Отчет „ Варна плод" ад 31 декември 2016 г. Предмет на дейност Основната дейност на „Варна плод"



страница7/15
Дата30.11.2017
Размер0.62 Mb.
ТипОтчет
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   15

Инвестиции в дъщерни предприятия


Дружеството има следните инвестиции в дъщерни предприятия:

Име на дъщерното предприятие

Страна на учредяване

Основна дейност

2016

участие

2015

участие










000 лв.

%

000 лв.

%






















"Мистрал ЕМ" ЕООД

Р.България

Отдаване под наем на недвижими имоти

5

100

5

100

"Ин Комерс"ЕООД

Р.България

Отдаване под наем на недв.имоти

5

100

5

100










10




10



Дружествата са отразени във финансовия отчет по метода на себестойността.


Към четвърто тримесечие на 2016 г. и 2015 г. Дружеството не е получило дивиденти.

Дружеството няма условни задължения или други поети ангажименти, свързани с инвестиции в дъщерни дружества.



 1. Лизинг



  1. Оперативен лизинг като лизингодател


Дружеството отдава инвестиционни имоти по договори за оперативен лизинг. Подробна информация за тях е представена в пояснение 8.
 1. Инвестиционни имоти


Инвестиционните имоти на Дружеството включват земи и сгради, които се намират в гр. Варна, Долен чифлик, Царевци, Вълчи дол, Дългопол, които се държат с цел получаване на приходи от наем или за увеличаване стойността на капитала.

Модел на цената на придобиване

Промените в балансовите стойности, представени в отчета за финансовото състояние, могат да бъдат обобщени, както следва:






000 лв.

Брутна балансова стойност




Салдо към 1 януари 2015 г.

4 540

Новопридобити активи:




- чрез покупка




- натрупани разходи за прдобиване на ИИ




Отписани активи

(13)

Салдо към 31 декември 2016 г.

4 527

Амортизация




Салдо към 1 януари 2015 г.

(1 754)

Отписани активи

11

Загуби от обезценка




Амортизация

(130)

Салдо към 31 декември 2016 г.

(1 873)

Балансова стойност към 31 декември 2016 г.

2 654







000 лв.

Брутна балансова стойност




Салдо към 1 януари 2015 г.

4 414

Новопридобити активи:




- чрез покупка




- натрупани разходи за придобиване на ИИ

126

Отписани активи




Салдо към 31 декември 2015 г.

4 540

Амортизация




Салдо към 1 януари 2015 г.

(1 630)

Отписани активи




Загуби от обезценка




Амортизация

(124)

Салдо към 31 декември 2015г.

(1 754)

Балансова стойност към 31 декември 2015 г.

2 786

Инвестиционните имоти не са заложени като обезпечение по заеми.


Приходите по договори за наем към 31 декември 2016г., възлизащи на 2861 хил. лв. ( 31.12.2015г.- 2653 хил. лв.), са включени в отчета за доходите на ред „Приходи от продажби”. Не са признавани условни наеми. Разходите по инвестиционните имоти са в размер на 58 хил.лв. /включващи разходи за ремонт и поддръжка на сградите, местни данъци и такси/, подробно описани в пояснение 21 и 22.
Инвестиционните имоти са отдавани под наем по договори за оперативен лизинг. Лизинговите договори обичайно са безсрочни, предвид което не могат да бъдат определени минималните лизингови постъпления в средносрочен и дългосрочен план. Ръководството очаква запазване нивата на минималните лизингови постъпления през следващи периоди.

През отчетния период е учредено вещно право на строеж върху недвижим имот срещу задължение за построяване на обекти за дружеството.

Справедливата стойност на инвестиционните имоти, отчитани по модела на цената на придобиване, към датата на финансовия отчет възлиза на 10 649 хил.лв. и е определена от независим оценител Руска Николова Димитрова – „ФОРУМ“ ЕООД, тел. 088 820 4905, адрес: 9000 Варна, ул. „Константин Павлов“ №6, Сертификат Рег.№ 900300005/14.12.2009г. от Камарата на независимите оценители в Българияс

Отсрочени данъчни активи и пасиви



Отсрочените данъци възникват в резултат на временни разлики и неизползвани данъчни загуби и могат да бъдат представени като следва:


Отсрочени данъчни пасиви (активи)

1 януари 2016

Признати в другия всеобхватен доход

Признати в печалбата или загубата

31 декември 2016




000 лв.

000 лв.

000 лв.

000 лв.

Нетекущи активи













Нематериални активи













Имоти, машини и съоръжения

58




(6)

52

Други дългосрочни финансови активи




-







Инвестиционни имоти




-







Текущи активи













Търговски и други вземания

(15)

-

13

(2)

Нетекущи пасиви













Пенсионни и други задължения към персонала

(2)

-




(2)

Текущи пасиви













Провизии










-

Неизползвани данъчни загуби




-










41




7

48

Признати като:













Отсрочени данъчни активи

(17)







(4)

Отсрочени данъчни пасиви

58







52

Нетно отсрочени данъчни пасиви

41







48

Отсрочените данъци за сравнителния период 2015г. могат да бъдат обобщени, както следва:



Отсрочени данъчни пасиви (активи)

1 януари 2015

Признати в другия всеобхватен доход

Признати в печалбата или загубата

31 декември 2015




000 лв.

000 лв.

000 лв.

000 лв.

Нетекущи активи













Нематериални активи













Имоти, машини и съоръжения

58




(6)

52

Други дългосрочни финансови активи













Инвестиционни имоти













Текущи активи

-







-

Търговски и други вземания

(15)




13

(2)


Нетекущи пасиви













Пенсионни и други задължения към персонала

(2)







(2)

Текущи пасиви













Провизии













Неизползвани данъчни загуби
















41




7

48

Признати като:













Отсрочени данъчни активи

(17)







(4)


Отсрочени данъчни пасиви

58







52

Нетно отсрочени данъчни пасиви

41







48

Всички отсрочени данъчни активи (включително данъчни загуби и други данъчни кредити) са включени в отчета за финансовото състояние.



 1. Каталог: download -> VPLOD
  download -> Рентгенографски и други изследвания на полиестери, техни смеси и желатин’’ за получаване на научната степен „Доктор на науките”
  VPLOD -> Отчет 31 март 2014 г. Пояснения към финансовия отчет
  VPLOD -> Отчет 30 юни 2016 г. Пояснения към финансовия отчет
  VPLOD -> Отчет пояснения 30 септември 2015 г. Пояснения към финансовия отчет
  VPLOD -> Отчет Варна плод ад 31 декември 2017 г. Пояснения към междинния индивидуален съкратен финансов отчет
  VPLOD -> Отчет за финансовото състояние 1 Междинен консолидиран съкратен отчет за печалбата или загубата и другия всеобхватен доход
  VPLOD -> Доклад за дейността към 31. 12. 2016 година
  VPLOD -> Информация за висящи съдебни, административни и арбитражни производства към 31. 03. 2010 година
  VPLOD -> Информация за висящи съдебни, административни и арбитражни производства към 31. 03. 2011 година


  Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   15




База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2020
отнасят до администрацията

    Начална страница