Отчет „ Варна плод" ад 31 декември 2016 г. Предмет на дейност Основната дейност на „Варна плод"


Несигурност на счетоводните приблизителни оценкистраница5/15
Дата30.11.2017
Размер0.62 Mb.
ТипОтчет
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   15

Несигурност на счетоводните приблизителни оценки


При изготвянето на финансовия отчет ръководството прави редица предположения, оценки и допускания относно признаването и оценяването на активи, пасиви, приходи и разходи.

Действителните резултати могат да се различават от предположенията, оценките и допусканията на ръководството и в редки случаи съответстват напълно на предварително оценените резултати.

Информация относно съществените предположения, оценки и допускания, които оказват най-значително влияние върху признаването и оценяването на активи, пасиви, приходи и разходи е представена по-долу.


   1. Отсрочени данъчни активи

Оценката на вероятността за бъдещи облагаеми доходи за усвояването на отсрочени данъчни активи се базира на последната одобрена бюджетна прогноза, коригирана относно значими необлагаеми приходи и разходи и специфични ограничения за пренасяне на неизползвани данъчни загуби или кредити. Ако надеждна прогноза за облагаем доход предполага вероятното използване на отсрочен данъчен актив особено в случаи, когато активът може да се употреби без времево ограничение, тогава отсроченият данъчен актив се признава изцяло. Признаването на отсрочени данъчни активи, които подлежат на определени правни или икономически ограничения или несигурност, се преценява от ръководството за всеки отделен случай на базата на специфичните факти и обстоятелства.
   1. Обезценка


За загуба от обезценка се признава сумата, с която балансовата стойност на даден актив или единица, генерираща парични потоци, превишава възстановимата им стойност, която е по-високата от справедливата стойност, намалена с разходите по продажба на даден актив, и неговата стойност в употреба. За да определи стойността в употреба, ръководството на Дружеството изчислява очакваните бъдещи парични потоци за всяка единица, генерираща парични потоци, и определя подходящия дисконтов фактор с цел калкулиране на настоящата стойност на тези парични потоци . При изчисляване на очакваните бъдещи парични потоци ръководството прави предположения относно бъдещите брутни печалби. Тези предположения са свързани с бъдещи събития и обстоятелства. Действителните резултати могат да се различават и да наложат значителни корекции в активите на Дружеството през следващата отчетна година.

В повечето случаи при определянето на приложимия дисконтов фактор се прави оценка на подходящите корекции във връзка с пазарния риск и рисковите фактори, които са специфични за отделните активи.

Към датата на баланса Ръководството, счита, че не са налице условия за обезценка на нетекущите активи на Дружеството.


   1. Полезен живот на амортизируеми активи

Ръководството преразглежда полезния живот на амортизируемите активи в края на всеки отчетен период.

Към четвърто тримесечие на 2016 г. ръководството определя полезния живот на активите, който представлява очакваният срок на ползване на активите от Дружеството. Преносните стойности на активите са анализирани в пояснения 4 и 6. Действителният полезен живот може да се различава от направената оценка поради техническо и морално изхабяване, предимно на софтуерни продукти , компютърно оборудване и транспортни средства.   1. Пенсионни и краткосрочни възнаграждения на служителите

Ръководството оценява веднъж годишно с помощта на независим лицензиран актюер задължението за изплащане на обезщетения при пенсиониране. Действителната стойност на задължението може да се различава от предварителната оценка поради нейната несигурност. Оценката на задължението на стойност .16 хил. лв. (2015 г.: 16 хил. лв.) се базира на статистически показатели за инфлация, разходи за здравно обслужване и смъртност. Друг фактор, който оказва влияние, са предвидените от Дружеството бъдещи увеличения на заплатите. Дисконтовите фактори се определят към края на всяка година спрямо лихвените проценти на висококачествени корпоративни облигации, които са деноминирани във валутата, в която ще бъдат изплащани дефинираните доходи и които са с падеж, съответстващ приблизително на падежа на съответните пенсионни задължения. Несигурност в приблизителната оценка съществува по отношение на актюерските допускания, която може да варира и да окаже значителен ефект върху стойността на задълженията за изплащане на дефинирани доходи и свързаните с тях разходи.

   1. Провизии

Дружеството не е ответник по съдебни дела.
 1. Нематериални активи


Нематериални активи на Дружеството включват счетоводен софтуер. Балансовите стойности за представените отчетни периоди могат да бъдат анализирани, както следва:
Програмни продукти

Общо
000 лв.

000 лв.

Брутна балансова стойностСалдо към 1 януари 2016 г.

1

1

Новопридобити активи, закупениНовопридобити активи, вътрешно разработениОтписани активиСалдо към 31 декември 2016г.

1

1

АмортизацияСалдо към 1 януари 2016 г.

(1)

(1)

АмортизацияЗагуби от обезценкаОтписани активиСалдо към 31 декември 2016 г.

(1)

(1)

Балансова стойност към

31 декември2016 г.

0

0Програмни продукти

Общо
000 лв.

000 лв.

Брутна балансова стойностСалдо към 1 януари 2015г.

1

1

Новопридобити активи, закупениНовопридобити активи, вътрешно разработениОтписани активиСалдо към 31 декември 2015 г.

1

1

АмортизацияСалдо към 1 януари 2015г.

(1)

(1)

АмортизацияЗагуби от обезценкаОтписани активиСалдо към 31 декември 2015 г.

(1)

(1)

Балансова стойност към

31 декември 2015 г.

0

0

Балансова стойност към

31 декември 2015г.

0

0

Не са сключвани съществени договори за покупко - продажба през периода.

Дружеството няма предоставени нематериални активи като обезпечения по свои задължения. 1. Каталог: download -> VPLOD
  download -> Рентгенографски и други изследвания на полиестери, техни смеси и желатин’’ за получаване на научната степен „Доктор на науките”
  VPLOD -> Отчет 31 март 2014 г. Пояснения към финансовия отчет
  VPLOD -> Отчет 30 юни 2016 г. Пояснения към финансовия отчет
  VPLOD -> Отчет пояснения 30 септември 2015 г. Пояснения към финансовия отчет
  VPLOD -> Отчет Варна плод ад 31 декември 2017 г. Пояснения към междинния индивидуален съкратен финансов отчет
  VPLOD -> Отчет за финансовото състояние 1 Междинен консолидиран съкратен отчет за печалбата или загубата и другия всеобхватен доход
  VPLOD -> Доклад за дейността към 31. 12. 2016 година
  VPLOD -> Информация за висящи съдебни, административни и арбитражни производства към 31. 03. 2010 година
  VPLOD -> Информация за висящи съдебни, административни и арбитражни производства към 31. 03. 2011 година


  Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   15
База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2020
отнасят до администрацията

    Начална страница