От зоп с предметДата04.10.2017
Размер210.61 Kb.
ОБРАЗЕЦ №1
ТЕХНИЧЕСКА ОФЕРТА
за участие в процедура по реда на Глава осем „а” от ЗОП с предмет

“Доставка на един брой санитарен автомобил за нуждите на Регионална здравна инспекция - Шумен.

ОТ ЕИК

седалище и адрес на управление

представлявано от

лице за контакти:

тел. факс: e-mail: .

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР,

С настоящото, Ви представяме нашето техническо предложение за изпълнение на обявената от Вас процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на един брой санитарен автомобил за нуждите на Регионална здравна инспекция - Шумен“.

1. Срокът за изпълнение на доставката е - ……. ................................месеца от сключването на договора / не по-късно от 6 (шест) месеца, считано от датата от сключване на договора за възлагане на поръчката.

2. Предлаганият от нас санитарен автомобил има следния гаранционен срок:

2.1. За санитарния автомобил - …… ........не по-малко от 36 (тридесет и шест) месеца, след доставката, без ограничение на пробега;

2.2. За всички допълнително монтирани елементи и оборудване - ......................месеца от сключването на договора, ......../не по-малко от 36 (тридесет и шест) месеца, след доставката/.

2.3. Анти-корозионно покритие да е с гаранция против пробив на панел не по-малко от 5 (пет) години.

2.4. Гаранция за срок от 5 (пет) години против скъсване и нарушаване на целостта на вратите и носещите им елементи в медицинския отсек.

3. Предлагаме авариралите санитарни автомобили да бъдат приемани в наши сервизни бази в рамките на ………… часа, считано от датата на уведомяването за тяхната авария.

4. Предлагаме повредите в авариралия санитарен автомобил да бъдат отстранявани от нашите сервизни бази в рамките на _____________ дни, считано от датата на постъпване на автомобила (но не повече от 14 дни).

5. Декларираме, че предлаганият санитарен автомобил отговаря на изискванията на стандарт ЕN 1789:2007+А1:2010 /или еквивалентен ______________________________________________/.

6. Декларираме, че предлаганият санитарен автомобил отговаря на изискванията на Директива 93/42/ЕЕС, и на стандартите, съгласно тази Директива /или на еквивалентни на тях ___________________________________________________/

7. Декларираме, че предлаганите санитарни автомобили са нови, неупотребявани, серийно произведени не по-рано от 2014 г., Евро 5, категория М1, отговарящи на Европейските изисквания за типово одобрение.

8. Декларираме, че ще предоставим необходимите документи за регистрация съгласно изискванията на Наредба № І-45 на МВР от 24.03.2000 за регистриране, отчет, пускане в движение и спиране от движение на моторни превозни средства и ремаркета, чл.12 (1), т.3 или чл.12 (8), осигуряващи регистрация на предлаганите автобуси с категория М1.)

9. Декларираме, че предлаганият санитарен автомобил притежава технически спецификации, изложени съобразно приложената техническа спецификация :

ТЕХНИЧЕСКИ ИЗИСКВАНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ НА ПРЕДЛАГАНИЯ АВТОМОБИЛ

1.1. Автомобилът е серийно производство, произведен 2014 г. и отговаря на изискванията на Закона за движение по пътищата и Правилника за неговото приложение.
1.2. Автомобилът да има европейско типово одобрение.

1.3. Автомобилът трябва да отговаря на изискванията на действащият в момента стандарт EN 1789:2007+A1:2010 или еквивалент
1.4. Шаси:
   1. Самоносеща метална конструкция.
1.4.1.1. Максимална височина /измерена при нетна маса на

автомобила, без антената/ до 3.00м.


1.4.1.2. Максимална дължина /вкл. допълнително оборудване/ до 5.50 m.
1.4.1.3. Максимална ширина /вкл. допълнително оборудване и странични

прозорци/ до 2.70 m.


   1. Задната част на купето представлява пространството, в което могат да се извършват медицински дейности.
1.4.3. Пълен достъп до санитарната част поне от две места:

1.4.3.1. От дясната страна на автомобила през плъзгаща се врата;

1.4.3.2. От задната страна на автомобила през една или през две врати, отварящи се минимум на 1800
1.4.5. Анти-корозионно покритие, с гаранция против пробив на панел не по-малко от 5 години
1.4.5.1. Долната повърхност на бронята трябва да бъде защитена чрез

пластмасови предпазители.


   1. Основен цвят - бял.
1.4.6.1. Допълнителен цвят: оранжев- цвят на покрива.
1.4.6.2. Специфични опознавателни знаци:
1.4.6.2.1. Оранжева, светлоотразяваща лента с 38 см минимална ширина, чийто горен ръб трябва да бъде на височината на дръжките на страничните врати и опасва цялата кола.
1.4.6.2.2. Стикер с изобразена телефонна слушалка и номер 112, в същия цвят. Поставя се върху предните и задна врати. Точните размери и видът ще бъдат предоставени от Министерство на здравеопазването.
1.4.6.2.3. От двете страни на автомобила се поставя надпис с главни букви (с минимална височина 20 см и дебелина на линията 2 см) - СПЕШНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ
1.4.6.2.4. Огледално обърнат надпис “ЛИНЕЙКА” върху предния капак.
1.5 Шофьорска кабина:
1.5.1. Кабината трябва да бъде отделена от санитарния отсек чрез твърда вертикална преграда с плъзгащ се прозорец. Прозорецът трябва да позволява пряк визуален контакт с шофьора ; да бъде обезопасен срещу самоотваряне и да има подвижна щора или друго средство, предпазващо шофьора от светлината в санитарния отсек /задната част на купето, където се намира пациента/.
1.5.2. Седалка за шофьора плюс една двойна седалка /или две единични/ за пътници. Седалките са снабдени инерционни предпазни колани със система за предварително натягане
1.5.3. Въздушнa възглавницa за шофьора
1.5.4. Допълнително оборудване освен стандартното:
1.5.4.2. 12 V куплунг за включване на лампата.
1.5.4.3. Блок за контрол и управление на специалните звукови и светлинни сигнали.
1.5.4.4. Пожарогасител сух тип, над 2.5 кг.
1.5.4.5. Двузонен климатик – в шофьорската кабина и санитарния отсек.
1.5.4.6. Шкафче или контейнер за съхранение на инструменти и консумативи, необходими за поддръжка на автомобила.
  1. Санитарен/Медицински отсек:
1.6.1. Минимални вътрешни размери:

1.6.1.1. Дължина над 2.90 m.
1.6.1.2. Ширина над 1.75 m.
1.6.1.3. Височина над 1.80 m.
1.6.2. Отварянето и затварянето на вратите трябва да бъде възможно както отвътре, така и отвън. Всяка врата трябва да се заключва и отключва отвътре без ключ. Отключване отвън с ключ в случай на заключена отвътре врата.
1.6.2.1. Вратите на медицинския отсек трябва да могат да се

задържат в отворено положение.


1.6.3.Звуков или светлинен сигнал трябва да предупреждава шофьора в случай на недобре затворена врата по време на движение на автомобила.
1.6.4. Естествено осветление:
1.6.4.1. Страничните и задни прозорци покрити с непрозрачно фолио на две-трети от височината.
   1. Изкуствено осветление:    1. Осигурява достатъчна по интензивност осветеност в санитарния отсек.
1.6.5.2. Необходимо е да има най-малко две различни степени на интензивност на осветлението.
1.6.5.3. Включва се автоматично при отваряне на задната или странична врати на санитарния отсек.
1.6.5.4. Ръчно включване/изключване на изкуственото осветление чрез превключвател, разположен на подходящо място в санитарния отсек.
1.6.5.5. Над носилката е монтирана подвижна халогенна лампа /с мощност на светлинния източник над 50W/.
1.6.6. Санитарният отсек трябва да е с добра акустична, термична , хидро изолация и шумоизолация
   1. Отоплението се осигурява от автономен отоплителен източник, когато колата е в движение . Печките са инсталирани в санитарния отсек на подходящо място. Отоплителната система трябва да отговаря на EN 1789:2007 или еквивалент;   1. Охладителна система – да отговаря на EN 1789:2007;4.5.5.2- Охлаждане
1.6.9. Вентилационна система – двупосочна (както нагнетателна, така и изсмукваща), управлява

се от превключватели, разположени на подходящо място. Вентилационната система следва

да осигурява минимум 20 промени на въздушния обем за час, когато автомобилът е в покой.

   1. Превключвателите за контрол на отоплението, охлаждането, осветлението, вакуумната помпа и вентилацията трябва да бъдат на едно командно табло на лесно достъпно място;
1.6.11. В санитарния отсек трябва да има седалки с предпазни колани поне за двама души. Седалките са разположени (i) една откъм страната на носилката, приблизително на 2/3 от дължината на носилката откъм краката; (ii) другата откъм главата на носилката за улесняване на манипулациите върху лежащия на носилката пациент.
1.7. Носилките следва да са сертифицирани за съответствие със стандарт EN 1865 или еквивалент
1.7.1. Основна носилка:
1.7.1.1. Приблизителни размери 190х55 cm. Размерите следва да се измерват от най-външните

краища.

1.7.1.2. Носилката се монтира върху електрическа-механична платформа/маса. Платформата

трябва да осигурява движения в посока нагоре и надолу; да бъде от неръждаема стомана. Платформата трябва да е в съответствие с изискванията на EN 1789 или еквивалент. Носещият капацитет трябва да бъде минимум 180 кг.


1.7.1.3. Необходима е регулируема облегалка от 00 дo 700 или повече.
1.7.1.4. Носилката трябва да има четири сгъваеми колела с диаметър поне 100 мм, които падат при изваждане на носилката от линейката и позволяват лесно боравене само с усилията на един човек. Трябва да има минимум 3600 въртящи се колела откъм краката и поне две колела трябва да бъдат снабдени с крачна спирачка (Стандарт EN 1865 или еквивалент.).
1.7.1.5. Носилката трябва да има предпазни сгъваеми перила, а покритието на носилката трябва да не бъде хлъзгаво и да позволява лесно и пълно почистване с миещи препарати.
1.7.1.6. При вкарване в линейката горният край на носилката трябва да е разположен на минимум 40 см от нивото на пода и на не по-малко от 110 см от тавана. Височината на носилката в горно положение трябва да бъде 85 до 90 см, докато в долно положение височината трябва да бъде до 40 см. Носилката не трябва да тежи повече от 45 кг (Стандарт EN 1865 или еквивалент.).
1.7.1.7. Носилката трябва да бъде снабдена с одобрен тип обезопасителни колани. Носилката трябва да е снабдена с оригинален заключващ механизъм от производителя на оборудването.
1.7.2. Сгъваема носилка "столче". Закрепва се на подходящо и лесно достъпно място.

Покритието на носилката трябва да позволява лесно и пълно почистване с течни миещи

препарати. Максимално тегло на столчето 15 кг и товароподемност минимум 150 кг.

1.7.2.1. Носилката е снабдена с одобрен тип обезопасителни колани

1.7.2.2. Покритието на носилката трябва да позволява лесно и пълно

почистване с течни миещи препарати

1.7.3. Носилка “board type” за пациенти с травми на гръбначния стълб. Закрепва се на

подходящо и лесно достъпно място. Носилката трябва да има здрава лека конструкция,

проницаема за рентгенови лъчи и по-лека от водата. Всяка от дългите страни на носилката

трябва да бъде оборудвана с минимум по три дръжки и с по две откъм страната на главата

и на краката.
1.8. Аспирационна инсталация
1.8.1. Аспирационната инсталация трябва да осигурява вакуум с налягане до 800 mbar.
1.8.2. На подходящо място, в близост до основната носилка откъм страната на главата е разположен извод за аспирация, снабден с аспирационен съд, клапан за регулиране на налягането и манометър. Аспирационният съд трябва да има гъвкав маркуч с накрайник.
1.8.3. На подходящо място е поставен превключвател за включване и

изключване на аспирационната помпа.


1.9. Кислородна инсталация:
1.9.1. Две бутилки за кислород, със спирателен кран, редуцир-вентил и манометър, с обем най-малко 10 литра всяка, подходящо закрепени към автомобила.
1.9.2. Чрез редуцил-вентили и манометри, монтирани на бутилките се осигурява необходимото налягане в инсталацията и индикация за налягането в бутилките.
1.9.3. Два стандартни кислородни изхода съгласно ISO 9170-1 или еквивалент.
1.9.4..Бутилките да са свързани към кислородната инсталация на автомобила
1.9.5 Бутилките трябва да могат да се монтират и демонтират без инструменти.
1.10. Медицинският/Санитарният отсек трябва да бъде тапициран с материя, която да бъде устойчива на механични и химични повреди, както и да позволява лесно почистване чрез използуване на течни миещи препарати. Съгласно ISO 3795 или еквивалент степента на горене на всички материали от интериора трябва при тестване да бъде по-малка от 100 мм/мин.
1.11. Всички инсталации в отсека за пациенти с височина над 700 мм не трябва да имат външни остри ръбове и трябва да завършват със заоблени краища.
1.11.1 При нормална употреба, радиусът на извивката на външни ръбове, които могат да влязат в контакт с ръцете, краката, главата и т.н. трябва да отговарят на изискванията заложени в EN 1789 : 2007


1.12. Подовото покритие трябва да осигурява адекватно сцепление за обслужващия включително при влажна повърхност; подовото покритие трябва да е трайно и лесно за почистване. Ако подът не позволява оттичане на течности, трябва да се осигурят един или два дренажа. Подовото покритие трябва да бъде постоянно и да покрива цялата дължина и ширина на помещението; то трябва да бъде без шевове, едно парче, не по-тънко 1,5 мм. Покритието трябва да бъдe плътно върху стените, като краят е антикорозионен и плътно прилепен за стените.
1.13. В Санитарния/Медицински отсек в близост до поставките за оборудване трябва да бъдат монтирани минимум четири 12V контакта за захранване на медицинското оборудване и контакт за 220 V стенни контакта тип „Шуко”. Контактите на електрическите системи с различен волтаж следва да бъдат различни, така че да не се допуска погрешно включване на уредите. 12V DC захранващи куплунзи трябва да съответстват на стандарта на куплунга за захранване на електрическата запалка.
1.14. Шкафчета с три чекмеджета и отделение за отпадъци ; шкаф – контейнер за кислородните бутилки.

1.14.1 Вратите и чекмеджетата на шкафчетата да са защитени от самоотваряне; да имат подходящи заключалки на вратите, които се отварят нагоре така че да могат да се застопоряват в отворено положение


1.15. В Санитарния/Медицински отсек има дръжка, която се намира над носилката по

надлъжната й ос.

1.15.1 Отстрани, по дължината на носилката да има полица за поставяне на медицински апарати

1.15.2 Две поставки за закрепване на инфузионни бутилки са позиционирани над носилката.

1.16. Всички монтирани елементи в санитарния отсек да бъдат закрепени съгласно изискванията на на EN 1789 или еквивалент, т.6.3.5 Закрепване на устройства.
1.17. Двигател:
1.17.1 Четиритактов дизелов двигател с горивна система тип Common rail или еквивалентен
1.17.2 Мощност на двигателя не по-малка от 90 kW. Санитарният автомобил,натоварен до позволената брутна маса, да може да ускорява от 0 км/ч до 80 км/ч за 35 сек. или по-малко
1.17.3 Екологична норма не по-ниско от Евро 5
1.18. Кормилно управление:
1.18.1 Разположено от лявата страна на автомобила със сервоуправление на волана

1.18.2 Автоматично блокиране на кормилната колона при изваждане на

контактния ключ.


1.19. Задвижване и скоростна кутия:
1.19.1.Механична скоростна кутия с не по-малко от 5 предавки (5+1 задна).
1.20. Окачване:
1.20.1 Предно, независимо
1.20.2 Задното окачване трябва да отговаря на клас М1 стандарт от

спецификацията на производителя.


1.21. Спирачна система:
1.21.1 Независима двукръгова, със сервоусилвател.
1.21.2 Предни дискови спирачки. Задни дискови спирачки.
1.21.3 Антиблокираща спирачна система ABS; Електронна стабилизираща

програма ESP;


1.22. Гуми:
1.22.1 Радиални, безкамерни – с размер на джантите не по-малък от 15

цола. Точният размер на гумите да бъде в съответствие със

спецификацията на производителя.

1.22.2 Резервно колело с нормален размер, осветено в червен цвят, монтирано фабрично на лесно

достъпно място.


1.23. Електрическа инсталация:
1.23.1 Електрическата инсталация трябва да отговаря на тези клаузи от IEC 60364-7-708 или еквивалент, които са приложими за линейки. (Позоваването на IEC 60364-7-708 не е приложимо към оригиналното електрическо оборудване, което вече е покрито от типовото одобрение на базовия модел)
1.23.2. 4 броя електрически изводи за захранване 12V в санитарния отсек.
1.23.3 Акумулаторната батерията и алтернаторът отговарят на изискванията на EN 1789:2007 или еквивалент
1.23.4 Допълнителната електрическа система/и, приспособена към базовия модел е отделно от базовата ел. система и корпуса на шасито не се използва за заземяване на допълнителните инсталации.
1.23.5 Всички ел. вериги да са добре определени с ясно маркирани кабели.
1.23.6 Всички ел. вериги в допълнителната електрическа система/и да имат отделен предпазител за претоварване.
1.23.7 Предпазителите за електрическата система на автомобила и за допълнително монтираното оборудване трябва да са групирани в едно табло.
1.23.8 Електрическата система да бъде така конструирана, че да компенсира прекъсване на електрическото захранване и да подава приоритетно захранване за осветлението и медицинското оборудване.
1.23.9 Вграден инвертор за медицинския отсек ~ 220V/50Hz от 12V DC до ~220V/50Hz AC, 1000W
1.23.10 Прекъсвач за изключване на допълнителната електрическа инсталация в санитарния отсек.
1.23.11 Водоустойчив контакт 220V монтиран на левият борд на автомобила, в близост до шофьорската врата. Служи за включване на захранващото устройство към мрежата 220 V, когато колата е на паркинг.
1.23.12 Мрежово захранващо устройство, осигуряващо зареждане на акумулаторните батерии от мрежата 220V при паркиран автомобил.
1.23.13 Когато автомобилът е включен към мрежа 220V стартерът се блокира автоматично и не е възможно потегляне от място
1.24. Специална сигнализация:
1.24.1 Въртящи се сини сигнални лампи:
1.24.1.1. Трябва да бъдат поставени на покрива на линейката, като два светлинни източника са отпред, симетрично разположени спрямо надлъжната ос. Отзад на средната линия по протежение на колата се поставя трети светлинен източник. Излъчваната светлина трябва да е с достатъчна интензивност, осигурена от халогенна лампа.
1.24.2. Две сини допълнителни фарчета:
1.24.2.1. Трябва да бъдат инсталирани отпред на бронята на колата, всяко с мощност най-малко 50 W и да излъчват импулсна /мигаща/ светлина.
1.24.3. Два халогенни фара против мъгла /под стандартните/, всеки с мощност най-малко 50 W.
1.24.4. Два халогенни фара разположени над шофьорската кабина, в предната част на автомобила, всеки с мощност най-малко 50 W.
1.24.5. Две мигащи оранжеви светлини:
1.24.5.1. Намират се в задната част на покрива на колата. Тяхната функция е независима от тази на сините светлини. Включват се при отваряне на задните врати.
1.24.6. Сирената:

1.24.6.1. Битонална, електромагнитна с минимална мощност - 50 W. Същата се разполага така, че издавания от нея звук да бъде насочен напред. Задължително трябва да се предвиди възможност за регулиране силата на звука от пулт в шофьорската кабина.
1.25. Друга окомплектовка:
1.25.1. Аптечка - според изискванията на закона.
1.25.2. Светлоотразителни триъгълници- 4 бр.
1.25.3.1.ключ за колелата , крик

1.26. Самостоятелно да се специфицират допълнително монтираното оборудване и системи с цел извънгаранционно обслужване.
1.27. Автомобилът трябва да бъде снабден със следната документация на български език

а) наръчник за техническа поддръжка;

б) наръчник за експлоатация

в) опис на оборудването на автомобила

г) сертификат за кислородните бутилки

2. Гаранционни срокове

Следва да има минимум:

2.1. За санитарния автомобил - не по-малко от 36 (тридесет и шест) месеца, след доставката, без ограничение на пробега;

2.2. За всички допълнително монтирани елементи и оборудване – 36 (тридесет и шест) месеца, след доставката.

2.3. Доставчикът трябва да осигурява преференциален прием на авариралите автомобили в съответните сервизни бази в рамките на ..................часа.

2.4. Срокът за отстраняване на повредите е в срок до...................., но не повече от 14 (четиринадесет) дни, съгласно условията, посочени в проекта на договора.

2.5. Анти-корозионно покритие да е с гаранция против пробив на панел не по-малко от 5 (пет) години.

2.6. Гаранция за срок от 5 (пет) години против скъсване и нарушаване на целостта на вратите и носещите им елементи в медицинския отсек.Забележка: Участникът следва да попълни техническото предложение, като постави срещу всяко изискване на възложителя съответния технически параметър на предлагания автомобил

Приемаме да се считаме обвързани от задълженията и условията, поети с офертата ни до изтичане на 60 (шестдесет) календарни дни, считано от крайния срок за получаване на офертите.Гарантираме, че сме в състояние да изпълним качествено поръчката в пълно съответствие с гореописаната оферта.


Дата: ............. Подпис и печат: .............


Поделитесь с Вашими друзьями:
База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2020
отнасят до администрацията

    Начална страница