в компаниите, в които след това младите ще се завърнат и ще приложат натрупания опит. В тази връзка ще спомена наличието на различни програми на Социалното Министерство за обмен на млади специалисти в чужбина, които сами трябва да намерят работа, въпреки че се поемат много от разноските им. Липсата на информация и страхът от непознатото обезкуражават младите хора, готови да се справят с нелеката задача да получат ценна квалификация в чужбина. Тук идва и ролята на JobTiger, който би могъл в сътрудничество с министерството да посредничи при намирането на подходящи стажови програми и работни места. Нужно е сътрудничество не само със Социалното Министерство, но и с всички останали, защото всяко едно от тях се нуждае от по- опитни и по- образовани специалисти, които да работят и да развиват българското стопанство и култура.

Опцията Помощник дава възможност на търсещия работа да получава актуална и навременна информация директно по e-mail – услуга, която успешно се доближава до западните модели на customer service и която улеснява максимално потребителя. За жалост, липсата на масивност в популярността на JobTiger предпоставя оскъдността на рекламираните работни места. А нивото на популярност може да бъде оптимизирано чрез масирана маркетингова кампания, намаляване цените на услугите за работодатели с цел повишаване на броя на такива потребители. Резултатът би бил многократно умножение на обявите за работа и неколкократно оптимизирана функционалност на уеб сайта. Приходите могат да бъдат компенсирани от повишената известност на сайта и нарастналич брой реклами.

За да се превърне в уеб клуб, уеб сайтът трябва да преразгледа политиката си за customer support и подръжка на клиентската база. По- персонализирана и лична коминикация би била несравним плюс за увеличаване популярността на сайта и за създаване на известна принадлежност на клиента към JobTiger. Предвид конкуренцията в сектора (Jobs.bg, Econ.bg и други) JobTiger трябва да подобри масовостта на използване на услугите му и да акцентира именно на услугите, уникални за сектора в България, а именно всичко онова, което преминава отвъд границите на предоставянето на суха информация.

Под персонализирана връзка с клиентите разбирам постоянна информираност за тяхното професионално и академично развитие. Подходящо за тази нелека и трудоемка задача е изготвянето на досиета за потребителите като се следят не само тези, които активно търсят работа, но и тези, които пасивно се “оглеждат” за по- добра професионална реализация. С такава една стъпка JobTiger би могъл да се превърне в HR агенция, която следи цялостния процес по набиране и подбор на кадри на национално равнище.

За да осигури валидността и да грантира верността на предоставяната от търсещите работа хора в автобиографиите, JobTiger би могъл да провежда изпити за езикови и префесионални сертификати за придобиване на определена квалификация. Сертификатите гарантират качеството на знанието и опита и са оторизирани от уеб клуба – авторитет в установяването на професионализъм, квалифицираност и опитност.

В това отношение, уеб клубът би могъл да предоставя пълен набор от услуги в областта на човешките ресурси. Те биха подпомогнали организациите и биха повишили професионализма в сектора. Услугите биха могли да бъдат както в сферата на подбора на кадри, така и по- нататъшни сътрудничества с организациите във връзка с тренинги, обучения (на и извън работното място), стажови програми, exchange програми и проекти и други. Това не само би разширило сферата на дейност на JobTiger, но би и увеличило броя на източниците на приходи като компенсация за намалените цени с цел масираност и популяризация на онлайн клуба. Но преразглеждането на ценообразуването стио като неминуем въпрос в дневния ред на промените, към които клубът трябва да се ориентира. Въвеждането на преференциални цени и пакети за услугите на JobTiger за корпоративни клиенти е също подходящ маркетингов прийом за привличане на постоянни партньори.

Актуализацията на различни кампании както в сътрудничество с други организации, така и изцяло по инициатива на JobTiger би трябвало да става в специализирани категории, към които да препращат рекламни банери на home page-a. По- подреденият, организиран и функционален дизайн на заглавната страница би улеснил потребителите и би оптимизирал търсенето на информация в уеб сайта. Партньорството с организации със стопанска и нестопанска цел би разширило възможностите на клуба за привличането на нови и нови клиенти и сред търсещите работа, и сред работодателите.

Основната промяна, която налага пазарът в България, що се отнася до потребителите- работодатели, си остава ценообразуването на услугите на JobTiger. Липсата на преференциални условия прави много трудно изграждането на постоянна и масова клиентска мрежа. За жалост, работодателите в България все още не смятат за необходимо да прибягват до помощта на високо префесионални специализирани организации извън пределите на собствените си компании. Именно затова са нужни повече усилия за привличането им чрез изтъкване на качествата и преимуществата на работата с JobTiger.

По отношение на функционалността на уеб клуба, трябва да се помисли и за улесняване на процедурите по пускането на обявите и по регистрацията на членовете-работодатели. Както за тях, така и за търсщите работа не е удобен настоящият начин за получаване на username и password. Ако е възможно потребителят да използва е-майл адреса си за username и да избере своя password за достъп до персоналния му account, биха се преодолели много пречки, които понастоящем стоят пред използващия услугите на JobTiger. Обикновено, търсещият работа се интересува и активно участва в уеб сайта докато е безработен. След този период на активно търсене, следва период на заетост, повреме на който потребителят забравя информацията си за достъп. Автобиографията се дезактивира и при следваща смяна на работното място потребителят трябва отново да прави нов account. При условие, обаче, че той използва е-майла и собствената си парола, той винаги, дори и след време, ще знае как да получи достъп до услугите на JobTiger без да бъде възпрепятстван. А всички знаем, че дори и такива минимални затруднения като например “забравена парола” отблъскват потребителя или го карат да намери друг по- лесен начин за осъществяване на намеренията му. Същото важи и за малките фирми, които нямат постоянно текучество на работна ръка и използват рядко услугите на JobTiger. Улесняването на тези групи клиенти е ключово за разширяването популярността на JobTiger, а промяната на личната информация за достъп, колкото и малко на пръв поглед, значи много за средностатистическия not advanced PC user.

От друга страна, регистрацията е абсолютно наложителна с оглед предпазна мярка срещу недобросъвестни обяви с невярно или подвеждащо съдържание. Директно следене от този сорт на фирмите-участници е и продължение на политиката по изготвяне на акуратни досиета. По- нататъшна комуникация с потребителите (както търсещите работа, така и работодателите) би допринесла за постигането на целената принадлежност към уеб клуба, защото стремеж на JobTiger е не само да привлича нови клиенти, но и да запазва старите.

Инициативата на JobTiger за срещи на HR екипите на водещи компании е чудесна възможност за обмяна на опит, идеи и перспективи. Предвид потенциалното развитие на JobTiger до уеб клуб, предоставящ всякакви професионални услуги в областта на човешките ресурси, срещи от този тип могат да прераснат в национални или дори международни семинари и конференции, провеждани с определена честота. Като посредник между различни организации и хора, JobTiger би могъл да инициира и срещи на други отдели – финансови, търговски, маркетингови, производствени, информационно-технологични и други. Срещи на такова равнище могат да бъдат както интерактивни, поместени на уеб сайта под формата на професионални клубове/форуми, така и реални. Тази чудесна инициатива на JobTiger трябва да бъде продължена и разширена, така че да бъде полезна за всеки един сектор в контекстта на българското пазарно стопанство.

За повишаване принадлежността на потребителите и чувството за съпричастност особено на работодателите, един онлайн клуб би могъл да предоставя хостинг услуги. След придобиването на желания авторитет на квалитетен HR клуб, JobTiger би могъл да предоставя безплатни е-mail адреси с домейн JobTiger.com които да бъдат гаранция за качество и етикет за принадлежност във всеки един сектор от икономиката. Това са все прийоми за повишаване популярността на сайта, с което ще се увеличи и неговата функциоанлност.

Що се отнася до младите специалисти в България и техните нужди, те се нуждаят не просто от информация, а от възможности. В тази връзка, предоставянето на информация за вакантни работни позиции удовлетворява само част от тях, които имат необходимия опит и специализaция в определена сфера. Останалите, както и студентите, се нуждаят от тренинги и стажантски програми, които да ги оформят като специалисти и да очертаят представите им за професионално развитие. Дълбоко вярвам, че насъщна нужда на всеки млад човек е достигането на професионалната ориентация още през студентските години, т.е. качествена и целенасочена информация, поднесена по начин, удобен за асимилация от потребителя.

В тази връзка, бидейки не само информационен уеб сайт, а клуб, предоставящ възможности, JobTiger трябва да отговори на нуждите на младите специалисти в България и да подготви бъдещето на работната ръка. Тъй като JobTiger е способен да играе ролята на Career Centre за студентите, той може да се включи дейно в организирането на стажантски програми, практически курсове за квалификация и други, които да повишат подготовката и конкурентноспособността на младите. Чрез различни сътрудничества с компании, JobTiger може да бъде не само посредник, но и главен организатор в подбора на обещаващи човешки ресурси, каквито има сред студентите. Ролята на уеб клуба е основно да привлече повече от своите клиенти- работодатели да взимат ежегодно участие в стажантски програми в най- различни сектори. Още, ролята на JobTiger е да покаже на работодателите, че те могат само да спечелят от участието на млада работна ръка, която с нови идеи, знания и представи да освежи бизнеса и работната атмосфера. Солидната езикова подготовка на младежите в днешно време е сигурен плюс за развитието на международните контакти на всяка една компания.

Кариери 2004 засега са най- успешният форум за младите специалисти в България. Под патронажа на JobTiger много компании намериха перспективни студенти, с които да започнат дългосрочни професионални взаимоотношения. По- нататъшна задача на JobTiger остава да работи за популяризирането на форум Кариери и да привлича нови и нови членове във все повече сфери на дейност и все повече градове. И все пак, забеляза се дори и от обикновения посетител, че фирмите-участнички не присъстват на Кариери толкова заради набора на подходящи стажанти, а заради популяризацията на компаниите си сред подрастващото поколение. Това говори добре за авторитета на форума и за внушителността на изявата- прецедент по мащаба си в България. Въпреки това, малко са фирмите, които биха могли да си позволят високи такси за участие единствено с цел реклама. Евентуално намаляване на цените за участниците би предизвикало по- голяма масивност на мероприятието, повече стажантски позиции и като резултат: повишена квалификация на младите хора.

Всъщност, ползата на компаниите от стажанти е много по-голяма, отколкото самите те осъзнават. Най-малкото, те привличат перспективни млади хора и обезпечават притока на млада и свежа енергия за нуждите на производствения цикъл. На практика, нуждата от стажанти далеч не се изчерпва с евентуалното бъдещо сътрудничество между организацията-приемник и конкретния стажант. Напротив, всяка организация може чудесно да използва знанията, опита и труда на младите хора на цената на една минимална работна заплата. При това, компаниите получават пълна ангажираност от страна на стажантите, готови да жертват от свободното си време и да научават безброй много нови неща.

Добра алтернатива за младите хора би била възможността за стажантски пакет. Това, което имам предвид под това наименование, е пакет от различни компании, в които стажува стажантът повреме на обучението си. Тези стажове биха целяли само повишаване квалификацията на младите хора и ползата от тях за организациите би била по- малка. Но именно такава практическа информираност би оформила глобалния поглед към нещата на младите, чието бъдеще ще е свързано с универсалността на новото столетие. Така например, ако един студент по финанси има възможност в рамките на едно лято да стажува във финансовите отдели на няколко търговски фирми или в няколко кредитни институции, той ще получи много по- богат практически опит. Тази обмяна на студенти между организации от един и същи вид би могла да подпомогне и тяхното развитие. Така също и един студент Информационни Технологии може да стажува в няколко компании и да допринесе със знанията и възможностите си за развитието на информационните им отдели. Примерите са безброй много; идеите, които студентите могат да дадат – неимоверно много. Но целият този процес на професионален обмен има нужда от организация. Вярвам, че тук може да се изиска вмешателството на JobTiger – не като информационен уеб сайт, а като интерактивен уеб клуб. Клуб на младите, клуб на Бъдещето на HR пазара в България.

Имайки предвид времевата ангажираност на студентите в университета, смея да твърдя, че стажантски програми могат да се провеждат повреме на цялата година. В тях биха могли да взимат участие както студенти задочно обучение, така и от редовно учащите. Всеки студент, вече зрял човек, има правото да прецени каква подготовка в какъв момент ще е подходяща за него. Съобразно с това, той може да избере практическата квалификация в даден момент пред теоретичната; академичната самоподготовка – пред редовното посещаване на лекции и семинарни упражнения. В края на краищата, висшето образование предполага както теоретична база, съчетана с практически опит, така и способността да се взимат важни решения, да се жертва нещо за сметка на друго – да се прави избор. Затова смятам, че стажове могат да се провеждат през цялата година. Друга форма на обучения на млади хора по организациите би могла да приема формата на временна заетост – стаж по проект, на непълен работен ден и други.

Освен от дейни стажантски програми, младите се нуждаят и от квалитетна информация за HR пазара в България и по света: как да бъдат конкурентноспособни и как да отговарят на постоянно променящите се динамични условия на труд. Младите хора повече от всякога имат нужда от професионални съвети в областта на професионалното планиране, защото възрастовата граница на специалистите пада все повече и всеки млад човек има нужда от предварителна информация и органиозация на бъдещето си. Младите вече нямат време да се лутат из професионалните поприща и да избират. Техният избор е ограничен във времево отношение, като същевременно академичите и професионални изисквания са се повишили. Затова, днешните студенти не биха могли да се справят без предварително детайлно планиране на професионалния и академичния си път, ако от тях се изисква на 30 годишна възраст да бъдат магистри в съответната област на познание, владеещи няколко чужди езика, разполагащи с академична и професионална подготовка, подплатени с редица международни сертификати, имащи повече от 5 години стаж в областта си на познание, управленски опит и така нататък и така нататък...

В тази връзка, социалната политика на JobTiger е достойна за подражание от всяка една институция, обърната с надежда и добронамереност към младите хора в България. Тази социална активност е насочена именно към най- обещаващите групи хора: младите и емигрантите. Точно на тях трябва да се подаде ръка, за да се радваме всички на едно по- добро бъдеще в една по- добра бизнес среда и инвестиционен климат. Координацията на JobTiger е високо оценявана от млади хора, вече възползвали се от чудесните възможности, които предоставя солидарността, подкрепата и загрижеността на организацията.

Освен в тези насоки, обаче, JobTiger може да разшири хоризонта си на действие. Глобализацията на новото хилядолетие налага както нови свободи, така и нови бариери. Националните граници са продукт на глобализиращото се обществено пространство, което търси повсеместно възможности за реализация на заложения в себе си капацитет и потенциал. Интернет пространството, все пак, е най- успешният начин тези физически бариери да бъдат преодоляни. Всъщност, в начинанието си да бъде универсален консултант и HR специалист JobTiger не би успял, ако не беше изцяло online based. Световната мрежа му предоставя неограничен пазар, леснота на връзка както с търсещите работа, така и със създаващите работни места, и една незаменима мобилност и гъвкавост, от която именно се нуждае HR пазара.

Имайки предвид всички тези предимства, които биха могли да разгърнат латентния капацитет на JobTiger на световно равнище, все още има много какво да се направи, за да се преодолее локалната функционалност на сайта. Глобализацията и разширяването на целевия маркет предполага и глобализация на информацията. И тъй като JobTiger се стреми да отговаря на нуждите на епохата и да разширява потрбителската си мрежа, мисля, че преминаването му на международния пазар на човешки ресурси е не само наложително, но и неизбежно. С други думи, освен че трябва да премине през метаморфозата от уеб сайт към уеб клуб, по мое мнение JobTiger трябва да успее да удовлетвори изискванията на един по- голям от българския пазар - световния. Интернет му дава възможността, но и задължението да го направи.Преодоляването на националните бариери в HR сектора е един все по- засилващ се тренд, на който една Интернет медия е длъжна да отговори, ако се съобразява с глобализиращите се тенденции на универсално ниво. Затова вярвам, че бъдещето на уеб сайта се състои в метаморфозата от JobTiger.BG към JobTiger.ORG.

Каталог: winners scholarship
winners scholarship -> Надежда Аргирова
winners scholarship -> С какво (ще) ме промени работата?
winners scholarship -> София, юли 2004 Да дадем думата на цифрите
winners scholarship -> С какво (ще) ме промени работата?
winners scholarship -> Международни отношения
winners scholarship -> Решение За първи път правя нещо съвсем самостоятелно За първи път
winners scholarship -> Моята кариера в българия
winners scholarship -> Моята кариера в България
winners scholarship -> Мирослав Юруков "Защо съм студент?"
winners scholarship -> С какво ме промени работата? (Есе)


Сподели с приятели:
©obuch.info 2022
отнасят до администрацията

    Начална страница