Отчет „ Варна плод" ад 31 декември 2016 г. Предмет на дейност Основната дейност на „Варна плод"страница15/15
Дата30.11.2017
Размер0.62 Mb.
ТипОтчет
1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   15

Доход на акция

  1. Доход на акция

Основният доход на акция е изчислен, като за числител е използвана нетната печалба, подлежаща на разпределение между акционерите на Дружеството.Среднопретегленият брой акции, използван за изчисляването на основния доход на акция, както и нетната печалба подлежаща на разпределение между притежателите на обикновени акции, е представен, както следва:

31 декември

2016

31декември2015
000 лв.

000 лв.


Нетна печалба подлежаща на разпределение

1968

1767


Среднопретеглен брой акции

52 709

52 709


Основен доход на акция (в лв. за акция)

37.33

33.52 1. Дивиденти


Тъй като разпределението на дивиденти от Дружеството става след решение на общото събрание на акционерите не е признато задължение за изплащане на дивиденти през 2015 и към четвърто тримесечие на 2016 г. във финансовия отчет.
 1. Сделки със собственици31 декември2016

31 декември

2015000 лв.

000 лв.
Начислени лихви за периода


-„Елпром“АД

819

819


Общо

819

819


 1. Сделки със свързани лица


Свързаните лица на Дружеството включват собствениците, дъщерни предприятия, ключов управленски персонал и други описани по-долу.

Ако не е изрично упоменато, транзакциите със свързани лица не са извършвани при специални условия и не са предоставяни или получавани никакви гаранции.


  1. Сделки със свързани лица

31 декември2016

31 декември

2015000 лв.

000 лв.
Продажба на услуги:


- продажба на услуги/наеми/

238

238


Общо

238

238

  1. Сделки с ключов управленски персонал

Ключовият управленски персонал на Дружеството включва членовете на съвета на директорите, изпълнителния директор. Възнагражденията на ключовия управленски персонал включват следните разходи:
31 декември2016

31 декември

2015
000 лв.

000 лв.

Краткосрочни възнаграждения:

 

 

Заплати, включително бонуси

139

159

Разходи за социални осигуровки

11

11

Общо краткосрочни възнаграждения


150

170

Общо възнаграждения

150

170 1. Разчети със свързани лица в края на годината

31 декември2016

2015
000 лв.

000 лв.

НетекущиВземания от:- акционери

14344

-

Общо нетекущи вземания от свързани лица

14344

-


31 декември2016

2015000 лв.

000 лв.
Текущи


Вземания от:


- акционери
13 525
-други свързани лица

409

393
-ключов управленски персонал


Общо текущи вземания от свързани лица

409

13 918
Текущи


Задължения към:


- други свързани лица

-

5
- ключов управленски персонал

-

-
Общо текущи задължения към свързани лица

-

5
Общо задължения към свързани лица

-

5Вземанията по предоставени заеми към 31 декември 2016 г. са както следва:

Предоставен заем на акционер - "Елпром"АД

 • дата на договорa 10.05.2011 г.

 • главница до 10 500 хил.лв.

 • договорна лихва 8 %

 • срок на договора 31.12.2018 г

 • начислени лихви за 2016 г 819 хил.лв.

 • разчети към 30 .09.2016 г 14 344 хил.лв.

в т.ч. главница 10 237 хил.лв.

 • лихва 4 107 хил.лв.

Към 31 декември 2016 г са предоставени на траншове средства общо в размер на 10 237 х.лв по решение на Общо събрание на акционерите и искания на заемополучателя „Елпром „ АД. Заемът е обезпечен със запис на заповед, на стойност 120% от предоставената сума. С решение на ОСА от 2016г. е променен срока за погасяване на заема – до 31.12.2018г.

Предоставени заеми

„Св.Св.Константин и Елена Холдинг“АД • главница 86 х.лв

 • договорна лихва 7%

 • срок на договора 31.12.2017 г

 • разчети към 31.12.2016 г 131 хил.лв.

„Графит Галери „ЕООД

 • главница 148 х.лв

 • договорна лихва 7 %

 • срок на договора 31.12.2017 г

 • разчети към 31.12.2016 г 278 хил.лв. 1. Условни активи и условни пасиви


Заведено е дело № 1407/2014 г.от физически лица срещу „Варна плод“ АД за собственост . До датата на одобряване на отчета делото е оставено без движение .

От "Варна плод"АД е заведен иск срещу бивш наемател. Сумата на иска е в размер на 69 хил.лв, в т.ч. 18 хил.лв. главница и 51 хил.лв. договорна лихва. До датата на одобряване на финансовия отчет делото е спечелено на първа инстанция и са присъдени в полза на „Варна плод“АД главница 18 хил лв. лихва 51 х.лв и разноски 4 х.лв. Решението не е окончателно.

е са възникнали други условни активи и пасиви за Дружеството.

 1. Безналични сделки


През представените отчетни периоди Дружеството е осъществило следните сделки, при които не са използвани пари или парични еквиваленти и които не са отразени в отчета за паричните потоци:

 • През отчетният период са погасени вземания и задължения чрез прихващане въз основа на двустранно подписани протоколи – 3 х.лв

 1. Събития след края на отчетния период


Не са възникнали коригиращи събития или значителни некоригиращи събития между датата на финансовия отчет и датата на одобрението му за публикуване.
 1. Одобрение на финансовия отчет


Междинният финансов отчет към 31 декември 2016 г. (включително сравнителната информация) е одобрен и приет от Съвета на директорите на заседание на 20.01.2017г.

Съставител:_____________ Изпълнителен директор:___________

/Теменужка Страшимирова/ /Андрей Василев/

Дата 20.01.2017 година
Каталог: download -> VPLOD
download -> Рентгенографски и други изследвания на полиестери, техни смеси и желатин’’ за получаване на научната степен „Доктор на науките”
VPLOD -> Отчет 31 март 2014 г. Пояснения към финансовия отчет
VPLOD -> Отчет 30 юни 2016 г. Пояснения към финансовия отчет
VPLOD -> Отчет пояснения 30 септември 2015 г. Пояснения към финансовия отчет
VPLOD -> Отчет Варна плод ад 31 декември 2017 г. Пояснения към междинния индивидуален съкратен финансов отчет
VPLOD -> Отчет за финансовото състояние 1 Междинен консолидиран съкратен отчет за печалбата или загубата и другия всеобхватен доход
VPLOD -> Доклад за дейността към 31. 12. 2016 година
VPLOD -> Информация за висящи съдебни, административни и арбитражни производства към 31. 03. 2010 година
VPLOD -> Информация за висящи съдебни, административни и арбитражни производства към 31. 03. 2011 година


Поделитесь с Вашими друзьями:
1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   15
База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2020
отнасят до администрацията

    Начална страница