Отчет „ Варна плод" ад 31 декември 2016 г. Предмет на дейност Основната дейност на „Варна плод"страница1/15
Дата30.11.2017
Размер0.62 Mb.
#35758
ТипОтчет
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   15

Пояснения към финансов отчет


Варна плод” АД
31 декември 2016 г. 1. Предмет на дейност


Основната дейност на „Варна плод” АД се състои в организация и извършване на тържищна дейност с пресни и преработени плодове и зеленчуци, хранителни стоки, цветя; отдаване под наем на складови, търговски, хладилни и административни площи.

Седалището и адресът на управление на Дружеството е гр. Варна, ул.”Академик Курчатов” №1.

Акциите на Дружеството се търгуват на Българската фондова борса.

Дружеството е с едностепенна система на управление. Управлява се от Съвет на директорите в състав:

1) Андрей Николаев Василев – изпълнителен директор

2) Марин Великов Митев – председател на Съвета на директорите

3) Тихомир Иванов Митев – член на Съвета

4) Росица Николаева Кирязова – член на Съвета


Средносписъчният брой на служителите във „Варна Плод” АД през 2016 г. е 33, в т.ч. 15 жени.

„Варна плод” АД е публично дружество съгласно Закона за публично предлагане на ценни книжа.

Основни акционери във "Варна Плод" АД са "Слънце Стара Загора Трейд" ЕООД, гр. Варна с 38,03% акционерен дял към 31.12.2016 г. и „Елпром” АД, гр. Варна с 53,27% акционерен дял към 31.12.2016 г.

Чрез дъщерното си дружество „ЕЛПРОМ” АД, ”Химснаб България„ АД придобива контрол над дружество „ВАРНА ПЛОД” АД.

"Химснаб България" АД е регистрирано в гр. София, кв. Илиенци, ул. Складова база 1 с Булстат 115051489, чиито акции се търгуват на Българска фондова борса.


 1. Основа за изготвяне на финансовия отчет


Този междинен финансов отчет е изготвен в съответствие с Международните стандарти за финансово отчитане, приети от ЕС, приложими за междинни финансови отчети (МСС 34 Междинни финансови отчети). Той не съдържа цялата информация, която се изисква за изготвяне на пълни годишни финансови отчети, и следва да се чете заедно с годишните финансови отчети на Дружеството към 31 декември 2015 г.

Финансовият отчет е изготвен в български лева, което е функционалната валута на Дружеството.

Всички суми са представени в хиляди лева (‘000 лв.) (включително сравнителната информация за 2015 г.), освен ако не е посочено друго.
Настоящият финансов отчет е индивидуален.


 1. Промени в счетоводната политика

Приложените счетоводни политики съответстват на тези, оповестени в годишните финансови отчети към 31 декември 2015 г.

  1. Инвестиции в дъщерни предприятия


Дъщерни предприятия са всички предприятия, които се намират под контрола на Дружеството. Налице е контрол, когато Дружеството е изложено на, или има права върху, променливата възвръщаемост от неговото участие в предприятието, в което е инвестирано, и има възможност да окаже въздействие върху тази възвръщаемост посредством своите правомощия върху предприятието, в което е инвестирано.В индивидуалния финансов отчет на Дружеството инвестициите в дъщерни предприятия се отчитат по себестойност.

Дружеството признава дивидент от дъщерно предприятие в печалбата или загубата в своите индивидуални финансови отчети, когато бъде установено правото му да получи дивидента.


  1. Сделки в чуждестранна валута


Сделките в чуждестранна валута се отчитат във функционалната валута на Дружеството по официалния обменен курс към датата на сделката (обявения фиксинг на Българска народна банка). Печалбите и загубите от курсови разлики, които възникват при уреждането на тези сделки и преоценяването на паричните позиции в чуждестранна валута към края на отчетния период, се признават в печалбата или загубата.

Непаричните позиции, оценявани по историческа цена в чуждестранна валута, се отчитат по обменния курс към датата на сделката (не са преоценени). Непаричните позиции, оценявани по справедлива стойност в чуждестранна валута, се отчитат по обменния курс към датата, на която е определена справедливата стойност.


  1. Приходи


Приходите включват приходи от предоставяне на услуги. Приходите от услуги са представени в пояснение 17.

Приходите се оценяват по справедлива стойност на полученото или подлежащото на получаване възнаграждение, като не се включват данък добавена стойност, всички търговски отстъпки и количествени рабати, направени от Дружеството.

Приходът се признава, когато са изпълнени следните условия:


 • Сумата на прихода може да бъде надеждно оценена;

 • Вероятно е икономическите ползи от сделката да бъдат получени;

 • Направените разходи или тези, които предстои да бъдат направени, могат надеждно да бъдат оценени;

 • Критериите за признаване, които са специфични за всяка отделна дейност на Дружеството, са изпълнени. Те са определени в зависимост от продуктите или услугите, предоставени на клиента, и на договорните условия, както са изложени по-долу.

   1. Предоставяне на услуги

Услугите, предоставяни от Дружеството, включват отдаване под наем на инвестиционни имоти и свързаните с това услуги,съпътстващи тържищната дейност.

Сумата на продажната цена съгласно договора за предоставяне на услуги се разсрочва и се признава като приход за периода, в който се извършва услугата.

Приходът от наеми от предоставяне на инвестиционните имоти на Дружеството по договори за оперативен лизинг се признава на база на линейния метод за периода на лизинга.

През 2015 г и към четвърто тримесечие на 2016 г. Дружеството не е получавало дивиденти.


  1. Оперативни разходи


Оперативните разходи се признават в печалбата или загубата при ползването на услугите или на датата на възникването им.
Към четвърто тримесечие на2016 година и предходните сравними периоди, Дружеството не е ползвало привлечени средства под формата на кредити.

Каталог: download -> VPLOD
download -> Рентгенографски и други изследвания на полиестери, техни смеси и желатин’’ за получаване на научната степен „Доктор на науките”
VPLOD -> Отчет 31 март 2014 г. Пояснения към финансовия отчет
VPLOD -> Отчет 30 юни 2016 г. Пояснения към финансовия отчет
VPLOD -> Отчет пояснения 30 септември 2015 г. Пояснения към финансовия отчет
VPLOD -> Отчет Варна плод ад 31 декември 2017 г. Пояснения към междинния индивидуален съкратен финансов отчет
VPLOD -> Отчет за финансовото състояние 1 Междинен консолидиран съкратен отчет за печалбата или загубата и другия всеобхватен доход
VPLOD -> Доклад за дейността към 31. 12. 2016 година
VPLOD -> Информация за висящи съдебни, административни и арбитражни производства към 31. 03. 2010 година
VPLOD -> Информация за висящи съдебни, административни и арбитражни производства към 31. 03. 2011 година


Сподели с приятели:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   15
©obuch.info 2022
отнасят до администрацията

    Начална страница