Отчет „ Грийн Енерджи Парк еад 30 юни 2017 гстраница1/7
Дата05.03.2018
Размер0.84 Mb.
#61298
  1   2   3   4   5   6   7


Счетоводна политика и пояснения

Към Междинен финансов отчет
Грийн Енерджи Парк“ ЕАД

30 юни 2017 г.


ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ
Наименование на предприятието

Грийн Енерджи Парк ЕАД
Съвет на директорите

Никола Николов

Милен Минчев

Велеслав Тачев

Изпълнителен директор

Никола Николов
Съставител

Деляна Иванова
Юристи

Нели Салтирова
Одитен комитет

Никола Николов

Милен Минчев

Велеслав Тачев
Държава на регистрация на предприятието

РБългария
Седалище и адрес на регистрация

Гр.София, ул.Шипка 41 А, ет.1, ап.13
Място на офис или извършване на стопанска дейност

Гр. Разлог, Промишлена зона
Обслужващи банки

Уникредит Булбанк АД

Сосиете Женерал Експресбанк АД
Финансовият отчет е самостоятелен отчет на предприятието.

Предмет на дейност и основна дейност на предприятието

Придобиване, изграждане, експлоатация и управление на енергийни обекти, производство на електоенергия от различни източници, както и всякаква друга тьрговска дейност, незабранена от законите на РБългария, и за която не се изисква предварително разрешение /лицензия/ от държавен орган, като в случай, че за някоя от гореизброените дейности се изисква разрешение, то такава ще бъде извършвана след получаването му.

Дата на финансовия отчет

30.06.2017 г.
Период на финансовия отчет – текущ период

Годината започваща на 01.01.2017 г. и завършваща на 30.06.2017 г.
Период на сравнителната информация – предходен период

Годината започваща на 01.01.2016 г. и завършваща на 31.12.2016 г.

ИЗЯВЛЕНИЕ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ

Предприятието води своето текущо счетоводство и изготвя финансовите си отчети в съответствие с всички Международни стандарти за финансово отчитане (МСФО), приети от Съвета по Международни счетоводни стандарти (СМСС), които се състоят от: Международни стандарти за финансово отчитане, Международни счетоводни стандарти и от Разяснения, предоставени от Комитета за Разяснения на Международните стандарти за финансовo отчитане (КРМСФО) или бившия Постоянен комитет за Разясненията (ПКР). които ефективно са в сила за 2016г., и които са приети от Комисията на Европейските общности (Комисията).

За текущата финансова година дружеството е приело всички нови и/или ревизирани стандарти и разяснения, издадени от Съвета по Международни счетоводни стандарти (СМСС) и приети от Комисията, които са уместни за неговата дейност.


БАЗА ЗА ИЗГОТВЯНЕ НА ФИНАНСОВИТЕ ОТЧЕТИ И ПРИЛАГАНИ СЪЩЕСТВЕНИ СЧЕТОВОДНИ ПОЛИТИКИ
Промени в счетоводната политика

Възприетата счетоводна политика е последователна с прилаганата през предходната година.


Текущи и нетекущи активи

Актив се класифицира като текущ когато отговаря на някой от следните критерии:  • очаква да реализира актива или възнамерява да го продаде или употреби в своя нормален оперативен цикъл;

  • държи актива предимно с цел търгуване;

  • очаква да реализира актива в рамките на дванадесет месеца след края на отчетния период; 

или

  • активът е пари или парични еквиваленти (съгласно дефиницията на МСФО 7),  освен ако за актива няма ограничение да бъде разменян или използван за уреждане на пасив в продължение най-малко на дванадесет месеца след края на отчетния период

Актив се класифицира като нетекущ ако не отговаря на критериите за класифициране ката текущ.

Имоти, машини и съоръжения


Активи се отчитат като Имоти, машини и съоръжения когато отговарят на критериите на МСС 16 за признаване и имат цена на придобиване равна или по-висока от 700 лева. Активите които имат цена на придобиване по ниска от посочената се отчитат като текущи разходи за периода на придобиване в съответствие с одобрената счетоводна политика. Всеки имот, машина и съоръжение се оценява при придобиването му по цена на придобиване определена в съответствие с изискванията на МСС 16.

Предприятието е приело да отчита всяка позиция на Имотите, машините и съоръженията в съответствие с МСС 16 по цена на придобиване намалена с натрупаната амортизация и натрупана загуба от обезценка.

Последващи разходи свързани с отделен имот, машина и съоръжение се отчитат в увеличение на балансовата стойност на актива , ако е спазен принципа на признаване определен в МСС16.

Раходите за текущото обслужване на имоти , машини и съоръжения се отчитат в печалба или загуба в момента на извършването им.

Балансовата стойност на даден имот, машина и съоръжение се отписва :

-при продажба на актива;

или

-когато не се очакват никакви други икономически изгоди от използването на актива или при освобождаване от актива;Печалбата или загубата, възникваща от отписването на имот, машина и съоръжение се включват в в печалбата или загубата, когато активът се отпише, освен ако МСС 17 не изисква друго при продажба и обратен лизинг. Печалбите или загубите, възникващи при отписване на имот, машина или съоръжение се определят като разлика от между нетните постъпления от продажбата, ако има такива и балансовата стойност на актива. Те не се класифицират като приход/разход.

Когато в хода на обичайната си дейност предприятието рутинно продава активи на имоти, машини и съоръжения, които е държало за отдаване под наем, прехвърля тези активи в материалните запаси по тяхната балансова стойност, когато престанат да бъдат отдавани под наем и станат държани за продажба. Постъпленията от продажбата на такива активи се признават като приходи в съответствие с МСС 18 Приходи. МСФО 5 не се прилага, когато активи, държани за продажба в обичайния ход на дейността, бъдат прехвърлени към материални запаси.

Имотите, машините и съоръженията се амортизират по линейния метод за периода на очаквания полезен живот.

Остатъчната стойност и полезният живот на актив се преразглеждат при приключването на всяка финансова година и ако очакванията се различават от предишните приблизителни оценки, промените се отчитат като промяна в счетоводните приблизителни оценки в съответствие с МСС 8 Счетоводни политика, промени в счетоводните приблизителни оценки и грешки.


Амортизацията започва от момента в който имотите, машините и съоръженията са налични в предприятието, на мястото и в състоянието, необходими за експлоатацията им по начина предвиден от ръководството. Амортизацията на активите се преустановявава на по ранната от двете дати :

-датата на която са класифицирани като държани за продажба съгласно МСФО 5.

-датата на отписване на активите.

Амортизацията не се преустановява в периоди на престои или изваждане от активна употреба.Обезценка на Имоти, машини и съоръжения


Съгласно изискванията на МСС36 към края на отчетния период се прави преценка дали съществуват индикации, че стойността на даден актив от Имотите, машините и съоръженията е обезценена. В случай на такива индикации се изчислява възстановимата стойност на актива и се определя загубата от обезценка.


Каталог: wp-content -> uploads -> 2017
2017 -> 4 дни/3 нощувки 14. 04. 2017 17. 04. 2017
2017 -> Бисер Иванов Райнов “подобряване на корпоративното управление чрез изграждане на базисен модел за вътрешен контрол”
2017 -> Синхрон медия” оод
2017 -> за нашият клас. Пътуването ще се проведе от (10. 07) до
2017 -> Средно училище „антон попов”-петрич изпитни програми за определяне на годишна оценка на ученици
2017 -> До (Бенефициент- наименование)
2017 -> Четвърто основно училище “ иван вазов”
2017 -> Айфоны-москва рф +7(967)199-80-08 +7 (903) 558-01-95 (Москва)


Сподели с приятели:
  1   2   3   4   5   6   7
©obuch.info 2022
отнасят до администрацията

    Начална страница