Отчет 30 юни 2016 г. Пояснения към финансовия отчетстраница1/17
Дата30.11.2017
Размер0.75 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   17

„Варна плод” АД

Консолидиран финансов отчет

30 юни 2016 г.

Пояснения към финансовия отчет
  1. Обща информация за Дружеството-майка и дъщерните предприятия в групата (Групата)


Основната дейност на Дружеството-майка „Варна плод” АД се състои в организация и извършване на тържищна дейност с пресни и преработени плодове и зеленчуци, хранителни стоки, цветя; отдаване под наем на складови, търговски, хладилни и административни площи.

Седалището и адресът на управление на Дружеството- майка е гр. Варна, ул.”Академик Курчатов” №1.

Акциите на Дружеството -майка се търгуват на Българската фондова борса.

Дружеството е с едностепенна система на управление. Управлява се от Съвет на директорите в състав:

1) Андрей Николаев Василев – изпълнителен директор

2) Марин Великов Митев – председател на Съвета на директорите

3) Тихомир Иванов Митев – член на Съвета на директорите

4) Росица Николаева Кирязова – член на Съвета на директорите

Средносписъчният брой на служителите в предприятията от Групата през 2016г. е 33, в т.ч. 15 жени.

„Варна плод” АД е публично дружество съгласно Закона за публично предлагане на ценни книжа.

Основни акционери във "Варна Плод" АД са "Слънце Стара Загора Трейд" ЕООД, гр. Варна с 38,03% акционерен дял към 31.03.2016г. и “Елпром” АД, гр. Варна с 53,27% акционерен дял към 30. 06.2016г.

Чрез дъщерното си дружество „ЕЛПРОМ” АД, ”Химснаб България„ АД придобива контрол над дружество „ВАРНА ПЛОД” АД.

"Химснаб България" АД е регистрирано в гр. София, кв. Илиенци, ул. Складова база 1 с Булстат 115051489, чиито акции се търгуват на Българска фондова борса.

Групата към 30.06.2016г. включва дружеството - майка "Варна плод" АД и следните дъщерни предприятия:  • "Ин комерс"ЕООД;

  • "Мистрал ЕМ"ЕООД;

Информация за дружествата, участващи в консолидацията за 2016г.

  • "Ин Комерс"ЕООД със седалище и адрес на управление гр. Варна, ул.Ак.Курчатов 1;

"Варна плод"АД притежава пряко 100% от капитала на "Ин комерс"ЕООД - 100 дяла с номинал 50 лв. придобити на 14.03.2013г.

  • "Мистрал ЕМ"ЕООД със седалище и адрес на управление гр. Варна, ул.Ак.Курчатов 1;

"Варна плод"АД притежава пряко 100% от капитала на "Мистрал ЕМ"ЕООД - 100 дяла с номинал 50 лв. придобити на 14.03.2013г.  1. Основа за изготвяне на финансовия отчет


Консолидираният финансов отчет на Групата е изготвен в съответствие с Международните стандарти за финансово отчитане (МСФО), разработени и публикувани от Съвета по международни счетоводни стандарти (СМСС) и приети от Европейския съюз (ЕС).

Финансовият отчет е изготвен в български лева, което е функционалната валута на Групата.

Всички суми са представени в хиляди лева (‘000 лв.) (включително сравнителната информация за 2015г.), освен ако не е посочено друго.

  1. Промени в счетоводната политика


Приложените счетоводни политики съответстват на тези, оповестени в годишните финансови отчети към 31 декември 2015 г.Счетоводна политика.

През отчетния период не е извършвана промяна в счетоводната политика, преизчисляване и прекласифициране на позиции във финансовия отчет.


    1. База за консолидация


Финансовия отчет на Групата консолидира финансовите отчети на предприятието-майка и всички дъщерни предприятия към 31 декември 2015г. Дъщерните предприятия са всички предприятия, при които Групата има контрол върху финансовата и оперативната им политика. Предприятието-майка придобива и упражнява контрол, като притежава повече от половината от общия брой права на глас. Всички дъщерни дружества имат отчетен период, приключващ към 31 декември.

Нереализираните пачалби и загуби от транзакции между дружества в Групата се елиминират. Когато нереализираните загуби от вътрешногрупови продажби на активи се елиминират, съответните активи се тестват за обезценка от гледна точка на Групата. Сумите, представени във финансовите отчети на дъщерните предприятия са коригирани, където е необходимо, за да се осигури съответствие със счетоводната политика прилагана от Групата.

Печалба или загуба на дъщерни предприятия, които са придобити или продадени през годината се признават от датата на придобиването, или съответно до датата на продажбата им.

Неконтролиращото участие се оценява по пропорционалния дял от разграничимите нетни активи към датата на придобиване. Промени в дела на Групата в дъщерно предприятие, които не водят до загуба на контрол се отчитат в собствения капитал.


Ако Групата загуби контрол над дъщерното предприятие, всякаква инвестиция, задържана в бившето дъщерно предприятие, се признава по справедлива стойност към датата на загубата на контрол, като промяната в отчетната стойност се отразява в печалбата или загубата. Справедливата стойност на всяка инвестиция, задържана в бившето дъщерно предприятие към датата на загуба на контрол се счита за справедлива стойност при първоначално признаване на финансов актив в съответствие с МСС 39 „Финансови инструменти: признаване и оценяване“ или, където е уместно, за себестойност при първоначално признаване на инвестиция в асоциирано или съвместно контролирано предприятие. В допълнение всички суми, признати в друг всеобхватен доход по отношение на това дъщерно предприятие, се отчитат на същата база, както би било необходимо, ако Групата директно се е била освободила от съответните активи или пасиви (напр. рекласифицирани в печалбата или загубата или отнесени директно в неразпределената печалба съгласно изискванията на съответния МСФО). Печалбата или загубата от отписването на инвестиция в дъщерно предприятие представлява разликата между а) сумата от справедливата стойност на полученото възнаграждение и справедливата стойност на всяка задържана инвестиция в бившето дъщерно предприятие и б) балансовата сума на активите (включително репутация) и пасивите на дъщерното предприятие и всякакво неконтролиращо участие.

Към 30 юни2016г. Групата не притежава инвестиции в асоциирани предприятия.Каталог: download -> VPLOD
download -> Рентгенографски и други изследвания на полиестери, техни смеси и желатин’’ за получаване на научната степен „Доктор на науките”
VPLOD -> Отчет 31 март 2014 г. Пояснения към финансовия отчет
VPLOD -> Отчет „ Варна плод" ад 31 декември 2016 г. Предмет на дейност Основната дейност на „Варна плод"
VPLOD -> Отчет пояснения 30 септември 2015 г. Пояснения към финансовия отчет
VPLOD -> Отчет Варна плод ад 31 декември 2017 г. Пояснения към междинния индивидуален съкратен финансов отчет
VPLOD -> Отчет за финансовото състояние 1 Междинен консолидиран съкратен отчет за печалбата или загубата и другия всеобхватен доход
VPLOD -> Доклад за дейността към 31. 12. 2016 година
VPLOD -> Информация за висящи съдебни, административни и арбитражни производства към 31. 03. 2010 година
VPLOD -> Информация за висящи съдебни, административни и арбитражни производства към 31. 03. 2011 година


Поделитесь с Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   17
База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2020
отнасят до администрацията

    Начална страница